LPM147/2014
ID intern unic:  354199
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 147
din  17.07.2014
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 08.08.2014 în Monitorul Oficial Nr. 223-230     art Nr : 505     Data intrarii in vigoare : 01.07.2014
    MODIFICAT
   
LP88 din 28.04.16, MO134-139/20.05.16 art.277
    LP123 din 29.05.15, MO139-143/05.06.15 art.267


    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 909-XII din 30 ianuarie 1992 privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 80–82, art. 413), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 211 se abrogă.
    2. Legea se completează cu articolul 212 cu următorul cuprins:
    „Articolul 212. Suportul financiar de stat
    (1) De la 1 iulie 2014 se acordă lunar suport financiar de stat în sumă de  180 de lei beneficiarilor de pensii al căror cuantum nu depăşeşte 1500 de lei.
    (2) Cheltuielile legate de plata suportului financiar de stat sînt suportate din bugetul de stat.”
    Art. II. – Legea asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544-XII din 23 iunie 1993 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010,  nr. 247–251, art. 752), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 65 se abrogă.
    2. Legea se completează cu articolul 651 cu următorul cuprins:
    „Articolul 651. Suportul financiar de stat
    (1) De la 1 iulie 2014 se acordă lunar suport financiar de stat în sumă de 180 de lei beneficiarilor de pensii al căror cuantum nu depăşeşte 1500 de lei.
    (2) Cheltuielile legate de plata suportului financiar de stat sînt suportate din bugetul de stat.”
    Art. III. – De la 1 iulie 2014 se acordă lunar suport financiar de stat unor beneficiari de pensii stabilite în temeiul Legii nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat, al căror cuantum nu depăşeşte 1500 de lei, în funcţie de categoria beneficiarilor de pensii, după cum urmează:
    1) beneficiarilor de pensii integrale pentru limită de vîrstă – 180 de lei;
    2) beneficiarilor de pensii incomplete pentru limită de vîrstă – 100 de lei;
    3) beneficiarilor de pensii de invaliditate:
    a) de gradul I – 180 de lei;
    b) de gradul II – 120 de lei;
    c) de gradul III – 100 de lei;
    4) beneficiarilor de pensii de urmaş – 100 de lei pentru fiecare urmaş;
    5) beneficiarilor de pensii stabilite pentru unele categorii de cetăţeni conform cap. VI din legea menţionată – 180 de lei.
    Art. IV. – De la 1 iulie 2014 se acordă lunar suport financiar de stat beneficiarilor de alocaţii sociale de stat stabilite în temeiul Legii nr. 499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni, cu excepţia alocaţiei pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere şi a ajutorului de deces, după cum urmează:
    1) beneficiarilor de alocaţii sociale de stat din rîndul persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu dizabilităţi din copilărie şi copiilor cu dizabilităţi cu vîrsta de pînă la 18 ani:
    a) cu dizabilităţi severe – 180 de lei;
    b) cu dizabilităţi accentuate – 120 de lei;
    c) cu dizabilităţi medii – 100 de lei;
    2) beneficiarilor de alocaţii sociale de stat  din rîndul persoanelor vîrstnice – 100 de lei;
    3) beneficiarilor de alocaţii sociale de stat din rîndul copiilor care au pierdut întreţinătorul – 100 de lei pentru fiecare copil. În cazul pierderii ambilor părinţi, cuantumul suportului financiar de stat se dublează.
    Art. V. – (1) Stabilirea şi plata suportului financiar de stat prevăzut de prezenta lege se efectuează de către organele abilitate cu dreptul de stabilire şi plată a pensiilor şi a alocaţiilor sociale.
    (2) În cazul în care, după indexarea pensiilor, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, cuantumul pensiei indexate va depăşi 1500 de lei, beneficiarilor de pensii stipulaţi la articolele I, II şi III din prezenta lege li se va acorda suport financiar de stat în mărimea diferenţei dintre cuantumul cumulativ al pensiei şi suportului financiar de stat de pînă la indexare şi cuantumul pensiei indexate.
    [Art.V al.(2) introdus prin LP88 din 28.04.16, MO134-139/20.05.16 art.277; alineatul unic devine al.(1)]
    Art. VI. – (1) De la 1 iunie 2015, beneficiarilor li se acordă suport financiar de stat prin intermediul prestatorului de servicii de plată care asigură plata pensiilor/alocaţiilor sociale de stat.
    [Art.VI al.(1) în redacţia LP123 din 29.05.15, MO139-143/05.06.15 art.267]
    (2) Sumele suportului financiar de stat nesolicitate de către beneficiari sînt restituite lunar de către prestatorii de servicii de plată pe contul corespunzător al Casei Naţionale de Asigurări Sociale.
    (3) Suspendarea/reluarea plăţii suportului financiar de stat se efectuează concomitent cu suspendarea/reluarea plăţii pensiei, alocaţiei sociale de stat conform legislaţiei.
    Art. VII. – Cheltuielile legate de plata suportului financiar de stat prevăzut de prezenta lege sînt suportate din bugetul de stat.
    Art. VIII. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 iulie 2014.
    (2) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:
    Legea nr. 51 din 28 martie 2013 privind completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 69–74, art. 227);
    Legea nr. 333 din 23 decembrie 2013 pentru modificarea articolului VI din Legea nr. 51 din 28 martie 2013 privind completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 17–23, art. 52);
articolul III din Legea nr. 28 din 13 martie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 72–77, art. 161) .
    (3) Casa Naţională de Asigurări Sociale va continua să achite beneficiarilor sumele suportului financiar de stat şi ale majorărilor stabilite conform prevederilor Legii nr. 51 din 28 martie 2013 privind completarea unor acte legislative (în vigoare pînă la 1 iulie 2014), nesolicitate pentru perioada de la 1 aprilie 2013 pînă la 1 iulie 2014.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                         Igor CORMAN

    Nr. 147. Chişinău, 17 iulie 2014.