HGM647/2014
ID intern unic:  354357
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 647
din  07.08.2014
privind punerea în aplicare a prevederilor secţiunilor
a 271-a şi a 281-a din Codul vamal al Republicii Moldova
Publicat : 15.08.2014 în Monitorul Oficial Nr. 238-246     art Nr : 695
    MODIFICAT
    HG209 din 04.04.17, MO109-118/07.04.17 art.284

    NOTĂ:
    în tot textul hotărîrii și al anexei nr.1 la hotărîre, cuvîntul „certificat”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvîntul „autorizație”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG209 din 04.04.17, MO109-118/07.04.17 art.284
    În scopul implementării procedurilor simplificate de vămuire şi a instituţiei agentului economic autorizat, conform secţiunilor a 271-a şi a 281-a din Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Regulamentul privind procedura de eliberare, suspendare şi retragere a certificatului de agent economic autorizat, conform anexei nr.1;
    Regulamentul cu privire la condiţiile speciale de utilizare a procedurilor simplificate în cazul anumitor regimuri vamale, conform anexei nr.2;
    Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea ghişeului unic în domeniul eliberării certificatelor de agent economic autorizat  şi autorizaţiilor pentru procedurile simplificate, conform anexei nr.3;
    Regulamentul cu privire la logoul AEO, conform anexei nr.4.
    [Pct.1 modificat prin HG209 din 04.04.17, MO109-118/07.04.17 art.284]
    2. Serviciul Vamal, în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării prezentei hotărîri în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, va informa agenţii economici care deţin statut de titular al procedurii simplificate, conform Ordinului Serviciului Vamal nr.521-O din 10 decembrie 2012 cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile simplificate de vămuire (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.273-279,  art.1637), despre corespunderea acestora condiţiilor prevăzute în secţiunile a 271-a  şi a 281-a din Codul vamal al Republicii Moldova.
    3. Agenţii economici care, la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, deţin statut de titular al procedurii simplificate, conform Ordinului Serviciului Vamal nr. 521-O  din  10 decembrie 2012, şi care întrunesc condiţiile de autorizare a procedurilor simplificate de vămuire sau de acordare a statutului de agent economic autorizat vor putea solicita simplificările şi facilităţile stipulate în secţiunile a 271-a şi a 281-a din Codul vamal al Republicii Moldova prin depunerea cererii la Serviciul Vamal în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei hotărîri în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. În acest caz Serviciul Vamal nu reexaminează condiţiile care au fost deja examinate la acordarea statutului de titular al procedurii simplificate, iar simplificările şi facilităţile se aplică pînă la luarea deciziei Serviciului Vamal privind eliberarea sau refuzul eliberării autorizaţiei pentru proceduri simplificate de vămuire sau a certificatului de agent economic autorizat. În cazul nedepunerii cererii în termenul stabilit, simplificările şi facilităţile de care a beneficiat titularul procedurilor simplificate în baza Ordinului Serviciului Vamal nr.521-O din 10 decembrie 2012 îşi pierd valabilitatea începînd cu a 61-a zi de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri.

    PRIM-MINISTRU                                                Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei                                               Andrian Candu
    Ministrul finanţelor                                               Anatol Arapu

    Nr. 647. Chişinău, 7 august 2014.

   
anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin HG209 din 04.04.17, MO109-118/07.04.17 art.284]

    anexa nr.2

    Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului
nr.647 din 7 august 2014

REGULAMENT
cu privire la organizarea şi funcţionarea ghişeului unic în
domeniul eliberării autorizației de agent economic autorizat
şi a autorizaţiei pentru utilizarea procedurilor simplificate

I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Prezentul Regulament este elaborat în vederea eficientizării şi raţionalizării procedurii de eliberare a autorizației de agent economic autorizat şi a autorizaţiei pentru utilizarea procedurilor simplificate (în continuare – autorizaţie).
    2. În sensul prezentului Regulament, ghişeul unic reprezintă o platformă comună de acces şi un mecanism care permite solicitantului să se adreseze Serviciului Vamal, care are obligaţia să asigure coordonarea acţiunilor la verificarea condiţiilor de autorizare, conform competenţelor funcţionale atribuite prin lege.
    3. Prevederile prezentului Regulament se aplică solicitanţilor/titularilor autorizației de agent economic autorizat şi autorizaţiei pentru utilizarea procedurilor simplificate, în sensul secţiunilor a 271-a şi a 281-a din Codul vamal al Republicii Moldova.
    4. Actele necesare pentru depunerea cererii de solicitare a autorizaţiei prin intermediul ghişeului unic sînt prevăzute în anexele nr.1 şi nr.2 la prezenta hotărîre.
II. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII GHIŞEULUI UNIC
    5. Activitatea ghişeului unic este organizată de către Serviciul Vamal, în calitate de autoritate competentă pentru eliberarea autorizaţiei.
    6. Activitatea ghişeului unic este asigurată de către o subdiviziune specializată din cadrul aparatului central al Serviciului Vamal, desemnată prin ordin al conducătorului Serviciului Vamal, şi se desfăşoară conform programului de activitate al autorității.
    7. Subdiviziunea responsabilă de activitatea ghişeului unic efectuează următoarele acţiuni:
    1) informează solicitantul cu privire la procedura de depunere, acceptare şi examinare a cererii de acordare a statutului de agent economic autorizat sau la utilizarea procedurilor simplificate, actele care urmează a fi prezentate, modul de verificare a condiţiilor de acordare, precum şi cu privire la procedura de eliberare a autorizaţiei, conform prevederilor prezentei hotărîri;
    2) recepţionează cererea de acordare a statutului de agent economic autorizat sau de autorizare a utilizării procedurii simplificate;
    3) verifică corectitudinea şi completitudinea cererii depuse și a documentelor anexate;
    4) informează solicitantul cu privire la acceptarea cererii sau restituirea cererii de acordare a autorizaţiei;
    5) verifică corespunderea condiţiilor de acordare a autorizaţiei;
    6) propune conducerii Serviciului Vamal spre aprobare decizia privind acordarea statutului de agent economic autorizat sau pentru utilizarea procedurilor simplificate;
    7) eliberează solicitantului autorizaţia sau decizia de refuz.
    [Anexa nr.3 în redacția HG209 din 04.04.17, MO109-118/07.04.17 art.284]

Anexa nr.4
la Hotărîrea Guvernului
nr. 647 din 7 august 2014

REGULAMENT
cu privire la logoul AEO
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Prezentul Regulament stabileşte procedura de eliberare și de utilizare a logoului AEO de către Serviciul Vamal şi de către agenții economici care dețin Autorizația AEO valabilă.
    2. Logoul AEO este proprietatea Serviciului Vamal şi este protejat prin Legea nr. 139 din 2 iulie 2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.
II. PROCEDURA DE ELIBERARE
    3. Logoul AEO este reprezentat în anexa nr.1 la prezentul Regulament şi este compus din două elemente:
    1) un dreptunghi de culoare albastră-închis, care reprezintă culoarea Serviciului Vamal;
    2) textul format din abrevierea AEO, plasat în partea stîngă a dreptunghiului, și echivalentul, pe larg, în limba engleză – AUTHORISED ECONOMIC OPERATOR, text care se regăseşte în partea dreaptă a aceluiaşi dreptunghi. Sub dreptunghi, textul MOLDOVA reprezintă ţara care a eliberat autorizația AEO.
    4. Logoul se eliberează agenţilor economici autorizaţi la solicitare, prin depunerea unei cereri-declarație la Serviciul Vamal, conform modelului stabilit în anexa nr. 2 la prezentul Regulament.
    5. Logoul AEO se eliberează agenţilor economici autorizaţi în format electronic în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data recepţionării cererii-declarație.
III. CONDIȚII DE UTILIZARE
    6. Utilizarea logoului de către agenții economici autorizați se permite doar cu respectarea cerințelor ce urmează:
    1) logoul AEO nu este întrebuințat în asociere cu materiale și/sau informații care contravin normelor legale;
    2) logoul AEO nu este subiectul nici unei modificări ce se referă la proporția, culorile, elementele componente sau altor transformări;
    3) logoul AEO nu este întrebuințat în situațiile ce discreditează numele și/sau imaginea Serviciului Vamal ori serviciile oferite de către acesta, precum și în cele în care se încalcă reglementările legale privind proprietatea intelectuală.
    7. Utilizarea neautorizată a logoului nu este permisă, iar Serviciul Vamal își rezervă dreptul de a iniția demersuri legale împotriva oricărei părți care aduce prejudicii Serviciului Vamal prin utilizarea logoului AEO.
    8. Serviciul Vamal este în drept de a utiliza logoul AEO în următoarele cazuri:
    1) pe pagina web oficială a autorității sau pe orice material publicitar şi promoţional în orice format;
    2) pe autorizațiile AEO emise;
    3) pe corespondență, diverse materiale emise, respectînd forma recomandată în anexa nr.1 la prezentul Regulament.
    9. Reproducerea logoului AEO se face cu respectarea proporțiilor originale, iar micșorarea sau mărirea acesteia trebuie să respecte condițiile de lizibilitate.
    10. Logoul AEO poate fi reprodus în culorile prezentate în anexa nr. 1 la prezentul Regulament sau în alb-negru.
    11. Utilizarea logoului AEO de către agenții economici autorizați se permite numai sub forma care este transmisă de către Serviciul Vamal.
    12. Logoul AEO este transmis agenților economici autorizați de către Serviciul Vamal, numai după sau concomitent cu obținerea autorizației AEO.
    13. Dreptul unui agent economic autorizat de a utiliza logoul AEO sau referirea la acesta se dobîndește la data producerii efectelor autorizației AEO şi se menţine pe toată perioada de valabilitate a acesteia.
    14. Agentul economic autorizat este responsabil pentru utilizarea logoului AEO şi nu trebuie să admită utilizarea ilegală a acestuia de către terțe persoane.
    15. Modul în care agentul economic autorizat utilizează logoul AEO este verificat de către Serviciul Vamal în timpul vizitelor de monitorizare a statutului de AEO, stabilite conform planului anual de monitorizare, aprobat de Serviciul Vamal sau ca urmare a unor reclamații.
    16. Utilizarea în mod neautorizat a logoului AEO este sancționată cu suspendarea autorizației AEO pentru o perioadă de 30 de zile calendaristice.
    17. În cazul în care AEO utilizează simbolul pe perioada suspendării și nu respectă prevederile prezentului Regulament, autorizația AEO se retrage.    anexa nr.2
    [Anexa nr.4 introdusă prin HG209 din 04.04.17, MO109-118/07.04.17 art.284]