HGM896/2014
ID intern unic:  355256
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 896
din  27.10.2014
pentru aprobarea Nomenclatorului şi tarifelor la serviciile
prestate contra plată, precum şi a Regulamentului cu privire
la modul de formare şi utilizare a mijloacelor speciale ale
subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne, autorităţilor
administrative şi instituţiilor din subordinea acestuia
Publicat : 31.10.2014 în Monitorul Oficial Nr. 325-332     art Nr : 963
    MODIFICAT
   
HG194 din 24.03.17, MO109-118/07.04.17 art.273


    În scopul executării prevederilor articolului 12 alineatul (3) al Legii nr. 847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, ediţie specială), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Nomenclatorul şi tarifele la serviciile prestate contra plată de către subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne, autorităţile administrative şi instituţiile din subordinea acestuia, conform anexei nr. 1;
    Regulamentul cu privire la modul de formare şi utilizare a mijloacelor speciale ale subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne, autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea acestuia, conform anexei nr. 2.
    2. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 3.
    3. Ministerul Afacerilor Interne, în termen de o lună, va aduce actele sale normative în corespundere cu prevederile prezentei hotărîri.

    PRIM-MINISTRU                                                                 Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                                Andrian Candu
    Ministrul afacerilor interne                                                    Dorin Recean
    Ministrul finanţelor                                                                Anatol Arapu

    Nr. 896. Chişinău, 27 octombrie 2014.


    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin HG194 din 24.03.17, MO109-118/07.04.17 art.273]

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr.896
din 27 octombrie 2014

REGULAMENT
cu privire la modul de formare şi utilizare a mijloacelor speciale
ale subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne, autorităţilor
administrative şi instituţiilor din subordinea acestuia
I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu prevederile art. 12 al Legii nr. 847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, ediţie specială), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pct. 25 al Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 778 din 27 noiembrie 2009  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 173, art. 856), cu modificările şi completările ulterioare, avînd drept scop reglementarea modului de formare şi utilizare a mijloacelor speciale ale subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne, autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea acestuia (în continuare – subdiviziuni).
II. Modul de formare a mijloacelor speciale
    2. Mijloacele speciale ale subdiviziunilor se formează de la eliberarea actelor permisive şi prestarea serviciilor cu plată.
    3. Mijloacele speciale se acumulează pe contul trezorerial al subdiviziunii care le prestează. În cazul în care subdiviziunea nu are statut de persoană juridică şi nu dispune de cont trezorerial, mijloacele speciale se acumulează pe contul trezorerial al instituţiei în subordinea căreia se află subdiviziunea.
III. Utilizarea mijloacelor speciale
    4. Estimarea veniturilor şi a cheltuielilor din mijloacele speciale se efectuează în conformitate cu tarifele, normele şi normativele stabilite în actele legislative şi normative, precum şi cu volumele fizice ale serviciilor prestate.
    5. Mijloacele speciale se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor de personal, asigurarea funcţionalităţii şi mentenanţei sistemelor informaţionale ce facilitează eliberarea actelor permisive şi prestarea serviciilor contra plată, efectuarea de lucrări şi servicii, în conformitate cu planul de finanţare aprobat.
    6. Mijloacele speciale se formează în urma încasării la conturile trezoreriale ale Ministerului Afacerilor Interne şi subdiviziunilor a veniturilor/plăţilor încasate conform Nomenclatorului şi tarifelor la serviciile prestate contra plată de către subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne, autorităţile administrative şi instituţiile din subordinea acestuia (anexa nr. 1).
    7. Soldul veniturilor mijloacelor speciale este tranzitoriu şi poate fi utilizat în anul bugetar următor în cuantumul aprobat prin legea bugetară anuală.
    8. Veniturile încasate prin casieriile subdiviziunilor se depun zilnic la contul trezorerial. Nu se permite utilizarea mijloacelor speciale direct din casieriile subdiviziunilor, fără depunerea prealabilă la contul trezorerial.
    9. Actele permisive şi alte certificate eliberate conform nomenclatoarelor aprobate prin legi şi prin prezenta hotărîre se vor elibera prin intermediul ghişeului unic, conform cadrului normativ existent, inclusiv, după caz, în inspectoratele de poliţie teritoriale. Locul amplasării ghişeului unic se stabileşte prin ordinul ministrului afacerilor interne.

Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului nr.896
din 27 octombrie 2014
LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 508 din 11 mai 2006 „Pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor prestate contra plată şi a tarifelor la acestea, precum şi a Regulamentului cu privire la modul de formare şi utilizare a mijloacelor speciale ale subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 75-78, art. 553).
    2. Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 925 din 10 august 2006 „Cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 134-137, art. 1005).
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 13 din 19 ianuarie 2010 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 508 din 11 mai 2006” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 11-12, art. 55).
    4. Punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 1148 din 20 decembrie 2010 „Privind modificarea unor hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 252-253, art. 1263).
    5. Punctul 3 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1194 din 23 decembrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 257-258, art. 1308).
    6. Punctul 4 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 501 din 8 iulie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 114-116, art. 568).
    7. Punctul 19 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 925 din 12 decembrie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 270-272, art. 1013).
    8. Punctul 23 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 928 din 12 decembrie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 263-269, art. 1001).
    9. Hotărîrea Guvernului nr. 1002 din 28 decembrie 2012 „Pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 508 din 11 mai 2006” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 1-5, art. 10).