HGO652/2014
ID intern unic:  354362
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 652
din  13.08.2014
cu privire la crearea Agenţiei Naţionale de Asigurare
a Calităţii în Învăţămîntul Profesional
Publicat : 15.08.2014 în Monitorul Oficial Nr. 238-246     art Nr : 700
    În scopul executării prevederilor art.II din Legea nr.239 din 18 octombrie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii învăţămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.297-303, art.807), precum şi luînd în considerare necesitatea asigurării calităţii educaţiei, prin stabilirea cadrului normativ care să permită dezvoltarea unei culturi instituţionale a calităţii educaţiei şi a protecţiei beneficiarului de educaţie, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se creează Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional, în calitate de autoritate administrativă de interes naţional, cu personalitate juridică, autonomă, independentă în decizii, organizare şi planificare bugetară, finanţată din venituri proprii şi de la bugetul de stat.
    2. Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional dispune de ştampilă şi conturi trezoreriale.
    3. Se aprobă, conform anexei, componenţa nominală a Consiliului interimar de conducere al Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional, care va activa pe o perioadă ce  nu va depăşi 6 luni.
    4. Consiliul interimar de conducere, în termen de o lună de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, va elabora şi prezenta Guvernului spre aprobare Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional.
    5. Cancelaria de Stat va asigura Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional cu spaţii de serviciu necesare pentru desfăşurarea activităţii.
    6. Finanţarea Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional  va fi asigurată în anii 2015-2016 din bugetul de stat.

    PRIM-MINISTRU                                                     Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                    Andrian Candu
    Ministrul educaţiei                                                     Maia Sandu
    Ministrul finanţelor                                                    Anatol Arapu

    Nr. 652. Chişinău, 13 august 2014.


Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr. 652
din 13 august 2014


COMPONENŢA NOMINALĂ
a Consiliului interimar de conducere al Agenţiei Naţionale
de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional
    BACIU Sergiu                      -    doctor habilitat, conferenţiar universitar,
                                                      Academia de Studii Economice din Moldova
    MUSTEAȚĂ Sergiu             -    doctor, conferenţiar universitar, Universitatea
                                                      Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău
    MOȘANU-ȘUPAC Lora     -    doctor, conferenţiar universitar, Universitatea
                                                      de Stat din Tiraspol
    ROTARU Liliana                  -    doctor, conferenţiar universitar, Universitatea
                                                      de Stat din Moldova
    MOLDOVAN-BATRÎNAC
    Viorelia                                 -    doctor, conferenţiar universitar, Universitatea
                                                       Liberă Internaţională din Moldova
    CHICIUC Andrei                  -    doctor, conferenţiar universitar, Universitatea
                                                       Tehnică a Moldovei
    HAMURARU Maria             -    doctor, conferenţiar universitar, Universitatea
                                                       de Stat din Moldova
    CAUIA Alexandr                  -    doctor, conferenţiar universitar, Universitatea
                                                       Liberă Internaţională din Moldova
    BUCĂTARU Igor                 -    doctor, conferenţiar universitar, Universitatea
                                                       de Stat din Moldova
    BORDAN Valeriu                 -    doctor, conferenţiar universitar, Universitatea
                                                       de Stat din Tiraspol
    ŢURCAN Rina                      -    doctor, conferenţiar universitar, Universitatea
                                                       Tehnică a Moldovei
    POSȚAN Liliana                   -    doctor, lector superior, Institutul Muncii
    LUCA Nicolae                      -    doctor, conferenţiar universitar, Universitatea
                                                       Tehnică a Moldovei
    PRUNICI Petru                     -    doctor, conferenţiar universitar, Universitatea
                                                        de Stat din Tiraspol
    ŞARGAROVSCHI Mariana  -    studentă, anul IV, Universitatea de Stat din
                                                        Moldova