HGM876/2014
ID intern unic:  355198
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 876
din  21.10.2014
pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea
drepturilor de import sau de export plătite în plus
Publicat : 24.10.2014 în Monitorul Oficial Nr. 319-324     art Nr : 937
    MODIFICAT
    HG109 din 27.02.19, MO76-85/01.03.19 art.133; în vigoare 01.03.19
    HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616


    În temeiul prevederilor art.130 alin.(21) din Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare, şi art.29 alin. (4) al Legii nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    [Clauza modificată prin HG109 din 27.02.19, MO76-85/01.03.19 art.133; în vigoare 01.03.19]
    Se aprobă Regulamentul privind restituirea drepturilor de import sau de export plătite în plus (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                                  Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                                Andrian Candu
    Ministrul finanţelor                                                                 Anatol Arapu

    Nr. 876. Chişinău, 21 octombrie 2014.


Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 876
din 21 octombrie 2014
REGULAMENT
privind restituirea drepturilor de import sau de export plătite în plus
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul privind restituirea drepturilor de import sau de export plătite în plus (în continuare – Regulament) stabileşte modul de restituire a drepturilor de import sau de export plătite în plus.
    2. În sensul prezentului Regulament se utilizează următoarele noţiuni:
    a) stingerea datoriei plătitorului vamal (sau a creditorilor lor) prin compensare  – trecerea în contul datoriei plătitorului vamal (sau a creditorilor lor) faţă de bugetul public naţional a drepturilor de import sau export plătite în plus;
    b) restituire – acţiunea Serviciului Vamal în vederea transferării mijloacelor băneşti constatate ca drepturi de import sau export plătite în plus;
    c) suma plătită în plus – suma de mijloace băneşti plătită în plus a drepturilor de import sau export constatată în fişa personală de evidenţă a plătitorului vamal.
    3. În cazul în care plătitorul vamal are datorii la bugetul public naţional, drepturile de import sau export plătite în plus, constatate în fişa personală de evidenţă a plătitorului vamal, vor fi îndreptate la stingerea datorilor existente faţă de bugetul public naţional.
    4. În cazul lipsei datoriilor faţă de bugetul public naţional, la cererea agentului economic, restituirea drepturilor de import sau export plătite în plus se efectuează în contul datoriilor creditorilor lui faţă de bugetul public naţional, viitoarelor obligaţii faţă de bugetul public naţional sau la contul bancar al plătitorului vamal.
II. MODUL DE SOLICITARE A RESTITUIRII
    5. Pentru restituirea drepturilor de import sau export plătite în plus plătitorul vamal depune la Aparatul Central al Serviciului Vamal (în continuare – Serviciul Vamal)
o cerere conform anexei nr.1 la prezentul Regulament care va conţine:
    1) denumirea plătitorului vamal;
    2) codul fiscal al plătitorului vamal;
    3) adresa plătitorului vamal, date de contact;
    4) cuantumul sumei, care urmează a fi restituită:
    a) în contul stingerii datoriilor plătitorului vamal faţă de bugetul public naţional (se va completa litera a) din anexa nr.1 la prezentul Regulament);
    b) în contul stingerii datoriilor creditorilor plătitorului vamal faţă de bugetul public naţional (se va completa litera b) din anexa nr.1 la prezentul Regulament);
    c) în contul viitoarelor obligaţii ale plătitorului vamal faţă de bugetul public naţional (se va completa litera c) din anexa nr.1 la prezentul Regulament);
    d) la contul bancar al plătitorului vamal (se va completa litera d) din anexa nr.1 la prezentul Regulament);
    5) menţiunea despre documentele, care confirmă faptul achitării în plus a drepturilor de import sau export la bugetul de stat şi care urmează a fi restituite, după cum urmează:
    a) numărul şi data dispoziţiei de plată sau ordinul de încasare a numerarului referitor la achitarea drepturilor de import sau export; sau
    b) numărul şi data deciziei de regularizare aprobată de şeful biroului vamal privind restituirea sumelor drepturilor de import /export; şi/sau
    c) numărul, data şi organul emitent al deciziei sau hotărîrii executorii;
    d) numărul şi data declaraţiei vamale în care s-au efectuat recalculările respective de către biroul vamal;
    6) rechizitele bancare, în cazul solicitării restituirii la contul bancar al agentului economic;
    7) autentificarea cererii:
    a) pentru persoanele juridice – semnătura administratorului, autentificată cu ştampilă, sau a persoanelor cu funcţii de răspundere ale acestuia;
    b) pentru persoanele care desfăşoară activitate de întreprinzător fără a se constitui persoană juridică – semnătura acestuia.
    6. La cererea de restituire depusă de către plătitorul vamal la Serviciul Vamal se anexează următoarele documente:
    1) documentele prezentate de către plătitorul vamal:
    a) copiile autentificate sau în original a deciziilor şi hotărîrilor executorii;
    b) notificarea privind cesiunea creanţei şi solicitarea de a efectua stingerea datoriilor faţă de bugetul public naţional conform modelului indicat în anexa nr.2 la prezentul Regulament;
    c) contractul de cesiune a creanţelor;
    d) actul de verificare în original între plătitorul vamal şi creditor, întocmit la ziua depunerii cererii;
    2) documentele anexate la cererea plătitorului vamal de către Serviciul Vamal:
    a) informaţia privind lipsa sau existenţa datoriilor faţă de bugetul public naţional eliberată de către Serviciul Fiscal de Stat, la solicitarea Serviciului Vamal;
    [Pct.6 subpct.2), lit.a) modificată prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]
    b) informaţia privind mijloacele băneşti existente în fişa personală de evidenţă extrasă din Sistemul Informaţional Integrat Vamal;
    c) informaţia privind prezenţa sau absenţa deciziilor de sancţionare datorate, pe dosarele de contravenţii vamale, prezentată de birourile vamale la solicitarea Serviciului Vamal.
    7. Documentele menţionate în pct.6 sbpct.1) lit. b), c) şi d) sînt prezentate în original în cazurile în care are loc stingerea datoriilor creditorilor plătitorului vamal faţă de bugetul public naţional.
    8. Documentele menţionate în pct.6 după finalizarea procedurii de restituire se anexează la documentele de plată trezoreriale.
III. PROCEDURA DE RESTITUIRE
    9. Cererea, în forma stabilită de prezentul Regulament, fiind însoţită de documentele menţionate la pct.6 sbpct.1) şi depusă de plătitorul vamal la Serviciul Vamal este înregistrată în Registrul documentelor de intrare.
    10. Examinarea cererii de către Serviciul Vamal cuprinde verificarea, în special, a următoarelor:
    a) fişa personală de evidenţă a plătitorului vamal, în scopul confirmării sumei drepturilor de import sau export plătite în plus, cu imprimarea fişei din Sistemul Informaţional Integrat Vamal;
    b) existenţei sau lipsei datoriilor plătitorului vamal faţă de bugetul public naţional din informaţia eliberată de către Serviciul Fiscal de Stat;
    [Pct.10 lit.b) modificată prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]
    c) informaţia privind prezenţa sau absenţa deciziilor de sancţionare datorate, pe dosarele de contravenţii vamale, prezentată de birourile vamale la solicitarea Serviciului Vamal.
    11. În cazul în care, în fişa personală de evidenţă a plătitorului vamal este înregistrată o datorie spre încasare, Serviciul vamal acţionează conform art.128 alin. (3)-(4) din Codul Vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000.
    12. În cazul în care, se constată o datorie la bugetul public naţional (din informaţia eliberată de către Serviciul Fiscal de Stat), Serviciul Vamal va efectua transferul mijloacelor băneşti, în limita sumelor datorate la impozite, taxe şi plăţi, conform clasificaţiei bugetare.
    [Pct.12 modificată prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]
    13. În cazul în care plătitorul vamal nu dispune de datorii faţă de bugetul public naţional, Serviciul Vamal va parcurge la procedura de restituire a drepturilor de import sau export plătite în plus după destinaţia indicată în cererea plătitorului vamal, după cum urmează:
    a) în contul datoriilor creditorilor plătitorului vamal faţă de bugetul public naţional; sau
    b) în contul viitoarelor obligaţii ale plătitorului vamal; sau
    c) la contul bancar al plătitorului vamal.
    14. În cazul în care cererea plătitorului vamal nu întruneşte toate condiţiile enumerate în prezentul Regulament şi se creează condiţii de imposibilitate a restituirii drepturilor de import sau export plătite în plus, Serviciul Vamal, în termen de 15 zile, informează plătitorul vamal, în scris, despre motivele în cauză.
    15. În cazul, în care plătitorul vamal nu a depus cerere de restituire  după constatarea sumelor drepturilor de import sau export plătite în plus sau care urmau a fi restituite pe parcursul a 6 ani de la data efectuării şi/sau apariţiei acestora, sumele respective se supun stingerii prin prescripţie în corespundere cu art. 266 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, prin transferul acestor sume la bugetul de stat la contul trezorerial stabilit de Ministerul Finanţelor.

    anexa nr.1

    anexa nr.2