OCS305/2014
ID intern unic:  354941
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CANCELARIA DE STAT
ORDIN Nr. 305
din  09.09.2014
cu privire la aprobarea Acordului-tip şi a
Contractului-tip privind prestarea serviciilor
 din platforma tehnologică guvernamentală
comună (MCloud)

Publicat : 10.10.2014 în Monitorul Oficial Nr. 297-309     art Nr : 852     Data intrarii in vigoare : 10.10.2014
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova
nr. 993 din 23 septembrie 2014
Ministru______________Oleg EFRIM

    În vederea optimizării procesului de mentenanţă şi administrare a infrastructurii TI în sectorul public şi în scopul executării punctului 4 subpunctul 2), a punctului 6 şi a punctului 9 subpunctul 2) literele a) şi b) din Hotărîrea Guvernului nr. 128 din 20 februarie 2014 „Privind platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud)”,
ORDON:
    1. Se aprobă:
    Acordul-tip privind prestarea serviciilor din platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud), conform anexei nr.1;
    Contractul-tip privind prestarea serviciilor din platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud), conform anexei nr.2.
    2. Ministerele, alte autorităţi administrative centrale subordonate Guvernului şi structurile organizaţionale din sfera lor de competenţă (autorităţile administrative din subordine, serviciile publice desconcentrate şi cele aflate în subordine, precum şi instituţiile publice în care ministerul, Cancelaria de Stat sau altă autoritate administrativă centrală are calitatea de fondator)  vor încheia cu Centrul de Guvernare Electronică (E-Government) acorduri privind prestarea serviciilor din platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud), în baza modelelor aprobate de Cancelaria de Stat.
    3. Se recomandă altor autorităţi publice, întreprinderilor de stat, precum şi altor persoane juridice de drept privat să încheie cu Centrul de Guvernare Electronică (E-Government) acorduri sau, după caz, contracte privind prestarea serviciilor din platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud), în baza modelelor aprobate de Cancelaria de Stat.
    4. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Cancelariei de Stat.
    5. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    SECRETARUL GENERAL
    AL GUVERNULUI                                                                Victor BODIU

    Nr. 305-A. Chişinău, 9 septembrie 2014.


    anexa nr.1

    anexa nr.2