HGO767/2014
ID intern unic:  355238
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 767
din  19.09.2014
pentru implementarea Legii nr.325 din 23 decembrie 2013
 privind testarea integrităţii profesionale
Publicat : 31.10.2014 în Monitorul Oficial Nr. 325-332     art Nr : 945
    În temeiul art.7 alin.(2) lit.b), art.16 alin.(6) şi art.22 alin.(4) din Legea nr.325 din 23 decembrie 2013 privind testarea integrităţii profesionale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.35–41, art.73), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Regulamentul-cadrul cu privire la evidenţa cazurilor de influenţă necorespunzătoare, conform anexei nr.1;
    Regulamentul cu privire la ţinerea şi utilizarea cazierului privind integritatea profesională a agenţilor publici, conform anexei nr.2.
    2. Cheltuielile ce ţin de organizarea şi funcţionarea cazierului privind integritatea profesională a agenţilor publici se vor efectua în limitele alocaţiilor prevăzute anual în bugetele respective, precum şi din donaţii, granturi şi alte surse, conform legislaţiei.
    3. Centrul Naţional Anticorupţie, în termen de trei luni, va asigura crearea bazei de date cu privire la rezultatele testelor de integritate profesională a agenţilor publici.
    4. Regulamentul cu privire la ţinerea şi utilizarea cazierului privind integritatea profesională a agenţilor publici intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2015.
    5. Entităţile publice care cad sub incidenţa Legii nr.325 din 23 decembrie 2013 privind testarea integrităţii profesionale, în termen de 15 zile lucrătoare, vor elabora regulamente interne cu privire la evidenţa cazurilor de influenţă necorespunzătoare şi vor desemna persoana/subdiviziunea responsabilă de înregistrarea cazurilor de influenţă necorespunzătoare.
    6. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Centrului Naţional Anticorupţie.

    PRIM-MINISTRU                                                                Iurie LEANCĂ

    Nr. 767. Chişinău, 19 septembrie 2014.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.767
din 19 septembrie 2014
REGULAMENT-CADRU
cu privire la evidenţa cazurilor de influenţă necorespunzătoare
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Prezentul Regulament stabileşte procedura de comunicare şi evidenţă a influenţelor necorespunzătoare exercitate asupra agenţiilor publici, modul de completare şi gestionare a registrului pentru denunţarea influenţelor necorespunzătoare.
    2. Prezentul Regulament se aplică agenţilor publici şi entităţilor publice în procesul de identificare şi denunţare a influenţelor necorespunzătoare exercitate de către terţe persoane, precum şi instituţiei care realizează testarea integrităţii profesionale.
    3. În sensul prezentului Regulament, noţiunile utilizate au următoarele semnificaţii:
    denunţ – înştiinţare întocmită în scris de către agentul public asupra căruia se exercită influenţa necorespunzătoare, conţinînd informaţiile prevăzute în pct.11 din prezentul Regulament;
    entitate publică – autorităţile şi instituţiile publice prevăzute în anexa la Legea nr.325 din 23 decembrie 2013 privind testarea integrităţii profesionale;
    subdiviziune de evidenţă a influenţelor necorespunzătoare (subdiviziune specializată) – conducătorul, subdiviziunea de securitate internă, o altă subdiviziune sau persoană desemnată de către conducătorul entităţii publice în vederea înregistrării cazurilor de influenţă necorespunzătoare denunţate şi asigurării confidenţialităţii acestora, în condiţiile prezentului Regulament;
    instituţie care realizează testarea integrităţii profesionale – instituţia care efectuează testarea integrităţii profesionale în privinţa agenţilor publici din cadrul entităţii publice, în conformitate cu prevederile art.10 alin.(1) din Legea nr.325 din 23 decembrie 2013 privind testarea integrităţii profesionale.
II. PROCEDURA DE COMUNICARE A INFLUENŢELOR
NECORESPUNZĂTOARE

    4. Agentul public supus influenţei necorespunzătoare este obligat:
    1) să refuze influenţa necorespunzătoare;
    2) să desfăşoare în mod legal activitatea pentru care a intervenit influenţa necorespunzătoare;
    3) să facă un denunţ despre exercitarea influenţei necorespunzătoare, în modul de prevăzut la pct.10-11 din prezentul Regulament.
    5. Agentul public supus influenţelor necorespunzătoare poate să se asigure cu martori, inclusiv dintre colegii de serviciu sau, după caz, cu alte dovezi.
    6. Conducătorul entităţii publice este obligat:
    1) să desemneze subdiviziunea specializată sau să-şi asume personal această atribuţie;
    2) să asigure evidenţa denunţurilor în registrul de evidenţă a cazurilor de influenţă necorespunzătoare de către subdiviziunea specializată;
    3) să asigure confidenţialitatea denunţurilor făcute şi a registrului de evidenţă a cazurilor de influenţă necorespunzătoare, cu excepţiile strict reglementate de prezentul Regulament;
    4) să asigure condiţiile necesare pentru desfăşurarea în mod legal a activităţii de către agentul public şi să verifice modul de executare a atribuţiilor pentru care a survenit influenţa necorespunzătoare;
    5) să întreprindă măsuri de prevenire a cazurilor de influenţă necorespunzătoare prin implicarea nemijlocită în soluţionarea acestora (de exemplu, atenţionarea prin intermediul expedierii sesizărilor oficiale, descurajarea persoanei care generează influenţă necorespunzătoare, inclusiv prin atenţionarea conducătorului ierarhic superior al acesteia, identificarea altor măsuri legale);
    6) să asigure accesul instituţiei care realizează testarea integrităţii profesionale în privinţa agenţilor publici din cadrul entităţii publice la registrul de evidenţă a cazurilor de influenţă necorespunzătoare şi/sau la copiile scanate de pe registrul dat, inclusiv prin transmiterea în format electronic.
    7. Dacă subdiviziunea specializată refuză să înregistreze denunţul în condiţiile prevăzute la pct.6 subpct.2) din prezentul Regulament, agentul public se adresează direct conducătorului entităţii publice sau, după caz, Centrului Naţional Anticorupţie (în continuare – CNA), care va asigura înregistrarea influenţei necorespunzătoare în registrul special şi va sesiza conducătorul entităţii publice pentru întreprinderea măsurilor de tragere la răspundere disciplinară a persoanelor care au refuzat înregistrarea denunţului, potrivit pct.25 din prezentul Regulament. În cazul în care conducătorul entităţii publice nu întreprinde măsurile prevăzute la pct.6 subpct.4) din prezentul Regulament, agentul public se adresează CNA.
    8. Dacă subdiviziunea specializată din cadrul CNA refuză să înregistreze denunţul în condiţiile prevăzute la pct.6 subpct.2) din prezentul Regulament, agentul public se adresează direct conducătorului CNA sau, după caz, Serviciului de Informaţii şi Securitate (în continuare – SIS), care va asigura înregistrarea influenţei necorespunzătoare în registrul special şi va întreprinde măsuri de tragere la răspundere disciplinară a persoanelor care au refuzat înregistrarea denunţului, potrivit pct.25 din prezentul Regulament. În cazul în care conducătorul CNA nu întreprinde măsurile prevăzute la pct.6 subpct.4) al prezentului Regulament, agentul public care activează în CNA se adresează SIS.
    9. Dacă subdiviziunea specializată din cadrul SIS refuză să înregistreze denunţul în condiţiile prevăzute la pct.6 subpct. 2) din prezentul Regulament, agentul public se adresează direct conducătorului SIS, care va asigura înregistrarea influenţei necorespnzătoare în registrul special şi va întreprinde măsuri de tragere la răspundere disciplinară a persoanelor care au refuzat înregistrarea denunţului, potrivit pct.25 din prezentul Regulament. În cazul în care conducătorul SIS nu întreprinde măsurile prevăzute la pct.6 subpct.4) din prezentul Regulament, agentul public care activează în SIS se adresează Comisiei parlamentare securitate naţională, apărare şi ordine publică.
    10. Comunicarea influenţei necorespunzătoare se face neîntîrziat, dar cel tîrziu în decurs de trei zile lucrătoare, sub forma unui denunţ scris, depus pe numele conducătorului entităţii publice la subdiviziunea specializată sau, după caz, la instituţia care realizează testarea integrităţii profesionale, în condiţiile pct.11-14 din prezentul Regulament. Termenul de trei zile începe să curgă din ziua exercitării influenţei necorespunzătoare. În cazul aflării agentului public în imposibilitate obiectivă  de a depune denunţul în termenul prevăzut, acesta urmează a fi depus în ziua imediat următoare după încetarea motivelor date, cu anexarea dovezilor care le confirmă. Nu se consideră motiv de imposibilitate obiectivă de a depune denunţul în termenul prevăzut, dacă agentul public se află în exerciţiul funcţiei la locul de muncă în perioada de curgere a acestui termen.
    11. În denunţ, agentul public supus influenţei necorespunzătoare menţionează în mod obligatoriu:
    1) numele şi prenumele său, funcţia şi subdiviziunea în care activează;
    2) datele de identificare ale persoanei care a încercat să îl influenţeze (dacă sînt cunoscute);
    3) descrierea influenţei necorespunzătoare, data şi ora la care aceasta a avut loc;
    4) datele de identificare ale persoanelor care posedă informaţii cu privire la împrejurările în care a avut loc influenţa necorespunzătoare (dacă astfel de persoane există şi dacă datele menţionate sînt cunoscute).
    12. Despre influenţa necorespunzătoare exercitată asupra conducătorului entităţii publice/organului de autoadministrare sau exercitată de către conducătorul entităţii publice, de către un agent public din cadrul entităţii publice ierarhic superioare, agentul public comunică CNA prin una dintre următoarele modalităţi:
    1) denunţul scris, expediat pe adresa CNA, inclusiv prin poşta electronică indicată pe pagina web oficială a CNA;
    2) completarea formularului online de comunicare a influenţelor necorespunzătoare de pe pagina web oficială a CNA, direct de către agentul public sau prin intermediul operatorului liniei naţionale anticorupţie din cadrul CNA, cu condiţia comunicării de către agentul public a tuturor informaţiilor necesare pentru completarea formularului.
    13. Despre influenţa necorespunzătoare exercitată asupra conducătorului CNA sau exercitată de către conducătorul CNA asupra agenţilor publici din subordine, aceştia comunică SIS prin una dintre următoarele modalităţi:
    1) denunţul scris, expediat pe adresa SIS, inclusiv prin poşta electronică indicată pe pagina web oficială a SIS;
    2) completarea formularului online de comunicare a influenţelor necorespunzătoare de pe pagina web oficială a SIS.
    14. Despre influenţa necorespunzătoare exercitată asupra conducătorului SIS sau de către conducătorul SIS asupra agenţilor publici din subordine, aceştia comunică, în decurs de trei zile lucrătoare, Comisiei parlamentare securitate naţională, apărare şi ordine publică, prin intermediul unui denunţ scris.
    15. Conducătorul entităţii publice, persoana care recepţionează denunţul, CNA şi SIS asigură respectarea confidenţialităţii informaţiilor transmise de către agenţii publici care au depus denunţuri în conformitate cu prevederile pct.17 din prezentul Regulament, cu excepţia cazurilor în care respectivii agenţi publici optează pentru dezvăluirea celor invocate în denunţ (în surse mass-media, către alte instituţii, persoane, inclusiv cele vizate în denunţ).
    16. Dacă denunţul conţine informaţii care denotă existenţa elementelor constitutive ale unei infracţiuni, entitatea publică, CNA sau SIS îl transmite neîntîrziat, dar nu mai tîrziu de trei zile lucrătoare, organului de urmărire penală, conform competenţelor stabilite de Codul de procedură penală.
III. GESTIONAREA REGISTRULUI DE EVIDENŢĂ
A CAZURILOR DE INFLUENŢĂ NECORESPUNZĂTOARE

    17. Comunicarea influenţei necorespunzătoare este înscrisă de către subdiviziunea specializată într-un registru de evidenţă a cazurilor de influenţă necorespunzătoare, ţinut pe suport de hîrtie şi în format electronic, potrivit anexei nr.1 la prezentul Regulament, în conformitate cu prevederile Legii cu privire la registre, pe care se aplică menţiunea „Informaţii cu accesibilitate limitată”.
    18. După recepţionarea denunţului despre influenţa necorespunzătoare, subdiviziunea specializată aplică pe acesta menţiunea „Informaţii cu accesibilitate limitată” şi îl transmite conducătorului entităţii publice cel tîrziu în ziua lucrătoare următoare celei în care a fost recepţionat. Agentul public care a depus denunţul primeşte de la subdiviziunea specializată un cotor, care confirmă dovada depunerii denunţului.
    19. CNA întocmeşte două registre de înregistrare a cazurilor de influenţă necorespunzătoare – unul pentru cazurile raportate din interiorul instituţiei şi unul pentru cazurile din exterior raportate de agenţii publici în situaţiile prevăzute la pct.7, 8 şi 12 din prezentul Regulament.
    20. SIS întocmeşte două registre de înregistrare a cazurilor de influenţă necorespunzătoare – unul pentru cazurile raportate din interiorul instituţiei şi unul pentru cazurile din exterior, raportate de agenţii publici ai CNA în cazurile prevăzute la pct.8, 9 şi 13 din prezentul Regulament.
    21. La registrele de evidenţă a cazurilor de influenţă necorespunzătoare au acces persoanele din cadrul subdiviziunii specializate, conducătorul entităţii publice (la registrul ţinut din cadrul entităţii pe care o conduce) şi persoanele din cadrul instituţiilor care realizează testarea integrităţii profesionale, împuternicite în acest sens. Accesul altor persoane la registru este strict interzis.
    22. Subdiviziunile specializate sînt obligate să ţină evidenţa tuturor cazurilor de realizare a dreptului de acces la informaţiile ţinute în registru, inclusiv a justificărilor ce întemeiază realizarea acestui drept, prin intermediul unui borderou de forma prevăzută în anexa nr.2 la prezentul Regulament, ataşat la registru.
    23. Înscrierile făcute în registrul de evidenţă a cazurilor de influenţă necorespunzătoare şi conţinutul denunţurilor constituie informaţii oficiale cu accesibilitate limitată, atribuite la informaţii confidenţiale despre persoane, în sensul Legii privind accesul la informaţii. Persoanelor interesate în obţinerea informaţiilor reglementate de prezentul Regulament, în condiţiile legii sus-menţionate, li se comunică exclusiv date de ordin statistic.
IV. RĂSPUNDEREA
    24. Neinformarea de către agentul public a conducătorului entităţii publice sau, după caz, CNA sau SIS despre tentativa de a fi influenţat, în conformitate cu pct.7-14 din prezentul Regulament, constituie încălcarea obligaţiilor stabilite la art.6 alin.(2) lit.c) din Legea nr.325 din 23 decembrie 2013 privind testarea integrităţii profesionale.
    25. Refuzul recepţionării denunţului de către persoana responsabilă din cadrul subdiviziunii specializate sau refuzul înregistrării denunţului în registru atrage răspunderea disciplinară conform procedurilor stabilite categoriei de personal din care face parte.
    26.  Nerespectarea obligaţiei de asigurare a confidenţialităţii informaţiilor recepţionate, potrivit pct.17 din prezentul Regulament, constituie încălcarea disciplinei de serviciu şi atrage aplicarea sancţiunii disciplinare corespunzătoare.
    27. Operaţiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal care vizează agenţii publici şi persoanele terţe, efectuate cu încălcarea prevederilor legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal, atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz.
V. ARHIVAREA. TERMENELE DE PĂSTRARE
    28. După arhivarea la sfîrşitul anului de gestiune a denunţurilor recepţionate de subdiviziunea specializată, acestea se păstrează pentru un termen de 1 an, după care se lichidează conform normelor de secretariat.
    29. Registrele de evidenţă a cazurilor de influenţă necorespunzătoare ţinute pe suport de hîrtie se arhivează la sfîrşitul anului de gestiune de către subdiviziunea specializată şi se păstrează încă pentru un termen de 1 an, după care se lichidează conform normelor de secretariat.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.767
din 19 septembrie 2014
REGULAMENT
cu privire la ţinerea şi utilizarea cazierului privind
integritatea profesională a agenţilor publici
I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament stabileşte modul de înregistrare, evidenţă, solicitare şi utilizare a informaţiei din cazierul privind integritatea profesională a agenţilor publici.
    2. În sensul prezentului Regulament, noţiunile utilizate au următoarele semnificaţii:
    cazier privind integritatea profesională – baza de date cu privire la rezultatele testelor de integritate profesională, precum şi certificatul de cazier al integrităţii profesionale;
    bază de date cu privire la rezultatele testelor de integritate profesională (în continuare – bază de date) – sistem de evidenţă, pe suport informaţional, care asigură colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, păstrarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, excluderea, restabilirea datelor persoanelor şi rezultatelor testării integrităţii profesionale;
    certificat de cazier privind integritatea profesională – certificat emis de instituţia care realizează testarea integrităţii profesionale, ce atestă existenţa sau lipsa în baza de date respectivă a unor menţiuni privind agentul public;
    rezultat pozitiv al testului de integritate – situaţia în care prin raportul privind rezultatele testării se constată că agentul public testat a dat dovadă de integritate profesională, în condiţiile art.14 alin.(1) din Legea nr.325 din 23 decembrie 2013 privind testarea integrităţii profesionale;
    rezultatul negativ al testului de integritate – situaţia în care prin raportul privind rezultatele testării se constată că agentul public testat nu a dat dovadă de integritate profesională, în condiţiile art.15 alin.(1) din Legea nr.325 din 23 decembrie 2013 privind testarea integrităţii profesionale.
    3. Scopul ţinerii şi utilizării cazierului privind integritatea profesională a agenţilor publici constă în evitarea încadrării în funcţii publice a agenţilor publici care nu au dat dovadă de integritate profesională în cadrul testelor realizate.
    4. Rezultatele testării integrităţii profesionale desfăşurate de către Centrul Naţional Anticorupţie (în continuare – CNA) sau Serviciul de Informaţii şi Securitate (în continuare – SIS) sînt stocate în baze de date gestionate separat.
    5. Rezultatele testării integrităţii profesionale desfăşurate de către Ministerul Afacerilor Interne asupra agenţilor publici din subordinea sa în conformitate cu prevederile Legii nr.320 din 27 decembrie 2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului sînt transmise pentru a fi stocate în baza de date gestionată de CNA. Informaţia respectivă nu se include în certificatul de cazier eliberat de CNA conform capitolului III din prezentul Regulament.
    6. Ministerul Afacerilor Interne are dreptul de a vizualiza, de a accesa şi de a  extrage informaţia furnizată conform pct.5 din prezentul Regulament.
II. Administrarea bazei de date cu privire
la rezultatele testelor de integritate
    7. CNA administrează baza de date cu privire la rezultatele testelor de integritate, care conţine rezultatele testelor de integritate profesională în privinţa tuturor entităţilor stabilite în anexa la Legea nr.325 din 23 decembrie 2013 privind testarea integrităţii profesionale, cu excepţia SIS şi CNA.
    8. Conform art.10 alin.(1) lit.b)-c) din Legea nr.325 din 23 decembrie 2013 privind testarea integrităţii profesionale, SIS administrează o bază de date separată, care conţine rezultatele testelor de integritate profesională în privinţa propriilor agenţi publici, precum şi o bază de date în privinţa agenţilor publici ai CNA.
    9. Baza de date conţine informaţii privind datele de identitate ale agenţilor publici supuşi testului de integritate, numărul dosarului în care sînt arhivate materialele privind testul de integritate, informaţii privind rezultatul pozitiv sau negativ al testului de integritate, date despre sancţiunea disciplinară aplicată, precum şi rezultatele contestărilor depuse, după caz.
    10. Completarea bazei de date se realizează în termen de cel mult de 10 zile lucrătoare de la data finalizării testării. Baza de date se actualizează la fiecare 72 de ore.
III. Modul de solicitare şi eliberare a certificatului
de cazier privind integritatea profesională
    11. Eliberarea certificatului de cazier privind integritatea profesională se solicită în scris, în limba de stat, de către conducătorul entităţii publice sau, după caz, de către organul de autoadministrare sau persoana special împuternicită de acesta (solicitant) în procesul de încadrare în entităţile publice prevăzute în anexa la Legea nr.325 din 23 decembrie 2013 privind testarea integrităţii profesionale.
    12. La încadrarea agentului public care în ultimii 5 ani a activat în CNA şi SIS, angajatorul solicită certificat de cazier privind integritatea profesională atît de la SIS, cît şi de la CNA, cu respectarea prevederilor de la pct.13 şi 14 din prezentul Regulament. 
    13. Formularul solicitării (conform anexei nr.1 la prezentul Regulament) conţine în mod obligatoriu:
    1) numele şi prenumele conducătorului entităţii publice care solicită certificat de cazier privind integritatea profesională, iar în cazul în care nu semnează conducătorul entităţii publice – numele, prenumele şi funcţia persoanei  împuternicite, precum şi data şi numărul ordinului prin care aceasta este împuternicită;
    2) entitatea publică pe care o reprezintă;
    3) numele şi prenumele, data naşterii şi numărul de identificare ale persoanei pentru care se solicită certificatul de cazier al integrităţii profesionale;
    4) motivul solicitării;
    5) data întocmirii solicitării şi semnătura solicitantului.
    14. La depunerea solicitării, solicitantul i se eliberează o recipisă conform anexei nr.2 la prezentul Regulament, cu numărul de ordine şi data depunerii, care certifică începutul curgerii termenului prevăzut la pct.16 din prezentul Regulament.
    15. Certificatul de cazier privind integritatea profesională eliberat se anexează la dosarul personal al agentului public testat şi/sau la dosarul candidatului pentru ocuparea unei funcţii publice, care se păstrează în subdiviziunea resurse umane din cadrul entităţii publice.
    16. Solicitarea depusă de conducătorul entităţii publice se examinează astfel încît certificatul de cazier, indiferent de rezultat, să fie emis într-un termen care să nu depăşească 15 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării.
    17. Certificatul de cazier este tipizat şi conţine în mod obligatoriu, conform anexei nr.3 la prezentul Regulament:
    1) numele şi prenumele agentului public, data naşterii şi numărul de identificare;
    2) informaţii despre testarea integrităţii profesionale în privinţa agentului public testat/candidatului pentru ocuparea unei funcţii publice, începînd cu 14 august 2014 (14 februarie 2014, în cazul agenţilor publici ai CNA şi SIS) şi pînă la momentul solicitării;
    3) rezultatul pozitiv sau negativ al testului de integritate profesională;
    4) data, ştampila şi semnătura coordonatorului activităţii de testare a integrităţii profesionale.
    18. Termenul de valabilitate al actului juridic este de 3 luni de la data eliberării.
    19. Eliberarea certificatului de cazier către solicitant se efectuează doar în baza recipisei primite în momentul depunerii solicitării.
    20. Termenul general de stocare a informaţiei din dosarul agentului public este de 25 de ani, cu excepţia înregistrărilor audio-video ale testului, al căror termen este prevăzut în art.18 din Legea nr.325 din 23 decembrie 2013 privind testarea integrităţii profesionale.
    21. Informaţia despre rezultatul pozitiv al testului de integritate se păstrează 5 ani de la momentul includerii în baza de date.
    22. Informaţia despre rezultatul negativ al testului de integritate se păstrează:
    1) 5 ani – în cazul stabilirii în procesul de efectuare a testului de integritate că agentul public a admis în activitatea sa acte  de corupţie, acte conexe corupţiei şi fapte de comportament corupţional, pentru care s-a aplicat sancţiunea disciplinară eliberarea din serviciu;
    2) 1 an – în cazul stabilirii în procesul de efectuare a testului de integritate că agentul public nu a denunţat imediat la organele competente tentativele de a fi implicaţi în acte de corupţie, în acte conexe corupţiei şi în fapte de comportament corupţional; nu a comunicat conducătorului entităţii publice, în scris, influenţele necorespunzătoare; nu a declarat cadourile în conformitate cu legislaţia în vigoare.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3