HGO789/2014
ID intern unic:  354935
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 789
din  29.09.2014
cu privire la dezvoltarea infrastructurii Centrului
Naţional de Medicină Sportivă „Atletmed”
Publicat : 10.10.2014 în Monitorul Oficial Nr. 297-309     art Nr : 847
    În conformitate cu prevederile art.6 alin.(4) din Legea nr.91-XVI din 5 aprilie 2007 privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.70-73, art.316), cu modificările şi completările ulterioare, art.6 din Legea nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.401), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se transmite din domeniul public în domeniul privat al statului terenul cu suprafaţa de 0,2617 ha, numărul cadastral 0100517195, din str. Belinski nr. 4, mun. Chişinău, aflat în folosinţa Centrului Naţional de Medicină Sportivă „Atletmed”.
    2. Se acceptă propunerea Ministerului Sănătăţii privind utilizarea terenului nominalizat în punctul 1 al prezentei hotărîri în scopul proiectării şi construcţiei unui bloc cu 9 etaje (dintre care etajele 1 şi 2 – cu destinaţie administrativă, pentru amplasarea Centrului Naţional de Medicină Sportivă „Atletmed”, iar etajele 3-9 – cu destinaţie locativă), precum şi amenajării unei parcări auto.
    3. Cheltuielile ce ţin de demolarea clădirilor existente, elaborarea documentaţiei de proiect şi deviz, construcţia blocului şi amenajarea teritoriului vor fi efectuate din mijloacele investitorului selectat în modul stabilit de legislaţie.
    4. Ministerul Sănătăţii va monitoriza toate etapele de implementare a prezentei hotărîri şi va fi responsabil pentru corectitudinea perfectării tuturor documentelor.
    5. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru va opera modificările necesare în documentaţia cadastrală, în conformitate cu prevederile prezentei hotărîri.

    PRIM-MINISTRU                                                               Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii                                                                Andrei Usatîi

    Nr. 789. Chişinău, 29 septembrie 2014.