HGM761/2014
ID intern unic:  354723
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 761
din  17.09.2014
la completarea, autentificarea, eliberarea şi controlul ulterior
al certificatelor de origine preferenţială a mărfurilor
Publicat : 19.09.2014 în Monitorul Oficial Nr. 275-281     art Nr : 809
    MODIFCAT
    HG109 din 27.02.19, MO76-85/01.03.19 art.133; în vigoare 01.03.19
    HG709 din 18.07.18, MO267-275/20.07.18 art.748; în vigoare 20.07.18
    HG1402 din 23.12.16, MO478-490/30.12.16 art.1491
    HG268 din 18.05.15, MO124-130/22.05.15 art.298

    NOTĂ:

    În textul Regulamentului, precum şi în anexa nr.1, cuvintele „colaborator vamal”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „funcționar vamal”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG709 din 18.07.18, MO267-275/20.07.18 art.748; în vigoare 20.07.18    În baza Legii nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 „Cu privire la tariful vamal” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în vederea reglementării procedurii de confirmare a originii preferenţiale a mărfurilor exportate în cadrul acordurilor de comerţ liber ratificate de Republica Moldova, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la completarea, autentificarea, eliberarea şi controlul ulterior al certificatelor de origine preferenţială a mărfurilor (se anexează).
    2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Finanţelor.

    PRIM-MINISTRU                                                          Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                         Andrian Candu
    Ministrul finanţelor                                                         Anatol Arapu

    Nr. 761. Chişinău, 17 septembrie 2014.


Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 761
din 17 septembrie 2014
REGULAMENT
cu privire la completarea, autentificarea, eliberarea şi controlul
ulterior al certificatelor de origine preferenţială a mărfurilor
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu Legea nr.112 din 2 iulie 2014 pentru ratificarea Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.185-199, art.442), Legea nr.120-XVI din 4 mai 2007 pentru ratificarea Acordului de amendare şi aderare la Acordul Central European de Comerţ Liber (CEFTA) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.70-73, art.330), Legea nr.201 din 27 septembrie 2012 pentru ratificarea Acordului privind zona de comerţ liber (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.228, art.728), Legea nr.111 din 28 mai 2015 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia regională cu privire la regulile de origine preferenţiale pan-euro-mediteraneene (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.166-176, art.350), Legea nr.49 din 31 martie 2016 pentru ratificarea Acordului de comerţ liber dintre Republica Moldova şi Republica Turcia (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.114-122, art.227) şi actele internaţionale care reglementează procedura de completare, autentificare, eliberare şi control ulterior al certificatelor de origine preferenţială a mărfurilor.
    [Pct.1 în redacția HG1402 din 23.12.16, MO478-490/30.12.16 art.1491]
    2. Organele vamale certifică originea mărfurilor exportate în statele-membre ale Uniunii Europene – părţi la Acordul de Asociere dintre Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele-membre ale acestora, pe de altă parte, în statele membre la Acordul Central European de Comerţ Liber (CEFTA) sau în statele-părţi la alte acorduri de comerţ liber ratificate de Republica Moldova, care prevăd ca dovadă de origine tipul de certificat EUR.1, în conformitate cu prevederile Protocolului privind definiţia noţiunii de „produse originare” şi metodele de cooperare administrativă în cadrul acordurilor, care prevăd ca dovadă de origine tipul de certificat EUR.1, şi eliberează certificate de circulaţie a mărfurilor EUR.1.
    [Pct.2 în redacția HG1402 din 23.12.16, MO478-490/30.12.16 art.1491]
    [Pct.3 abrogat prin HG1402 din 23.12.16, MO478-490/30.12.16 art.1491]
    4. Organele vamale certifică originea mărfurilor exportate în statele care nu sînt membre ale Uniunii Europene şi acordă Republicii Moldova Sistemul Generalizat de Preferinţe şi eliberează certificate de origine Forma A.
    41. Organele vamale înregistrează în sistemul informațional al exportatorilor înregistrați, exportatorii care exportă mărfuri originare din Republica Moldova în statele care acordă Republicii Moldova Sistemul Generalizat de Preferințe. Procedura de înregistrare este stabilită de către Serviciul Vamal.
    [Pct.41 introdus prin HG109 din 27.02.19, MO76-85/01.03.19 art.133; în vigoare 01.03.19]
    [Pct.5 abrogat prin HG1402 din 23.12.16, MO478-490/30.12.16 art.1491]
    6. Pentru exportul mărfurilor originare din Republica Moldova în statele membre la Acordul de Creare a Zonei de Comerţ Liber în cadrul Comunităţii Statelor Independente, precum şi în statele cu care Republica Moldova are încheiate acorduri de comerţ liber bilaterale, organele vamale certifică originea mărfurilor în conformitate cu procedura stabilită de Regulile de determinare a ţării de origine a mărfurilor, aprobate prin Decizia Consiliului Şefilor de Guvern din Comunitatea Statelor Independente (CSI) din 20 noiembrie 2009, respectiv în conformitate cu procedura stabilită de Regulile de determinare a ţării de origine a mărfurilor din cadrul acordului bilateral (în continuare – Reguli), şi eliberează certificate de origine a mărfurilor Forma CT-1 în condiţiile stipulate de Regulile menţionate.
    7. Modul de completare a formularelor certificatelor de origine preferenţială se aprobă de către Serviciul Vamal.
    A. Certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR.1
   
8. Certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR.1 este un act justificativ care confirmă univoc ţara de origine a mărfurilor exportate în statele indicate la pct. 2.
    [Pct.8 în redacția HG1402 din 23.12.16, MO478-490/30.12.16 art.1491]
    9. Certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR.1 reprezintă un set alcătuit din trei formulare:
    a) formularul original al certificatului de circulaţie a mărfurilor EUR.1;
    b) copia certificatului de circulaţie a mărfurilor EUR.1;
    c) formularul de cerere pentru certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR.1.
    10. Certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR.1 reprezintă formulare în limba engleză, care se completează de către exportator sau reprezentantul său în mod tipografic (prin mijloace tehnice de imprimare, cu caractere de tipar) sau manual (se va folosi cerneală şi litere majuscule de tipar), în strictă conformitate cu cerinţele rubricilor formularelor certificatelor.
    11. Certificatele de circulaţie a mărfurilor EUR.1 sînt formulare speciale numerotate (în scopul identificării), emise tipografic. Formatul formularelor este de 210X297 mm, cu o marjă de toleranţă de lungime şi lăţime în minus de maximum 5 mm şi în plus de maximum 8 mm. Hîrtia utilizată trebuie să fie de culoare albă, cu dimensiuni optimale pentru a scrie, fără celuloză mecanică şi care cîntăreşte nu mai puţin de 25 g/m2. Formularele originale ale certificatelor vor conţine simboluri de protecţie de culoare verde, făcînd astfel vizibilă cu ochiul liber orice falsificare prin mijloace mecanice sau chimice.
    12. Certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR.1 se autentifică şi se eliberează în cazul în care mărfurile ce urmează a fi exportate pot fi considerate originare, conform acordului menţionat la pct.2 şi corespund criteriilor de origine stabilite de prevederile acordului menţionat la pct.2.
    [Pct.12 în redacția HG1402 din 23.12.16, MO478-490/30.12.16 art.1491]
    [Pct.12 modificat prin HG268 din 18.05.15, MO124-130/22.05.15 art.298]
    B. Certificatul de origine Forma A
    13. Certificatul de origine Forma A  este un act justificativ care confirmă univoc ţara de origine a mărfurilor exportate în statele care nu sînt membre ale Uniunii Europene şi acordă Republicii Moldova Sistemul Generalizat de Preferinţe.
    14. Certificatul de origine Forma A reprezintă un set de formulare în limba engleză, care se completează de către exportator sau reprezentantul său în mod tipografic (prin mijloace tehnice de imprimare, cu caractere de tipar) sau manual (se va folosi cerneală şi litere majuscule de tipar), în strictă conformitate cu cerinţele rubricilor formularelor certificatelor.
    15. Certificatul de origine Forma A reprezintă un set alcătuit din trei formulare, din care primul este formularul original al certificatului de origine Forma A şi două copii ale acestuia.
    16. Certificatele de origine Forma A sînt formulare speciale numerotate (în scopul identificării), emise tipografic. Formatul formularelor este de 210X297 mm, cu o marjă de toleranţă de lungime şi lăţime în minus de maximum 5 mm şi în plus de maximum 8 mm. Hîrtia utilizată trebuie să fie de culoare albă, cu dimensiuni optimale pentru a scrie, fără celuloză mecanică şi să cîntărească nu mai puţin de 25 g/m2. Formularele originale ale certificatelor vor conţine simboluri de protecţie de culoare verde, făcînd astfel vizibilă cu ochiul liber orice falsificare prin mijloace mecanice sau chimice.
    17. Certificatul de origine Forma A  se autentifică şi se eliberează numai în cazul în care mărfurile se încadrează într-o categorie care beneficiază de un regim preferenţial, conform Sistemului Generalizat de Preferinţe se exportă într-un stat care acordă Republicii Moldova sistemul preferenţial respectiv şi corespund criteriilor de origine stabilite prin reglementările normative ale statelor menţionate.
    18. Certificatele de origine Forma A se eliberează exclusiv pentru mărfurile originare din Republica Moldova, cu condiţia transportării lor directe în statele care acordă Republicii Moldova Sistemul Generalizat de Preferinţe.
    C. Certificatul de transport EUR.1
   [Pct.19-24 abrogate prin HG1402 din 23.12.16, MO478-490/30.12.16 art.1491]
    D. Certificatul de origine a mărfurilor Forma CT-1
    25. Certificatul de origine a mărfurilor  Forma CT-1 este un act justificativ care confirmă univoc ţara de origine a mărfurilor în baza criteriilor de origine stabilite în conformitate cu Regulile de determinare a ţării de origine a mărfurilor (aprobate prin Decizia Consiliului Şefilor de Guvern din Comunitatea Statelor Independente (CSI) din 20 noiembrie 2009), precum şi în conformitate cu Regulile de determinare a ţării de origine a mărfurilor din cadrul acordurilor de comerţ liber bilateral.
    26. Certificatul de origine a mărfurilor Forma CT-1 reprezintă un set alcătuit din cel puţin trei formulare:
    a) formularul original al certificatului de origine a mărfurilor Forma CT-1;
    b) copia (două) certificatului de origine a mărfurilor;
    c) formularul-supliment original al certificatului de origine, în cazul în care acesta este necesar, reieşind din varietatea poziţiilor tarifare ale mărfurilor destinate exportului, şi două copii ale acestuia.
    27. Formularele certificatului de origine a mărfurilor Forma CT-1 sînt formulare în limba rusă, care se completează de către exportator sau reprezentantul său în mod tipografic (prin mijloace tehnice de imprimare, cu caractere de tipar) sau manual (se va folosi cerneală şi litere majuscule de tipar), în strictă conformitate cu cerinţele rubricilor formularului certificatului.
    28. Formularele certificatelor de origine a mărfurilor Forma CT-1 sînt formulare speciale numerotate (în scopul identificării), emise tipografic. Formatul formularelor este de 210x297 mm. Hîrtia utilizată trebuie să fie de culoare albă. Formularele originale ale certificatelor de origine a mărfurilor Forma CT-1conţin simboluri de protecţie, făcînd vizibilă cu ochiul liber orice falsificare prin mijloace mecanice sau chimice.
    29. Certificatul de origine a mărfurilor Forma CT-1 se autentifică şi se eliberează numai în cazul în care mărfurile ce urmează a fi exportate pot fi considerate produse originare şi corespund criteriilor de origine stabilite conform Regulilor.
    30. Certificatul de origine a mărfurilor Forma CT-1 se eliberează pentru mărfurile originare din Republica Moldova, cu condiţia transportării lor directe în unul dintre statele membre la Acordul de Creare a Zonei de Comerţ Liber în cadrul Comunităţii Statelor Independente sau în statele cu care Republica Moldova are încheiate acorduri de comerţ liber bilaterale, în condiţiile prevăzute de Reguli.
    31. Pe formularele certificatelor de origine a mărfurilor specificate în prezentul Regulament se indică denumirea şi adresa tipografiei sau marca acesteia, fapt ce oferă posibilitatea de a identifica tipografia la care au fost tipărite acestea.
    32. Formularele certificatelor de origine a mărfurilor specificate în prezentul Regulament sînt documente cu regim special şi se păstrează în locuri special amenajate.
    33. Eliberarea către exportator a formularelor certificatelor de origine a mărfurilor specificate în prezentul Regulament se efectuează conform anexei nr.2 la Legea Republicii Moldova nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal, ţinîndu-se registre de evidenţă, în care se indică numărul certificatelor, datele despre exportator, data eliberării, semnătura şi ştampila exportatorului şi a persoanei care eliberează formularele.
    34. Funcționarii vamali din organele vamale abilitate împuterniciţi cu eliberarea certificatelor de origine autentifică certificatele de origine a mărfurilor specificate în prezentul Regulament şi le eliberează exportatorului sau reprezentantului acestuia imediat ce exportul mărfurilor la care se referă se efectuează sau este asigurat.
    [Pct.34 modificat prin HG1402 din 23.12.16, MO478-490/30.12.16 art.1491]
 II. SOLICITAREA AUTENTIFICĂRII ŞI ELIBERĂRII
CERTIFICATELOR
DE ORIGINE PREFERENŢIALĂ A
MĂRFURILOR

    35. Drept temei pentru autentificarea certificatelor de origine a mărfurilor specificate în prezentul Regulament şi eliberarea acestora serveşte cererea-declaraţie (anexa nr.1), completată prin mijloace tehnice de imprimare sau manual (cu cerneală şi litere majuscule de tipar) de către exportator sau de către reprezentantul său în limba de stat, precum şi autentificată prin semnătura olografă şi ştampila în original a exportatorului (în cazul persoanei fizice ştampila nu este obligatorie), pe propria şi deplina sa responsabilitate.
    36. Cererea-declaraţie urmează să fie însoţită de următoarele documente:
    a) actele de constituire ale exportatorului (copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice, statutul, decizia de fondare, contractul de constituire, ordinele/procesele-verbale cu privire la numirea în funcţie a conducătorului întreprinderii-exportator şi a contabilului-şef). Aceste acte se prezintă în copii, care sînt sigilate cu ştampila umedă şi au semnătura exportatorului. De asemenea, se va prezenta mostra ştampilei exportatorului şi a semnăturilor administratorului, contabilului-şef şi reprezentantului exportatorului (în original). Actele enumerate se vor prezenta la biroul vamal respectiv numai la solicitarea primului certificat de origine (cu excepţia modificărilor în aceste acte, situaţie în care exportatorul va fi responsabil de prezentarea către organul vamal a modificărilor în cauză confirmate prin acte şi, totodată, de efectele survenite în legătură cu neprezentarea modificărilor nominalizate);
    b) actele de identitate ale persoanei fizice-exportator sau reprezentantului exportatorului (copia autentificată prin semnătura persoanei);
    c) contractul (copia autentificată prin ştampila şi semnătura exportatorului);
    d) documentele comerciale: facturi comerciale, proformele acestora, invoce-ul şi alte documente utilizate în comerţul exterior (copia autentificată prin ştampila şi semnătura exportatorului);
    e) procura eliberată reprezentantului exportatorului, ce confirmă împuternicirea de a prezenta organului vamal declaraţii, documente, date şi informaţii necesare în vederea confirmării originii mărfii, precum şi de a semna şi de a primi originalul certificatului de origine în numele şi pe responsabilitatea deplină a exportatorului (în original) ori contractul de mandat sau comision ce confirmă împuternicirile reprezentantului exportatorului (copia autentificată prin ştampila şi semnătura exportatorului);
    f) actul de expertiză a originii mărfurilor/informaţia obligatorie privind originea (în original), eliberat de organul competent în domeniu la solicitarea organului vamal de la exportator, în cazul în care nu sînt date ce justifică originea mărfii. Actul de expertiză/informaţia obligatorie privind originea poate fi prezentat şi din iniţiativa exportatorului;
    g) declaraţia producătorului/exportatorului care conţine operaţiunile efectuate pentru a obţine mărfurile respective;
    h) documentele ce conţin date/informaţii ce justifică respectarea criteriilor de determinare a originii: facturi de expediţie, facturi fiscale, dispoziţii de plată, acte de achiziţii, certificat de origine preferenţială, extrase din conturile contabile.
    37. Efectuarea expertizei/emiterea informaţiei obligatorii privind originea va avea drept scop determinarea:
    a) în baza documentelor prezentate de către exportator (cu indicarea procesului de producere şi operaţiunilor tehnologice), a cantităţii componentelor şi a materialelor utilizate la producerea mărfurilor destinate exportului;
    b) ţării de origine a componentelor utilizate (în cazul în care aceasta rezultă din criteriul utilizat la determinarea originii mărfurilor);
    c) valorii fiecărui component (în cazul în care aceasta rezultă din criteriul utilizat la determinarea originii mărfurilor);
    d) cotei-părţi a componentelor importate utilizate la fabricarea produselor exportate în raport cu preţul franco-uzină al producţiei finite (la necesitate);
    e) tuturor articolelor din partida respectivă,  a duratei ciclului tehnologic şi a consumului de materie primă pentru producţia finită (raportul cantitativ dintre materia primă şi produsul finit); poziţiilor tarifare ale fiecărui component utilizat la fabricarea produsului finit, precum şi ale produsului finit.
    Experţii poartă răspundere pentru includerea datelor eronate în actele de expertiză.
    38. Lista documentelor suplimentare pentru certificarea originii mărfurilor:
    a) documentele ce confirmă originea materiei prime, a semifabricatelor, a materialelor şi a componentelor: contractele de livrare, conturile, dispoziţiile de plată, facturile de expediţie, declaraţiile vamale etc. (copiile autentificate prin ştampila şi semnătura exportatorului);
    b) documentele care confirmă dreptul de achiziţie şi prelucrarea materiei prime – pentru organizaţiile de achiziţie şi colectare (copiile autentificate prin ştampila şi semnătura exportatorului);
    c) documentele conform cărora se efectuează procesul de producere a mărfii: hărţile tehnologice (copia autentificată prin ştampila şi semnătura exportatorului şi a producătorului);
    d) documentele care atestă că pentru materialele neoriginare utilizate la fabricarea mărfii nu s-a obţinut nici o restituire a taxelor vamale şi că toate taxele vamale sau taxele cu efect echivalent aplicabile respectivelor materiale au fost efectiv achitate: declaraţiile vamale, conturile etc. (copiile autentificate prin ştampila şi semnătura exportatorului);
    e) raportul de expertiză privind determinarea producătorului;
    f) dovezile corespunzătoare cu privire la transformarea sau prelucrarea suferită în afara Republicii Moldova, în conformitate cu prevederile acordurilor de comerţ liber ratificate de Republica Moldova, care atestă respectarea condiţiilor prevăzute în acordurile respective: declaraţiile vamale, autorizaţiile de perfecţionare pasivă, certificatele de origine preferenţială pentru materialele exportate, calculaţiile etc. (copiile autentificate prin ştampila şi semnătura exportatorului);
    g) documentele şi informaţiile care susţin datele din cererea-declaraţie.
    39. Răspunderea pentru veridicitatea documentelor şi a datelor prezentate organului vamal o poartă exportatorul; organul vamal, la rîndul său, se obligă să asigure confidenţialitatea informaţiilor prezentate.
    40. Funcționarul vamal împuternicit cu autentificarea certificatelor de origine şi eliberarea acestora, în vederea certificării originii mărfurilor, este în drept:
    a) să aibă acces la sediul, încăperile de producere şi depozitele exportatorului, producătorului şi la activitatea altor persoane fizice sau juridice pentru certificarea originii mărfii;
    b) să studieze procesul de producere;
    c) să analizeze şi să verifice operaţiunile tehnologice de producere a mărfurilor exportate;
    d) să solicite orice document justificativ şi să efectueze orice control pe care îl va considera necesar.
III. COMPLETAREA, AUTENTIFICAREA ŞI ELIBERAREA
CERTIFICATELOR DE ORIGINE PREFERENŢIALĂ A
MĂRFURILOR

    41. Autentificarea certificatelor de origine a mărfurilor specificate în prezentul Regulament se efectuează în termen de pînă la 3 zile lucrătoare de la data întrunirii cumulative a următoarelor condiţii: înregistrarea cererii-declaraţie, depunerea formularelor certificatelor de origine completate de exportator, prezentarea mărfii şi a documentelor (inclusiv a celor solicitate suplimentar) la organele vamale unde se perfectează exportul mărfurilor sau unde exportatorul este înregistrat/îşi are procesul de producere/păstrare a mărfurilor.
    [Pct.41 modificat prin HG1402 din 23.12.16, MO478-490/30.12.16 art.1491]
    42. Certificatele de origine a mărfurilor specificate în prezentul Regulament care au fost autentificate se eliberează (se pun la dispoziţia exportatorului) imediat ce exportul mărfurilor la care se referă se efectuează sau este asigurat.
    [Pct.42 modificat prin HG1402 din 23.12.16, MO478-490/30.12.16 art.1491]
    43. După autentificarea certificatelor de origine a mărfurilor specificate în prezentul Regulament, funcționarul vamal împuternicit cu autentificarea şi eliberarea certificatelor de origine a mărfurilor completează pct.9 din cererea-declaraţie, specificată la pct.35 din prezentul Regulament, cu aplicarea semnăturii şi a ştampilei personale. Ulterior, exportatorul (sau reprezentantul său) completează pct.10 din cererea-declaraţie, aplicînd semnătura şi ştampila sa în original (în cazul persoanei fizice ştampila nu este necesară), ceea ce confirmă eliberarea de către organul vamal a originalului certificatului de origine a mărfurilor autentificat şi preluarea acestuia de către exportator.
    44. În certificatele de origine a mărfurilor specificate în prezentul Regulament nu se admit corectări, ştergeri etc., cu excepţia cazurilor în care corectarea este efectuată în baza unei cereri scrise, depuse de către exportator sau reprezentantul acestuia, iar corectările sînt autentificate prin semnătura olografă a exportatorului sau a reprezentantului său şi prin ştampila organului vamal abilitat. Dacă există necesitatea unei multitudini de corectări şi/sau dacă corectarea operată face dificilă citirea liberă a informaţiei din certificat sau creează suspiciuni  privind autenticitatea acestora, atunci se va completa un nou formular al certificatului de origine a mărfurilor.
    45. În cazul furtului, pierderii sau deteriorării certificatelor de origine a mărfurilor specificate în prezentul Regulament, la cererea scrisă a exportatorului, poate fi eliberat un duplicat pe un nou formular de certificat, menţionîndu-se în rubrica 7 a certificatului de circulaţie a mărfurilor EUR.1 şi, respectiv, în rubrica 4 a certificatului de origine Forma A  – „DUPLICATE” (duplicat), iar în rubrica 5 a certificatului de origine a mărfurilor Forma CT-1 – „Дубликат” (duplicat), indicînd data şi seria/numărul certificatului original. Duplicatul certificatului este valabil din data eliberării menţionate în original.
    [Pct.45 modificat prin HG1402 din 23.12.16, MO478-490/30.12.16 art.1491]
    46. În cazuri excepţionale, certificatele de origine a mărfurilor specificate în prezentul Regulament pot fi eliberate şi după exportul efectiv al mărfii, dacă nu a fost eliberat la data exportului, ca urmare a unor erori involuntare, a unor omisiuni sau a altor situaţii deosebite, ori dacă certificatul emis anterior nu a fost acceptat în statul de import din motive tehnice, indicîndu-se în rubrica 7 a certificatelor de circulaţie a mărfurilor EUR.1 şi, respectiv, în rubrica 4 a certificatelor de origine Forma A  – „ISSUED RETROSPECTIVELY” (eliberat retrospectiv), precum şi în rubrica 5 a certificatului de origine a mărfurilor Forma CT-1 menţiunea „Выдан впоследствии” (eliberat retroactiv). Exportatorul trebuie să indice în cererea prezentată locul şi data exportului produselor la care se referă certificatul de origine a mărfurilor specificat în prezentul Regulament, precum şi motivele care stau la baza cererii sale. Organele vamale abilitate autentifică şi eliberează retroactiv certificatele de origine a mărfurilor numai după ce verifică dacă datele cuprinse în cererea-declaraţie a exportatorului corespund cu cele cuprinse în documentele de export aferente şi dacă nu s-a eliberat un certificat de origine la exportul produselor respective.
    [Pct.46 modificat prin HG1402 din 23.12.16, MO478-490/30.12.16 art.1491]
    47.  În cazul în care produsele originare sînt plasate sub controlul unui birou vamal, este posibil să se înlocuiască dovada de origine iniţială cu unul sau mai multe certificate de circulaţie a mărfurilor EUR.1/certificate de transport EUR.1, în scopul trimiterii tuturor sau a unora dintre aceste produse pe teritoriul ţării. Certificatele de circulaţie a mărfurilor EUR.1 sînt emise de biroul vamal sub controlul căruia sînt plasate produsele. Certificatele de origine a mărfurilor conţin în rubrica 7 menţiunea „REPLASEMENT CERTIFICATE” (de înlocuire/supleante), data şi seria/ numărul certificatului original şi, după caz, menţiunea că certificatul iniţial este duplicat sau a fost emis aposteriori.
    [Pct.47 modificat prin HG1402 din 23.12.16, MO478-490/30.12.16 art.1491]
    [Pct.47 modificat prin HG268 din 18.05.15, MO124-130/22.05.15 art.298]
    48. În cazul reexportului în statele membre la Acordul de Creare a Zonei de Comerţ Liber în cadrul CSI al mărfurilor produse în alte state membre la acord decît Republica Moldova, precum şi în cazul punerii în circulaţie liberă a mărfurilor anterior introduse pe teritoriul Republicii Moldova şi plasate sub supraveghere vamală în baza unui certificat de origine a mărfurilor Forma CT-1, este posibil să se înlocuiască dovada de origine iniţială cu unul sau mai multe certificate de origine a mărfurilor  Forma CT-1, în scopul trimiterii tuturor sau a unora dintre aceste produse în alt loc.  Certificatele de origine a mărfurilor conţin, în rubrica 5, indicaţia „Сертификат выдан на основании сертификата формы СТ-1”.
    49. Spaţiul neutilizat din rubricile certificatelor trebuie să fie barat în aşa fel încît să se excludă orice posibilitate de completare frauduloasă a acestora. Între rînduri, cînd rubricile nominalizate nu sînt completate în întregime, trebuie trasată o linie sub ultimul rînd al descrierii, barînd spaţiul gol.
    50. Certificatele de origine a mărfurilor pot fi anulate după autentificarea şi eliberarea acestora, în cazul în care acestea au fost autentificate şi eliberate cu încălcarea procedurii sau în baza datelor incomplete şi/sau neautentice.
    51. Formularele certificatelor de origine pot fi casate în cadrul procesului de întocmire a acestora, menţionîndu-se temeiul casării (deteriorarea, comiterea unor greşeli tehnice/mecanice, retragerea cererii-declaraţie etc.).
IV. EVIDENŢA CERTIFICATELOR DE ORIGINE
 PREFERENŢIALĂ A MĂRFURILOR
    52. Organele vamale abilitate asigură păstrarea unei copii a fiecărui certificat de origine a mărfurilor autentificat şi eliberat.
    53. Evidenţa certificatelor de origine a mărfurilor autentificate şi eliberate se efectuează în formă electronică, prin utilizarea sistemului automatizat de evidenţă.
    54. Cererea-declaraţie, copia certificatului şi cererea pentru certificatul de origine a mărfurilor specificat în prezentul Regulament, originalul actului de expertiză (dacă a fost prezentat) şi toate celelalte documente ce confirmă originea mărfurilor se păstrează de către organul vamal pentru o perioadă de cel puţin trei ani.
V. PROCEDURA DE CONTROL ULTERIOR AL
CERTIFICATELOR DE ORIGINE
PREFERENŢIALĂ
A MĂRFURILOR

    55. Organele vamale din Republica Moldova efectuează controlul ulterior al certificatelor de origine preferenţială, al declaraţiilor de origine pentru mărfurile exportate din Republica Moldova în cadrul regimului de comerţ preferenţial conform procedurilor stabilite de Protocolul privind definiţia de „produse originare” şi metodele de cooperare administrativă la  acordul menţionat la pct.2 din prezentul Regulament.
    [Pct.55 în redacția HG1402 din 23.12.16, MO478-490/30.12.16 art.1491]
   
56. Organele vamale din Republica Moldova efectuează controlul ulterior al certificatelor de origine preferenţială eliberate pentru mărfurile exportate din Republica Moldova în cadrul regimurilor preferenţiale unilaterale în statele care acordă Sistemul Generalizat de Preferinţe, conform procedurilor stabilite de actele normative aplicabile acestor regimuri preferenţiale, precum şi de prezentul Regulament.
    [Pct.56 în redacția HG1402 din 23.12.16, MO478-490/30.12.16 art.1491]
    [Pct.57 abrogat prin HG1402 din 23.12.16, MO478-490/30.12.16 art.1491]
    58. Organele vamale din Republica Moldova efectuează controlul ulterior al certificatelor de origine a mărfurilor Forma CT-1 eliberate pentru mărfurile exportate din Republica Moldova în statele membre la Acordul de Creare a Zonei de Comerţ Liber în cadrul Comunităţii Statelor Independente conform procedurilor stabilite în Reguli, precum şi în prezentul Regulament.
    59. Controlul ulterior al certificatelor de origine, al declaraţiilor de origine şi al declaraţiilor pe factură se efectuează, la cererea autorităţilor vamale din statele membre ale Uniunii Europene, statele care acordă Sistemul Generalizat de Preferinţe, statele membre la Acordul Central European de Comerţ Liber şi din statele membre la Acordul de Creare a Zonei de Comerţ Liber în cadrul Comunităţii Statelor Independente, precum şi statele-părţi la acorduri de comerţ liber ratificate de Republica Moldova, statele care acordă Republicii Moldova regim preferenţial unilateral, în cazul în care există suspiciunea că datele din certificatele de origine, declaraţiile de origine sau declaraţiile pe factură nu sînt veridice sau în vederea efectuării controlului selectiv.
    [Pct.59 modificat prin HG1402 din 23.12.16, MO478-490/30.12.16 art.1491]
    60. Organele vamale realizează controlul ulterior al certificatelor de origine a mărfurilor, al declaraţiilor de origine şi al declaraţiilor pe factură în baza solicitării scrise a autorităţilor vamale din statele menţionate la pct.59, în care se indică motivele solicitării iniţierii procedurii de control ulterior al certificatelor de origine, al declaraţiilor de origine şi al declaraţiilor pe factură.
    61. Pentru a susţine solicitarea de verificare, autorităţile vamale competente (din statele solicitante) vor transmite orice informaţii obţinute care sugerează că datele din certificatul de origine, declaraţia de origine sau declaraţia pe factură (obiect al verificării) nu sînt autentice sau veridice.
    62. În scopul efectuării controlului ulterior, autorităţile vamale din statele solicitante vor restitui certificatul de origine şi factura, dacă acestea au fost depuse, sau, eventual, copiile de pe acestea.
    [Pct.62 în redacția HG1402 din 23.12.16, MO478-490/30.12.16 art.1491]
    63. Controlul ulterior se dispune de Serviciul Vamal şi se realizează de către organele vamale abilitate care au autentificat şi au eliberat certificatul de origine respectiv sau care au perfectat declaraţia vamală de export, la care a fost anexată declaraţia de origine/declaraţia pe factură.
    64. În scopul efectuării controlului ulterior, organul vamal abilitat este în drept să întreprindă toate măsurile necesare pentru a verifica autenticitatea certificatelor de origine, a declaraţiilor de origine şi a declaraţiilor pe factură, exactitatea informaţiilor referitoare la originea reală a mărfurilor în cauză şi îndeplinirea altor cerinţe. În acest scop, birourile vamale sînt în drept să ceară orice document justificativ şi probe, să efectueze controlul operaţiunilor contabile ale exportatorului sau orice alt control pe care îl va considera necesar.
    65. Rezultatele controlului ulterior se comunică autorităţii vamale ale statului solicitant în termen cît mai restrîns care nu va depăşi termenul stabilit de actele normative menţionate la pct.55-58, care începe de la data primirii solicitării scrise întocmite corespunzător.
    66. Rezultatele controlului ulterior se comunică sub formă de documente, rapoarte şi acte care permit determinarea că certificatul în cauză, declaraţia de origine sau declaraţia pe factură se referă la mărfurile exportate de facto şi dacă această marfă poate fi considerată originară din Republica Moldova, conform criteriilor de origine stabilite în acordurile internaţionale menţionate la pct.55, 56 şi 58.
    [Pct.66 în redacția HG1402 din 23.12.16, MO478-490/30.12.16 art.1491]
    67. În cazul în care certificatul de origine, declaraţia de origine sau declaraţia pe factură a fost eliberat/ă pentru un lot de marfă produsă cu utilizarea producţiei acoperite de un alt certificat de origine preferenţială a mărfurilor, o altă declaraţie de origine sau declaraţie pe factură, atunci la rezultatele verificării trebuie anexată şi copia dovezii de origine care acoperă mărfurile utilizate.
    68. În cazul în care, în urma controalelor efectuate sau în baza informaţiilor existente, se denotă iregularităţi în sistemul de certificare a originii mărfurilor, organele vamale ale Republicii Moldova (din oficiu sau la cererea statelor solicitante) efectuează investigaţii de urgenţă în vederea depistării şi eliminării iregularităţilor.

    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin HG109 din 27.02.19, MO76-85/01.03.19 art.133; în vigoare 01.03.19]