HGO944/2014
ID intern unic:  355494
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 944
din  14.11.2014
cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare
a educaţiei pentru anii 2014-2020 „Educaţia-2020”
Publicat : 21.11.2014 în Monitorul Oficial Nr. 345-351     art Nr : 1014
    În conformitate cu art. 3 pct. 4), art. 25 alin. 2 pct. 2) din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.131-133, art. 1018), cu modificările şi completările ulterioare, în vederea realizării Strategiei naţionale de dezvoltare „Moldova 2020”, aprobată prin Legea nr.166 din 11 iulie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.245-247, art.791), precum şi în scopul asigurării modernizării continue a sistemului de educaţie, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Strategia de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014-2020 „Educaţia-2020” (se anexează).
    2. Ministerele, alte autorităţi administrative centrale responsabile de implementarea Strategiei nominalizate:
    a) vor include în programele de dezvoltare strategică, în strategiile sectoriale de cheltuieli, în Planurile anuale de activitate, precum şi în alte documente de planificare strategică acţiunile necesare pentru executarea obiectivelor Strategiei de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014-2020 „Educaţia-2020”;
    b) vor include în rapoartele anuale de activitate, pînă la data de 25 ianuarie a anului următor celui de referinţă, informaţia despre executarea Strategiei de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014-2020 „Educaţia-2020”, conform competenţelor stabilite.
    3. Ministerul Educaţiei va evalua implementarea Strategiei de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014-2020 „Educaţia-2020” şi va prezenta Guvernului, pînă la data de 15 aprilie a anului următor celui de referinţă, raportul de evaluare a Strategiei la mijlocul şi sfîrşitul perioadei de implementare.
    4. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale să întreprindă măsuri privind realizarea Strategiei de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014-2020 „Educaţia-2020”.
    5. Finanţarea acţiunilor prevăzute în Strategia aprobată se va efectua din contul şi în limitele alocaţiilor aprobate în aceste scopuri în bugetele autorităţilor publice implicate, precum şi din alte surse, conform legislaţiei în vigoare.
    6. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Educaţiei.

    PRIM-MINISTRU                                                                  Iurie LEANCĂ

    Nr. 944. Chişinău,  14 noiembrie 2014.


    strategie