HGM735/2014
ID intern unic:  354649
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 735
din  10.09.2014
pentru aprobarea Regulamentului privind modul
de acordare a sprijinului financiar producătorilor
de fructe
Publicat : 12.09.2014 în Monitorul Oficial Nr. 270-274     art Nr : 783
    MODIFICAT
    HG947 din 17.11.14, MO345-351/21.11.14 art.1016


    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind modul de acordare a sprijinului financiar producătorilor de fructe (se anexează).
    2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.

    PRIM-MINISTRU                                                  Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                            Vasile Bumacov
    Ministrul finanţelor                                                  Anatol Arapu

    Nr. 735. Chişinău, 10 septembrie 2014.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 735
din 10 septembrie 2014

REGULAMENT
privind modul de acordare a sprijinului financiar
producătorilor de fructe

    1. Regulamentul privind modul de acordare a sprijinului financiar producătorilor de fructe (în continuare – Regulament) stabileşte modul de acordare a sprijinului financiar, cerinţele faţă de persoanele care pot solicita acordarea sprijinului financiar şi categoriile de produse pentru care se acordă sprijin financiar.
    2. Regulamentul se aplică persoanelor fizice sau juridice care îşi desfăşoară  activitatea în domeniul producerii fructelor şi deţin în proprietate sau în folosinţă plantaţii pomicole de măr şi/sau prun pe rod, confirmate în modul stabilit la pct. 8 lit. d) din prezentul Regulament (în continuare – producător).
    3. Sprijinul financiar se acordă pentru următoarele specii de fructe:
    a) prune, soiuri timpurii;
    b) mere, soiuri de vară şi toamnă.
    [Pct.3 în redacția HG947 din 17.11.14, MO345-351/21.11.14 art.1016]
    4. Mărimea sprijinului financiar este de:
    a) 1,2 lei pentru fiecare kilogram de prune comercializat întreprinderilor de procesare, pînă la data de 15 septembrie 2014;
    b) 1,5 lei pentru fiecare kilogram de mere comercializat întreprinderilor de procesare, pînă la data de 30 septembrie 2014.
    5. Acordarea sprijinului financiar se efectuează prin intermediul Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură (în continuare – AIPA).
    6. În scopul acordării sprijinului financiar, autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi, primăriile municipiilor Chişinău şi Bălţi, Guvernatorul unităţii teritoriale autonome Găgăuzia vor crea, pînă la 22 septembrie 2014, comisii speciale, în a căror componenţă vor fi incluşi primarul localităţii – preşedinte al comisiei, secretarul consiliului – secretar al comisiei, inginerul cadastral şi un reprezentant din partea producătorilor agricoli.
    7. Dosarul de solicitare a sprijinului financiar se depune de către producător la comisia specială pînă la 15 octombrie 2014.
    8. Dosarul de acordare a sprijinului financiar va conţine următoarele documente obligatorii:
    a) cererea de acordare a sprijinului financiar, conform modelului aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare;
    b) declaraţia, pe propria răspundere, asupra veridicităţii informaţiei înscrise în cerere, conform modelului aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare;
    c) copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice sau certificatul de înregistrare a gospodăriei ţărăneşti;
    d) certificatul eliberat de primăria pe al cărui teritoriu administrativ sînt amplasate plantaţiile pomicole pentru care se solicită sprijinul financiar, semnat de către primarul localităţii şi inginerul cadastral, conform modelului aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare;
    e) copia facturii fiscale, facturii, după caz;
    f) certificatul de atribuire a contului bancar.
    9. Documentele obligatorii vor fi numerotate şi şnuruite într-un singur dosar de solicitare a sprijinului financiar de către solicitant, astfel încît să nu se permită desprinderea şi/sau înlocuirea acestora, iar pe fiecare filă prezentată în copie va fi aplicată ştampila şi semnătura solicitantului, cu menţiunea „conform originalului”.
    10. Comisia specială va refuza acceptarea dosarelor de solicitare a sprijinului financiar în cazul lipsei a cel puţin unui document obligatoriu prevăzut la pct. 8.
    11. Refuzul dosarului de solicitare a sprijinului financiar se comunică solicitantului de către comisia specială, în scris, în termen de 5 zile de la data depunerii dosarului.
    12. Decizia de refuz poate fi contestată, în termen de 10 zile de la data comunicării, la Comisia centrală de examinare a dosarelor de acordare a sprijinului financiar (în continuare – Comisia centrală de examinare), instituită prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare.
    13. Comisia specială va întocmi un act de predare-primire a dosarelor de solicitare a sprijinului financiar către secţiile/serviciile teritoriale ale AIPA, conform modelului aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare, cu înregistrarea tuturor dosarelor de solicitare a sprijinului financiar recepţionate.
    14. Dosarele de solicitare a sprijinului financiar, însoţite de actul de predare-primire a acestora, se depun de către comisiile speciale, pînă la  22 octombrie 2014, la secţiile/serviciile teritoriale ale AIPA în a cărei rază teritorială se află acestea.
    15. Secţiile/serviciile teritoriale ale AIPA, în termen de 10 zile, vor asigura introducerea dosarelor în Registrul electronic al AIPA, precum şi transmiterea acestora către Direcţia administrare şi control a AIPA (sediul central).
    16. Dosarele de solicitare a sprijinului financiar, însoţite de raportul totalizator, al căror model se aprobă prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare, se prezintă de către AIPA Comisiei centrale de examinare.
    17. Comisia centrală de examinare este instituită din 7 membri:  4 reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi  3 reprezentanţi ai asociaţiilor producătorilor agricoli.
    18. Secretariatul Comisiei centrale de examinare va fi asigurat de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.
    19. Comisia centrală de examinare adoptă decizii cu voturile majorităţii simple a membrilor prezenţi.
    20. Şedinţele Comisiei centrale de examinare se consideră deliberativă dacă la aceasta participă cel puţin 2/3 din numărul membrilor desemnaţi.
    21. În competenţa Comisiei centrale de examinare intră:
    1) examinarea dosarelor de solicitare a sprijinului financiar, cu aprobarea şi dispunerea achitării sprijinului financiar în modul şi ordinea stabilite;
    2) iniţierea verificărilor (selectivă) în teren;
    3) respingerea dosarului de solicitare a sprijinului financiar în cazul prezentării informaţiilor neveridice;
    4) sesizarea organelor competente în privinţa solicitanţilor care au prezentat date neveridice în vederea obţinerii sprijinului financiar;
    5) examinarea oricărei solicitări, sesizări parvenite din partea solicitanţilor şi a altor persoane interesate legate de acordarea sprijinului financiar.
    22. Comisia centrală de examinare va efectua examinarea actelor prezentate de către AIPA şi va aproba finanţarea acestora printr-un proces-verbal de autorizare a plăţilor, semnat de toţi membrii ei.
    23. Un exemplar al procesului-verbal se prezintă, în termen de 2 zile, la AIPA, iar al doilea exemplar se depune spre arhivare la Secţia logistică şi tehnologii informaţionale din cadrul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.
    24. Dosarele de solicitare a sprijinului financiar se autorizează spre plată de către Comisia centrală de examinare, în ordinea depunerii acestora la comisia specială. Suma totală a sprijinului financiar nu va depăşi 138 mil. lei.
    [Pct.24 în redacția HG947 din 17.11.14, MO345-351/21.11.14 art.1016]
    25. Dosarele de solicitare a sprijinului financiar în care au fost constatate abateri de la cerinţele stabilite de prezentul Regulament se resping de către Comisia centrală de examinare şi se restituie AIPA în baza unui proces-verbal, pentru informarea solicitantului.
    26. AIPA, în termen de 10 zile, notifică solicitanţii ale căror dosare de solicitare a sprijinului financiar au fost respinse.
    27. AIPA, în termen de 15 zile, în baza procesului-verbal de autorizare a plăţilor întocmit de Comisia centrală de examinare, va asigura perfectarea documentelor privind transferul sprijinelor financiare la contul bancar al solicitantului, cu transmiterea acestora spre plată Ministerului Finanţelor, care va asigura efectuarea transferului respectiv.
    28. Responsabili de corectitudinea şi temeinicia datelor din dosarul de solicitare a sprijinului financiar sînt producătorii agricoli solicitanţi de sprijin financiar şi comisiile speciale, iar de corectitudinea distribuirii sprijinului financiar către producătorii acceptaţi în baza procesului-verbal de autorizare a plăţilor întocmit de Comisia centrală de examinare – AIPA.
    29. Dosarele de acordare a sprijinului financiar se păstrează în arhiva AIPA timp de 3 ani.