HGM647/2014
ID intern unic:  354357
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 647
din  07.08.2014
privind punerea în aplicare a prevederilor secţiunilor
a 271-a şi a 281-a din Codul vamal al Republicii Moldova
Publicat : 15.08.2014 în Monitorul Oficial Nr. 238-246     art Nr : 695
    MODIFICAT
    HG109 din 27.02.19, MO76-85/01.03.19 art.133; în vigoare 01.03.19
    HG209 din 04.04.17, MO109-118/07.04.17 art.284

    NOTĂ:
    în tot textul hotărîrii și al anexei nr.1 la hotărîre, cuvîntul „certificat”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvîntul „autorizație”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG209 din 04.04.17, MO109-118/07.04.17 art.284
    În scopul implementării procedurilor simplificate de vămuire şi a instituţiei agentului economic autorizat, conform secţiunilor a 271-a şi a 281-a din Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Regulamentul privind procedura de eliberare, suspendare şi retragere a certificatului de agent economic autorizat, conform anexei nr.1;
    Regulamentul privind procedura de eliberare, suspendare, retragere și anulare a autorizației pentru utilizarea procedurilor simplificate conform anexei nr.2;
    Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea ghişeului unic în domeniul eliberării certificatelor de agent economic autorizat  şi autorizaţiilor pentru procedurile simplificate, conform anexei nr.3;
    Regulamentul cu privire la logoul AEO, conform anexei nr.4.
    [Pct.1 modificat prin HG109 din 27.02.19, MO76-85/01.03.19 art.133; în vigoare 01.03.19]
    [Pct.1 modificat prin HG209 din 04.04.17, MO109-118/07.04.17 art.284]
    2. Serviciul Vamal, în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării prezentei hotărîri în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, va informa agenţii economici care deţin statut de titular al procedurii simplificate, conform Ordinului Serviciului Vamal nr.521-O din 10 decembrie 2012 cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile simplificate de vămuire (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.273-279,  art.1637), despre corespunderea acestora condiţiilor prevăzute în secţiunile a 271-a  şi a 281-a din Codul vamal al Republicii Moldova.
    3. Agenţii economici care, la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, deţin statut de titular al procedurii simplificate, conform Ordinului Serviciului Vamal nr. 521-O  din  10 decembrie 2012, şi care întrunesc condiţiile de autorizare a procedurilor simplificate de vămuire sau de acordare a statutului de agent economic autorizat vor putea solicita simplificările şi facilităţile stipulate în secţiunile a 271-a şi a 281-a din Codul vamal al Republicii Moldova prin depunerea cererii la Serviciul Vamal în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei hotărîri în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. În acest caz Serviciul Vamal nu reexaminează condiţiile care au fost deja examinate la acordarea statutului de titular al procedurii simplificate, iar simplificările şi facilităţile se aplică pînă la luarea deciziei Serviciului Vamal privind eliberarea sau refuzul eliberării autorizaţiei pentru proceduri simplificate de vămuire sau a certificatului de agent economic autorizat. În cazul nedepunerii cererii în termenul stabilit, simplificările şi facilităţile de care a beneficiat titularul procedurilor simplificate în baza Ordinului Serviciului Vamal nr.521-O din 10 decembrie 2012 îşi pierd valabilitatea începînd cu a 61-a zi de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri.

    PRIM-MINISTRU                                                Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei                                               Andrian Candu
    Ministrul finanţelor                                               Anatol Arapu

    Nr. 647. Chişinău, 7 august 2014.

   
anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin HG109 din 27.02.19, MO76-85/01.03.19 art.133; în vigoare 01.03.19]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG209 din 04.04.17, MO109-118/07.04.17 art.284]

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.647/2014

REGULAMENT
privind procedura de eliberare, suspendare, retragere și anulare
a autorizației pentru utilizarea procedurilor simplificate

I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Prezentul Regulament stipulează condiţiile speciale de utilizare a procedurilor simplificate de vămuire în cazul anumitor regimuri vamale şi determină modul de autorizare pentru procedura declaraţiei simplificate şi procedura de vămuire la domiciliu, în sensul secţiunii a 271-a din Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149/2000.
    2. În sensul prezentului Regulament, următoarele noțiuni semnifică:
    1) declarație simplificată – declarație vamală care nu conține toate datele unei declarații vamale standard și care conține cel puțin datele necesare identificării mărfurilor, conform formei stabilite de către Serviciul Vamal;
    2) înscriere în evidențe a declarantului – înregistrarea mărfurilor în evidențele ținute de titularul autorizației într-o formă aprobată de Serviciul Vamal și care conține cel puțin datele necesare identificării mărfurilor;
    3) declarație suplimentară – declarație vamală avînd caracter general, periodic sau recapitulativ, depusă pentru mărfurile care au făcut obiectul declarațiilor simplificate într-un anumit timp, conținînd toate datele necesare pentru un anumit regim vamal.
    3. Procedura declaraţiei simplificate şi procedura de vămuire la domiciliu se aplică prin depunerea declaraţiei vamale, notificărilor şi a actelor necesare vămuirii, în format electronic, prin utilizarea tehnicilor de prelucrare electronică a datelor, cu autentificare prin aplicarea semnăturii electronice, conform Legii nr. 91/2014 privind semnătura electronică și documentul electronic.
    4. Procedura de vămuire la domiciliu se aplică agenţilor economici care corespund condițiilor prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149/2000 şi care dețin autorizație emisă de către Serviciul Vamal, conform procedurii stipulate de prezentul Regulament.
    5. Procedura declarației simplificate se aplică agenților economici care corespund condițiilor prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149/2000, în baza autorizației emise de către Serviciul Vamal, conform procedurii stipulate de prezentul Regulament.
    6. Procedurile simplificate sînt utilizate conform procedurii stabilite de către Serviciul Vamal, după cum urmează:
    1) procedura declaraţiei simplificate poate fi aplicată pentru regimurile vamale definitive (import şi export) în cazul mărfurilor care nu au fost plasate anterior sub un alt regim vamal;
    2) procedura de vămuire la domiciliu poate fi utilizată în cadrul tuturor regimurilor vamale și al destinației vamale reexport, cu excepția regimului vamal de perfecționare pasivă, antrepozitului vamal de tip B, precum şi în cazul introducerii/scoaterii mărfurilor transportate către mai mulți destinatari/expeditori, cu aceiași unitate de transport (grupaj).
    7. În scopul asigurării respectării măsurilor de politică economică, următoarele mărfuri sînt exceptate de la procedurile simplificate:
    1) mărfurile care cad sub incidenţa Legii nr.1163/2000 cu privire la controlul exportului, reexportului, importului şi tranzitului de mărfuri strategice;
    2) mărfurile care cad sub incidenţa Legii nr.132/2012 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice;
    3) mărfurile pentru care legislaţia prevede prelevarea de către Serviciul Vamal, la fiecare operaţiune, a probelor şi mostrelor în vederea efectuării cercetărilor (expertizei).
    8. În cazul mărfurilor pentru care se aplică prohibiții și restricții, Serviciul Vamal stabilește lista mărfurilor exceptate de la procedurile simplificate, altele decît cele prevăzute la pct. 7 din prezentul Regulament, în baza consultării autorităților abilitate cu funcţii de supraveghere şi control de stat, cu publicarea acesteia pe pagina oficială a Serviciului Vamal.
II. AUTORIZAREA PROCEDURII SIMPLIFICATE
    9. Autorizaţia pentru utilizarea procedurii simplificate (în continuare – autorizație) se eliberează la solicitarea agentului economic (în continuare – solicitant), prin depunerea unei cereri la ghișeul unic. Cererea poate fi depusă de către reprezentantul împuternicit al solicitantului.
    10. Cererea se completează în conformitate cu modelul din anexa nr.1 la prezentul Regulament şi se prezintă pe suport de hîrtie sau în format electronic cu utilizarea tehnicilor de prelucrare electronică a datelor şi de autentificare prin aplicarea semnăturii electronice, care corespunde cerinţelor faţă de documentul electronic prevăzute de Legea nr. 91/2014 privind semnătura electronică și documentul electronic, cu anexarea copiilor scanate ale setului de acte necesare.
    11. La cerere se anexează o declaraţie-angajament, conform modelului prevăzut în anexa nr.2 la prezentul Regulament. Suplimentar, solicitanții procedurii de vămuire la domiciliu vor prezenta următoarele:
    1) descrierea şi localizarea punctelor în care se vor desfăşura operaţiunile vamale în procedura de vămuire la domiciliu, inclusiv anexe cu planurile clădirii;
    2) precizarea adresei la care pot fi examinate documentele şi evidenţele ce trebuie păstrate în conformitate cu reglementările vamale.
    12. De la recepţionarea cererii şi a documentelor anexate, Serviciul Vamal, în termen de 10 zile lucrătoare, verifică informaţiile prezentate şi decide asupra acceptării acesteia, informînd solicitantul, în scris sau în formă electronică, despre acceptarea cererii sale şi data de la care curge termenul respectiv.
    13. Cererea este acceptată atunci cînd sînt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    1) cererea este depusă în corespundere cu cerințele pct. 9-11 din prezentul Regulament;
    2) solicitantul este rezident în sensul art.5 pct.5) din Codul fiscal nr. 1163/1997;
    3) solicitantul este înregistrat la Serviciul Vamal ca participant la activitatea economică externă;
    4) cererea nu se referă la o decizie care are acelaşi obiect ca o decizie anterioară adresată aceluiaşi solicitant, care a fost anulată sau retrasă pe parcursul unui an anterior depunerii cererii pe motiv că solicitantul nu a reuşit să îşi îndeplinească o obligaţie impusă în temeiul deciziei respective.
    14. În cazul în care se constată că cererea nu conţine toate informaţiile necesare, Serviciul Vamal cere solicitantului să furnizeze informaţiile relevante într-un termen-limită, care nu depăşeşte 30 de zile de la data primirii cererii. Termenul menţionat la pct. 12 se suspendă în consecinţă. Dacă solicitantul nu furnizează informaţiile solicitate în termenul stabilit de Serviciul Vamal în acest scop, cererea nu este acceptată cu informarea solicitantului.
    15. Dacă solicitantului nu i se comunică acceptarea sau respingerea cererii, aceasta se consideră acceptată. Data acceptării este data depunerii cererii sau, în cazurile în care solicitantul a furnizat informaţiile necesare în urma unei solicitări a Serviciului Vamal conform pct. 14, data la care a fost furnizată ultima informaţie.
    16. Serviciul Vamal verifică îndeplinirea condiţiilor de autorizare prin controlul activităţii desfăşurate de solicitant pe baza analizei de risc şi este în drept să utilizeze toate formele de control vamal prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149/2000. La verificarea îndeplinirii condițiilor de autorizare se aplică în mod corespunzător metodologia utilizată în cazul cererilor pentru obținerea statutului de agent economic autorizat.
    17. Cererea şi documentele anexate sînt examinate în termenul prevăzut de  art. 1843 alin. (1)-(12) din Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149/2000.
    18. În cazul în care în procesul de verificare a activităţii solicitantului se identifică riscuri de neîndeplinire a condiţiilor de acordare a autorizației pentru utilizarea procedurilor simplificate, Serviciul Vamal preavizează solicitantul şi îi acordă posibilitatea să îşi exprime punctul de vedere în scris, în termen de 30 de zile de la data recepționării de către solicitant a preavizului, înainte ca cererea să fie efectiv respinsă. Termenul menţionat la pct.17 din prezentul Regulament se suspendă în consecinţă.
    19. Serviciul Vamal refuză emiterea autorizaţiei dacă solicitantul nu corespunde condiţiilor de autorizare stipulate în secţiunea a 271-a din Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149/2000.
    20. Decizia de refuz se aduce la cunoştinţa solicitantului cu expunerea motivelor acesteia şi poate fi atacată în instanța de judecată, în modul stabilit de legislație.
    21. În cazul în care condiţiile legale sînt îndeplinite, Serviciul Vamal emite autorizaţia de utilizare a procedurii simplificate conform modelului prevăzut în anexa nr.3 la prezentul Regulament. Autorizaţia se întocmeşte în două exemplare, dintre care unul se transmite solicitantului, iar celălalt se păstrează în evidenţa Serviciului Vamal, și produce efecte începînd cu a cincea zi lucrătoare de la data emiterii.
    22. Autorizaţiei i se acordă număr de înregistrare în ordine cronologică. Datele despre autorizaţie pot fi prezentate, la solicitare, altor organe de control şi autorităţilor publice competente.
    23. Autorizaţia se acordă pe o perioadă nelimitată.
    24. Titularul autorizaţiei este obligat să informeze Serviciul Vamal cu privire la orice eveniment survenit după emiterea autorizaţiei, care poate influenţa asupra menţinerii sau asupra conţinutului acesteia.
    25. Serviciul Vamal monitorizează respectarea de către titular a condiţiilor de acordare a autorizaţiei prin efectuarea unor verificări planificate pe baza analizei de risc şi a controlului ulterior, conform metodologiei stabilite de Serviciul Vamal.
    26. Titularul autorizaţiei poate solicita modificarea acesteia prin depunerea la ghişeul unic a unei cereri suplimentare similare celei de solicitare a autorizaţiei, conform anexei nr. 3 la prezentul Regulament. Modificările autorizaţiei se perfectează de către Serviciul Vamal pe un nou formular de autorizaţie, care devine anexă la autorizaţia emisă iniţial.
    27. Serviciul Vamal iniţiază o reevaluare a autorizaţiei ca urmare:
    1) a modificărilor legislaţiei vamale ce reglementează condiţiile de autorizare;
    2) a monitorizării efectuate;
    3) a informaţiilor furnizate de către titularul autorizaţiei sau de către alte autorităţi competente.
III. SUSPENDAREA AUTORIZAȚIEI
    28. Serviciul Vamal suspendă autorizaţia în cel puțin unul dintre următoarele cazuri:
    1) se constată nerespectarea unor condiţii de autorizare;
    2) se constată nerespectarea obligaţiilor stipulate în declaraţia-angajament, fapt ce a condus la sporirea riscului de neconformare la condiţiile de autorizare;
    3) există motive suficiente de a considera că titularul a comis o încălcare a legislaţiei vamale. În acest caz se aplică în mod corespunzător excepţiile şi consideraţiile stipulate în art.1953 alin.(1) pct.3) din Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149/2000.
    4) titularul autorizaţiei solicită respectiva suspendare deoarece se află temporar în imposibilitate de a îndeplini condiţiile prevăzute în autorizaţie sau de a se conforma obligaţiilor care îi revin prin această autorizaţie.
    29. Înainte de a adopta o decizie privind suspendarea autorizaţiei în temeiul pct. 28 subpct. 1) sau 2) din prezentul Regulament, Serviciul Vamal preavizează titularul autorizaţiei, care este în drept să remedieze situaţia şi/sau să îşi exprime punctul de vedere în scris, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Ca excepţie, suspendarea produce efect imediat dacă tipul încălcării sau nivelul riscului impune acest lucru.
    30. În cazul în care titularul autorizaţiei preavizat nu a întreprins măsurile necesare pentru a se conforma cerinţelor în termenul stabilit, Serviciul Vamal suspendă autorizația pentru 30 de zile, informînd titularul.
    31. Dacă titularul autorizaţiei a întreprins măsurile pentru a se conforma cerinţelor în termenul stabilit, Serviciul Vamal anulează suspendarea, informînd titularul despre aceasta. Suspendarea poate fi anulată înainte de expirarea termenului de suspendare.
    32. În cazul pct. 28 subpct. 3) din prezentul Regulament, autorizația se suspendă pe întreaga durată a procesului contravenţional, în conformitate cu prevederile Codului vamal al Republicii Moldova nr. 1149/2000 şi ale Codului contravenţional al Republicii Moldova nr. 218/2008, sau pe întreaga durată a procesului penal, conform Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003.
    33. În cazul pct. 28 subpct. 4) din prezentul Regulament, titularul poate cere suspendarea autorizaţiei, informînd Serviciul Vamal şi comunicînd toate măsurile prevăzute, precum şi termenul de punere în aplicare a acestora. În cazul în care titularul nu îşi remediază situaţia în perioada indicată în notificarea sa, Serviciul Vamal îi poate acorda un termen suplimentar, dar nu mai mult de 30 de zile. Dacă titularul nu a întreprins măsurile necesare pentru a se conforma cerinţelor în perioada de suspendare, Serviciul Vamal retrage autorizaţia.
    34. Suspendarea autorizaţiei nu aduce atingere procedurilor vamale care au fost începute înainte de data suspendării şi nu au fost încheiate.
    35. Decizia privind suspendarea autorizaţiei se aduce la cunoştinţa titularului şi poate fi atacată în instanța de judecată, în modul stabilit de legislație.
IV. RETRAGEREA AUTORIZAȚIEI
    36. Autorizaţia se retrage în următoarele cazuri:
    1) titularul autorizaţiei suspendate nu a întreprins măsurile necesare pentru a se conforma cerinţelor pînă la expirarea termenului de suspendare;
    2) titularul autorizaţiei a comis o încălcare a legislaţiei vamale, iar sancţiunea aplicată pentru aceasta a devenit irevocabilă conform unei proceduri legale. În acest caz se aplică în mod corespunzător excepţiile şi consideraţiile stipulate în art.1953 alin. (1) pct. 3) din Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149/2000.
    3) la solicitarea titularului autorizaţiei.
    37. Retragerea autorizației nu aduce atingere procedurilor vamale care au fost începute înainte de data retragerii și nu au fost încheiate.
    38. Data la care retragerea produce efecte se precizează în decizia privind retragerea autorizaţiei care se aduce la cunoştinţa titularului şi poate fi atacată în instanța de judecată, în modul stabilit de legislație.
V. ANULAREA AUTORIZAȚIEI
    39. Autorizaţia se anulează dacă sînt întrunite concomitent următoarele condiţii:
    1) decizia de acordare a autorizației a fost luată pe baza unor informații eronate;
    2) titularul autorizației știa sau trebuia să știe că informațiile erau eronate;
    3) decizia urma a fi diferită în cazul în care informațiile erau corecte.
    40. Anularea autorizației produce efecte de la data la care a obținut valabilitate decizia inițială.
    41. Decizia privind anularea autorizaţiei se aduce la cunoştinţa titularului şi poate fi atacată în instanța de judecată, în modul stabilit de legislație.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    [Anexa nr.2 în redacția HG109 din 27.02.19, MO76-85/01.03.19 art.133; în vigoare 01.03.19]

    Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului
nr.647 din 7 august 2014

REGULAMENT
cu privire la organizarea şi funcţionarea ghişeului unic în
domeniul eliberării autorizației de agent economic autorizat
şi a autorizaţiei pentru utilizarea procedurilor simplificate

I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Prezentul Regulament este elaborat în vederea eficientizării şi raţionalizării procedurii de eliberare a autorizației de agent economic autorizat şi a autorizaţiei pentru utilizarea procedurilor simplificate (în continuare – autorizaţie).
    2. În sensul prezentului Regulament, ghişeul unic reprezintă o platformă comună de acces şi un mecanism care permite solicitantului să se adreseze Serviciului Vamal, care are obligaţia să asigure coordonarea acţiunilor la verificarea condiţiilor de autorizare, conform competenţelor funcţionale atribuite prin lege.
    3. Prevederile prezentului Regulament se aplică solicitanţilor/titularilor autorizației de agent economic autorizat şi autorizaţiei pentru utilizarea procedurilor simplificate, în sensul secţiunilor a 271-a şi a 281-a din Codul vamal al Republicii Moldova.
    4. Actele necesare pentru depunerea cererii de solicitare a autorizaţiei prin intermediul ghişeului unic sînt prevăzute în anexele nr.1 şi nr.2 la prezenta hotărîre.
II. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII GHIŞEULUI UNIC
    5. Activitatea ghişeului unic este organizată de către Serviciul Vamal, în calitate de autoritate competentă pentru eliberarea autorizaţiei.
    6. Activitatea ghişeului unic este asigurată de către o subdiviziune specializată din cadrul aparatului central al Serviciului Vamal, desemnată prin ordin al conducătorului Serviciului Vamal, şi se desfăşoară conform programului de activitate al autorității.
    7. Subdiviziunea responsabilă de activitatea ghişeului unic efectuează următoarele acţiuni:
    1) informează solicitantul cu privire la procedura de depunere, acceptare şi examinare a cererii de acordare a statutului de agent economic autorizat sau la utilizarea procedurilor simplificate, actele care urmează a fi prezentate, modul de verificare a condiţiilor de acordare, precum şi cu privire la procedura de eliberare a autorizaţiei, conform prevederilor prezentei hotărîri;
    2) recepţionează cererea de acordare a statutului de agent economic autorizat sau de autorizare a utilizării procedurii simplificate;
    3) verifică corectitudinea şi completitudinea cererii depuse și a documentelor anexate;
    4) informează solicitantul cu privire la acceptarea cererii sau restituirea cererii de acordare a autorizaţiei;
    5) verifică corespunderea condiţiilor de acordare a autorizaţiei;
    6) propune conducerii Serviciului Vamal spre aprobare decizia privind acordarea statutului de agent economic autorizat sau pentru utilizarea procedurilor simplificate;
    7) eliberează solicitantului autorizaţia sau decizia de refuz.
    [Anexa nr.3 în redacția HG209 din 04.04.17, MO109-118/07.04.17 art.284]

Anexa nr.4
la Hotărîrea Guvernului
nr. 647 din 7 august 2014

REGULAMENT
cu privire la logoul AEO
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Prezentul Regulament stabileşte procedura de eliberare și de utilizare a logoului AEO de către Serviciul Vamal şi de către agenții economici care dețin Autorizația AEO valabilă.
    2. Logoul AEO este proprietatea Serviciului Vamal şi este protejat prin Legea nr. 139 din 2 iulie 2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.
II. PROCEDURA DE ELIBERARE
    3. Logoul AEO este reprezentat în anexa nr.1 la prezentul Regulament şi este compus din două elemente:
    1) un dreptunghi de culoare albastră-închis, care reprezintă culoarea Serviciului Vamal;
    2) textul format din abrevierea AEO, plasat în partea stîngă a dreptunghiului, și echivalentul, pe larg, în limba engleză – AUTHORISED ECONOMIC OPERATOR, text care se regăseşte în partea dreaptă a aceluiaşi dreptunghi. Sub dreptunghi, textul MOLDOVA reprezintă ţara care a eliberat autorizația AEO.
    4. Logoul se eliberează agenţilor economici autorizaţi la solicitare, prin depunerea unei cereri-declarație la Serviciul Vamal, conform modelului stabilit în anexa nr. 2 la prezentul Regulament.
    5. Logoul AEO se eliberează agenţilor economici autorizaţi în format electronic în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data recepţionării cererii-declarație.
III. CONDIȚII DE UTILIZARE
    6. Utilizarea logoului de către agenții economici autorizați se permite doar cu respectarea cerințelor ce urmează:
    1) logoul AEO nu este întrebuințat în asociere cu materiale și/sau informații care contravin normelor legale;
    2) logoul AEO nu este subiectul nici unei modificări ce se referă la proporția, culorile, elementele componente sau altor transformări;
    3) logoul AEO nu este întrebuințat în situațiile ce discreditează numele și/sau imaginea Serviciului Vamal ori serviciile oferite de către acesta, precum și în cele în care se încalcă reglementările legale privind proprietatea intelectuală.
    7. Utilizarea neautorizată a logoului nu este permisă, iar Serviciul Vamal își rezervă dreptul de a iniția demersuri legale împotriva oricărei părți care aduce prejudicii Serviciului Vamal prin utilizarea logoului AEO.
    8. Serviciul Vamal este în drept de a utiliza logoul AEO în următoarele cazuri:
    1) pe pagina web oficială a autorității sau pe orice material publicitar şi promoţional în orice format;
    2) pe autorizațiile AEO emise;
    3) pe corespondență, diverse materiale emise, respectînd forma recomandată în anexa nr.1 la prezentul Regulament.
    9. Reproducerea logoului AEO se face cu respectarea proporțiilor originale, iar micșorarea sau mărirea acesteia trebuie să respecte condițiile de lizibilitate.
    10. Logoul AEO poate fi reprodus în culorile prezentate în anexa nr. 1 la prezentul Regulament sau în alb-negru.
    11. Utilizarea logoului AEO de către agenții economici autorizați se permite numai sub forma care este transmisă de către Serviciul Vamal.
    12. Logoul AEO este transmis agenților economici autorizați de către Serviciul Vamal, numai după sau concomitent cu obținerea autorizației AEO.
    13. Dreptul unui agent economic autorizat de a utiliza logoul AEO sau referirea la acesta se dobîndește la data producerii efectelor autorizației AEO şi se menţine pe toată perioada de valabilitate a acesteia.
    14. Agentul economic autorizat este responsabil pentru utilizarea logoului AEO şi nu trebuie să admită utilizarea ilegală a acestuia de către terțe persoane.
    15. Modul în care agentul economic autorizat utilizează logoul AEO este verificat de către Serviciul Vamal în timpul vizitelor de monitorizare a statutului de AEO, stabilite conform planului anual de monitorizare, aprobat de Serviciul Vamal sau ca urmare a unor reclamații.
    16. Utilizarea în mod neautorizat a logoului AEO este sancționată cu suspendarea autorizației AEO pentru o perioadă de 30 de zile calendaristice.
    17. În cazul în care AEO utilizează simbolul pe perioada suspendării și nu respectă prevederile prezentului Regulament, autorizația AEO se retrage.    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 introdusă prin HG209 din 04.04.17, MO109-118/07.04.17 art.284]