HCNPF38/17/2014
ID intern unic:  355342
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 38/17
din  31.07.2014
cu privire la aprobarea Regulamentului privind
Registrul de garanţii, angajamente şi alte obligaţii ale
asigurătorului (reasigurătorului) nereflectate în bilanţ
Publicat : 07.11.2014 în Monitorul Oficial Nr. 333-338     art Nr : 1540
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova
nr.  1002 din 29 octombrie 2014
ministru_________ Oleg EFRIM
 
   
    În vederea executării prevederilor art.32 alin.(4) din Legea nr.407–XVI din 21 decembrie 2006 cu privire la asigurări (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.47–49, art.213),
COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:

    1. Se aprobă Regulamentul privind Registrul de garanţii, angajamente şi alte obligaţii ale asigurătorului (reasigurătorului) nereflectate în bilanţ, conform anexei.
    2. În termen de 15 zile din data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, asigurătorul va institui Registrul de garanţii, angajamente şi alte obligaţii ale asigurătorului (reasigurătorului) nereflectate în bilanţ, prevăzut de regulamentul indicat la pct.1, şi va înscrie în registru garanţiile, angajamentele şi alte obligaţii în derulare la acea dată.

    PREȘEDINTELE COMISIEI
    NAȚIONALE A PIEȚEI FINANCIARE                                Artur GHERMAN

    Nr. 38/17. Chişinău, 31 iulie 2014.

Anexă
la Hotărîrea Comisiei
Naţionale a Pieţei Financiare
nr. 38/17 din 31 iulie 2014

REGULAMENT
privind Registrul de garanţii, angajamente şi alte obligaţii
 ale asigurătorului
(reasigurătorului) nereflectate în bilanţ
I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament stabileşte cerinţele privind ţinerea Registrului de garanţii, angajamente şi alte obligaţii ale asigurătorului (reasigurătorului) nereflectate în bilanţ, precum şi modul de emitere a acestora.
    2. Sub incidenţa prezentului Regulament nu cad obligaţiile asigurătorului (reasigurătorului) prevăzute la pct.3, cu excepţia cazurilor cînd rambursarea sumelor datorate în baza unor astfel de obligaţii este asigurată prin garanţie, angajament sau altă obligaţie constituită asupra tuturor sau a unei părţi din activele existente sau viitoare ale asigurătorului (reasigurătorului) şi nereflectată în bilanţul contabil.
    3. Obligaţiile asigurătorului (reasigurătorului) care nu cad sub incidenţa prezentului Regulament sunt următoarele:
    1) obligaţii la plata despăgubirilor/indemnizaţiilor de asigurare sau a altor beneficii asumate prin condiţiile şi clauzele contractelor de asigurare încheiate, inclusiv costuri şi plăţi de regularizare a daunelor;
    2) plăţi ce decurg din operaţiuni de reasigurare;
    3) salarii, recompense, bonusuri, comisioane, alte plăţi prevăzute în contractul de muncă sau civil;
    4) plăţi către vînzători de mărfuri, prestatori de servicii şi alţi furnizori;
    5) impozite, taxe şi plăţi stabilite prin lege.
Capitolul II. Cerinţe privind emiterea de garanţii, asumarea
de angajamente şi alte obligaţii
ale asigurătorului
(reasigurătorului)
nereflectate în bilanţ
    4. Emiterea de către asigurător (reasigurător) a garanţiilor, asumarea de angajamente şi alte obligaţii nereflectate în bilanţ se efectuează în modul stabilit de Codul civil al Republicii Moldova, Legea nr.449-XV din 30 iulie 2001 cu privire la gaj, Legea nr.142-XVI din 26 iunie 2008 cu privire la ipotecă.
    5. Cerinţele şi limitările prevăzute la art.32 alin.(1) - (3) şi art.34 alin.(11) din Legea nr.407-XVI din 21 decembrie 2006 cu privire la asigurări, art.82 - art.86 din Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni, Legea nr.133 din 8 iulie 2013 privind protecţia datelor cu caracter personal, pct.171 din Regulamentul privind marjele de solvabilitate şi coeficientul de lichiditate ale asigurătorului (reasigurătorului), aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.2/1 din 21 ianuarie 2011 şi prevederile Regulamentului privind avizarea încheierii unor tranzacţii de către asigurători (reasigurători), aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.10/9 din 15 martie 2013, urmează a fi respectate în cadrul tranzacţiilor reglementate de prezentul Regulament.
    6. Tranzacţiile ce ţin de emiterea de garanţii, asumarea de angajamente şi alte obligaţii în cadrul operaţiunilor valutare se efectuează cu respectarea prevederilor Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară.
    7. Garanţiile, angajamentele şi alte obligaţii ale asigurătorului (reasigurătorului) nereflectate în bilanţ trebuie să fie aprobate de organul de conducere competent al asigurătorului (reasigurătorului).
Capitolul III. Cerinţe privind ţinerea Registrului de
garanţii, angajamente şi alte obligaţii
ale asigurătorului
 (reasigurătorului)
nereflectate în bilanţ
    8. Asigurătorul (reasigurătorul) va înregistra garanţiile, angajamentele şi alte obligaţii ale sale nereflectate în bilanţ în Registrul de garanţii, angajamente şi alte obligaţii nereflectate în bilanţ, prevăzut în anexa la prezentul Regulament.
    9. Asigurătorul (reasiguratorul), în termen de 5 zile din data cînd şi-a asumat garanţia, angajamentul sau altă obligaţie nereflectată în bilanţ, va informa Comisia Naţională a Pieţei Financiare, prezentînd un extras din registru în formatul acestuia, fără informaţia din coloanele 6 şi 9 dacă persoana căreia i s-a garantat sau persoana pentru care s-a garantat este persoană fizică şi nu şi-a exprimat consimţămîntul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu Legea nr.133 din 18 iulie 2013 privind protecţia datelor cu caracter personal.
    10. Documentele primare referitoare la înregistrările din Registrul de garanţii, angajamente şi alte obligaţii ale asigurătorului (reasigurătorului) nereflectate în bilanţ se păstrează în dosare separate în conformitate cu art.43 din Legea contabilităţii nr.113 din 27 aprilie 2007.
    11. Forma Registrului de garanţii, angajamente şi alte obligaţii ale asigurătorului (reasigurătorului) nereflectate în bilanţ şi modul de completare a acestuia sunt indicate în anexa la prezentul Regulament.
    12. Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament atrage după sine aplicarea de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare a sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare.

    anexa