HCNPFM41/10/2014
ID intern unic:  354619
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 41/10
din  22.08.2014
cu privire la aprobarea Regulamentului privind
înregistrarea persoanelor calificate în domeniul
evaluării acţiunilor în Registrul persoanelor
autorizate

Publicat : 05.09.2014 în Monitorul Oficial Nr. 261-267     art Nr : 1282     Data intrarii in vigoare : 05.09.2014
    MODIFICAT
    HCNPF19/3 din 29.04.16, MO123-127/06.05.16 art.765; în vigoare 06.05.16


    În temeiul art.8 lit.m) şi art. 25 alin. (2) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), art. 23 alin. (3) din Legea nr. 171 din 11.07.2012 ”Privind piaţa de capital” (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193-197, art. 665),
COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind înregistrarea persoanelor calificate în domeniul evaluării acţiunilor în Registrul persoanelor autorizate.
    2.  Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    VICEPREȘEDINTELE COMISIEI
    NAȚIONALE A PIEȚEI FINANCIARE                           Iurie FILIP


    Nr. 41/10. Chişinău, 22 august 2014.

Anexă
la Hotărîrea Comisiei
Naţionale a Pieţei Financiare
nr.41/10 din 22 august 2014

REGULAMENT
privind înregistrarea persoanelor calificate în domeniul
evaluării acţiunilor
în Registrul persoanelor autorizate
Capitolul 1
Dispoziţii generale
    1. Regulamentul privind înregistrarea persoanelor calificate în domeniul evaluării acţiunilor în Registrul persoanelor autorizate (în continuare - Regulament) a fost elaborat în temeiul prevederilor art.8 lit.m) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare”  întru aplicarea art.23 alin.(3) din Legea nr.171 din 11.07.2012 ”Privind piaţa de capital”.
    2. Prezentul Regulament stabileşte procedura de înregistrare în Registrul persoanelor autorizate (în continuare – Registru), precum şi condiţiile de menţinere, suspendare şi retragere a calităţii de  persoană autorizată.
    În sensul prezentului Regulament, noţiunea de ”persoană autorizată” reprezintă persoana înregistrată în Registru în conformitate cu prezentul Regulament.
    Termenii, noţiunile şi expresiile utilizate în prezentul Regulament, dar nedefinite, au semnificaţia prevăzută de Legea nr.171 din 11.07.2012 ”Privind piaţa de capital”.
Capitolul 2
Registrul persoanelor autorizate
    3. Comisia Naţională a Pieţei Financiare (în continuare – Comisia Naţională), în virtutea împuternicirilor sale prevăzute de legislaţie, exercită funcţia de posesor şi deţinător al Registrului.
    4. Registrul este ţinut de Comisia Naţională în formă manuală în conformitate cu prevederile Legii nr.71-XVI din 22.03.2007 ”Cu privire la registre” şi asigură evidenţa persoanelor care sunt în drept să  efectueze evaluarea acţiunilor.
    5. Evaluarea acţiunilor în condiţiile legislaţiei privind piaţa de capital urmează a fi realizată doar de persoanele înregistrate în Registru.
    6. Registrul conţine următoarele informaţii:
    1) Numărul de ordine al înscrierii;
    2) Denumirea completă a persoanei autorizate;
    3) IDNO;
    4) Adresa juridică;
    5) Persoana cu funcţie de răspundere;
    6) Numărul de telefon, fax, email;
    7) Numele, prenumele persoanelor care deţin certificate de calificare în domeniul valorilor mobiliare; 
    8) Seria, numărul şi data eliberării certificatului de calificare în domeniul valorilor mobiliare;
    9) Numărul şi data deciziei Comisiei Naţionale cu privire la înscrierea în Registru;
    10) Data suspendării sau retragerii calităţii de persoană autorizată.
    7. Informaţiile stocate în Registru se fac publice prin intermediul paginii-web oficiale a Comisiei Naţionale.
Capitolul 3
Înscrierea în Registru a persoanelor calificate
în domeniul evaluării acţiunilor
    8. În Registru se înscriu persoanele juridice înregistrate în Republica Moldova care corespund prevederilor prezentului Regulament.
    9. Condiţiile profesionale minime pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul sunt următoarele:
    1) persoanele cu funcţie de răspundere şi evaluatorii au o reputaţie bună, au studii superioare în domeniul economic absolvite, un înalt nivel profesional şi competenţa necesară pentru desfăşurarea activităţii de evaluare, iar persoanele cu funcţie de răspundere au şi o experienţă profesională  de cel puţin 1 an în domeniul evaluării bunurilor;  
    2) realizează activităţi de evaluare în domeniul pieţei de capital în conformitate cu standardele internaţionale de evaluare;
    3) deţine cel puţin 1 evaluator cu certificat de calificare în domeniul valorilor mobiliare;
    4) nu are antecedente penale nestinse.
    10. Cererea de înscriere în Registru conţine şi informaţia specificată în pct.6 subpct. 1) – 6) din prezentul Regulament. La cererea de înscriere în Registru urmează a fi anexate următoarele documente:
    1) Copia autentificată cu ștampila și semnătura persoanei cu funcție de răspundere a deciziei de înregistrare a persoanei juridice;
    [Pct.10 subpct.1) modificat prin HCNPF19/3 din 29.04.16, MO123-127/06.05.16 art.765; în vigoare 06.05.16]
    [Pct.10 subpct.2) exclus prin HCNPF19/3 din 29.04.16, MO123-127/06.05.16 art.765; în vigoare 06.05.16]
    3) Lista persoanelor cu funcţe de răspundere din cadrul persoanei juridice şi a evaluatorilor care vor efectua evaluarea acţiunilor;
    4) Regulamentele interne cu privire la modul de prestare a serviciilor de evaluare a preţului acţiunilor;
    5) Normele metodologice interne cu privire la modul de aplicare a standardelor internaţionale de evaluare;
    6) Declaraţia cu privire la îndeplinirea  condiţiilor profesionale specificate la pct.9 din prezentul Regulament şi lipsa antecedentelor penale ale persoanelor cu funcţie de răspundere şi ale evaluatorilor, semnată de persoana cu funcţie de răspundere a solicitantului;
    7) ordinul de plată privind achitarea plății pentru înscrierea în Registru în mărimea stabilită prin hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naţionale.
    [Pct.10 subpct.7) introdus prin HCNPF19/3 din 29.04.16, MO123-127/06.05.16 art.765; în vigoare 06.05.16]
    11. Regulamentele interne cu privire la modul de prestare a serviciilor de evaluare a acţiunilor specificate la pct.10 subpct.4) conţin cel puţin următoarele reglementări:
    1) regulile interne privind organizarea internă  a societăţii;
    2) proceduri cu privire la prestarea serviciilor de evaluare a acţiunilor;
    3) norme referitor la evidenţa rapoartelor de evaluare emise clienţilor pentru serviciile furnizate;
    4) politica privind conflictele de interese şi aplicarea condiţiilor de independenţă în prestarea serviciilor de evaluare;
    5) reguli privind administrarea reclamaţiilor clienţilor şi soluţionarea litigiilor;
    6) contractul-tip de prestare a serviciilor de evaluare a acţiunilor;
    7) procedurile şi măsurile de control intern îndreptate spre prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării actelor de terorism.
    12. Cererea şi documentele prezentate pentru înregistrarea persoanelor calificate în domeniul evaluării acţiunilor se examinează în termen de 10 zile lucrătoare din data prezentării pachetului complet de documente la Comisia Naţională. În cazul în care acestea corespund întocmai cerinţelor stabilite de prezentul Regulament, Comisia Naţională emite decizia privind înscrierea persoanelor calificate în domeniul evaluării acţiunilor în Registru cu eliberarea certificatului de înregistrare a persoanelor autorizate în domeniul evaluării valorilor mobiliare.
    [Pct.12 modificat prin HCNPF19/3 din 29.04.16, MO123-127/06.05.16 art.765; în vigoare 06.05.16]
    13. În cazul în care, în rezultatul examinării documentelor prezentate pentru înregistrarea persoanelor calificate în domeniul evaluării acţiunilor, se constată că documentele au fost prezentate incomplet şi/sau nu sunt întocmite şi prezentate în conformitate cu prezentul Regulament, Comisia Naţională indică solicitantului motivele refuzului înregistrării.
    14. În cazul în care datele din Registru ale persoanei înregistrate se modifică, persoana respectivă informează în scris Comisia Naţională în termen de 10 zile lucrătoare, cu anexarea documentelor confirmative.
Capitolul 4
Condiţii privind menţinerea calităţii
de persoană autorizată
    15. Pe toată durata înregistrării în Registru, persoanele înregistrate aplică în activitatea lor cerinţele de evaluare stabilite de standardele internaţionale de evaluare indicate de Comisia Naţională, inclusiv privind sursele de informaţie utilizate, aplicarea metodelor de evaluare, conţinutul şi modul de întocmire a rapoartelor de evaluare.
    16. Rapoartele de evaluare se semnează de evaluatorul care posedă certificat de calificare în domeniul valorilor mobiliare şi de persoana cu funcţie de răspundere a persoanei înregistrate în Registru şi includ informaţia privind standardele internaţionale aplicate şi metodele de evaluare utilizate, cu argumentarea utilizării acestora.
    17. La evaluarea acţiunilor evaluatorii au obligaţia să acţioneze în mod imparţial, obiectiv şi echidistant faţă de toate persoanele interesate în determinarea valorii acestora şi să respecte restricţiile privind activitatea şi independenţa stabilite de legislaţia cu privire le evaluare.
    18. Îndeplinirea condiţiilor de activitate şi independenţă de către evaluator va fi certificată printr-o declaraţie pe propria răspundere la încheierea contractului de prestare a serviciilor de evaluare.
    181. Persoana autorizată este obligată să prezinte rapoarte în conformitate cu cerințele prevăzute de actele normative ale Comisiei Naționale
    [Pct.181 introdus prin HCNPF19/3 din 29.04.16, MO123-127/06.05.16 art.765; în vigoare 06.05.16]
    19. Evaluatorii sunt obligaţi să nu utilizeze în interes propriu sau al vreunui terţ informaţiile privilegiate la care au acces ca urmare a întocmirii raportului de evaluare.
Capitolul 5
Retragerea calităţii de persoană autorizată
    20. Retragerea calităţii de persoană autorizată poate fi efectuată în următoarele cazuri:
    1) în baza cererii de retragere a înscrierii, depuse de către persoana înregistrată, care va include şi motivele depunerii cererii;
    2) în cazul încetării corespunderii persoanei înregistrate cerinţelor pct.9 şi capitolului 4 din prezentul Regulament;
    3) în baza deciziei unei instanţe de judecată;
    4) în cazul încălcărilor grave şi sistematice ale prevederilor legislaţiei în activitatea de evaluare în domeniul pieţei de capital.
    Încălcare gravă şi sistematică a prevederilor legislaţiei în activitatea de evaluare în domeniul pieţei de capital se consideră cazurile cînd este prezentă cel puţin una din următoarele situaţii:
    a) există cel puţin 7 decizii ale organului competent privind încălcarea legislaţiei de către persoana înregistrată în Registru în decursul ultimilor 2 ani, pentru care au fost aplicate sancţiuni sub formă de avertisment şi/sau sancţiuni contravenţionale;
    b) persoana înregistrată a admis şi/sau a cauzat prejudicii clienţilor şi/sau investitorilor confirmate de instanţa de judecată;
    5) persoana a fost înregistrată în Registru ca urmare a furnizării de informaţii false sau prin alte măsuri ilegale;
    6) în cazul lichidării persoanei înregistrate.
    21. În cazul retragerii calităţii de persoană autorizată înscrierea respectivă în Registru se radiază.
    22. Înregistrarea repetată în Registru a persoanelor care au fost radiate în baza prevederilor pct.20 subpct.1) sau subpct.2) din prezentul Regulament are loc la cererea acestora, cu condiţia înlăturării cauzelor retragerii calităţii de persoană autorizată.
    23. Înscrierea persoanei autorizate se radiază din Registru după confirmarea privind executarea și/sau rezilierea contractelor încheiate anterior și confirmarea lipsei pretențiilor din partea clienților, cu restituirea originalului certificatului de înregistrare a persoanelor autorizate în domeniul evaluării valorilor mobiliare.
    [Pct.23 introdus prin HCNPF19/3 din 29.04.16, MO123-127/06.05.16 art.765; în vigoare 06.05.16]