LPM130/2014
ID intern unic:  354931
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 130
din  11.07.2014
privind bursele private
Publicat : 10.10.2014 în Monitorul Oficial Nr. 297-309     art Nr : 611     Data intrarii in vigoare : 01.01.2015
    MODIFICAT
   
LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401; în vigoare 01.07.16


    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Art. 1. – Prezenta lege are ca scop facilitarea integrării tinerilor pe piaţa forţei de muncă.
    Art. 2. – În cuprinsul prezentei legi sînt utilizate următoarele noţiuni:
    bursă privată – alocaţie bănească lunară acordată, pe bază de contract, de către o persoană juridică de drept privat unei persoane care poate fi, după caz, elev, student, masterand, doctorand sau care urmează un program de instruire într-o instituţie de învăţămînt acreditată (şcoală profesională, colegiu sau universitate) din ţară sau din străinătate;
    beneficiar angajator – persoană juridică de drept privat care acordă o bursă privată în schimbul garanţiei că bursierul va activa în unitatea economică a acestuia o perioadă determinată de timp;
    bursier – persoană care beneficiază de o bursă privată, are vîrsta cuprinsă între 16 şi 35 de ani şi studiază la una din instituţiile de învăţămînt cu frecvenţă la zi, de stat sau privată, acreditată în condiţiile legii.
Capitolul  II
ACORDAREA BURSELOR PRIVATE
    Art. 3. – Bursele private pot fi acordate în baza unui contract încheiat între beneficiarul angajator şi bursier, ambii avînd sediul sau domiciliul în Republica Moldova. Beneficiarul angajator are dreptul să acorde burse şi pentru studii în străinătate.
    Art. 4. – (1) Acordarea burselor private se va face pe bază de  concurs public, organizat de beneficiarul angajator, care are obligaţia să facă publice, prin afişare, cel puţin cu 15 zile înainte de data concursului, condiţiile de participare, data, ora şi locul desfăşurării concursului.
    (2) Condiţiile de participare la concurs sînt stabilite în funcţie de obiectul de activitate al beneficiarului angajator şi de cerinţele specifice ale acestuia.
    (3) Un bursier nu poate beneficia simultan decît de o singură bursă privată.
    Art. 5. – Contractul de acordare a bursei private se încheie în formă scrisă, fiind întocmit cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare privind actele juridice, obligaţiile şi contractele, şi va cuprinde obligatoriu:
    a) datele de identificare şi rechizitele părţilor;
    b) instituţia de învăţămînt, facultatea şi/sau profilul de specializare a bursierului;
    c) domeniul de activitate şi profilul de specializare ale beneficiarului angajator;
    d) durata contractului;
    e) sarcinile şi atribuţiile bursierului;
    f) drepturile şi obligaţiile părţilor;
    g) cuantumul bursei private;
    h) numărul total al orelor de practică ce urmează a fi executate de bursier în condiţiile legislaţiei muncii.
    Art. 6. – La încheierea contractului de acordare a bursei private, bursierul are obligaţia să-i prezinte beneficiarului angajator o adeverinţă emisă de instituţia de învăţămînt, din care să rezulte:
    a) media generală pe anul de studii încheiat;
    b) profilul de specializare, dacă este cazul;
    c) numărul orelor de practică stabilite de instituţia de învăţămînt, în cazul în care acestea sînt stabilite.
    Art. 7. – Bursierul care nu a împlinit vîrsta de 18 ani trebuie să-i prezinte beneficiarului angajator consimţămîntul expres al reprezentantului său legal, exprimat în scris, iar pentru autentificarea contractului se aplică regulile generale de reprezentare.
    Art. 8. – (1) Contractul de acordare a bursei private poate fi încheiat începînd cu primul an de studii şi pînă la absolvire. Termenul iniţial al contractului este de un an, cu posibilitatea prelungirii acestuia.
    (2) Contractul de acordare a bursei private se prelungeşte cu aplicarea prevederilor art. 5 şi cu respectarea de către bursier a următoarelor condiţii de bază:
    a) la încheierea anului de învăţămînt, nota generală pentru specializările în ştiinţe exacte nu este mai mică de „7”, iar pentru specializările în ştiinţe umanitare nu este mai mică de „8”;
    b) nu a fost sancţionat penal, nici exmatriculat;
    c) nu a încălcat alte condiţii stipulate în clauzele contractului.
    Art. 9. – (1) Beneficiarul angajator are obligaţia să organizeze aplicarea în practică a abilităţilor teoretice ale bursierului potrivit cu programul stabilit de unitatea de învăţămînt.
    (2) Beneficiarul angajator are obligaţia de a-i crea bursierului condiţii optime de instruire pe întreaga durată a bursei private, cu respectarea normelor privind protecţia muncii.
    Art. 10. – Beneficiarul angajator nu poate solicita, pe perioada de acordare a bursei private, îndeplinirea de către bursier a unor servicii care nu sînt prevăzute în contract.
    Art. 11. – Bursierul are obligaţia de a respecta întocmai programul de aplicare în practică a cunoştinţelor teoretice şi programul de instruire propuse de unitatea de învăţămînt din care face parte.
Capitolul  III
CUANTUMUL BURSEI PRIVATE
    Art. 12. – (1) Bursa privată se acordă lunar şi cuantumul acesteia variază între unu şi trei salarii minime pe ţară din luna respectivă.
    (2) Cuantumul bursei private se negociază şi se stabileşte la încheierea contractului în limitele prevăzute la alin. (1).
    Art. 13. – (1) Beneficiarul angajator nu poate acorda un număr de burse private mai mare de 20% din numărul total de angajaţi de care dispune în momentul încheierii contractului.
    [Art.13 al.(2) abrogat prin LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401; în vigoare 01.07.16]
Capitolul  IV
OBLIGAŢIILE  PĂRŢILOR
    Art. 14. – (1) La finalizarea studiilor pentru care i-a fost acordată bursa privată, bursierul are obligaţia să-l anunţe în scris pe beneficiarul angajator despre intenţiile sale cu privire la continuarea studiilor sau încheierea unui contract de muncă.
    (2) În condiţiile în care bursierul optează pentru încheierea unui contract de muncă, acesta este obligat să presteze servicii beneficiarului angajator care i-a acordat bursa privată pe baza unui contract de muncă negociat între părţi.
    (3) Beneficiarul angajator are obligaţia să încheie un contract de muncă cu bursierul în termen de 30 de zile de la comunicarea intenţiei acestuia de a încheia un contract de muncă.
    Art. 15. – (1) Bursierul nu este obligat să încheie un contract de muncă cu beneficiarul angajator în cazul în care condiţiile de angajare nu sînt cel puţin egale cu cele oferite de alte persoane juridice cu activitate similară.
    (2) Bursierul poate refuza încheierea unui contract de muncă în situaţia prevăzută la alin. (1) numai dacă îi prezintă beneficiarului angajator oferte de angajare emise de cel puţin două persoane juridice, în care să se specifice condiţiile de muncă oferite de acestea.
    Art. 16. – (1) Nerespectarea dispoziţiilor prezentei legi privind încheierea şi executarea contractului de acordare a bursei private atrage după sine nulitatea contractului.
    (2) Încetarea efectelor contractuale apare în cazurile prevăzute de legislaţia în vigoare, inclusiv în cazul apariţiei situaţiei de insolvabilitate a beneficiarului angajator, cît şi în cazul falimentării sau desfiinţării unităţii economice. În astfel de cazuri, din momentul apariţiei situaţiilor respective, părţile sînt scutite de orice obligaţii pe viitor.
    Art. 17. – Nerespectarea de către bursier a dispoziţiilor prezentei legi privind încheierea contractului de muncă cu beneficiarul angajator atrage după sine obligaţia bursierului de a restitui integral toate sumele primite sub formă de bursă.
    Art. 18. – Nerespectarea de către beneficiarul angajator a dispoziţiilor prezentei legi privind încheierea contractului de muncă cu burseirul după finalizarea studiilor acestuia atrage după sine obligaţia beneficiarului angajator de a restitui către stat toate facilităţile de care a beneficiat în legătură cu acordarea bursei private.
    Art. 19. – Instituţia de învăţămînt va asigura buna realizare a prevederilor prezentei legi, inclusiv realizarea condiţiilor contractuale, prin:
    a) sprijinirea organizării testărilor în vederea stabilirii candidaţilor care merită să obţină calitatea de bursier;
    b) prezentarea informaţiei veridice privind reuşitele bursierilor;
    c) aprecierea adecvată şi corectă a reuşitei bursierilor, evitarea cazurilor  de  subapreciere intenţionată sau tendenţioasă.
    Art. 20. – Bursa privată nu poate fi acordată rudelor sau afinilor de pînă la gradul al II-lea inclusiv în condiţiile prezentei legi. Prevederile prezentei legi nu sînt aplicabile întreprinderilor de stat sau celor cu capital majoritar de stat.
Capitolul  V
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Art. 21. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2015.
    (2) Guvernul, în termen de 3 luni, va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                      Igor CORMAN

    Nr. 130. Chişinău, 11 iulie 2014.