HGM701/2014
ID intern unic:  354534
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 701
din  25.08.2014
cu privire la aprobarea Metodologiei publicării
datelor guvernamentale deschise
Publicat : 29.08.2014 în Monitorul Oficial Nr. 256-260     art Nr : 748
    MODIFICAT
   
HG414 din 08.05.18, MO157-166/18.05.18 art.474

 
    În temeiul art. 2 din Legea nr. 173 din 28 iulie 2011 privind ratificarea Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „e-Transformare a Guvernării” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 131-133, art. 425), în scopul executării  art. 7 alin. (1) şi art. 11 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 305 din 26 decembrie 2012 cu privire la reutilizarea informaţiilor din sectorul public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 64-68, art.197), precum şi în vederea asigurării accesului publicului la documentele destinate reutilizării, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Metodologia publicării datelor guvernamentale deschise (se anexează).
    2. Ministerele, alte autorităţi administrative centrale subordonate Guvernului şi structurile organizaţionale din sfera lor de competenţă (autorităţile administrative din subordine, instituţiile publice şi întreprinderile de stat în care ministerul sau altă autoritate administrativă centrală are calitatea de fondator), precum şi instituţiile publice autonome vor aplica normele prezentei Metodologii la publicarea datelor guvernamentale deschise.
    3. Cancelaria de Stat va exercita monitorizarea şi controlul asupra executării prezentei hotărîri.

    PRIM-MINISTRU                                                   Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul tehnologiei
    informaţiei şi comunicaţiilor                                     Pavel Filip

    Nr. 701. Chişinău, 25 august 2014.

Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului nr. 701
din 25 august 2014
METODOLOGIA
publicării datelor guvernamentale deschise
I. Dispoziţii generale
    1. Metodologia  publicării datelor guvernamentale deschise (în continuare – Metodologie) este elaborată în scopul stabilirii unui mecanism de publicare, redactare, accesare pe portalul guvernamental unic de date deschise (www.date.gov.md) a informaţiei şi datelor guvernamentale deschise destinate reutilizării.
    2. Metodologia stabileşte:
    1) modul de funcţionare a portalului www.date.gov.md;
    2) tipul de informaţii ce vor fi deschise şi publicate;
    3) dreptul de acces la portalul guvernamental de date deschise;
    4) modul de gestionare a contului de acces la portalul guvernamental de date deschise.
    3. Prezenta Metodologie este aplicată de către ministere, alte autorităţi administrative centrale subordonate Guvernului şi structurile organizaţionale din sfera lor de competenţă (autorităţile administrative din subordine, instituţiile publice şi întreprinderile de stat în care ministerul sau altă autoritate administrativă centrală are calitatea de fondator), precum şi de către instituţiile publice autonome (în continuare – autorităţi şi instituţii publice) prin intermediul persoanelor responsabile, delegate oficial pentru implicarea în gestionarea datelor deschise şi informaţiilor publice destinate reutilizării, inclusiv al coordonatorilor portalului www.date.gov.md.
II. Portalul guvernamental unic
de date deschise
    4. Portalul guvernamental unic de date deschise (www.date.gov.md) reprezintă un punct unic de acces la datele guvernamentale cu caracter public. Scopul portalului este facilitarea accesului la datele guvernamentale deschise (datele cu caracter public) – date cu valoare înaltă, procesabile pe calculator, generate şi găzduite de către şi pentru autorităţile şi instituţiile publice, protejînd în acelaşi timp caracterul personal, confidenţialitatea şi securitatea acestora, conform legislaţiei în vigoare.
    5. Portalul www.date.gov.md pune la dispoziţia dezvoltatorilor, cercetătorilor, agenţilor economici şi a publicului larg date guvernamentale deschise, care sînt gestionate în mod activ de către autorităţile şi instituţiile publice, într-un cadru ce permite identificarea şi accesul rapid la acestea. Portalul www.date.gov.md contribuie la realizarea viziunii despre un guvern deschis şi transparent prin „democratizarea” datelor, adică făcîndu-le accesibile în „timp real” de oriunde, oricînd, în mod rapid şi sigur.
    6. Pentru facilitarea căutării şi identificării datelor guvernamentale, autorităţile şi instituţiile publice publică datele guvernamentale destinate reutilizării pe portalul www.date.gov.md. Autorităţile şi instituţiile publice plasează pe acest portal informaţiile şi datele guvernamentale deschise structurate care sînt destinate reutilizării în condiţiile Legii nr. 305 din 26 decembrie 2012 cu privire la reutilizarea informaţiilor din sectorul public şi care, în contextul legislaţiei în vigoare cu privire la protecţia datelor cu caracter personal, la secretul de stat şi secretul comercial, la proprietatea intelectuală sau al altor prevederi din domeniul accesului la informaţie şi protecţiei informaţiei, pot fi publicate. În cazul în care aceste date sînt deja publicate pe pagina web a instituţiei, aceasta va indica doar adresa (linkul) către datele de pe pagina sa web, asigurînd că aceste date nu vor dispărea de pe pagina la care s-a făcut referinţă nici în cazul actualizării lor, pentru a oferi acces la întreaga arhivă a seturilor de date.
    7. Portalul www.date.gov.md este disponibil publicului larg. Oricine poate accesa datele publicate de către Guvern, le poate descărca şi reutiliza conform condiţiilor de accesare şi reutilizare a informaţiei publicate pe portal. Pentru a oferi seturile de date, portalul www.date.gov.md conţine un catalog al înregistrărilor (fiecare set de date publicat reprezentînd o înregistrare). Portalul pune la dispoziţia utilizatorilor un motor de căutare puternic şi posibilitatea de sortare a datelor în funcţie de instituţie, grupuri, cuvinte-cheie sau formate.
    8. Galeria „Aplicaţii” oferă descrierea aplicaţiilor guvernamentale sau publice elaborate în baza datelor guvernamentale. „Băncile de date” asigură legătura cu bazele de date guvernamentale deschise cu interfaţă web publică.
    9. Publicul larg poate sugera autorităţilor şi instituţiilor publice includerea unor seturi de date de interes public larg la rubrica „Participă” sau lăsa comentarii la oricare set de date. Instituţiile publice sînt notificate în panoul de administrare a portalului www.date.gov.md despre publicarea comentariilor la seturile de date care le aparţin.
    10. Rubrica „Despre” conţine informaţii generale despre portalul www.date.gov.md. Ştirile privind evenimentele legate de datele guvernamentale deschise la nivel naţional şi internaţional sînt publicate cu regularitate în rubrica „Comunicate”.
    11. Rubrica „Termeni şi condiţii” stipulează drepturile de acces şi reutilizare a informaţiilor publice şi datelor guvernamentale publicate pe portalul www.date.gov.md, conform Normelor metodologice de aplicare a Legii  nr. 305 din 26 decembrie 2012 cu privire la reutilizarea informaţiilor din sectorul public, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 886 din 8 noiembrie 2013.
III.  Informaţia publicată pe portal
    12. Autorităţile şi instituţiile publice publică doar informaţiile şi datele publice care nu contravin prevederilor legislaţiei în vigoare. Datele pot să se refere atît la performanţa procesului de guvernare (de exemplu executarea bugetului, datele statistice ce ţin de activitatea instituţiei etc.), cît şi la informaţia primară din domeniul de activitate al instituţiei. Aceste date sînt însoţite de metadate complete, conform formularului de pe www.date.gov.md. Datele publicate pe portalul guvernamental unic al datelor deschise sînt destinate reutilizării în mod implicit, cu excepţia cazului în care cadrul legislativ prevede altfel.
    13. Autorităţile şi instituţiile publice publică cele mai recente date în formate deschise, care oferă posibilitatea de a fi prelucrate automat, de a fi recuperate, descărcate, indexate şi căutate, fiind puse la dispoziţia masei largi de utilizatori în diferite scopuri de reutilizare, la cel mai înalt nivel de dezagregare, actualizînd aceste date cu regularitate. Instituţiile determină în mod independent frecvenţa de actualizare a datelor publicate, astfel încît să nu diminueze din valoarea acestora.
    14. Autorităţile şi instituţiile publice publică informaţiile şi datele deschise pe portalul guvernamental unic al datelor deschise şi/sau pe pagina lor web. În cazul în care instituţiile continuă să publice datele pe pagina lor web, atunci se admite publicarea adreselor (linkurilor) către aceste date pe portalul www.date.gov.md, asigurînd păstrarea şi actualizarea permanentă a datelor publicate pe pagina lor web.
    15. Autorităţile şi instituţiile publice iau în calcul posibilitatea publicării angro a datelor care au stat la baza elaborării aplicaţiilor şi serviciilor guvernamentale web ce permit doar vizualizarea datelor. În procesul de publicare a datelor pentru descărcare angro, autorităţile şi instituţiile publice trebuie să respecte cadrul normativ, în special normele legale cu privire la protecţia datelor cu caracter personal.
    16. Autorităţile şi instituţiile publice publică datele în formatele şi condiţiile de reutilizare stabilite în Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 305 din 26 decembrie 2012 cu privire la reutilizarea informaţiilor din sectorul public, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 886 din 8 noiembrie 2013.
IV. Oferirea accesului spre publicare a datelor pe portal
Secţiunea 1. Dreptul de publicare a datelor
    17. De dreptul şi accesul la publicarea informaţiilor publice beneficiază persoanele desemnate ca responsabile de gestionarea informaţiei publice care aparţine autorităţii sau instituţiei publice şi care poate fi plasată pe portalul guvernamental unic al datelor deschise.
Secţiunea a 2-a. Desemnarea persoanelor responsabile
    18. Fiecare autoritate şi instituţie publică desemnează una sau mai multe persoane responsabile de gestionarea informaţiei publice care aparţine autorităţii sau instituţiei şi care este plasată pe portalul guvernamental unic al datelor deschise. Ca urmare, autorităţile şi instituţiile publice transmit Instituției publice „Agenția de Guvernare Electronică” o solicitare oficială, cu una dintre următoarele opţiuni:
    1) solicitarea de deschidere a contului de utilizator pentru o autoritate sau instituţie publică;
    2) solicitarea de deschidere a unuia sau a mai multe conturi adiţionale pentru o autoritate sau instituţie publică;
    3) solicitarea de închidere a unui cont, cu argumentarea motivului;
    4) solicitarea de substituire a persoanei responsabile şi/sau de modificare a contului de utilizator.
    [Pct.18 modificat prin HG414 din 08.05.18, MO157-166/18.05.18 art.474]
Secţiunea a 3-a. Crearea contului
    19. Administratorul portalului creează contul utilizatorului (al persoanei oficial desemnate de către autoritatea sau instituţia publică) şi atribuie autorităţii sau instituţiei respective contul creat. Adiţional, administratorul comunică utilizatorului datele de autentificare, care, ulterior, pot fi modificate de către utilizator imediat după autentificarea sa pe portal.
    20. Utilizatorul are posibilitatea de a efectua operaţiunea de autentificare prin login şi parolă sau prin Serviciul guvernamental de autentificare şi control al accesului (M-Pass).
    21. Solicitarea de deschidere a contului de utilizator pentru o autoritate sau instituţie publică va avea următorul cuprins: „Autoritatea/instituţia [denumirea autorităţii/instituţiei] solicită crearea şi activarea contului pe portalul www.date.gov.md. Persoana responsabilă de gestionarea informaţiilor şi datelor pe portal este [nume, prenume, funcţie, telefon, adresă de e-mail guvernamentală]”.
    22. Solicitarea de deschidere a unuia sau a mai multe conturi adiţionale pentru o autoritate sau instituţie publică va avea următorul cuprins: „Autoritatea/instituţia [denumirea autorităţii/instituţiei] solicită crearea unui cont suplimentar pe portalul www.date.gov.md. Persoana responsabilă de gestionarea informaţiilor şi datelor pe portal va fi [nume, prenume, funcţie, telefon, adresă de e-mail guvernamentală]”.
Secţiunea a 4-a. Gestionarea contului
    23. La rubrica „Resurse”, utilizatorii pot actualiza seturile de date prin adăugarea fişierelor noi. Aceste fişiere pot fi atît resurse cu perioada de acoperire actualizată, cît şi fişiere de suport care explică sau definesc modul de utilizare a resursei sau documentează schimbările apărute în structura fişierului ori alte resurse cu informaţii relevante şi de suport.
Secţiunea a 5-a. Modificarea contului
    24. Solicitarea de substituire a persoanei responsabile şi/sau de modificare a contului de utilizator va avea următorul cuprins: „Autoritatea/instituţia [denumirea autorităţii/instituţiei] solicită modificarea persoanei responsabile de contul [denumirea contului] pe portalul www.date.gov.md. Persoana responsabilă nou-desemnată este [nume, prenume, funcţie, telefon, adresă de e-mail guvernamentală]”.
Secţiunea a 6-a. Închiderea contului
    25. Solicitarea de închidere a unui cont, cu argumentarea motivului, va avea următorul cuprins: Autoritatea/instituţia [denumirea autorităţii/instituţiei] solicită închiderea contului pe portalul www.date.gov.md, de gestionarea căruia a fost responsabil(ă) [nume, prenume, funcţie]. Se solicită închiderea contului în baza [se indică motivul]. În caz de necesitate: Se solicită ca seturile de date existente să fie atribuite la contul [denumirea contului] gestionat de [nume, prenume, funcţie, telefon]”.
V. Drepturile şi obligaţiile persoanelor
 responsabile de publicarea datelor

    26. În contextul gestionării contului deschis, utilizatorii au următoarele drepturi:
    1) de a modifica seturile de date. Totodată, utilizatorul gestionează contul fără dreptul de a şterge datele înainte ca acestea să fie arhivate. Excepţie de la această regulă este cazul în care a fost dublată publicarea aceluiaşi conţinut (seturi de date sau resurse);
    2) de a modifica resursele. Utilizatorul are dreptul să şteargă resursele şi să modifice conţinutul lor. Nu se recomandă ştergerea resurselor, cu excepţia cazului dublării acestora la publicare. Nu se vor şterge resursele în cazul în care conţinutul acestora a suferit anumite modificări. Aceste modificări pot fi reflectate în descrierea resursei sau chiar în titlul acesteia;
    3) de a integra datele din sistemele informaţionale sau bazele de date prin API (interfeţe pentru programare de aplicaţii). Aceasta va permite automatizarea procesului de publicare şi actualizare a seturilor de date;
    4) de a beneficia de suportul tehnic al unui specialist în procesul de publicare şi integrare a datelor deschise din sisteme informaţionale în portalul guvernamental, precum şi de posibilitatea de a utiliza Manualul de integrare prin API, publicat în rubrica „Ghidul utilizatorului”.
    27. În contextul gestionării contului deschis, utilizatorii au următoarele obligaţii:
    1) să aplice principiile datelor guvernamentale deschise la publicarea acestora pe portalul guvernamental de date deschise, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
    2) să publice, să actualizeze şi să redacteze seturile de date, aplicaţiile şi băncile de date pe portalul guvernamental unic al datelor deschise;
    3) să asigure veridicitatea denumirii, descrierii şi logotipului lor. Această informaţie va fi gestionată de către administrator. În cazul în care autoritatea sau instituţia publică nu are un logotip oficial, în locul acestuia se va utiliza stema de stat;
    4) să păstreze confidenţialitatea datelor de autentificare. Contul poate fi utilizat de o singură persoană, deţinătorul contului, deoarece acesta poartă răspundere pentru publicarea şi actualizarea datelor, precum şi pentru conţinutul contului.