HCSM534/18/2014
ID intern unic:  354491
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
HOTĂRÎRE Nr. 534/18
din  17.06.2014
privind aprobarea Regulamentului cu privire
 la acordarea gradelor de calificare judecătorilor
Publicat : 22.08.2014 în Monitorul Oficial Nr. 249-255     art Nr : 1242
    Examinînd chestiunea privind aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea gradelor de calificare judecătorilor, audiind informaţia doamnei Vera Toma, Consiliul Superior al Magistraturii, în temeiul art. 131 din Legea cu privire la statutul judecătorului, art. 4, 17 şi 24 din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii,
H O T Ă R Ă Ş T E:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la acordarea gradelor de calificare judecătorilor.
    2. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii şi se aduce la cunoştinţă tuturor instanţelor judecătoreşti.

    PREȘEDINTELE INTERIMAR
    AL CONSILIULUI SUPERIOR
    AL MAGISTRATURII                                                    Dumitru VISTERNICEAN

    Nr. 534/18. Chişinău, 17 iunie 2014.


APROBAT
prin Hotărîrea Consiliului Superior
al Magistraturii
nr. 534/18 din 17 iunie 2014
REGULAMENT
cu privire la conferirea gradelor de calificare judecătorilor
    Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, cu modificările ulterioare, Legea Republicii Moldova nr. 544-XIII din 20 iulie 1997 cu privire la statutul judecătorului, cu modificările ulterioare, alte acte normative ce reglementează activitatea judecătorilor.
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul stabileşte modul, condiţiile şi procedura de acordare  a gradelor  de calificare judecătorilor.
    2. Regulamentul este elaborat în scopul asigurării corectitudinii, aplicării unor criterii egale, unice, nondiscriminatorii şi imparţiale de avansare în grad a judecătorilor.
    3. Gradele de calificare sînt acordate de Consiliul Superior al Magistraturii.
    4. Gradele de calificare conferite au un caracter onorific şi reflectă aprecierea rezultatelor activităţii, a calităţii actelor de justiţie adoptate, a nivelului de profesionalism şi de comportament a judecătorului.
    5. Gradul de calificare se acordă pe viaţă.
    6. Procedura de conferire a gradelor de calificare se desfăşoară potrivit principiilor obiectivităţii şi transparenţei.
II. GRADELE DE CALIFICARE
    7. În funcţie de vechimea în muncă, de experienţă şi de profesionalitate, pentru judecători se stabilesc 6 grade de calificare:
    1. gradul cinci de calificare
    2. gradul patru de calificare
    3. gradul trei de calificare
    4. gradul doi de calificare
    5. gradul întîi de calificare
    6. gradul superior de calificare
    8. Pot fi acordate grade de calificare judecătorilor care:
    1) întrunesc termenele pentru acordarea gradului următor, indicate la punctul 11;
    2) au susţinut evaluarea performanţelor judecătorilor cu calificativul „foarte bine” şi „excelent” la ultima evaluare;
    3) nu au fost supuşi răspunderii disciplinare pe parcursul ultimului an de activitate;
    4) nu au fost suspendaţi din funcţie în baza art. 24 alin. (1) lit. a), c).
    9. Gradele de calificare se conferă la expirarea termenului de deţinere a gradului precedent, în conformitate cu vechimea în muncă, ţinîndu-se cont de gradul de profesionalism.
    10. Gradul cinci poate fi acordat după expirarea unui an de la numirea pentru prima dată în funcţie a judecătorului.
    11. Gradele de calificare se vor acorda, în ordinea expusă la punctul 7, după expirarea unor termene concrete de la data conferirii gradului de calificare precedent, după cum urmează:
    a) gradul cinci de calificare – 2 ani;
    b) gradul patru de calificare – 3 ani;
    c) gradul trei de calificare – 3 ani;
    d) gradul doi de calificare – 4 ani;
    e) gradul întîi de calificare – 5 ani.
    Termenul de deţinere a gradului întîi de calificare nu se limitează.
    12. În termenele specificate la punctul 11 intră şi perioadele de suspendare a judecătorului în condiţiile prevăzute la lit. c) şi d), alin. (1), cît şi la alin. (4) art. 24 din Legea cu privire la statutul judecătorului sau de detaşare a acestuia în interes de serviciu.
    13. Se vor conferi următoarele grade de calificare:
    a) gradele cinci - trei de calificare – judecătorilor, vicepreşedinţilor judecătoriilor;
    b) gradul doi de calificare – preşedinţilor judecătoriilor, judecătorilor curţilor de apel;
    c) gradul întîi de calificare – preşedinţilor şi vicepreşedinţilor curţilor de apel, judecătorilor Curţii Supreme de Justiţie;
    d) gradul superior de calificare – preşedintelui şi vicepreşedinţilor Curţii Supreme de Justiţie.
    14. Gradele de calificare pot fi acordate înainte de expirarea termenelor stabilite la punctul 11, peste o treaptă, doar o singură dată pe parcursul activităţii în calitate de judecător, în cazurile cînd:
    a) judecătorul dă dovadă de un nivel înalt de profesionalism la înfăptuirea justiţiei, asigură o calitate ireproşabilă a actelor judecătoreşti adoptate, îşi perfecţionează continuu cunoştinţele în domeniul jurisprudenţei, participă activ la viaţa sistemului judecătoresc, se bucură de autoritate în comunitatea de judecători, respectă riguros Codul de etică al judecătorului şi deţine titluri ştiinţifice;
    b) la conferirea titlului onorific de „Veteran al sistemului judiciar”, pînă la gradul întîi de calificare;
    c) la conferirea titlului onorific de „Decan al autorităţii judecătoreşti”, pînă la gradul superior de calificare.
III. ORGANIZAREA PROCEDURII DE CONFERIRE
A GRADELOR DE CALIFICARE
    15. Gradele de calificare pot fi acordate:
    a) la cererea scrisă a judecătorului;
    b) la propunerea preşedintelui de instanţă.
    16. La cererea/propunerea de acordare a gradului de calificare se va anexa:
    a) referinţa semnată de preşedintele de instanţă asupra activităţii judecătorului respectiv în anul de muncă precedent (de preşedintele instanţei superioare în privinţa preşedinţilor şi vicepreşedinţilor instanţelor de judecată şi a Curţilor de Apel), cuprinzînd numărul de dosare examinate, calitatea actelor judecătoreşti, lipsa/existenţa petiţiilor întemeiate, autoritatea în colectiv, în societate, alte date şi informaţii considerate a fi necesare pentru aprecierea judecătorului la conferirea gradului de calificare;
    b) hotărîrea Colegiului de evaluare prin care judecătorul a fost apreciat cu calificativul “foarte bine” şi “excelent” la ultima evaluare a performanţelor;
    c)  curriculum vitae a judecătorului;
    d) informaţia privind existenţa sau inexistenţa sancţiunilor disciplinare eliberată de Colegiul disciplinar.
    17. Materialele privind conferirea gradelor de calificare se expediază în adresa Secretariatului Consiliului Superior al Magistraturii.
    18. Chestiunea privind conferirea titlului onorific va fi soluţionată în şedinţa Consiliului Superior al Magistraturii.
    19.Consiliul Superior al Magistraturii va examina materialele prezentate, cît şi altă informaţie şi date relevante, ţinînd cont în mod obligatoriu de rezultatele privind evaluarea performanţelor judecătorului de către Colegiul de evaluare.
    20. Consiliul Superior al Magistraturii examinează chestiunea în prezenţa  judecătorului vizat.
    21. Consiliul Superior al Magistraturii poate admite sau respinge propunerea de acordare a gradului de calificare.
    22. Cererea/propunerea repetată pentru conferirea aceluiaşi grad de calificare se admite numai după expirarea unui an de la data depunerii primei cereri.
IV. REGISTRUL PRIVIND CONFERIREA
GRADELOR DE CALIFICARE

    23. Registrul judecătorilor cărora li s-a conferit grade de calificare este ţinut de către Consiliul Superior al Magistraturii.
    24. În Registru se indică numele şi prenumele judecătorului, instanţa unde activează, gradul de calificare conferit, data şi anul conferirii.
V. DISPOZIŢII FINALE
    25. Prezentul Regulament se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii.