OIFPSA1223/2014
ID intern unic:  354847
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 1223
din  26.08.2014
cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind modul
de utilizare a serviciilor fiscale electronice
Publicat : 26.09.2014 în Monitorul Oficial Nr. 282-289     art Nr : 1374     Data intrarii in vigoare : 26.09.2014
    Abrogat prin OSF232 din 17.07.17, MO289-300/11.08.17 art.1539; în vigoare 11.08.17

    MODIFICAT
   
OIFPS05 din 03.01.17, MO2-8/06.01.17 art.32
   
OIFPS777 din 18.08.16, MO277-287/26.08.16 art.1371
    OIFPS161 din 02.03.16, MO55-58/11.03.16 art.392; în vigoare 11.03.16


    NOTĂ:
    În tot textul Anexei la Ordinul menționat cuvîntul „conducător” se înlocuiește cu sintagma „conducător/persoana care exercită atribuțiile conducătorului” expusă la modul și genul respectiv prin OIFPS05 din 03.01.17, MO2-8/06.01.17 art.32    În scopul eficientizării administrării fiscale şi în temeiul art. 133 alin. (1) lit.c) al Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007),
ORDON:
    1. Se aprobă Instrucţiunea privind modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice, conform anexei la prezentul ordin.
    2. Direcţia monitorizare şi dezvoltare informaţională, în comun cu subdiviziunile responsabile ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat şi Î.S. „Fiscservinform”, va asigura, în modul stabilit, pînă la data de 01.10.2014, procedura de ajustare a funcţionalităţilor în cadrul serviciilor fiscale electronice şi de acordare a drepturilor de acces funcţionarilor fiscali din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat şi inspectoratelor fiscale de stat teritoriale.
    3. Direcţia generală administrarea marilor contribuabili a IFPS şi IFS teritoriale vor prezenta, pînă la data de 01.09.2014, Direcţiei monitorizare şi dezvoltare informaţională a IFPS lista persoanelor responsabile desemnate prin ordin pentru asigurarea procedurii de suspendare /blocare şi/sau restabilire a accesului entităţilor raportoare la serviciile fiscale electronice.
    4. Se abrogă pct. 1 şi anexa la Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 183 din 30.03.2012 „Cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind modul de prezentare a dărilor de seamă fiscale în formă electronică” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 76-80, art. 522).
    5. Direcţia juridică a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    6. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    ȘEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                Ion PRISĂCARU

    Nr. 1223. Chişinău, 26 august 2014.


Anexă
la Ordinul IFPS nr.1223
din 26 august 2014
INSTRUCŢIUNE
privind modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Instrucţiunea privind modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice (în continuare – Instrucţiune) a fost elaborată în conformitate cu  prevederile Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 53, art. 114), în conformitate cu prevederile Legii nr. 91 din 29 mai 2014 privind semnătura electronică și documentul electronic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.174-177, art.397), şi stabileşte modul de accesare şi utilizare a serviciilor fiscale electronice, precum şi modul de întocmire, semnare, transmitere şi recepţionare a documentelor fiscale electronice de către contribuabili, utilizînd metode automatizate de prezentare a acestora în formă electronică prin intermediul serviciilor fiscale electronice.
    [Pct.1 modificat prin OIFPS777 din 18.08.16, MO277-287/26.08.16 art.1371]
    2. Noţiunile şi abrevierile utilizate în prezenta Instrucţiune au următoarea semnificaţie:
    Document fiscal electronic – informaţie în formă electronică, creată, prelucrată şi perfectată de către entitatea raportoare în condiţiile prezentei Instrucţiuni şi ale altor acte normative, autentificată prin semnătură.
    Semnătură – semnătura electronică emisă în condiţiile legislaţiei în vigoare.
    [Pct.2 noțiunea modificată prin OIFPS777 din 18.08.16, MO277-287/26.08.16 art.1371]
    Nume de utilizator şi parolă – conturi alocate contribuabilului, pe baza cărora cel din urmă obţine acces la serviciile fiscale electronice.
    Entitate raportoare – contribuabilul care prezintă documentele fiscale electronice utilizînd metode automatizate de prezentare a acestora în formă electronică prin intermediul serviciilor fiscale electronice.
    Persoană responsabilă – utilizator al serviciilor fiscale electronice înregistrat în calitate de conducător /persoană care exercită atribuțiile conducătorului ori contabil-şef al entităţii raportoare sau persoana căreia i-a fost delegat dreptul de creare şi/sau semnare şi/sau transmitere a documentelor fiscale electronice în baza procurii autentificate notarial, care deţine sau nu semnătură.
    [Pct.2 noțiunea modificată prin OIFPS05 din 03.01.17, MO2-8/06.01.17 art.32]
    [Pct.2 noțiunea modificată prin OIFPS777 din 18.08.16, MO277-287/26.08.16 art.1371]
    Operator – Întreprinderea de Stat “Fiscservinform”, desemnată în calitate de administrator tehnico-tehnologic al sistemului informaţional al Serviciului Fiscal de Stat prin Hotărîrea Guvernului nr. 344 din 30.04.2009 „Privind aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 89-90, art. 402).
    Suspendarea accesului la serviciile fiscale electronice – anularea temporară a accesului entităţii raportoare la unele servicii fiscale electronice.
    Blocarea accesului la serviciile fiscale electronice – anularea temporară sau definitivă a accesului persoanelor responsabile ale entităţii raportoare la toate serviciile fiscale electronice (blocarea profilului utilizatorului pe portalul www.servicii.md), cu sau fără revocarea semnăturii emisă de Operator.
    SISF - sistemul informaţional al Serviciului Fiscal - totalitatea informaţiilor din sistemele informaţionale automatizate ale Serviciului Fiscal de Stat, organizată în conformitate cu cerinţele stabilite de legislaţia în vigoare.
    XML – sistem extensibil de marcare utilizat pentru crearea paginilor web ce pot fi afişate într-un browser (sau navigator).
    Funcţia Hash - un număr care este generat dintr-un şir de text. Valoarea hash (sau pur şi simplu hash) este semnificativ mai mică decât textul în sine şi este generată de o formulă într-un mod care este extrem de puţin probabil că alt text va produce aceeaşi valoare hash. Cu ajutorul funcţiei hash aplicate unui document fiscal electronic se obţine hash-ul documentului (amprenta documentului) care mai apoi poate fi utilizată la verificarea unui document fiscal electronic dacă nu a fost modificat.
II. ACORDAREA ACCESULUI LA SERVICIILE
FISCALE ELECTRONICE. ÎNTOCMIREA, SEMNAREA,
TRANSMITEREA ŞI RECEPŢIONAREA DOCUMENTELOR
FISCALE ELECTRONICE

    3. Accesul entităţii raportoare la serviciile fiscale electronice se acordă în baza Acordului-tip de conectare la serviciile fiscale electronice a persoanelor juridice încheiat cu Operatorul, după modelul-tip indicat în Anexa nr. 1 la Instrucţiune, la prezentarea documentelor prevăzute în pct. 5 şi 6 ale prezentei Instrucţiuni.
    4. Pentru a accesa serviciile fiscale electronice, entitatea raportoare, cu statut de persoană juridică, va înregistra pe portalul www.servicii.fisc.md persoanele responsabile - utilizatori ai serviciilor fiscale electronice.
    5. Entităţile raportoare beneficiază, cu titlu gratuit (doar entitățile raportoare ce cad sub incidența art. 187 alin. (21) din Codul fiscal), de acces la serviciile fiscale electronice, indicate în Anexa nr. 3 la Instrucţiune, avînd asupra lor următoarele:
    [Pct.5 modificat prin OIFPS777 din 18.08.16, MO277-287/26.08.16 art.1371]
    a) copia Certificatului sau a Deciziei de înregistrare sau a documentului ce confirmă crearea entităţii raportoare şi desemnarea în funcţie a conducătorului/persoanei care exercită atribuțiile conducătorului acesteia, însoţită de original (se prezintă doar de către autorităţile administrative şi instituţiile publice);
    b) copia actului de constituire sau a licenţei de activitate sau a deciziei de înregistrare, însoţită de original (se prezintă de către entităţile ce cad sub incidenţa prevederilor art. 22611 al Codului fiscal);
    c) copia extrasului din Registrul de stat al unităţilor de drept sau Registrul de stat al persoanelor juridice, eliberat nu mai tîrziu de 15 (cincisprezece) zile înainte de data prezentării acestuia Operatorului, însoţită de original, dacă în SISF lipseşte informaţia privind modificarea persoanei responsabile;
    d) copia Certificatului de înregistrare a subiectului impunerii cu T.V.A., însoţită de original, dacă informaţia privind înregistrarea respectivă în SISF lipseşte la momentul conectării (se prezintă de către entităţile ce cad sub incidenţa prevederilor art. 187 alin. (21 ) al Codului fiscal);
    e) copia buletinului de identitate a persoanelor responsabile ale entităţii (conducător/persoana care exercită atribuțiile conducătorului şi contabil-şef sau altă persoană împuternicită în modul stabilit), însoţită de original;
    f) ordinul de desemnare ori procura de împuternicire a persoanei responsabile de prezentarea documentelor fiscale electronice prin intermediul serviciilor fiscale electronice, semnate de conducătorul/persoana care exercită atribuțiile conducătorului entităţii raportoare, cu aplicarea ştampilei (conducătorul/persoana care exercită atribuțiile conducătorului şi contabilul-şef vor fi aceiaşi ca şi în informaţia din SISF);
    g) copia procurii autentificate notarial privind împuternicirea persoanei cu dreptul de a semna documentele fiscale electronice din numele entităţii raportoare, de a semna Acordul de conectare la serviciile fiscale electronice, însoţită de original (se prezintă de persoanele ce substituie conducătorul/persoana care exercită atribuțiile conducătorului şi/sau contabilul-şef, în cazul altor persoane decît conducătorul/persoana care exercită atribuțiile conducătorului şi contabilul-şef, precum şi în cazul prezentării numai a persoanei indicate în ordinul/procura de împuternicire a persoanei responsabile);
    [Pct.5 lit.g) modificată prin OIFPS777 din 18.08.16, MO277-287/26.08.16 art.1371]
    h) ştampila entităţii raportoare.
    6. În cazurile menţionate mai jos, suplimentar la documentele prevăzute în pct. 5 din prezenta Instrucţiune, entitatea raportoare va prezenta următoarele documente:
    a) copia autentificată a încheierii, hotărîrii/deciziei instanţei de judecată sau a organului de conducere împuternicit, în care sînt stipulate drepturile administratorului (provizoriu, insolvabilităţii, fiduciar) sau lichidatorului (membrului comisiei de lichidare), dacă entitatea raportoare se află în proces de insolvabilitate sau lichidare;
    b) copia permisului de şedere şi/sau a certificatului de atribuire a codului fiscal, eliberat de organul fiscal conform art. 163 alin. (7) al Codului fiscal, însoţită de original (se prezintă de conducătorul/persoana care exercită atribuțiile conducătorului entităţii raportoare care este cetăţean străin sau apatrid). Copia permisului de şedere şi/sau a certificatului de atribuire a codului fiscal va fi remisă în prealabil Operatorului, prin poşta electronică asistenta@fsi.fisc.md, cu 3 (trei) zile înainte de a se prezenta la oficiul acestuia.
    a)1 copia autentificată notarial a Deciziei organului de conducere al entității raportoare sau al fondatorului(lor) privind numirea unei persoane ce asigură interimatul funcției de conducător al entităţii raportoare”;
    [Pct.6 lit.a1) introdusă prin OIFPS05 din 03.01.17, MO2-8/06.01.17 art.32]
    a)2 prezentarea unei copii din statutul entității raportoare autentificată notarial, în cazul în care în statut este prevăzută funcția de adjunct al conducătorului sau o altă funcție care, în perioada absenței conducătorului (concediu de odihnă, concediu de boală, deplasare de serviciu), are dreptul de a-l înlocui și/sau are împuternicirea de a semna acte juridice din categoria cărora face parte Acordul-tip de conectare la serviciile fiscale electronice a persoanelor juridice, inclusiv însoțită de dovada absenței conducătorului, dacă se referă la dreptul de a înlocui conducătorul entității raportoare
    [Pct.6 lit.a2) introdusă prin OIFPS05 din 03.01.17, MO2-8/06.01.17 art.32]
    7. Persoanele fizice, pentru a beneficia de serviciile fiscale electronice, se vor autentifica pe portalul www.servicii.fisc.md.
    [Pct.7 în redacția OIFPS161 din 02.03.16, MO55-58/11.03.16 art.392; în vigoare 11.03.16]
    8. Procedura de eliberare, utilizare şi revocare a semnăturilor electronice de autentificare este reglementată de actele normative ale Operatorului plasate pe portalul www.servicii.fisc.md.
    9. Entitatea raportoare care solicită suplimentar acordarea accesului la serviciile fiscale electronice altor persoane decît conducătorul/persoana care exercită atribuțiile conducătorului şi contabilul-şef prezintă Operatorului cererea în formă liberă anexînd următoarele documente:
    a) ordinul de desemnare ori procura de împuternicire a persoanei responsabile cu indicarea serviciilor fiscale electronice pentru care se solicită acces, semnată de către conducătorul/persoana care exercită atribuțiile conducătorului entităţii raportoare şi aplicată ştampila entităţii raportoare;
    b) copia buletinului de identitate a persoanei responsabile autentificată de entitatea raportoare, însoţită de original.
    10. Entitatea raportoare va prezenta Operatorului date de identificare veridice ale entităţii raportoare şi utilizatorilor ei, iar în caz de modificare a oricăror date de identificare, în termen de 3 (trei) zile de la producerea evenimentului, va informa Operatorul despre acest fapt la adresa electronică asistenta@fsi.fisc.md.
    11. Întocmirea, semnarea, transmiterea și recepționarea documentelor fiscale electronice se efectuează prin intermediul serviciilor fiscale electronice de pe portalul www.servicii.fisc.md.
    [Pct.11 în redacția OIFPS161 din 02.03.16, MO55-58/11.03.16 art.392; în vigoare 11.03.16]
    12. Întocmirea documentelor fiscale electronice se efectuează utilizîndu-se formularele documentelor fiscale prevăzute de legislaţia în vigoare şi puse la dispoziţie automatizat în cadrul serviciilor fiscale electronice.
    13. În cazul modificării formularelor documentelor fiscale, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat (în continuare – IFPS), după aprobarea acestora, le va prezenta Operatorului care le va plasa pe portalul www.servicii.fisc.md doar după intrarea lor în vigoare.
    14. Semnăturile persoanelor responsabile care sînt împuternicite să semneze documentele fiscale electronice trebuie să fie valabile la momentul semnării acestora.
    15. Persoanelor responsabile ale entităţii raportoare li se interzice să transmită numele de utilizator, parola şi semnătura altor persoane în procesul utilizării serviciilor fiscale electronice.
    16. Documentul fiscal electronic prezentat prin intermediul serviciilor fiscale electronice se prezumă a fi semnat de către persoana responsabilă – utilizator al serviciilor fiscale electronice împuternicit pentru semnarea documentelor fiscale electronice, a cărui semnătură a fost aplicată.
    17. Documentele fiscale electronice se prezintă în termenele prevăzute de legislaţie pentru fiecare tip de impozit, taxă şi alte plăţi.
    18. Documentele fiscale electronice se completează şi se transmit de către persoanele responsabile ale entităţii raportoare, după cum urmează:
    persoanele responsabile vor completa documentele fiscale electronice în conformitate cu prevederile actelor legislative şi normative în vigoare;
    persoanele responsabile vor parcurge toţi paşii prevăzuţi în ”Termenii şi condiţiile de  utilizare a portalului www.servicii.fisc.md”.
    19. Documentul fiscal electronic se consideră autentic dacă corespunde următoarelor cerinţe:
    este întocmit, prelucrat, păstrat şi transmis cu ajutorul mijloacelor tehnice şi de program;
    conţine semnăturile utilizatorilor, aplicate în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    20. Entitatea raportoare este obligată să corecteze erorile ca urmare a introducerii greşite a datelor, precum şi orice alte erori constatate, înainte de a transmite documentele fiscale electronice în modul stabilit.
    21. Documentele fiscale electronice prezentate sînt verificate în mod automat în cadrul serviciilor fiscale electronice, în conformitate cu cerinţele tehnice ale SISF, dacă corespund normelor cu privire la modul de întocmire a acestora.
    22. Data prezentării documentului fiscal electronic se consideră data cînd este recepţionat în SISF, dacă este întocmit în modul stabilit de actele legislative şi normative în vigoare.
    23. Documentul fiscal electronic se consideră recepţionat de organul fiscal dacă entitatea raportoare primeşte notificarea de acceptare a documentului fiscal electronic prin recipisa electronică de confirmare a acceptării acesteia în SISF. Data indicată în recipisă se consideră data prezentării documentului fiscal electronic.
III. SUSPENDAREA/BLOCAREA ŞI RESTABILIREA
ACCESULUI LA SERVICIILE FISCALE ELECTRONICE

    24. Suspendarea/blocarea accesului entităţii raportoare la serviciile fiscale electronice este efectuată de către IFPS, IFS teritoriale sau Operator cu indicarea obligatorie a motivului suspendării/blocării.
    25. În urma suspendării/blocării accesului la serviciile fiscale electronice, entitatea raportoare va primi, în mod automatizat, prin poşta electronică, notificare despre acest fapt.
    26. Direcţia generală administrarea marilor contribuabili a IFPS şi IFS teritoriale suspendă/blochează accesul entităţii raportoare la serviciile fiscale electronice în următoarele cazuri:
    a) lichidarea sau reorganizarea entităţii raportoare;
    b) anularea entităţii raportoare în calitate de contribuabil T.V.A. pentru serviciile fiscale electronice şi anume: prezentarea dării de seamă „Forma TVA 12” şi corectările la aceasta (din data expirării termenului legal de prezentare), înregistrarea facturilor fiscale în SIA „Registrul general electronic al facturilor fiscale” (din data expirării termenului legal de înregistrare) şi SIA „e-Factura” în partea emiterii facturii fiscale (din data anulării);
    c) modificarea persoanelor responsabile (conducătorul/persoana care exercită atribuțiile conducătorului şi/sau contabilul-şef) a entităţii raportoare de semnare a documentelor fiscale electronice, pînă la data înregistrării utilizatorului nou pe portalul www.servicii.fisc.md, în condiţiile pct. 5 al prezentei Instrucţiuni.
    27. Direcţia generală administrarea marilor contribuabili a IFPS şi IFS teritoriale vor restabili accesul la serviciile fiscale electronice (activa conturile de utilizator ale entităţii raportoare), din momentul înlăturării cauzelor ce au condiţionat suspendarea/blocarea acestora.
    28. Suspendarea/blocarea şi/sau restabilirea accesului entităţii raportoare la serviciile fiscale electronice se face cu aprobarea şefului Direcţiei generale administrarea marilor contribuabili a IFPS şi/sau IFS teritorial, de persoane responsabile desemnate prin ordin.
    29. În cazul suspendării/blocării accesului entităţii raportoare la serviciile fiscale electronice în temeiul pct. 26 lit. b) al prezentei Instrucţiuni, după expirarea termenului legal de prezentare, darea de seamă „Forma TVA 12”, precum şi cea corectată se prezintă organului fiscal pe suport de hîrtie, iar pentru înregistrarea facturilor fiscale  în  SIA „Registrul general electronic al facturilor fiscale” entitatea raportoare se va adresa la organul fiscal în raza căruia este deservită, care va restabili accesul entităţii raportoare la SIA „Registrul general electronic al facturilor fiscale” doar pe perioada înregistrării facturilor fiscale.
    Operaţiunea de înregistrare a facturilor fiscale în  SIA „Registrul general electronic al facturilor fiscale” se face de către entitatea raportoare la sediul organului fiscal în raza căruia este deservită.
    30. În caz de eliberare din funcţia deţinută a conducătorului/persoanei care exercită atribuțiile conducătorului, contabilului-şef sau altei persoane responsabile, entitatea raportoare este obligată să informeze Operatorul imediat sau cel tîrziu în decurs de 3 (trei) zile lucrătoare din data producerii evenimentului, şi, după caz, să iniţieze procedura de înregistrare a utilizatorului nou.
    31. Operatorul suspendă/blochează accesul entităţii raportoare la serviciile fiscale electronice, în următoarele cazuri:
    încetării Acordului de conectare la serviciul „Declaraţie electronică”;
    constatării de către Operator a faptului că entitatea raportoare încalcă oricare dintre obligaţiile sale prevăzute în Acordul de conectare la serviciile fiscale electronice;
    modificarea persoanelor responsabile (conducătorul/persoana care exercită atribuțiile conducătorului şi/sau contabilul-şef) ale entităţii raportoare de semnare a documentelor fiscale electronice, pînă la data înregistrării utilizatorului nou pe portalul www.servicii.fisc.md, în condiţiile pct. 5 al prezentei instrucţiuni;
    depistării informaţiilor ce nu corespund realităţii dintre datele/identitatea utilizatorului şi informaţia din SISF (datele de identificare ale persoanelor responsabile, codul fiscal al entităţii raportoare, denumirea entităţii raportoare) etc.;
    în scopul protejării sistemului în cazul în care se constată că este ţinta unor atacuri informatice, pînă la soluţionarea acestora.
    32. Operatorul va restabili accesul la serviciile fiscale electronice (activa contul de utilizator al entităţii raportoare) din momentul înlăturării cauzelor ce au condiţionat suspendarea/blocarea acestuia.
    33. Operatorul este în drept să verifice datele entităţii raportoare indicate la înregistrarea ca utilizator pe portalul www.servicii.fisc.md, în calitate de conducător/persoană care exercită atribuțiile conducătorului şi contabil-şef, cu informaţia din SISF.
    34. În situaţiile de restabilire a accesului entităţii raportoare, entitatea raportoare va acţiona conform prevederilor din Capitolul II al prezentei Instrucţiuni, prin încheierea actelor adiţionale.
IV. PREZENTAREA DOCUMENTELOR FISCALE
ELECTRONICE CORECTATE

    35. Entitatea raportoare care descoperă că documentul fiscal electronic prezentat anterior conţine o greşeală sau o omisiune, are dreptul să prezinte un document fiscal electronic corectat.
    36. Entitatea raportoare prezintă documentul fiscal electronic corectat cu respectarea prevederilor Codului fiscal, ale Capitolului II al prezentei Instrucţiuni şi ale altor acte normative în vigoare.
    37. Anularea documentelor fiscale electronice anterioare se efectuează în modul stabilit de IFPS.
V. FORMA DE PREZENTARE ŞI COPIILE
DOCUMENTELOR FISCALE ELECTRONICE.
EVIDENŢA ŞI PĂSTRAREA ACESTOR
A
    38. Documentul fiscal electronic are formele de prezentare (redare) internă şi externă.
    39. Forma de prezentare internă a documentului fiscal electronic este înscrierea informaţiei în format XML, ce constituie conţinutul acestuia şi care conţine semnătura. Pentru forma de prezentare internă a documentului fiscal electronic se poate utiliza şi algoritmii funcţiei hash.
    40. Forma de prezentare internă a documentelor fiscale electronice reprezintă originalul documentului fiscal electronic.
    41. Forma de prezentare externă a documentului fiscal electronic este reproducerea documentului fiscal electronic pe ecranul computerului în forma aprobată.
    42. Toate exemplarele identice ale documentelor fiscale electronice sînt considerate originale şi produc aceleaşi efecte juridice.
    43. Copie a documentului fiscal electronic se consideră reprezentarea (redarea) acesteia pe suport de hîrtie, într-o formă perceptibilă. Copia documentului fiscal electronic se autentifică în modul prevăzut de legislaţie pentru autentificarea copiilor documentelor pe suport de hîrtie şi va conţine menţiunea despre faptul că este copie a documentului fiscal electronic.
    44. Evidenţa şi păstrarea documentelor fiscale electronice este asigurată de către Operator în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    45. Pentru a primi arhiva electronică a documentelor fiscale prezentate prin intermediul serviciilor fiscale electronice, în urma blocării accesului entităţii raportoare la serviciile fiscale electronice, aceasta va întreprinde următoarele acţiuni:
    1) prezentarea solicitării în formă liberă de eliberare a arhivei electronice la adresa electronică asistenta@fsi.fisc.md;
    2) după 3 (trei) zile lucrătoare de la data prezentării solicitării de eliberare a arhivei electronice a documentelor fiscale, entitatea raportoare (conducătorul/persoana care exercită atribuțiile conducătorului sau contabilul-şef) va prezenta la adresa Operatorului următoarele:
    a) suportul magnetic capabil să stocheze şi să reproducă informaţii pentru primirea arhivei electronice a documentelor fiscale;
    b) copia buletinului de identitate a persoanei responsabile, însoţită de original;
    c) ordinul de desemnare ori procura de împuternicire a persoanei responsabile (contabilul-şef) de primire a arhivei electronice a documentelor fiscale;
    d) copia extrasului din Registrul de stat, eliberat nu mai tîrziu de 15 (cincisprezece) zile înainte de data prezentării acestuia Operatorului, însoţită de original, dacă în SISFS lipsește informația privind modificarea persoanei responsabile;
    [Pct.45 lit.d) modificată prin OIFPS777 din 18.08.16, MO277-287/26.08.16 art.1371]
    e) copia procurii autentificate notarial privind împuternicirea altei persoane decît conducătorul/persoana care exercită atribuțiile conducătorului şi/sau contabilul-şef, însoţită de original;
    f) ştampila entităţii raportoare;
    3) semnarea Actului de primire-predare a arhivei electronice a documentelor fiscale.
VI. ORDINEA DE SOLUŢIONARE A SITUAŢIILOR
LITIGIOASE

    46. În conformitate cu prezenta Instrucţiune, se soluţionează situaţiile litigioase care apar în legătură cu:
    contestarea transmiterii şi recepţionării documentelor fiscale electronice;
    contestarea integrităţii documentelor fiscale electronice;
    contestarea identităţii persoanei care a semnat documentele fiscale electronice;
    contestarea împuternicirilor persoanei care a semnat documentele fiscale electronice;
    contestarea valabilităţii semnăturii;
    contestarea sferei de aplicare a semnăturii;
    alte cazuri legate de obligaţia de prezentare a documentelor fiscale electronice.
    47. Situaţiile litigioase în dependenţă de natura şi complexitatea lor se soluţionează în regim de lucru şi/sau de către Comisia de soluţionare a situaţiilor litigioase a IFPS (în continuare – Comisia).
    48. Partea (Operatorul sau entitatea raportoare) care depistează împrejurări ce indică prezenţa unei situaţii litigioase, are obligaţia să înştiinţeze imediat cealaltă parte despre aceasta.
    49. Ulterior, părţile implicate în litigiu (în continuare – părţi) au obligaţia să verifice prezenţa acestor împrejurări şi să întreprindă măsuri pentru soluţionarea situaţiei litigioase, înştiinţîndu-se reciproc despre rezultatele verificării şi acţiunile întreprinse.
    50. În cazul în care situaţia litigioasă nu a fost soluţionată în regim de lucru, situaţia se va examina de către Comisie, în termenele prevăzute de legislaţie.
    51. În componenţa Comisiei se includ:
    reprezentanţi ai IFPS;
    reprezentanţi ai Operatorului;
    reprezentanţi ai entităţii raportoare, în caz de necesitate;
    alte persoane, în caz de necesitate.
    52. Cel puţin una din persoanele care se includ în componenţa Comisiei trebuie să posede cunoştinţele necesare şi experienţă de lucru în domeniul aplicării semnăturii şi întocmirii de documente electronice, să dispună de dreptul de acces la materialele documentare şi la mijloacele tehnice şi de program necesare pentru desfăşurarea activităţii Comisiei.
    53. În sarcinile Comisiei intră examinarea, la nivel legal şi tehnico-organizaţional, a circumstanţelor situaţiei litigioase, stabilirea cauzelor şi urmărilor acestei situaţii, determinarea măsurilor necesare pentru soluţionarea ei şi prezentarea conducerii IFPS a propunerilor şi proiectului deciziei pe marginea situaţiei litigioase.
    54. În cazul în care situaţia litigioasă este considerată de către părţi ca fiind soluţionată, în termen de cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare după încheierea lucrărilor Comisiei, se întocmeşte un act privind soluţionarea situaţiei litigioase, care este semnat de membrii Comisiei şi aprobat de către şeful IFPS.
    55. În cazul imposibilităţii de a soluţiona situaţia litigioasă pe cale amiabilă, părţile se pot adresa în instanţa de judecată.
VII. ASIGURAREA FUNCŢIONĂRII CONTINUE
A SERVICIILOR FISCALE ELECTRONICE
ŞI A SECURITĂŢII INFORMAŢIONALE
    56. Serviciile fiscale electronice includ acţiuni organizatorice speciale, precum şi mijloace tehnice, de program şi criptografice pentru protecţia informaţiei în timpul procesării documentelor fiscale electronice.
    57. Operatorul este responsabil de asigurarea stabilităţii şi eficienţei serviciilor fiscale electronice şi de respectarea cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1123 din 14.12.2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 254-256, art. 1282).
    58. Operatorul va supraveghea activitatea în cadrul serviciilor fiscale electronice şi va întreprinde măsurile necesare în scopul diminuării riscurilor la care pot fi expuşi participanţii la sistem.
    59. În scopul protejării sistemului, Operatorul va anula temporar accesul entităţilor raportoare la serviciile fiscale electronice, în cazul în care constată că este ţinta unor atacuri informatice, pînă la soluţionarea acestei probleme.
    60. Entităţile raportoare conectate la serviciile fiscale electronice vor asigura implementarea tuturor măsurilor necesare pentru administrarea şi exploatarea eficientă a mijloacelor software şi hardware aferente serviciilor fiscale electronice, precum şi pentru asigurarea continuităţii activităţii în situaţii de incident. Procesul de asigurare a continuităţii activităţii în situaţii de incident va fi reglementat în modul stabilit de IFPS în comun cu Operatorul.
    61. Modul de acumulare, procesare, utilizare a informaţiei încadrate în categoria confidenţială (date cu caracter personal, secret comercial etc.), regulile de protecţie a acesteia şi modul de acces la aceasta, sînt reglementate de legislaţia naţională în vigoare.
    62. Asigurarea securităţii informaţionale în cadrul prestării serviciilor fiscale electronice se bazează pe următoarele cerinţe:
    a) asigurarea juridică, organizaţională şi tehnică a securităţii serviciilor fiscale electronice, a mijloacelor de comunicare şi a reţelelor informaţionale;
    b) delimitarea volumelor şi conţinutului informaţiei care poate fi accesibilă diferitor categorii de utilizatori;
    c) identificarea pericolelor securităţii informaţionale în procesul selectării şi procurării mijloacelor software şi hardware, creării şi exploatării sistemelor informaţionale, profilaxiei şi prevenirii acestora, precum şi în procesul lichidării consecinţelor nefavorabile în caz de survenire a acestora, inclusiv compensarea prejudiciului material;
    d) respectarea condiţiilor de păstrare şi protecţie a documentelor fiscale electronice şi de altă natură, ce asigură păstrarea atributelor ce le identifică;
    e) respectarea regulilor stabilite de utilizare a mijloacelor de protecţie criptografică.
    63. La prestarea serviciilor fiscale electronice, Operatorul asigură:
    a) depistarea şi prevenirea pericolelor securităţii informaţionale;
    b) integritatea datelor prezentate de contribuabil;
    c) protecţia contra accesului neautorizat, introducerii completărilor şi modificărilor neautorizate în datele prezentate;
    d) sistemul de rezervare şi restabilire a datelor;
    e) controlul integrităţii şi capacităţii de lucru a sistemului de asigurare a securităţii informaţionale;
    f) identificarea şi autentificarea utilizatorilor serviciilor fiscale electronice;
    g) schimbul de date autentificat;
    h) delimitarea accesului utilizatorilor la date;
    i) înregistrarea acţiunilor de intrare a utilizatorilor în sistem şi de ieşire din sistem şi încălcărilor drepturilor de acces la serviciile fiscale electronice.
VIII. PROGRAMUL DE OPERARE A SERVICIILOR
FISCALE ELECTRONICE

    64. Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămînă, 365 de zile în an.
    65. Operatorul va informa prealabil, prin intermediul portalului www.servicii.fisc.md, entităţile raportoare despre fiecare situaţie de întrerupere a posibilităţii accesării serviciilor fiscale electronice, ce survin în urma lucrărilor de deservire tehnică, precum şi reluarea activităţii serviciilor în cazul întreruperii funcţionalităţii acestora.
IX. RĂSPUNDEREA
    66.  Persoanele responsabile ale entităţii raportoare poartă răspundere personală pentru modul de utilizare a semnăturii  şi suspendarea/blocarea, în termenul stabilit, a dreptului de acces la serviciile fiscale electronice a persoanelor eliberate din funcţiile deţinute în cadrul entităţii raportoare.
    67. Entitatea raportoare este responsabilă de corectitudinea, veridicitatea şi autenticitatea datelor indicate la înregistrare pe portalul www.servicii.fisc.md, precum şi de divulgarea informaţiei privind numele său de utilizator şi a parolei şi/sau compromiterea semnăturilor.
    68. Entitatea raportoare este responsabilă de veridicitatea datelor sale de identificare şi datelor de identificare a persoanelor responsabile prezentate Operatorului şi actualizarea lor.
    69. Entitatea raportoare poartă răspundere pentru datele incluse în documentele fiscale electronice şi semnate cu semnătura electronică de autentificare sau altă semnătură prevăzută de legislaţia în vigoare, pentru erorile, lacunele, ştergerea fişierelor, schimbarea funcţiilor, reţinerile şi defectele ce au loc în timpul transmiterii datelor, care au survenit din vina sa.
    70. Entitatea raportoare este responsabilă pentru folosirea corectă a serviciilor fiscale electronice, în conformitate cu prezenta Instrucţiune, Acordul de conectare la serviciile fiscale electronice, încheiat cu Operatorul şi „Termenii şi condiţiile de utilizare a serviciilor fiscale electronice”.
    [Pct.70 modificat prin OIFPS777 din 18.08.16, MO277-287/26.08.16 art.1371]
    71. Operatorul este responsabil de acordarea accesului entităţii raportoare la serviciile fiscale electronice încontinuu (zilnic, 24 din 24 de ore), pe toată perioada valabilităţii Acordului de conectare la serviciile fiscale electronice încheiat dintre părţi, exceptînd cazurile de forţă majoră, lucrările de deservire tehnică planificate.
    72. Operatorul este responsabil de asigurarea securităţii datelor conţinute în documentele fiscale electronice prezentate de entităţile raportoare şi de corespunderea acestora cu cele stocate în SISF.
    73. Operatorul nu va fi responsabil pentru nici o întrerupere rezultată din cauze ce exced controlului său, cum ar fi lipsa energiei electrice, defectarea tehnicii de calcul sau infrastructurii de reţea ale entităţii raportoare, lipsa sau perturbări ale legăturilor Internet şi nici pentru pagubele pe care entitatea raportoare le-ar putea suferi din aceste cauze.
    74. Operatorul nu poartă răspundere pentru nici o întrerupere a serviciilor fiscale electronice rezultată din cauze ce exced din setările calculatorului entităţii raportoare, cum ar fi lipsa programelor necesare pentru utilizarea serviciilor fiscale electronice, restricţiile dictate de politica de securitate a calculatorului entităţii raportoare.
    75. Operatorul nu poartă răspundere pentru daunele indirecte cauzate entităţii raportoare, inclusiv venitul ratat, economii ratate, oportunităţi ratate, netransmiterea sau transmiterea cu întîrziere a informaţiei, alterarea sau pierderea informaţiei, pierderea clienţilor, suspendarea activităţii.
    76. Nerespectarea prevederilor prezentei Instrucţiuni se sancţionează în conformitate cu legislaţia în vigoare.

    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin OIFPS777 din 18.08.16, MO277-287/26.08.16 art.1371]

    [Anexa nr.2 abrogată prin OIFPS161 din 02.03.16, MO55-58/11.03.16 art.392; în vigoare 11.03.16]

    anexa nr.3

    [Anexa nr.4 abrogată prin OIFPS161 din 02.03.16, MO55-58/11.03.16 art.392; în vigoare 11.03.16]