HGO851/2014
ID intern unic:  355176
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 851
din  08.10.2014
cu privire la aprobarea Regulamentului privind stabilirea
şi plata indemnizaţiei zilnice pentru copiii plasaţi în Casa
comunitară pentru copii în situaţie de risc
Publicat : 24.10.2014 în Monitorul Oficial Nr. 319-324     art Nr : 915
    În temeiul art. 9 din Legea asistenţei sociale nr. 547-XV din  25 decembrie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 42-44, art. 249), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind stabilirea şi plata indemnizaţiei zilnice pentru copiii plasaţi în Casa comunitară pentru copii în situaţie de risc.
    2. Cheltuielile pentru plata indemnizaţiei zilnice copiilor se vor efectua în limitele alocaţiilor prevăzute în bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, în scopul organizării şi funcţionării Serviciului social „Casa comunitară pentru copii în situaţie de risc”, precum şi din alte surse, conform legislaţiei.
    3. În cazul prestatorilor privaţi de servicii sociale, cheltuielile pentru plata indemnizaţiilor zilnice copiilor vor fi efectuate din mijloacele financiare ale acestora.
    4. Controlul asupra realizării prevederilor prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.

    PRIM-MINISTRU                                             Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru                                              Tatiana Potîng
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                Valentina Buliga
    Ministrul finanţelor                                            Anatol Arapu

    Nr. 851. Chişinău, 8 octombrie 2014.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 851
din 8 octombrie 2014
REGULAMENT
privind stabilirea şi plata indemnizaţiei zilnice pentru copiii
plasaţi
în Casa comunitară pentru copii în situaţie de risc
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    1. Prevederile Regulamentului privind stabilirea şi plata indemnizaţiei zilnice pentru copiii plasaţi în Casa comunitară pentru copii în situaţie de risc (în continuare – Regulament) se aplică pentru Serviciul social „Casa comunitară pentru copii în situaţie de risc”, creat în conformitate cu  Hotărîrea Guvernului nr. 52 din 17 ianuarie 2013 „Privind aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Casa comunitară pentru copii în situaţie de risc”.
    2. În sensul prezentului Regulament, noţiunile utilizate semnifică:
    1) Casa comunitară pentru copii în situaţie de risc (în continuare – Casa comunitară) – serviciu social specializat de plasament temporar pentru creşterea şi educarea, într-o locuinţă de tip familial, a copiilor privaţi temporar sau permanent de mediul lor familial, precum şi a copiilor aflaţi în situaţie de risc;
    2)  indemnizaţie zilnică pentru copil – sumă fixă de bani acordată zilnic unui copil pentru gestionare individuală;
    3) beneficiari de indemnizaţie zilnică – copii plasaţi în Casa comunitară pentru copii în situaţie de risc, care sînt încadraţi într-o instituţie de învăţămînt primar, gimnazial, liceal.
    4) persoana-cheie a copilului – unul dintre pedagogii  sociali din cadrul Casei comunitare, desemnat de către directorul acesteia, responsabil de îndrumarea şi susţinerea copilului, coordonarea şi monitorizarea procesului de asistenţă zilnică a lui.
    3. Indemnizaţia zilnică se acordă în baza următoarelor principii:
    1) respectarea interesului superior al copilului;
    2) nondiscriminarea;
    3) asigurarea dreptului la informare;
    4) asigurarea oportunităţilor egale.
Capitolul II
STABILIREA ŞI PLATA INDEMNIZAŢIEI
    4. Indemnizaţia se acordă copiilor zilnic, pe parcursul întregii perioade de plasament a acestora în Casa comunitară.
    5. Mărimea indemnizaţiei zilnice se stabileşte în cuantum de 10 lei/zi per copil.
    6. În zilele de naştere ale copiilor indemnizaţia zilnică constituie 100 de lei pentru fiecare copil.
    7. În zilele de sărbătoare, precum Naşterea lui Iisus Hristos, Anul Nou (1 ianuarie), Paşti, Ziua ocrotirii copilului (1 iunie), indemnizaţia zilnică constituie 70 de lei per copil.
    8. Cuantumul indemnizaţiei zilnice prevăzute în pct. 5 din prezentul Regulament se actualizează anual cu indicele creşterii preţurilor de consum pentru anul respectiv.
    9. Cheltuielile anuale pentru plata indemnizaţiei zilnice copiilor se estimează reieşind din numărul copiilor plasaţi în Casa comunitară şi mărimea acesteia, după cum urmează:
    Ctotal = Nr. copii x 10 lei x Nr. zile/an  + Nr. copii x 100 lei  +
    Nr. copii x 70 lei x Nr. zile de sărbătoare /an
    în care:
    Ctotal – cheltuielile anuale estimate pentru plata indemnizaţiilor copiilor;
    Nr. copii – numărul copiilor plasaţi în Casa comunitară;
    10 lei – mărimea indemnizaţiei zilnice a copilului;
    100 lei – mărimea indemnizaţiei copilului în ziua de naştere a acestuia;
    70 lei – mărimea indemnizaţiei copilului în zilele de sărbătoare naţionale;
    Nr. zile/an – numărul total al zilelor din an pentru care se planifică acordarea indemnizaţiei, cu excepţia numărului zilelor de sărbătoare din an enumerate în pct.7 din prezentul Regulament şi a zilei de naştere;
    Nr. zile de sărbătoare/an – numărul zilelor de sărbătoare în an (Naşterea lui Iisus Hristos, Anul Nou (1 ianuarie), Paşti, Ziua ocrotirii copilului (1 iunie.)).
    10. În cazul prestatorilor de servicii cu statut de instituţie publică, cheltuielile pentru plata indemnizaţiei zilnice se efectuează în limitele mijloacelor prevăzute în bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, precum şi din alte surse conform legislaţiei în vigoare.
    11. Prestatorii de servicii cu statut de instituţie publică eliberează mijloacele financiare necesare achitării indemnizaţiei zilnice copiilor, în numerar, directorului Casei comunitare pentru copii în situaţie de risc sau unei persoane responsabile din cadrul acesteia, conform listei, cu indicarea numelui copiilor.
    12. În cazul prestatorilor privaţi de servicii sociale, cheltuielile pentru plata indemnizaţiei zilnice se efectuează din mijloacele financiare ale acestora.
Capitolul III
ELIBERAREA INDEMNIZAŢIEI ZILNICE ŞI SUPORTUL
OFERIT COPIILOR ÎN PROCESUL DE GESTIONARE A
ACESTEIA

    13. Directorul Casei comunitare este responsabil de planificarea şi eliberarea indemnizaţiei zilnice, precum şi de organizarea şi monitorizarea suportului oferit copiilor în procesul de gestionare a acesteia.
    14. Pentru realizarea acestor sarcini, directorul are următoarele obligaţii:
    1) să participe la planificarea în bugetul anual al Casei comunitare a mijloacelor financiare pentru achitarea indemnizaţiei zilnice copiilor din plasament;
    2) să solicite lunar de la prestatorul de serviciu mijloace financiare pentru achitarea indemnizaţiei zilnice copiilor din plasament;
    3) sa ţină un Registru de evidenţă a indemnizaţiilor zilnice eliberate (anexa nr. 1);
    4) să înregistreze în Registru datele privind indemnizaţiile zilnice eliberate;
    5) să păstreze mijloacele financiare pentru achitarea indemnizaţiilor zilnice;
    6) să asigure informarea copiilor despre scopul acordării indemnizaţiei zilnice;
    7) să elibereze copiilor indemnizaţia zilnică în fiecare zi pentru ziua următoare, iar în zilele de sărbători şi de odihnă suma eliberată va constitui valoarea sumei indemnizaţiei pentru toate zilele ce urmează, pînă la următoarea zi lucrătoare;
    8) să înregistreze în Registru datele cu privire la banii copiilor luaţi la păstrare;
    9) să asigure accesul copiilor la banii proprii acumulaţi;
    10)  să elibereze copilului, în cazul în care acesta pleacă la tratament staţionar în spital/recuperare sanatorială sau în vacanţă în tabără de odihnă, la rude/prieteni, indemnizaţia zilnică în avans;
    11) să asigure şi să monitorizeze suportul acordat copiilor în gestionarea indemnizaţiei zilnice de către personalul Casei comunitare;
    12) să raporteze, periodic, prestatorului de serviciu despre rezultatele procedurii de eliberare a indemnizaţiei zilnice copiilor şi de gestionare a acesteia.
    15. Persoana-cheie a copilului/pedagogul social de gardă are următoarele obligaţii:
    1) să informeze copiii despre scopul acordării indemnizaţiei zilnice;
    2) să planifice activităţi şi să ofere asistenţă copiilor în procesul de gestionare a banilor proprii/indemnizaţiei zilnice;
    3) să formeze copiilor deprinderi vizînd managementul banilor: planificarea cheltuielilor, acumularea, utilizarea banilor proprii;
    4) să ofere suport şi instruire copiilor cu privire la mărfurile şi produsele necesare şi utile pentru ei, precum şi cu privire la mărfurile şi produsele dăunătoare;
    5) să informeze directorul Casei comunitare şi să solicite crearea condiţiilor pentru păstrarea banilor proprii ai copiilor pentru necesităţi individuale ulterioare;
    6) să consulte copiii în vederea gestionării corecte a banilor proprii;
    7) să monitorizeze procesul de utilizare a banilor proprii de către copil.
    16. Personalul Casei comunitare nu are dreptul să utilizeze indemnizaţiile zilnice ale copiilor.
    17. La ieşirea din instituţie, banii economisiţi de către copii li se eliberează acestora.
Capitolul IV
MONITORIZAREA ŞI RAPORTAREA
    18. Prestatorul de serviciu monitorizează activitatea Casei comunitare cu privire la planificarea, eliberarea şi suportul oferit copiilor în procesul de gestionare a indemnizaţiei zilnice.
    19. Directorul Casei comunitare raportează (lunar/trimestrial/anual) prestatorului de serviciu despre rezultatele administrării mijloacelor financiare alocate pentru indemnizaţiile zilnice copiilor, completînd un formular de raportare (anexa nr.2).
    20. Directorul Casei comunitare întocmeşte lunar decontul de avans, cu anexarea Raportului privind alocarea indemnizaţiilor zilnice.
Capitolul V
CONTROLUL ŞI RĂSPUNDEREA
    21. Mijloacele financiare alocate pentru indemnizaţiile zilnice ale copiilor nu pot fi utilizate în alte scopuri.
    22. Pentru nerespectarea prevederilor prezentului Regulament şi a altor acte normative în domeniu, personalul Casei comunitare poartă răspundere disciplinară, contravenţională şi penală, conform legislaţiei în vigoare.
    23. Controlul privind utilizarea mijloacelor financiare publice se efectuează de către organele abilitate în acest scop, conform legislaţiei în vigoare.

    anexa nr.1

    anexa nr.2