HGM717/2014
ID intern unic:  354598
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 717
din  29.08.2014
privind platforma guvernamentală de registre
şi acte permisive (PGRAP)
Publicat : 05.09.2014 în Monitorul Oficial Nr. 261-267     art Nr : 765
    MODIFICAT
   
HG414 din 08.05.18, MO157-166/18.05.18 art.474
    HG397 din 05.06.17, MO181-189/09.06.17 art.486


    NOTĂ:
    pe tot parcursul textului hotărîrii și al Regulamentului, cu modificările ulterioare, textul „Centrul de Guvernare Electronică (E-Government)” și cuvintele „Centrul de Guvernare Electronică” se substituie cu cuvintele „Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică” prin HG414 din 08.05.18, MO157-166/18.05.18 art.474    În temeiul art.2 din Legea nr.173 din 28 iulie 2011 privind ratificarea Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „e-Transformare a Guvernării” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.131-133, art.425), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se instituie platforma guvernamentală de registre şi acte permisive (PGRAP), proprietate a statului.
    [Pct.1 modificat prin HG397 din 05.06.17, MO181-189/09.06.17 art.486]
    2. Se aprobă Regulamentul privind utilizarea şi administrarea platformei guvernamentale de registre şi acte permisive (PGRAP) (se anexează).
    3. Se desemnează Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică” în calitate de posesor al PGRAP.
    4. Ministerele, Cancelaria de Stat, alte autorităţi administrative centrale subordonate Guvernului şi structurile organizaţionale din sfera lor de competenţă (autorităţile administrative din subordine, serviciile publice desconcentrate şi cele aflate în subordine, precum şi instituţiile publice în care ministerul, Cancelaria de Stat sau altă autoritate administrativă centrală are calitatea de fondator), instituţiile publice autonome, precum şi persoanele juridice de drept privat care prestează servicii publice, în limitele competenţelor prevăzute de lege, şi care deţin sisteme informaţionale:
    1) vor considera utilizarea PGRAP ca primă opţiune la dezvoltarea serviciilor electronice, precum şi la dezvoltarea sistemelor informaţionale de tip registre şi eliberare de acte permisive;
    2) vor încheia acorduri cu Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică” privind utilizarea PGRAP, în baza modelului aprobat de Cancelaria de Stat.
    5. Alte autorităţi publice şi persoane juridice de drept privat decît cele specificate în pct.4 pot utiliza, în condiţiile prezentei hotărîri, platforma în dezvoltarea serviciilor electronice pe baza acordurilor încheiate cu Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică”, conform pct.4 subpct.2) al prezentei hotărîri.
    6. Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică”:
    1) va asigura funcţionarea şi dezvoltarea continuă a PGRAP, în limitele bugetelor alocate;
    2) va elabora şi va prezenta, după coordonare cu autorităţile şi instituţiile interesate relevante, Cancelariei de Stat spre aprobare Acordul-tip cu privire la utilizarea PGRAP dintre Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică” şi ministere, alte autorităţi administrative centrale subordonate Guvernului şi structurile organizaţionale din sfera lor de competenţă (autorităţile administrative din subordine, serviciile publice desconcentrate şi cele aflate în subordine, precum şi instituţiile publice în care ministerul, Cancelaria de Stat sau altă autoritate administrativă centrală are calitatea de fondator), instituţii publice autonome, precum şi persoane juridice de drept privat;
    3) va organiza activităţi de promovare, instruire şi schimb de experienţă privind utilizarea PGRAP.
    7. Cancelaria de Stat:
    1) va exercita monitorizarea şi controlul asupra executării prezentei hotărîri;
    2) va aproba actul menţionat la pct.6 subpct.2) din prezenta hotărîre.
    8. Pentru asigurarea funcţionării şi implementarea PGRAP vor fi utilizate resurse din bugetul de stat, din proiectul „e-Transformare a Guvernării”, precum şi alte mijloace financiare.

    PRIM-MINISTRU                                              Iurie LEANCĂ

    Nr. 717. Chişinău, 29 august 2014.

Aprobat 
prin Hotărîrea Guvernului nr. 717
din 29 august 2014

REGULAMENT
privind utilizarea şi administrarea platformei
guvernamentale de registre şi acte permisive (PGRAP)
I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul privind utilizarea şi administrarea platformei guvernamentale de registre şi acte permisive (în continuare – Regulament) stabileşte modul de utilizare, administrare şi mentenanţă a platformei guvernamentale de registre şi acte permisive (în continuare – PGRAP), inclusiv atribuţiile participanţilor la raporturile aferente utilizării şi operării platformei în cauză.
    2. Prezentul Regulament se aplică pentru dezvoltarea noilor aplicaţii de tip registre şi eliberare de acte permisive din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, indiferent de tipul, natura şi domeniul de aplicare a acestora.
    3. Toate aplicaţiile dezvoltate pe baza PGRAP vor fi găzduite de platforma tehnologică guvernamentală comună MCloud.
    4. Deţinătorii aplicaţiilor dezvoltate pe baza PGRAP sînt autorităţile şi instituţiile publice care creează aceste aplicaţii.
    5. Obiectivele PGRAP sînt:
    1) optimizarea procesului de dezvoltare a aplicaţiilor de tip registre ţinute de autorităţile publice;
    2) optimizarea procesului de elaborare a sistemelor informaţionale de eliberare a actelor permisive după principiul ghişeului unic pentru autorităţile publice;
    3) economisirea bugetului TI în sectorul public prin reducerea costului plătit pentru achiziţionarea sistemelor informatice de ţinere a registrelor electronice şi eliberare a actelor permisive;
    4) utilizarea proceselor şi instrumentelor omogenizate la dezvoltarea sistemelor informaţionale de ţinere a registrelor electronice şi eliberare a actelor permisive de către beneficiari.
    6. În sensul prezentului Regulament noţiunile utilizate semnifică:
    platformă guvernamentală de registre şi acte permisive (PGRAP) – platformă tehnologică, găzduită pe platforma MCloud, destinată dezvoltării sistemelor informaţionale de ţinere a registrelor electronice şi/sau eliberare a actelor permisive, în special a autorizaţiilor;
    [Pct.6 noțiunea modificată prin HG397 din 05.06.17, MO181-189/09.06.17 art.486]
    participant la PGRAP – furnizor al serviciilor PGRAP, operator tehnico-tehnologic al platformei MCloud, beneficiar al PGRAP, beneficiar al aplicaţiilor PGRAP, orice alt participant la operarea şi utilizarea  PGRAP;
    [Pct.6 noțiunea modificată prin HG397 din 05.06.17, MO181-189/09.06.17 art.486]
    furnizor al serviciilor PGRAP (în continuare – furnizor) – Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică”, posesor al PGRAP, responsabil de promovarea, menţinerea, funcţionarea şi dezvoltarea continuă a PGRAP;
    beneficiari ai PGRAP (în continuare – beneficiari) – ministerele, alte autorităţi administrative centrale subordonate Guvernului şi structurile organizaţionale din sfera lor de competenţă (autorităţile administrative din subordine, instituţiile publice şi întreprinderile de stat în care ministerul sau altă autoritate administrativă centrală are calitatea de fondator), precum şi instituţiile publice autonome, persoanele juridice de drept privat care folosesc PGRAP pentru a dezvolta sisteme informaţionale;
    beneficiari ai aplicaţiilor PGRAP – persoane fizice, juridice şi funcţionari publici;
    tenant – spaţiu de lucru oferit unui beneficiar în scopul dezvoltării unei sau mai multor aplicaţii PGRAP. Sistemele informatice dintr-un tenant vor utiliza resurse comune (licenţe, nomenclatoare, utilizatori etc.);
    aplicaţie PGRAP – sistem informatic elaborat pe baza PGRAP în cadrul unui tenant;
    catalog de servicii – catalogul de servicii al platformei MCloud;
    nivelul agreat de servicii  – set de parametri şi indicatori de performanţă în baza cărora este măsurată calitatea prestării serviciilor în PGRAP;
    incident la scară – situaţie în care numărul de incidente constatate într-un interval de timp depăşeşte de cel puţin trei ori numărul mediu de incidente pentru acelaşi interval de timp în perioadele precedente.
    Termenii şi noţiunile „platformă MCloud”, „operator tehnico-tehnologic al platformei MCloud”, „PaaS (platformă ca serviciu)” au înţelesul termenilor şi noţiunilor definite în Hotărîrea Guvernului nr.128 din 20 februarie 2014 „Privind platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud)”.
    [Pct.6 alineat modificat prin HG397 din 05.06.17, MO181-189/09.06.17 art.486]
    Noţiunea „act permisiv” are înţelesul noţiunii definite în Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător şi Legea nr. 161 din 22 iulie 2011 privind implementarea ghişeului unic în desfăşurarea activităţii de întreprinzător.
II. Atribuţiile participanţilor la PGRAP
    7. Furnizorul are următoarele atribuţii:
    1) asigură funcţionarea, administrarea şi dezvoltarea continuă a PGRAP;
    2) încheie cu beneficiarii acorduri de utilizare a PGRAP, conform modelului aprobat;
    3) organizează seminare şi instruiri de promovare şi utilizare a PGRAP pentru reprezentanţii beneficiarilor;
    4) stabileşte şi publică în catalogul de servicii parametrii tehnici ai PGRAP;
    5) asigură securitatea informaţională a PGRAP;
    6) monitorizează activitatea operatorului tehnico-tehnologic al platformei MCloud;
    [Pct.7 subpct.6) modificat prin HG397 din 05.06.17, MO181-189/09.06.17 art.486]
    7) asigură acordarea suportului metodologic şi tehnic beneficiarilor în procesul de dezvoltare a aplicaţiilor PGRAP;
    8) oferă beneficiarilor medii de test şi producţie pentru aplicaţiile dezvoltate pe baza PGRAP.
    8. Beneficiarii au următoarele atribuţii:
    1) încheie cu furnizorul acorduri de utilizare a PGRAP, conform modelului aprobat;
    2) dezvoltă şi deţin aplicaţii PGRAP din resursele financiare proprii, care vor fi identificate de fiecare instituţie în parte reieşind din necesităţile şi complexitatea aplicaţiilor care vor fi dezvoltate pe baza PGRAP;
    3) instalează şi menţin aplicaţiile PGRAP pe mediile de test şi producţie ale aplicaţiilor PGRAP;
    4) asigură calitatea aplicaţiilor PGRAP;
    5) asigură securitatea informaţională a aplicaţiilor PGRAP;
    6) utilizează resursele tehnologice comune ale PGRAP;
    7) oferă sugestii de îmbunătăţire şi contribuie la dezvoltarea continuă a PGRAP prin adăugarea de noi componente ce pot fi reutilizate de alţi beneficiari la crearea aplicaţiilor bazate pe PGRAP;
    8) semnalează deficienţele în funcţionarea resurselor tehnologice comune ale PGRAP.
    9. Operatorul tehnico-tehnologic al platformei MCloud exercită atribuţiile stabilite prin Hotărîrea Guvernului nr. 128 din 20 februarie 2014 „Privind platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud)”.
    [Pct.9 modificat prin HG397 din 05.06.17, MO181-189/09.06.17 art.486]
III. Solicitarea, furnizarea, utilizarea, accesarea
şi suspendarea serviciilor PGRAP
Secţiunea 1
Solicitarea serviciilor PGRAP
    10. Solicitarea serviciilor de către beneficiari se efectuează în baza unei cereri de solicitare a serviciilor de tip PaaS din MCloud, adresată furnizorului.
    11. Beneficiarul poate solicita crearea unui tenant pentru mediul de testare şi mediul de producţie.
    12. Furnizorul examinează cererea beneficiarului în termen de 5 zile lucrătoare şi, ca rezultat al acceptării acesteia, prezintă spre semnare un acord de prestare a serviciilor PGRAP după modelul aprobat de Cancelaria de Stat. Acordul de prestare a serviciilor PGRAP reglementează condiţiile de acordare a tenantului, precum şi de folosire a acestui spaţiu în procesul de dezvoltare a sistemelor informatice, nivelul de suport asigurat de către furnizor, modul de interacţiune dintre părţile implicate în furnizarea şi utilizarea PGRAP, precum şi nivelul agreat de servicii.
    13. După semnarea acordului, furnizorul pune la dispoziţia beneficiarului informaţia de acces la serviciul solicitat în termen de 5 zile lucrătoare.
    14. Furnizorul poate respinge cererea de solicitare a serviciului în cazul în care scopurile indicate în cerere contravin prezentului Regulament, în special secţiunii a 2-a, şi legislaţiei în vigoare, informînd beneficiarul despre motivele respingerii.     Beneficiarul este în drept să conteste respingerea cererii în condiţiile legislaţiei în vigoare.
Secţiunea a 2-a
Furnizarea şi utilizarea serviciilor PGRAP
    15. Furnizarea şi utilizarea serviciilor PGRAP se efectuează exclusiv în baza acordului încheiat între furnizor şi beneficiar şi numai în scopuri ce rezultă din necesităţile de activitate ale beneficiarului.
    16. Serviciile PGRAP nu vor fi utilizate:
    1) în  scopuri ce contravin legislaţiei în vigoare;
    2) în scopuri ce pot periclita imaginea participanţilor la PGRAP;
    3) pentru crearea, stocarea sau transmiterea informaţiei ofensatoare, defăimătoare sau discriminării, cum ar fi informaţia cu privire la rasă, naţionalitate, sex, religie, dizabilităţi, orientare sexuală, convingeri religioase, opţiuni politice, precum şi a materialelor pornografice şi cu conţinut erotic etc.;
    4) prin modalităţi care implică riscuri de securitate a informaţiei, atît pentru beneficiar, cît şi pentru furnizor;
    5) pentru elaborarea altor tipuri de aplicaţii decît cele stabilite în prezentul Regulament;
    6) pentru folosirea neconformă a spaţiului alocat.
Secţiunea a 3-a
Accesarea serviciilor PGRAP
    17. Accesul la un tenant din PGRAP este oferit exclusiv prin canale securizate de acces şi transport de date.
    18. Beneficiarul este responsabil de conectarea sa la PGRAP prin canale securizate de acces şi transport de date în temeiul acordurilor suplimentare cu furnizorii de servicii de telecomunicaţii.
    19. Beneficiarul are acces la mediile proprii de test şi producţie pe PGRAP. Instalarea aplicaţiilor pe mediul de producţie este responsabilitatea beneficiarului.
    20. Furnizorul este în drept să efectueze auditul aplicaţiilor dezvoltate pe PGRAP.
Secţiunea a 4-a
Suspendarea serviciilor PGRAP
    21. Furnizarea serviciilor oferite de platforma PGRAP poate fi suspendată temporar de către beneficiar prin mecanisme de autoservire sau printr-o solicitare către furnizor.
    22. În scopul de menţinere sau extindere a PGRAP, serviciile pot fi suspendate la iniţiativa furnizorului, cu consimţămîntul prealabil al beneficiarului.
    23. Serviciile pot fi suspendate de către furnizor fără consimţămîntul beneficiarului, cu notificarea ulterioară a acestuia, în următoarele situaţii de excepţie:
    1) situaţii de incidente la scară;
    2) situaţii de criză;
    3) situaţii de forţă majoră;
    4) situaţii ce ţin de utilizarea serviciilor conform scopurilor indicate la pct.16 al prezentului Regulament.
    24. În cazul situaţiilor ce ţin de utilizarea serviciilor conform scopurilor indicate la pct.16 al prezentului Regulament, serviciile pot fi suspendate fără dreptul de repunere în funcţiune a lor.
    25. Suspendarea serviciilor se efectuează asigurîndu-se un impact minim asupra calităţii serviciilor livrate beneficiarilor.
    26. Beneficiarul poate solicita, după caz, rezilierea acordului de prestare a serviciilor  PGRAP în modul prevăzut de acesta.
IV. Securitatea informaţiei şi protecţia datelor cu
caracter personal în cadrul furnizării şi utilizării
serviciilor PGRAP

    27. Serviciile furnizate de PGRAP se conformează cerinţelor minime de securitate corespunzătoare cerinţelor de securitate de tip PaaS livrate din MCloud.
    28. Prelucrarea de date în cadrul aplicaţiilor elaborate pe baza PGRAP trebuie să garanteze respectarea următoarelor principii privind protecţia datelor cu caracter personal:
    1) specificarea şi limitarea scopului;
    2) adoptarea de măsuri tehnice şi organizaţionale în scopul asigurării unui nivel adecvat de protecţie a datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
    29. Principiile indicate în pct.28 vor fi detaliate şi reglementate în acordul de prestare a serviciilor PGRAP dintre furnizor şi beneficiar. Furnizorul asigură respectarea acestor principii.
V. Monitorizarea şi controlul
    30. În vederea asigurării funcţionării eficiente a PGRAP şi a aplicaţiilor elaborate pe baza acesteia, acordul de prestare a serviciilor PGRAP dintre furnizor şi beneficiar va conţine, după caz, prevederi referitoare la:
    1) monitorizarea constantă a operării PGRAP;
    2) controlul permanent asupra executării de către participanţii la PGRAP a atribuţiilor prevăzute în prezentul Regulament, precum şi a celor specificate în acordurile încheiate;
    3) gestionarea riscurilor aferente operării PGRAP, identificate prin implementarea activităţilor de prevenire, gestionare, combatere etc.;
    4) evaluarea cu regularitate a performanţei activităţii participanţilor implicaţi în asigurarea calităţii necesare operării PGRAP şi prestării serviciilor aferente acesteia.
    31. În scopul monitorizării şi controlului asupra executării prevederilor prezentului Regulament, cooperarea dintre furnizor şi operator tehnico-tehnologic al platformei MCloud va fi asigurată prin schimb de informaţie, raportare periodică, şedinţe comune de evaluare, replanificare, audit etc.
    [Pct.31 modificat prin HG397 din 05.06.17, MO181-189/09.06.17 art.486]
    32. În contextul procedurilor de monitorizare şi control al operării PGRAP, operatorul tehnico-tehnologic al platformei MCloud va asigura funcţionalitatea modulului de raportare periodică automată, care va actualiza cu periodicitatea stabilită datele din grila de indicatori de performanţă tehnică, aprobată de furnizor de comun acord cu operatorul tehnico-tehnologic al platformei MCloud.
    [Pct.32 modificat prin HG397 din 05.06.17, MO181-189/09.06.17 art.486]
    33. Concluziile generate de eforturile de monitorizare, control şi evaluare sistematică vor servi drept bază în luarea deciziilor corective pe parcursul implementării PGRAP, planificarea activităţilor la diferite etape de operare a PGRAP, evaluarea performanţei participanţilor la utilizarea PGRAP, supravegherea procesului de implementare şi operare a sistemelor informaţionale elaborate pe baza PGRAP etc.