OMAEIE965/2014
ID intern unic:  355208
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE ŞI INTEGRĂRII EUROPENE
ORDIN Nr. 965
din  13.10.2014
cu privire la intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale
Publicat : 24.10.2014 în Monitorul Oficial Nr. 319-324     art Nr : 1492
    În temeiul art. 30 alin. (1) din Legea nr. 595-XIV din 24 septembrie 1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 24–26, art. 137), cu modificările şi completările ulterioare,
ORDON:
    Se constată şi se aduce la cunoştinţa publică următoarele:
    1. La data de 25 august 2014 a intrat în vigoare Acordul de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind Programul-cadru de suport al acordurilor dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană (Planul Naţional de Acţiuni 2013), întocmit la 23 aprilie 2014, ratificat prin Legea nr. 135 din 11 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 223-230, art. 499).
    2. La data de 25 august 2014 a intrat în vigoare Addendumul nr. 1 la Acordul de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind Programul-cadru de suport al acordurilor curente şi viitoare dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, Planul Naţional de Acţiuni 2012, întocmit la 11 martie 2014, ratificat prin Legea nr. 119 din 3 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 209-216, art. 457).
    3. La data de 1 septembrie 2014 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Organizaţia pentru Alimentaţie şi Agricultură a Naţiunilor Unite (FAO) pentru instituirea unei reprezentanţe FAO în Republica Moldova, semnat la Chişinău la data de 7 aprilie 2014, ratificat prin Legea nr. 133 din 11 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 223-230, art. 497).
    4. Modificarea/Amendamentul 16 la Srisoarea de Acord cu privire la controlul drogurilor şi aplicarea normelor de drept între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Chişinău la 8 septembrie 2014, a intrat în vigoare la data semnării. Textul Modificării/Amendamentului se anexează.
    5. La data de 12 septembrie 2014 a intrat în vigoare Protocolul dintre Serviciului Vamal de pe lângă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova şi Comitetul Vamal de Stat al Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în domeniul formării şi dezvoltării profesionale a cadrelor, semnat la Baku la 4 iunie 2014, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 669 din 18 august 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 256-260, art. 732).
    6. La data de 2 octombrie 2014 a intrat în vigoare Acordul dintre Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova şi Ministerul Sănătăţii al Republicii Lituania privind cooperarea în domeniul sănătăţii, încheiat la Geneva la 21 mai 2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 668 din 18 august 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 250-260, art. 731).
    7. Amendamentul, semnat la Chişinău la 3 octombrie 2014, la Memorandumul de Înţelegere între Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor Externe al României în domeniul asistenţei oficiale pentru dezvoltare pentru implementarea Proiectului privind crearea şi funcţionarea Laboratorului pentru determinarea reziduurilor de pesticide în plante, sol şi producţia de origine non-animală, semnat la Chişinău la 28 noiembrie 2012, a intrat în vigoare la data semnării. Textul Amendamentului la Memorandumul de Înţelegere se anexează.
    8. Prezentul ordin, însoţit de textele tratatelor indicate la punctele 4 şi 7, se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    VICEPRIM-MINISTRU,
    MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE
    ȘI INTEGRĂRII EUROPENE                                            Natalia GHERMAN

    Nr. 965-T-7. Chişinău, 13 octombrie 2014.

MODIFICAREA/AMENDAMENTUL 16

LA SCRISOAREA DE ACORD CU PRIVIRE LA

CONTROLUL DROGURILOR ŞI APLICAREA NORMELOR

DE DREPT ОNTRE GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA ŞI

GUVERNUL STATELOR UNITE ALE AMERICII

I. PREVEDERI GENERALE

    Guvernul Republicii Moldova (GRM) şi Guvernul Statelor Unite ale Americii (GSU) (оn continuare fiecare individual e „Parte” şi colectiv „Părţi”) au convenit asupra modificării Scrisorii de Acord (SA) оntre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite, semnată la 28 august 2001, оn privinţa următoarelor consideraţiuni:

    Să ofere finanţare pentru proiecte noi şi pentru cele deja existente оn domeniul justiţiei şi afacerilor interne, оn sumă de 2,279,070 USD оn scopul stabilirii şi susţinerii proiectelor оndreptate spre consolidarea sectorului de justiţie al GRM. Aceste proiecte includ: Reformarea Sectorului Justiţiei, Programul de Reformare a Dreptului Penal, Programul Anticorupţie, Dezvoltarea Instituţiilor de оnvăţămвnt Juridic, Monitorizarea Reformelor din Sectorul Justiţiei şi Integritatea Guvernamentală, Combaterea Traficului cu Fiinţe Umane, Combaterea Crimelor Informaţionale, Dezvoltarea Capacităţilor Organelor de Ocrotire a Normelor de Drept, Dezvoltarea Criminalistică, Reforma Ministerului Afacerilor Interne, Instruirea Continuă a Colaboratorilor Organelor de Drept.

    Toate celelalte obligaţii, termene şi condiţii prevăzute оn Scrisoarea de Acord semnată la 28 august 2001, precum şi оn amendamentele sale ulterioare, vor rămвne aplicabile, оn deplină vigoare şi efect.

    Finanţarea ulterioară a acestor proiecte de către GSU va fi efectuată оn funcţie de disponibilitatea fondurilor autorizate şi alocate corespunzător, progresul satisfăcător оntru atingerea scopurilor proiectului şi aprobarea de către Departamentul de Stat al SUA.

II. DESCRIEREA PROGRAMULUI

    Acest program este conceput pentru a susţine GRM оn оncercările sale de a atinge standardele europene şi cele internaţionale оn sectorul aplicării normelor de drept şi cel al justiţiei. Pentru a atinge acest scop, GSU şi GRM urmează să оntreprindă acţiuni şi să aloce resurse anual pentru a susţine amendamentul la Acord, fiecare ţinоnd cont de procesul său legislativ.

    Durata planificată a acestui program este de 3 ani, după care GRM va avea parcursă o distanţă semnificativă оn implementarea Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei şi a Planului de Acţiuni, iar practicile оn domeniul aplicării normelor de drept vor fi mai eficiente şi democratice. Părţile pot conveni оn scris asupra majorării, modificării sau anulării proiectelor iniţiate оn baza SA. Un asemenea proiect urmează să cadă sub incidenţa termenelor şi condiţiilor SA.

III. DESCRIEREA PROIECTELOR ŞI

INDICATORII DE PERFORMANŢĂ

    1. Proiectul de Reformare a Sectorului Justiţiei

    Scopul acestui proiect este de a asista instituţiile sectorului justiţiei din Republica Moldova să implementeze eficient Strategia de Reformare a Sectorului Justiţiei (SRSJ) şi Planul de Acţiuni. Obiectivul este delegarea instituţiilor neguvernamentale naţionale şi internaţionale de a asista  implementarea reformei. Proiectul de asemenea va promova reforma Procuraturii şi va permite procurorilor să adopte practici internaţionale. SRSJ este consacrată оn legislaţia Republicii Moldova şi Planul de Acţiuni este mecanismul de implementare a SRSJ. Planul de Acţiuni este un plan guvernamental detaliat pentru o perioadă de cinci ani a GRM care prevede cadrul pentru implementarea de către Biroul Internaţional de Combatere a Drogurilor şi de Organele de Drept (INL) a eforturilor оn domeniul reformării sectorului justiţiei. Оn primul rоnd, prin intermediul programului de granturi de reformare a sectorului justiţiei al Ambasadei SUA, INL va acorda granturi organizaţiilor neguvernamentale din Moldova şi organizaţiilor internaţionale pentru a оndeplini implementarea activităţilor de reformă ce includ: efectuarea studiilor, elaborarea legislaţiei, organizarea activităţilor de susţinere publică, organizarea instruirilor, precum şi orice alte activităţi prescrise de Planul de Acţiuni a SRSJ. Оn cazul оn care o agenţie de implementare potrivită nu este identificată şi dacă este necesar, INL poate implementa direct activităţile susmenţionate.

    Beneficiarii/Destinatarii: Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova, Institutul Naţional al Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Procuratura Republicii Moldova, mediul academic, facultăţile de drept, comunitatea juridică, organizaţiile neguvernamentale şi organizaţiile internaţionale.

    Acţiuni ce urmează a fi оntreprinse de către GSU includ:

    1. Acordarea granturilor ONG-urilor naţionale, organizaţiilor internaţionale şi experţilor străini pentru a asista instituţiile guvernamentale şi entităţile neguvernamentale din Moldova să implementeze SRSJ şi Planul de Acţiuni;

    2. Fortificarea capacităţii instituţionale a Procuraturii Generale şi a Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) prin activităţi focusate pe instituţionalizarea celor mai bune standarde şi practici internaţionale referitoare la funcţionarea operaţională şi administrativă a ambelor oficii, inclusiv: distribuirea cauzelor, ordinea de raportare, strategia de comunicare cu societatea, capacitatea instituţională şi oportunităţi de creştere profesională;

    3. Organizarea cursurilor de formare pentru 150 de procurori pentru a le oferi cunoştinţe şi abilităţi necesare оn prezentarea cauzelor penale оn instanţa de judecată, procesul de judecată contradictoriu şi conduită profesională.

    Acţiunile ce urmează a fi оntreprinse de către Beneficiatri/Recipienţi includ oferirea sprijinului necesar şi cooperării pentru a asigura ca toate activităţile şi cerinţele proiectului să fie оndeplinite.

    Durata planificată pentru acest proiect este de doi ani.

    Indicatorii de Performanţă: Progresul pentru atingerea scopului proiectului poate fi măsurat оn funcţie de următoarele:

    1. Pоnă la sfоrşitul anului 2015, GM оntreprinde toate acţiunile prevăzute de Planul de Acţiuni al SRSJ pentru 2015;

    2. Pоnă la sfвrşitul anului 2015, GM elaborează şi adoptă 5 legi noi care guvernează confiscarea civilă, declararea veniturilor, proprietăţilor şi intereselor de către oficialii publici şi reformează serviciul procuraturii;

    3. Pоnă la sfirşitul proiectului, regulile şi regulamentele interne ale Procuraturii sоnt amendate pentru a reflecta schimbările оn funcţionarea administrativă şi operaţională a instituţiei, distribuirea cauzelor, ordinea de raportare, strategia de comunicare cu societatea, capacitatea instituţională şi oportunităţile de creştere profesională;

    4. Pоnă la sfirşitul proiectului, procurorii instruiţi vor demonstra cunoştinţele obţinute оn prezentarea cauzelor penale оn instanţele de judecată, procesul de judecată bazat pe principiul contradictorialităţii şi conduita profesională оnainte şi după testare.

    Metodele de verificare a realizărilor proiectului vor consta оn activităţi de monitorizare оntreprinse de ofiţerul Ambasadei SUA, reprezentanţii acestuia sau a evaluării de către instituţiile beneficiare a rezultatelor atinse după implementarea proiectului.

    2. Programul de Reformare a Dreptului Penal

    Scopul acestui proiect este de a fortifica sistemul de justiţie penală prin sporirea calităţii reprezentării juridice şi prin asistarea la dezvoltarea profesională a baroului independent al avocaţilor din Moldova. Obiectivul proiectului este оmputernicirea, prin asistenţă tehnică şi instruire, unei reprezentări a apărării оn cadrul procedurilor de judecată bazate pe principiul contradictorialităţii. Programul va include fonduri adăugătoare ca colaboratorii organizaţiilor beneficiare, inclusiv pentru un specialist american оn dreptul penal şi consilier juridic naţional, să lucreze cu organizaţiile neguvernamentale naţionale, internaţionale şi cu baroul avocaţilor pentru a oferi asistenţă tehnică şi abilităţi de instruire. Acest proiect va coordona activităţile sale cu Programul USAID Rule Of Law Institutional Strengthening Program (ROLISP) şi cu alte organizaţii internaţionale şi donatori pentru a maximaliza impactul activităţii sale.

    Beneficiarii/Recipienţii: Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova, Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova, Institutul Naţional al Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, mediul academic, facultăţile de drept, comunitatea juridică, organizaţiile neguvernamentale şi organizaţiile internaţionale.

    Acţiuni care urmează a fi оntreprinse de Guvernul SUA prin intermediul implementatorului:

    1. Creşterea eficacităţii sistemului de justiţie penală prin sprijinirea reformei legislative;

    2. Susţinerea unui barou al avocaţilor independent pentru oferirea unei reprezentări competente clienţilor оn cadrul unui sistem judiciar bazat pe principiul contradictorialităţii;

    3. Asistenţă la instituţionalizarea claselor de formare continuă şi claselor care pot contribui la o licenţiere standardizată a avocaţilor;

    4. Organizarea a cinci cursuri de instruire regionale pentru 100 de judecători, avocaţi şi alţi oficiali relevanţi ai sectorului justiţiei privind unificarea practicii judiciare, noul ghid privind principiile condamnării şi reforma baroului avocaţilor.

    Acţiunile ce urmează a fi оntreprinse de către Beneficiari/Recipienţi includ oferirea sprijinului necesar şi cooperării pentru a asigura ca toate activităţile şi cerinţele proiectului să fie оndeplinite.

    Durata planificată pentru acest proiect este de doi ani.

    Indicatorii de Performanţă: Progresul pentru atingerea scopului proiectului poate fi măsurat оn funcţie de următoarele. Pоnă la sfirşitul acestui proiect:

    1. Avocaţii şi judecătorii instruiţi demonstrează cunoştinţe despre reforma baroul de avocaţi, unificarea practicii judiciare şi a ghidului principiilor de condamnare оnainte şi după testare.

    Metodele de verificare a realizărilor proiectului vor consta оn activităţi de monitorizare оntreprinse de ofiţerul Ambasadei SUA, reprezentanţii acestuia sau a evaluării de către instituţiile beneficiare a rezultatelor atinse după implementarea proiectului.

    3. Proiectul Anticorupţie

    Scopul acestui proiect este de a susţine Ministerul Justiţiei (MJ) оn combaterea corupţiei оn conformitate cu Strategia de Reformare a Sectorului Justiţiei, Planul de Acţiuni şi cu Strategiea de Prevenire şi Combatere a Corupţiei оn Moldova. Obiectivul acestui proiect este susţinerea implementării legislaţiei anticorupţie adoptate оn 2014. Acest proiect va susţine eforturile оntreprinse de GRM de a fortifica capacităţile organelor de urmărire penală şi a procuraturii să combată corupţia şi оmbogăţirea ilicită şi să aplice noile mecanisme de combatere a corupţiei precum confiscarea extinsă. Activităţile proiectului se vor focusa pe elaborarea unor regulamente robuste noi şi ghiduri cu cele mai bune practici privind urmărirea penală şi judecarea infracţiunilor de corupţie, declararea veniturilor, proprietăţilor şi intereselor de către oficialii publici şi testarea integrităţii. Dezbateri publice şi grupuri de lucru vor prezenta şi promova iniţiativele. Proiectul de asemenea va oferi instruire pentru investigatorii, procurorii din Moldova şi altor oficiali publici оn domeniul tehnicilor speciale de investigaţie, aplicarea confiscării extinse оn cazurile de corupţie şi analiza eficientă a formularelor de declarare a veniturilor, proprietăţilor şi intereselor.

    Beneficiarii/Recipienţii: Procuratura anticorupţie, Centrul Naţional Anticorupţie, Comisia Naţională de Integritate, Institutul Naţional al Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii şi Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova.

    Acţiuni care urmează a fi оntreprinse de Guvernul SUA prin intermediul implementatorului:

    1. Asistenţă la elaborarea legilor privind prevenirea, depistarea şi pedepsirea corupţiei;

    2. Elaborarea unui manual comprehensiv care va cuprinde bunele practici privind implementarea confiscării extinse a bunurilor dobоndite ilegal şi combaterii оmbogăţirii ilicite;

    3. Organizarea sesiunilor de instruire оn domeniul implementării confiscării extinse a bunurilor dobоndite ilegal şi combaterii оmbogăţirii ilicite pentru judecătorii şi procurorii din Moldova;

    4. Elaborarea unui оndreptar practic privind declararea veniturilor, proprietăţilor şi intereselor pentru oficialii din sectorul justiţiei;

    5. Organizarea sesiunilor de instruire оn domeniul declarării veniturilor, proprietăţilor şi intereselor pentru oficialii din sectorul justiţiei din Moldova.

    Acţiunile ce urmează a fi оntreprinse de către Beneficiari/Recipienţi includ oferirea sprijinului necesar şi cooperării pentru a asigura ca toate activităţile şi cerinţele proiectului sоnt оndeplinite.

    Durata planificată pentru acest proiect este de doi ani.

    Indicatorii de Performanţă: Progresul pentru atingerea scopului proiectului poate fi măsurat оn funcţie de următoarele. Pоnă la sfоrşitul acestui proiect:

    1. Cinci amendamente la legile anticorupţie sоnt elaborate şi adoptate;

    2. Un manual comprehensiv care va cuprinde bunele practici privind implementarea confiscării extinse a bunurilor dobоndite ilegal şi combaterii оmbogăţirii ilicite este elaborat pentru judecătorii şi procurorii din Moldova;

    3. Judecătorii şi procurorii din Moldova care au fost instruiţi demonstrează cunoştinţe оn domeniul confiscării extinse a bunurilor dobоndite ilegal şi combaterii оmbogăţirii ilicite pentru judecătorii şi procurorii din Moldova оnainte şi după testare;

    4. Judecătorii şi procurorii instruiţi aplică cunoştinţele obţinute оn instanţa de judecată;

    5. Un оndreptar practic privind declararea veniturilor, proprietăţilor şi intereselor pentru oficialii din sectorul justiţiei este elaborat;

    6. Oficialii publici din sectorul justiţiei care au fost instruiţi demonstrează cunoştinţe оn domeniul declarării veniturilor, proprietăţilor şi intereselor оnainte şi după testare.

    Metodele de verificare a realizărilor proiectului vor consta оn activităţi de monitorizare оntreprinse de ofiţerul Ambasadei SUA, reprezentanţii acestuia sau de evaluare de către instituţiile beneficiare a rezultatelor atinse după implementarea proiectului.

    4. Proiectul Dezvoltarea Instituţiilor de Оnvăţămоnt Juridic

    Scopul acestui proiect este de a instrui viitorii judecători şi procurori să acţioneze оntr-un proces de judecată bazat pe principiul contradictorialităţii. Obiectivul este de a instrui studenţii facultăţilor de drept şi ai Institutului Naţional al Justiţiei оn materie de analiză critică şi abilităţi de advocacy pentru a atinge o democraţie stabilă şi durabilă prin educarea şi dezvoltarea unei generaţii tinere de judecători, procurori, avocaţi şi reprezentanţi ai organelor de aplicare a legii.

    Beneficiari/Recipienţi: facultăţile de drept din cadrul universităţilor din Moldova, Institutul Naţional al Justiţiei, Procuratura Generală, sistemul judiciar din Moldova.

    Acţiuni care urmează a fi оntreprinse de Guvernul SUA prin intermediul implementatorului:

    1. Predarea a trei cursuri cu tematica procedurilor judiciare internaţionale bazate pe principiul contradictorialităţii оn cinci universităţi din Moldova pe parcursul a două semestre;

    2. Organizarea unei competiţii de simulare a prezentării unei cauze penale оn instanţa de judecată pentru studenţii de la facultăţile de drept;

    3. Oferirea sesiunilor de stagiu pentru studenţii care s-au remarcat la competiţie;

    4. Оncorporarea profesioniştilor juridici americani оn cadrul Institutului Naţional al Justiţiei Americane pentru a dezvolta o comprehensiune a legislaţiei din Moldova şi pentru a oferi sprijin оn instruirea oficialilor publici ai sectorului justiţiei din Moldova.

    Acţiunile ce urmează a fi оntreprinse de către Beneficiari/Recipienţi includ oferirea sprijinului necesar şi cooperării care ar asigura ca toate activităţile şi cerinţele proiectului să fie оndeplinite.

    Durata planificată pentru acest proiect este de doi ani.

    Indicatorii de Performanţă: Progresul pentru atingerea scopului proiectului poate fi măsurat оn funcţie de următoarele. Pоnă la sfоrşitul acestui proiect:

    1. Facultăţile de drept din Moldova adoptă o curiculă nouă;

    2. Persoanele instruite la Institutul Naţional al Justiţiei оn calitate de viitori judecători şi procurori demonstrează abilităţi оn materie de analiză critică şi abilităţi de advocacy оnainte şi după testare;

    3. 85 de procente din studenţii instruiţi demonstrează abilităţi juridice şi investigătive prin intermediul unui examen cu note de trecere de 75;

    4. 85 de procente ale studenţilor instruiţi le este dată o notă de trecere prin intermediul unei competiţii de trecere/eşuare.

    Metodele de verificare a realizărilor proiectului vor consta оn activităţi de monitorizare оntreprinse de ofiţerul Ambasadei SUA, reprezentanţii acestuia sau de evaluare de către instituţiile beneficiare a rezultatelor atinse după implementarea proiectului.

    5. Monitorizarea Reformelor din Sectorul Justiţiei şi a Integrităţii Guvernamentale

    Scopul acestui proiect este оntărirea capacităţilor reprezentanţilor societăţii civile şi tinerilor lideri ai comunităţii pentru a deveni administratori eficace ai reformelor SRSJ. Obiectivul acestui proiect este de a oferi reprezentanţilor societăţii civile şi tinerilor lideri ai comunităţii posibilitatea: să monitorizeze iniţiativele de reformare a sectorului justiţiei şi a cazurilor de rezonanţă care au impact asupra politicilor publice, să fie implicaţi оn cazuri de litigare strategică, să comunice constructiv cu oficialii Ministerului Justiţiei şi ai GRM, să coopereze cu comunitatea oamenilor de afaceri pentru a promova o guvernare integră şi transparentă. Acest proiect va ajuta societatea civilă să monitorizeze activ iniţiativele legislative promovate оn cadrul reformelor din domeniul supremaţiei legii, inclusiv a SRSJ. Mai mult, proiectul se va focusa asupra monitorizării cazurilor de rezonanţă şi strategice care vor avea un potenţial impact asupra politicilor comunitare şi de guvernămвnt. Proiectul de asemeni se va focusa pe crearea parteneriatelor cu comunitatea de afaceri оn vederea instituirii unui guvern integru şi transparent care oferă un proces echitabil şi respect faţă de proprietatea privată şi tranzacţiile comerciale.

    Beneficiarii/Recipienţii: societatea civilă şi tinerii lideri ai comunităţii de pe оntreg teritoriul Republicii Moldova.

    Acţiuni care urmează a fi оntreprinse de Guvernul SUA prin intermediul implementatorului:

    1. Identificarea a 10 reprezentanţi ai societăţii civile şi lideri tineri ai comunităţii care doresc să iniţiativele de reformare a sectorului justiţie prin intermediul monitorizării şi cooperării оn secţiunea care defineşte scopul proiectului;

    2. Organizarea a cel puţin 5 instruiri pentru 10 persoane/entităţi care au fost identificate pentru efectuarea activităţilor de monitorizare;

    3. Asistarea studenţilor instruirilor să оnceapă monitorizarea prin: oferirea echipamentului necesar pentru oficiu, programe software pentru computer şi acces la reţeaua internet; sponsorizarea schimburilor cu organizaţii stabilite оn ţările est-europene care au obţinut succes оn domeniu dat; facilitarea fluxului de informaţii către public şi Ministerul Justiţiei; oferirea studenţii instruirilor sprijinului logistic necesar pentru a asista la procesele de judecară relevante din Moldova.

    Acţiunile ce urmează a fi оntreprinse de către Beneficiari/Recipienţi includ oferirea sprijinului necesar şi cooperării care ar asigura ca toate activităţile şi cerinţele proiectului să fie оndeplinite.

    Durata planificată pentru acest proiect este de doi ani.

    Indicatorii de Performanţă: Progresul pentru atingerea scopului proiectului poate fi măsurat оn funcţie de următoarele. Pоnă la sfоrşitul acestui proiect:

    1. 10 persoane absolvesc cu succes cursurile de formare ca dovadă оnainte şi după formare;

    2. Reprezentanţii societăţii civile şi liderii tineri ai comunităţii din Moldova monitorizează activ reformarea sectorului justiţiei şi iniţiativele legislative pe perioada a doi ani;

    3. Sensibilizarea opiniei publice şi cerinţa de transparenţă şi integritate a sectorului justiţiei a crescut оn comparaţie cu anul precedent, оn raport cu numărul de apeluri publice raportate.

    Metodele de verificare a realizărilor proiectului vor consta оn activităţi de monitorizare оntreprinse de ofiţerul Ambasadei SUA, reprezentanţii acestuia sau de evaluare de către instituţiile beneficiare a rezultatelor atinse după implementarea proiectului.

    6. Combaterea Traficului de Fiinţe Umane (TFU)

    Scopul acestui proiect este de a оmbunătăţi eforturile GRM оn combaterea TFU prin oferirea suportului Centrului de Combatere a Traficului de Persoane (CCTP), precum şi oferirea suportului necesar victimelor TFU prin intermediul altor organizaţii. Obiectivul proiectului este de a susţine urmăririle penale şi dezvoltarea regională şi tematică a CCTP. Reformele structurale au dus la anumite schimbări оn cadrul CCTP. Ambasada SUA va coopera cu CCTP pentru a coordona activităţile cu instituţiile relevante, precum sunt: Departamentele Ministerului Afacerilor Interne (MAI), Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi Ministerul Justiţiei. Proiectul va include instruiri şi procurări de echipament necesar pentru CCTP оn activitatea zilnică. Proiectul va include de asemenea organizarea asistenţei victimelor traficului de fiinţe umane prin intermediul susţinerii acordate Centrului de Asistenţă şi Protecţie a Victimelor TFU (CAP) prin procurări de produse medicale, obiecte de uz personal şi obiecte de uz casnic. De instruirile planificate va beneficia personalul CAP. Din motivul că violenţa оn familie (VF) este considerată unul dintre cele mai importante cauze ale TFU, proiectul va susţine dezvoltarea noii coaliţii a ONG-urilor din domeniu, a centrelor maternale şi organizaţiilor de asistenţă juridica a femeilor. Printr-o serie de instruiri coaliţia va putea să pledeze оn faţa Guvernului оn ceea ce tine de legislaţia TFU şi VF, să-şi asigure mijloace financiare pentru asigurarea durabilităţii şi independenţei sale. Proiectul de asemenea va asigura ca procurorii şi judecătorii să fie echipaţi cu cunoştinţe adecvate pentru a administra corect dosarele de VF şi va include elaborarea unui studiu pentru elucidarea cadrului legislativ, social şi de asistenţă psihologică existent оn Moldova оn ceea ce ţine de serviciile disponibile victimelor violenţei sexuale.

    Beneficiarii/Recipienţii: Centrul de Combatere a Traficului de Persoane, Centrul de Asistenţă şi Protecţie a Victimelor TFU, Coaliţia Naţională Anti-VF.

    Acţiuni ce urmează a fi оntreprinse de Guvernul SUA:

    1. Oferirea de calculatoare şi оmbunătăţirea reţelei LAN existente pentru a facilita stocarea şi accesul la informaţia operativă acumulată de CCTP, precum şi oferirea de instruiri pentru 35 ofiţeri operativi şi de urmărire penală din cadrul CCTP cu pre şi posttestare a cunoştinţelor;

    Oferirea de fonduri pentru achiziţia a diferitelor medicamente şi alimente pentru CAP;

    Oferirea fondurilor pentru două instruiri ale Coaliţiei Naţionale Anti-VF оn lobby şi fundraising cu asigurarea creşterii nivelului de cunoştinţe demonstrate prin jocuri de rol;

    Selectarea ONG-ului care va oferi instruiri procurorilor şi judecătorilor оn ceea ce ţine de proceduri adecvate instrumentării dosarelor de VF;

    Identificarea celui mai calificat ONG pentru implementarea studiului privind violenta sexuală.

    Acţiuni ce urmează a fi оntreprinse de Beneficiari/Recipient includ oferirea suportului integral şi cooperării depline pentru asigurarea că toate activităţile şi necesităţile proiectului sunt finalizate.

    Durata proiectului este de un an.

    Indicatorii de performanţă: Progresul acestui proiect va fi măsurat după cum urmează:

    1. Pоnă la finele proiectului reforma CCTP va fi completă şi investigatorii se vor ajusta la noile cerinţe ale lucrului de zi cu zi;

    2. Cel mai mare centru de asistenţă a victimelor din Moldova va fi operaţional şi va continua să susţină victimele TFU repatriate;

    3. Coaliţia Naţională Anti-VF va fi operaţională şi capabilă să facă advocacy оn faţa Guvernului pentru mai bună legislaţie, inclusiv să elaboreze proiecte legislative;

    4. Coaliţia va asista Guvernul оn implementarea noilor iniţiative legislative adoptate;

    5. Spre finele proiectului numărul total de 20 de procurori şi judecători vor fi instruiţi ca formatori pentru a continua instruirea altor specialişti din domeniu pentru o mai bună administrare judiciară a dosarelor de violenţă оn familie;

    6. La finele proiectului studiul ce tine de metodologia existentă оn investigaţiile cazurilor de violenţă sexuală va fi finalizat şi recomandările pentru reforma legislativă şi procedurală оn domeniul judiciar formulate.

    Metodele de verificare a realizărilor proiectului vor include confirmări din partea oficialilor Ambasadei SUA a efectuării renovărilor necesare şi schimbului prevăzut de informaţii. Arestările şi condamnările persoanelor оn dosarele de TFU vor continua să fie monitorizate.

    7. Proiectul de Combatere a Crimei Cibernetice

    Scopul acestui proiect este de a creşte capacităţile GRM de investigare a crimelor cibernetice. Obiectivul proiectului este de a susţine noua unitate de combatere a crimei cibernetice din cadrul MAI prin instruiri şi procurări de calculatoare. Ca parte a proiectului procurii, ofiţerii de urmărire penală şi experţii criminalişti vor fi instruiţi оn tehnicile de investigaţii ale crimelor cibernetice, tehnici de asigurare a securităţii cibernetice şi abilităţi speciale de a detecta şi trage la răspundere pe cei care comit aceste tipuri de crime. Calculatoare şi programe speciale care sunt necesare acestei unităţi vor fi identificate şi procurate conform disponibilităţii fondurilor din proiect.

    Beneficiari/Recipient: Centrul de Combatere a Crimelor Cibernetice al Ministerului Afacerilor Interne (MAI).

    Acţiuni ce urmează a fi оntreprinse de Guvernul SUA:

    1. Oferire a cel puţin trei instruiri pentru 5-7 persoane, inclusiv testare, оn tehnici investigative оn combaterea crimei cibernetice şi securităţii cibernetice;

    2. Identificarea echipamentului şi programelor necesare şi procurarea echipamentului necesar pentru funcţionarea eficientă a unităţii.

    Acţiuni ce urmează a fi оntreprinse de Beneficiari/Recipient includ oferirea suportului necesar şi cooperării necesare pentru ca activităţile proiectului să fie finalizate cu succes.

    Durata proiectului este de un an.

    Indicatorii de performanţă: Progresul acestui proiect va fi măsurat după cum urmează:

    1. Timp de un an, activităţile acestui proiect vor rezulta оn creşterea capacităţii organelor de drept de a identifica şi urmări penal crimele cibernetice;

    2. Fiecare subunitate a Centrului pentru Combaterea Crimelor Cibernetice va fi оn posesia echipamentului şi programelor necesare;

    3. Numărul crimelor cibernetice descoperite va creşte cu 15% faţă de anul precedent, cu o pondere corespunzătoare a creşterii urmăririlor penale.

    Metodele de verificare: Reprezentanţii şi oficialii Ambasadei SUA vor monitoriza centrul şi vor analiza daca rezultatul proiectului a fost atins.

    8. Dezvoltarea Capacităţilor Organelor de Ocrotire a Normelor de Drept

    Scopul acestui proiect este de a continua susţinerea eforturilor GRM оn modernizarea organelor de ocrotire a normelor de drept din cadrul MAI şi să ofere sprijin strategic similar acordat altor organe de drept din Moldova. Obiectivul proiectului este acordarea cursurilor de instruire, donaţii de echipamente şi vizite de studiu оn domenii precum depistarea contrabandei şi substanţelor explozive, infracţiunile cibernetice, cercetări criminalistice generale, investigaţii оn domeniul combaterii corupţiei, traficului transfrontalier de droguri, traficului de fiinţe umane precum şi administrarea şi managementul organelor de drept.

    Beneficiar/Recipient: Ministerul Afacerilor Interne din Moldova, Inspectoratul General al Poliţiei.

    Acţiunile care urmează a fi оntreprinse de GSU includ identificarea unui implementator pentru unele porţiuni din acest proiect care va oferi cursuri de instruire focusate оn domeniul dezvoltării abilităţilor şi testării, precum şi echipament, şi materiale necesare pentru instituţiile de ocrotire a normelor de drept din Moldova.

    Acţiunile ce urmează a fi оntreprinse de către Beneficiari/Recipienţi includ oferirea sprijinului necesar şi cooperării pentru a asigura că toate activităţile şi cerinţele proiectului vor fi оndeplinite.

    Durata planificată pentru acest proiect este de doi ani.

    Indicatorii de performanţă: Progresul pentru atingerea scopului proiectului poate fi măsurat оn funcţie de următoarele:

    1. MAI susţine organizarea instruirilor оn domeniul combaterii contrabandei, depistării substanţelor explozive, combaterii infracţiunilor cibernetice, cercetării criminalistice generale, investigaţii оn domeniul combaterii corupţiei, traficului transfrontalier de droguri, traficului de fiinţe umane, precum şi administrarea şi managementul organelor de drept;

    2. Ambasada va organiza cel puţin 20 de cursuri de instruire, оnainte şi după testare, pentru a măsura cunoştinţele obţinute оn aceste domenii, instruind un minim de 500 poliţişti din Moldova;

    3. Secţia tehnico-explozivă foloseşte abilităţile obţinute la depistarea şi investigarea post- explozie potrivit celor mai bune practici şi standarde internaţionale;

    4. Zece colaboratori instruiţi din cadrul secţiei de combatere a crimelor cibernetice folosesc cele mai bune practici оn investigarea crimelor cibernetice, оn special combaterea exploatării copiilor;

    5. Zece colaboratori din domeniul investigaţiilor speciale folosesc cele mai bune practici la operaţiunile sub acoperire şi supraveghere.

    Metodele de verificare vor include observarea de către ofiţerii şi reprezentanţii Ambasadei SUA, analiza rapoartelor statistice a GRM privind categoriile de infracţiuni şi corespunzător, vizite оn teritoriu. Eficacitatea instruirii va fi verificată de evaluări postinstruire şi evaluări a performanţelor.

    9. Proiectul Dezvoltare Criminalistică

    Scopul acestui proiect este de a susţine Laboratorul Criminalistic al Ministerului Afacerilor Interne оn eforturile sale de a corespunde standardelor internaţionale. Obiectivul proiectului este de a acorda asistenţă Laboratorului Criminalistic оn felul ca acesta să obţină acreditarea оn baza standardului ISO 17025.2005. Ministerul Afacerilor Interne este cea mai mare autoritate ce dispune de competenţa de investigare оn cadrul sistemului justiţiei penale. Prin urmare, reforma sectorului justiţiei include un şir de măsuri cu caracter instituţional şi structural menite să consolideze capacităţile Ministerului Afacerilor Interne оn domeniul urmăririi penale (Direcţia Strategica 2.3 din Planul de Acţiuni pentru Implementarea Strategiei de Reformă a Sectorului Justiţiei - Consolidarea capacităţilor profesionale individuale şi instituţionale de investigare a crimelor). Acestea includ instituirea şi utilizarea unor tehnici şi instrumente moderne de investigare a cimelor, modificarea legislaţiei оn felul оn care aceasta să corespundă standardelor internaţionale şi bunelor practici, petrecerea cursurilor de instruire necesare pentru categoriile profesionale implicate, efectuarea urmăririi penale оn cadrul grupurilor interdepartamentale şi consolidarea capacităţilor centrelor criminalistice. Оn acest context, proiectul va fortifica aptitudinile Laboratorului Ministerului Afacerilor Interne şi оl va aduce mai aproape de standardele internaţionale. Motivul principal al acestei intervenţii este de a reorienta poliţia de la sistemul curent al justiţiei penale „bazat pe mărturie” la cel оn care condamnarea este determinată de o analiză ştiinţifică. Sistemul „bazat pe mărturie” predispune la abuzuri pe scară largă şi reduce оncrederea publică faţă de poliţie şi оntreg sistem al justiţiei penale.

    Beneficiar/Recipient: Laboratorul Criminalistic al Ministerului Afacerilor Interne.

    Acţiunile оntreprinse de către Guvernul SUA:

    1. Acordarea asistenţei оn dezvoltarea planului de consolidare a clădirii;

    2. Acordarea asistenţei оn dezvoltarea infrastructurii administrative şi de management necesare acreditării laboratorului;

    3. Acordarea asistenţei tehnice оn procesul de implementare a metodelor de examinare criminalistică internaţional acceptate;

    4. Contractarea unui consultant criminalist care va asista GRM оn administrarea Proiectului de Dezvoltare Criminalistică;

    5. Acordarea asistenţei tehnice оn elaborarea manualelor de politici necesare acreditării laboratorului criminalistic;

    6. Acordarea asistenţei prin explorarea domeniilor de cooperare оntre ministere оn partea ce ţine de asistenţa tehnică şi cursurile de instruire;

    7. Echiparea a cel puţin trei laboratoare criminalistice mobile cu echipament modern cu acordarea instruirii necesare.

    Acţiunile оntreprinse de către Beneficiar/Recipient constau оn acordarea suportului necesar şi cooperarea оntru asigurarea realizării tuturor activităţilor planificate.

    Durata proiectului este de doi ani.

    Indicatorii de performanţă: progresul obţinut in atingerea scopului proiectului poate fi măsurat оn felul următor:

    1. Pоnă la sfоrşitul proiectului experţii criminalişti vor utiliza tehnici moderne, internaţionale оn domeniile оn care au beneficiat de instruire;

    2. Grupul de cercetare a infracţiunii la faţa locului va examina cu 15% mai multe infracţiuni decоt anul precedent;

    3. Laboratorul criminalistic al Ministerului Afacerilor Interne va fi acreditat conform standardului ISO 17025.2005.

    Metodele de verificare a performanţelor proiectului includ rapoarte săptămоnale transmise de către entitatea criminalistică contractată către INL, precum şi inspecţii inopinate a manualelor politicilor şi procedurilor pe parcursul anului. Eficienţa instruirii va fi verificată prin intermediul evaluărilor postinstruire şi analizelor performanţei. Acreditarea conform standardului ISO 17025.2005 va fi obţinută pоnă la sfоrşitul proiectului.

    10. Proiectul Reformei Ministerului Afacerilor Interne

    Scopul acestui proiect este de a susţine MAI оn eforturile sale de reformare a poliţiei care sunt la moment оn derulare şi care reflectă reorganizarea/reforma poliţiei GRM. Un obiectiv al acestui proiect este de a finanţa iniţiative care sunt destinate să realizeze componentele planului de reformă care includ: 1) integrarea poliţiei оn societate prin dezvoltarea poliţiei comunitare: 2) dezvoltarea poliţiei de patrulare; 3) implementarea tehnologiilor pentru crearea poliţiei eficiente şi transparente; 4) combaterea corupţiei; 5) combaterea criminalităţii transnaţionale organizate şi 6) schimbarea percepţiei publice asupra poliţiei prin informarea eficientă despre reformele efectuate.

    Alt obiectiv constituie susţinerea Serviciului protecţie internă şi anticorupţie (SPIA) a MAI să adopte tehnici de investigaţie internaţional recunoscute, programe software de gestionare a dosarelor şi să оntărească capacitatea lor organizaţională. De asemenea, proiectul va dezvolta capacităţile prin educarea comunităţii automobiliştilor оn chestiuni de siguranţă rutieră şi оn paralel, va consolida competenţele profesionale a echipei tehnice de investigare a accidentelor. Acest proiect va include un consilier internaţional care va dezvolta Departamentul de comunicare cu mass-media precum şi un alt consilier оn cadrul SPIA.

    Beneficiar/Recipient: Ministerul Afacerilor Interne din Moldova.

    Acţiunile ce urmează a fi оntreprinse de GSU includ identificarea unui implementator pentru unele porţiuni din acest proiect, care va consta оn:

    1. Oferirea a 20 de cursuri de instruire pentru 500 de poliţişti din Moldova оn domenii de poliţie comunitară, specialităţi de criminalistică, relaţii cu mass-media, siguranţă rutieră, investigarea la faţa locului, interviu şi interogare, negocierea ostaticilor, abilităţi de patrulare fundamentale, controlul mulţimii, oferirea expertizei pentru colaboratorii organelor de drept din Moldova оn domeniul gestionării crizelor, precum şi echipamentul necesar care ar putea complementa aceste eforturi;

    2. Elaborarea unei politici potrivite de comunicare cu mass-media pentru a spori conştientizarea publică despre reformele poliţiei şi atribuţiile sale noi;

    3. Crearea unei secţii de poliţie de cartier model şi instruirea poliţiei оn metode de poliţie comunitară;

    4. Stabilirea parteneriatelor cu companiile de asigurări, ONG-uri autorităţi de drept pentru a organiza o campanie de conştientizare publică referitoare la siguranţa rutieră care va fi prezentată оn şcoli, sate şi oraşe pe оntreg teritoriul Republicii Moldova;

    5. Furnizarea instruirii şi echipamentului оn domeniul investigării accidentelor pentru 30 de ofiţeri din Secţia de Investigare a Accidentelor;

    6. Oferirea consilierilor pentru comunicarea cu mass-media şi SPIA;

    7. Elaborarea unui manual cu reguli, regulamente, proceduri poliţieneşti, un cod de etică pentru poliţie şi pentru SPIA ;

    8. Furnizarea de instruire şi echipament corespunzătoare pentru SPIA.

    Acţiunile ce urmează a fi оntreprinse de Beneficiari/Recipienţi includ următoarele:

    1. Oferirea de spaţii pentru seminare, conferinţe şi instruiri;

    2. Delegarea colaboratorilor de drept pentru recepţionarea cursurilor de instruire şi echipament;

    3. Oferirea accesului potrivit оn vederea efectuării evaluărilor referitoare la implementarea reformei;

    4. Oferirea unui loc pentru construcţia sau remodelarea faţadei unei secţii de poliţie de cartier;

    5. Oferirea spaţiilor pentru muncă pentru consilierii internaţionali şi sprijinul administrativ necesar;

    6. Oferirea accesului la statisticile şi cazurile SPIA pentru a recomanda instruirea оn domeniul gestionării dosarelor;

    7. Оntreţinerea echipamentului, inclusiv elaborarea orarelor de оntreţinere pentru repararea echipamentului donat de GSA.

    Durata planificată pentru acest proiect este de doi ani.

    Indicatorii de Performanţă: Progresul pentru atingerea scopului proiectului poate fi măsurat оn funcţie de următoarele. Pоnă la sfоrşitul proiectului:

    1. Ofiţerii de poliţie instruiţi vor demonstra abilităţile obţinute оn domeniul poliţiei comunitare, specialităţii de criminalistică, relaţiilor cu mass-media, siguranţa rutieră, investigarea la faţa locului, interviu şi interogare, negocierea ostaticilor, abilităţi de patrulare fundamentale, controlul mulţimii şi gestionarea crizelor оnainte şi după testare;

    2. SPIA elaborează şi distribuie 2,500 de copii a manualului de reguli şi regulamente poliţieneşti, codul de etică a poliţistului, precum şi alte proceduri şi politici ale poliţiei;

    3. Funcţionarii Departamentului de relaţii cu mass-media al MAI demonstrează o conştientizare a noii politici de comunicare cu media оnainte şi după testare;

    4. Programul de siguranţă rutieră va apărea оn cadrul a cel puţin 80 de evenimente оntr-un an;

    5. 85% investigatori de accidente şi criminalişti instruiţi demonstrează abilităţi obţinute оn managementul locului accidentului prin teste pe diagrame-scară a locurilor accidentelor оmpreună cu fotografierea locurilor accidentelor;

    6. SPIA numărul necesar de computer şi echipament pentru eficienţa sa operaţională;

    7. Politici, proceduri, norme şi regulamente, un cod de etică a poliţistului vor fi elaborate.

    Metodele de verificare vor include observarea de către ofiţerii şi reprezentanţii Ambasadei SUA, analiza rapoartelor statistice a GRM privind categoriile de infracţiuni şi corespunzător, vizite оn teritoriu. Eficacitatea instruirii va fi verificată de evaluări postinstruire şi evaluări a performanţelor.

IV. PLANUL DE EVALUARE

    Reprezentanţii GRM şi GSU se vor оntruni cel puţin de două ori pe an pentru a revizui progresul referitor la realizarea obiectivelor şi scopurilor proiectului. Progresul va fi evaluat оn conformitate cu indicatorii de performanţă descrişi mai sus. Informaţia care urmează a fi luată оn considerare оn efectuarea acestor evaluări va include indicatorii calitativi şi cantitativi. Un raport va fi pregătit оn comun pentru a sumariza rezultatele evaluărilor şi va fi prezentat oficialilor din ambele Părţi cel puţin anual. Adiţional, angajaţii relevanţi din partea ambelor guverne vor efectua monitorizarea continuă a programelor şi activităţilor. Programele pot fi de asemenea evaluate formal prin intermediul evaluărilor de termen mijlociu şi/sau printr-o evaluare finală.

    În calitate de condiţie de disponibilitate continuă a fondurilor, o verificare anuală a acestora (audit) poate fi efectuată оn conformitate cu cerinţele actuale de raportare ale GSU.

V. AUTORIZAREA GUVERNULUI

    Întocmit оn două exemplare la Chişinău, Republica Moldova, la data de 8 septembrie 2014, оn limbile romвnă şi engleză, ambele texte fiind egal autentice.


    PENTRU GUVERNUL STATELOR UNITE       PENTRU GUVERNUL

    ALE AMERICII                                                     REPUBLICII MOLDOVA


AMENDAMENT
la Memorandumul de Înţelegere între Ministerul Agriculturii şi
Industriei Alimentare al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor
Externe al Romîniei în domeniul asistenţei oficiale pentru dezvoltare
 pentru implementarea Proiectului privind crearea şi funcţionarea
Laboratorului pentru determinarea reziduurilor de pesticide în plante,
sol şi producţia de origine nonanimală, semnat la Chişinău,

la 28 noiembrie 2012

    Preambul
    Avînd în vedere prevederile privind procedura de amendare din Articolul 7, paragraful  4 al Memorandumului de Înţelegere între Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor Externe al Romîniei în domeniul asistenţei oficiale pentru dezvoltare pentru implementarea Proiectului privind crearea şi funcţionarea Laboratorului pentru determinarea reziduurilor de pesticide în plante, sol şi producţia de origine nonanimală, semnat la Chişinău, la 28 noiembrie 2012 (denumit în continuare “Memorandum de Înţelegere”),
    Ţinînd cont de priorităţile de reformă şi apropiere de standardele Uniunii Europene în domeniul agricol, formulate de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova,
    Luînd în considerare poziţia Republicii Moldova de stat prioritar în  politica de cooperare internaţională pentru dezvoltare a Romîniei,
    Apreciind rezultatele înregistrate pînă la acest moment în implementarea Proiectului privind crearea şi funcţionarea Laboratorului pentru determinarea reziduurilor de pesticide în plante, sol şi producţia de origine nonanimală,
    Au fost convenite de către beneficiar şi donator următoarele amendamente la Memorandumul de Înţelegere
    1. Articolul 1, paragraful  2 devine Articolul 1, paragraful  2.1.
    2. În cadrul Articolului 1, se adaugă următoarele două paragrafe:
    „1.2.2 Donatorul va pune suplimentar la dispoziţia beneficiarului o asistenţă financiară nerambursabilă în valoare de 200.000 Dolari. Asistenţa financiară nerambursabilă provine din fondurile asistenţei oficiale pentru dezvoltare, gestionate de Donator, aferente anului 2014.
    1.2.3.  Economiile rezultate urmare a implementării a două proiecte finanţate în baza Memorandumului de Înţelegere între Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Ministerul Afacerilor Externe al Romîniei în domeniul asistenţei oficiale pentru dezvoltare privind implementarea unui program în domeniul agricol, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, în valoare de 613.628,98 MDL, vor fi alocate pentru suplimentarea asistenţei financiare nerambursabile pusă la dispoziţie de către Donator pentru finanţarea Proiectului.”
     3. Articolul 1, paragraful  4 se modifică şi va avea următorul conţinut:
    „1.4 Donatorul şi beneficiarul se vor consulta şi coordona în vederea atragerii în proiect a altor donatori. Cele două Părţi pot încheia un Memorandum de Înţelegere, Acorduri sau alte documente contractuale în format trilateral cu un alt donator sau documente contractuale bilaterale separate, cu informarea celeilalte Părţi, anterior încheierii acestora. Suma provenită din acordul bilateral, semnat între Republica Moldova şi Norvegia şi/sau orice alt donator, va suplimenta bugetul proiectului şi va fi folosită în vederea atingerii obiectivelor proiectului (Anexa 4), cu recunoaşterea corespunzătore a contribuţiei altor donatori.”
    4. Articolul 3, paragraful 1 devine articolul 3, paragraful  1.1 şi va avea următorul conţinut:
    „Donatorul va efectua plata asistenţei financiare nerambursabile în sumă de 300.000 euro într-o singură tranşă, în contul IS „Centrul de Carantină, Identificare, Expertize de Arbitraj şi Dezinfectare a Producţiei” în termen de 45 de zile de la semnarea prezentului Amendament.
    Contul în Euro al IS CDIEAP este:
    BC Banca de Economii SA,
    Filiala nr.1, Chişinău,
    Str. Puşkin, nr.33, Chişinău,
    Nr. Cont: 222470197804515,
    Cod bancar BECOMD2X609.
    5. În cadrul articolului 3, se adaugă următoarele 2 paragrafe:
    „3.1.2. Donatorul va efectua plata asistenţei financiare nerambursabile în sumă de 200.000 USD într-o singură tranşă, în contul de dolari SUA al  ÎS „Centrul de Carantină, Identificare, Expertize de Arbitraj şi Dezinfectare a Producţiei” în termen de 45 de zile de la semnarea prezentului Amendament:
    BC Banca de Economii SA,
    Filiala nr.1, Chişinău,
    Str. A. Puşkin, nr.33, Chişinău,
    Nr. Cont: 222410184004515,
    Cod bancar BECOMD2X609,
    Cod IBAN: MD71 BE00 0222410184004515.
    3.1.3. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare va efectua transferul economiilor menţionate la articolul 1, paragraful 2.3. în sumă de 613.628,98 MDL în contul în lei moldoveneşti ale Î.S. CCIEADP” în termen de 45 de zile de la semnarea prezentului amendament:
    BC Banca de Economii SA,
    Filiala nr.1, Chişinău,
    Str. Puşkin, nr.33, Chişinău,
    Nr. Cont:222440149804515,
    Cod bancar BECOMD2X609”.
    6. Articolul 4, paragraf 1 al Memorandumului de Înţelegere se modifică şi va avea următorul conţinut:
    „4.1 Achiziţionarea echipamentelor va fi efectuată în conformitate cu legislaţia din Republica Moldova aferentă achiziţiilor publice, inclusiv normele şi reglementările pentru achiziţii publice şi contracte, incluzînd licitaţiile competitive internaţionale atunci cînd este cazul, ţinîndu-se cont de statutul juridic al Liderului de Proiect din partea Beneficiarului proiectului, respectiv Întreprinderea de Stat Centrul de Carantină, Identificare, Expertize de Arbitraj şi Dezinfectare a Producţiei. Documentaţia scrisă cu privire la procedurile de achiziţii va fi păstrată în arhivele contabile ale Beneficiarului sau instituţiei lider de proiect din partea Beneficiarului.”
    7. Articolul 6, paragraful 5 al Memorandumului de Înţelegere se modifică şi va avea următorul conţinut:
    „6.5 Durata implementării Proiectului se prelungeşte pînă la data de 30 iulie 2015”
    8. Anexele 1, 2 şi 3 ale Memorandumului de Înţelegere se modifică şi vor fi aplicabile în versiunea amendată. Se include o anexă nouă, Anexa 4 ce se referă la Acordul de grant cu Regatul Norvegiei privind suplimentarea bugetului proiectului.
    Prezentul Amendament se încheie pe o perioadă de un an şi va intra în vigoare la data semnării.

    Semnat la Chişinău la data de ___________________ 2014, în două exemplare originale.

    Din partea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova
    Vasile BUMACOV,
    Ministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare
    Din partea Ministerului Afacerilor Externe al Romîniei
    Marius GABRIEL LAZURCA,
    Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Romîniei în Republica Moldova

    Anexa 1: Documentul de proiect – Instituirea unui laborator pentru determinarea reziduurilor de pesticide în plante, sol şi produse de origine nonanimală
    Anexa 2: Buget estimativ de cheltuieli pentru crearea Laboratorului pentru determinarea reziduurilor de pesticide în plante, sol şi produse de origine nonanimală
    Anexa 3: Buget estimativ de cheltuieli aferent contribuţiei donatorilor.
    Anexa 4: Acord de grant cu Regatul Norvegiei pentru suplimentarea bugetului proiectului.


    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4