LPM143/2014
ID intern unic:  355607
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 143
din  17.07.2014
privind regimul articolelor pirotehnice
Publicat : 28.11.2014 în Monitorul Oficial Nr. 352-357     art Nr : 660     Data intrarii in vigoare : 28.05.2015
    MODIFICAT
   
LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338
    LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17
    LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284
    LP160 din 07.07.16, MO306-313/16.09.16 art.647    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Domeniul de reglementare
    (1) Prezenta lege stabileşte bazele juridice ale regimului articolelor pirotehnice şi cerinţele esenţiale de securitate, precum şi condiţiile de circulaţie a acestora pe teritoriul Republicii Moldova, asigurînd un înalt nivel de protecţie a sănătăţii umane şi a securităţii publice, ţinînd seama de aspectele relevante legate de protecţia mediului.
    (2) Prezenta lege se aplică articolelor pirotehnice de divertisment, articolelor pirotehnice de scenă şi articolelor pirotehnice utilizate la vehicule.
    (3) Prezenta lege nu se extinde asupra:
    a) articolelor pirotehnice destinate utilizării în scop necomercial de către organele administraţiei publice, care au competenţă în domeniul apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice, precum şi de către unităţile aflate în subordonarea sau coordonarea acestora, al căror regim este reglementat prin legi şi acte normative speciale;
    b) echipamentelor maritime;
    c) articolelor pirotehnice destinate utilizării în industria aerospaţială;
    d) capselor acţionate prin percuţie, produse special pentru jucării;
    e) explozivilor de uz civil şi militar;
    f) muniţiei;
    g) rachetelor antigrindină destinate utilizării în domeniul influenţei active asupra proceselor hidrometeorologice.
    (4) În cazul în care tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte prevăd alte reguli decît cele stipulate în legislaţia naţională privind regimul articolelor pirotehnice, se aplică prevederile tratatului internaţional respectiv.
    Articolul 2. Noţiuni principale
    În sensul prezentei legi, termenii utilizaţi au următoarele semnificaţii:
    articol pirotehnic – articol care conţine substanţe explozive sau un amestec exploziv de substanţe destinate producerii efectelor de căldură, lumină, sunet, gaz sau fum ori producerii unei combinaţii a acestor efecte prin intermediul reacţiilor chimice exotermice autoîntreţinute;
    articole pirotehnice de divertisment – articole pirotehnice destinate divertismentului;
    articole pirotehnice de scenă – articole pirotehnice destinate utilizării pe scenă, în interior sau în exterior, inclusiv pentru producţii cinematografice ori de televiziune sau în scopuri asemănătoare;
    articole pirotehnice utilizate la vehicule – componente ale dispozitivelor de siguranţă din vehicule, care conţin substanţe pirotehnice folosite pentru activarea acestora sau a altor mecanisme;
    [Art.2 noțiunea „aviz” exclusă prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    baterie de petarde – ansamblu constituit din două sau mai multe petarde îmbinate unitar şi conectate în lanţ de detonaţie consecutivă;
    baterie de petarde luminoase – ansamblu unitar de petarde luminoase, conectate în serie sau în paralel, pentru deflagraţie sau ardere consecutivă cu viteză relativ mică, care produc multă lumină;
    operator economic – producător, importator şi/sau distribuitor de articole pirotehnice;
    petardă – tub cilindric din carton sau plastic, umplut cu exploziv, care produce la detonaţie zgomot şi fum, specifice numai focurilor de artificii;
    petarde luminoase – petarde care, în rezultatul deflagraţiei sau arderii cu viteză relativ mică a amestecului pirotehnic, produc multă lumină;
    pirotehnician autorizat – specialist autorizat să manipuleze şi/sau să utilizeze articole pirotehnice de divertisment din categoria 4, articole pirotehnice de scenă din categoria T2 şi/sau alte articole pirotehnice din categoria P2;
    rechemare – orice măsură luată cu scopul de a returna un articol pirotehnic pus la dispoziţia utilizatorului final;
    retragere – orice măsură luată cu scopul de a împiedica plasarea pe piaţă a unui articol pirotehnic din lanţul de aprovizionare;
    specificaţie tehnică – document care stabileşte cerinţele tehnice pe care trebuie să le întrunească un articol pirotehnic.
    Articolul 3. Delimitarea competenţelor
    (1) Agenția Servicii Publice exercită atribuţiile în domeniul pirotehniei în conformitate cu prevederile prevederile Legii nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător.
    [Art.3 al.(1) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.3 al.(1) modificat prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284]
    (2) Ministerul Afacerilor Interne este autoritatea de reglementare în domeniul pirotehniei conform prevederilor prezentei legi şi are următoarele atribuţii:
    a) elaborează cadrul normativ al circulaţiei articolelor pirotehnice;
    b) instituie comisia de autorizare a pirotehnicienilor;
    c) controlează și supraveghează spaţiile de producere, asamblare, depozitare şi/sau comercializare a articolelor pirotehnice;
    [Art.3 al.(2), lit.c) modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    d)  controlează și admite efectuarea focurilor de artificii în locurile publice cu articole pirotehnice de divertisment din categoria 4, cu articole pirotehnice de scenă din categoria T2 şi/sau cu alte articole pirotehnice din categoria P2;
    [Art.3 al.(2), lit.d) modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    e) efectuează controlul privind respectarea regimului articolelor pirotehnice;
    f) stabileşte aplicabilitatea procedurilor sau a schemelor de certificare a articolelor pirotehnice pe grupe;
    g)  stabileşte metode de încercare şi metode de prelevare a probelor, utilizate în procesul de evaluare a conformităţii articolelor pirotehnice;
    h) stabileşte conţinutul documentaţiei tehnice pentru emiterea declaraţiei de conformitate;
    i) identifică standardele şi prestandardele naţionale utilizate pentru evaluarea conformităţii;
    j) comunică şi cooperează cu Centrul Naţional de Acreditare, inclusiv în vederea notificării organismelor de evaluare a conformităţii articolelor pirotehnice.
    (3) Autorităţile publice locale, în conformitate cu Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior, recepționează notificările și înregistrează unităţile care comercializează articole pirotehnice de divertisment din categoriile 1, 2, 3, articole pirotehnice de scenă din categoria T1 şi/sau alte articole pirotehnice din categoria P1. Autoritățile publice locale sînt obligate să informeze imediat organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor despre recepționarea notificării privind activitatea unităților care comercializează articole pirotehnice de divertisment din categoriile 1, 2, 3, articole pirotehnice de scenă din categoria T1 şi/sau alte articole pirotehnice din categoria P1.
    [Art.3 al.(2) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    Articolul 4. Restricţii şi interdicţii
    Se interzice:
    a) producerea, importul, exportul, transportul, comercializarea şi utilizarea petardelor, bateriilor de petarde, petardelor luminoase şi bateriilor de petarde luminoase;
    b) utilizarea articolelor pirotehnice în localităţi, în timpul nopţii, de la ora 22.00 pînă la ora 07.00, cu excepţia cazurilor lansării focurilor de artificii cu ocazia unor evenimente de interes naţional sau internaţional;
    c) comercializarea articolelor pirotehnice în pieţe, prin reţeaua de comerţ ambulant sau în afara unităţilor comerciale autorizate;
    d) depozitarea şi/sau comercializarea articolelor pirotehnice în blocuri locative, instituţii cultural-artistice şi de învăţămînt sau similare acestora, în încăperile şi tribunele stadioanelor, în parcurile de cultură şi odihnă, în încăperile din pasajele subterane, aeroporturi, gări auto şi feroviare, chioşcuri, tonete, tarabe,  coşuri,  cărucioare, autoremorci, automagazine şi pe teritoriul întreprinderilor cu pericol de explozie şi/sau de incendiu;
    e) dezmembrarea, modificarea sau utilizarea articolelor pirotehnice contrar destinaţiei;
    f) vînzarea sau transmiterea în alt mod în posesie a articolelor pirotehnice consumatorilor care nu au atins vîrsta de 18 ani;
    g) vînzarea sau transmiterea în alt mod în posesia consumatorilor, cu excepţia pirotehnicienilor autorizaţi, a articolelor pirotehnice de divertisment din categoria 4, a articolelor pirotehnice de scenă din categoria T2 şi a articolelor pirotehnice din categoria P2.
Capitolul II
CLASIFICAREA ARTICOLELOR PIROTEHNICE
    Articolul 5. Categorii de articole pirotehnice
    (1) Articolele pirotehnice se clasifică de către producători în funcţie de destinaţia lor, de tipul lor de utilizare şi de nivelul lor de risc, inclusiv de nivelul lor de zgomot, după cum urmează:
    a) articole pirotehnice de divertisment;
    b) articole pirotehnice de scenă;
    c) alte articole pirotehnice.
    (2) Organismul de evaluare a conformităţii articolelor pirotehnice acreditat confirmă clasificarea în cadrul procedurilor de evaluare a conformităţii.
    (3) Articolele pirotehnice de divertisment se clasifică în următoarele categorii:
    a) categoria 1 – articole pirotehnice de divertisment care prezintă un risc foarte scăzut şi un nivel de zgomot neglijabil şi care sînt destinate utilizării în spaţii restrînse, inclusiv articole pirotehnice de divertisment destinate utilizării în interiorul încăperilor de locuit;
    b) categoria 2 – articole pirotehnice de divertisment care prezintă un risc scăzut şi un nivel de zgomot scăzut şi care sînt destinate utilizării în exterior, în spaţii restrînse;
    c) categoria 3 – articole pirotehnice de divertisment care prezintă un risc mediu, care sînt destinate utilizării în exterior, în spaţii deschise vaste şi al căror nivel de zgomot nu este dăunător sănătăţii umane;
    d) categoria 4 – articole pirotehnice de divertisment cu nivel înalt de risc, care sînt destinate utilizării exclusive de către pirotehnicieni autorizaţi şi al căror nivel de zgomot nu este dăunător sănătăţii umane.
    (4) Articolele pirotehnice de scenă se clasifică în următoarele categorii:
    a) categoria T1 – articole pirotehnice de scenă care prezintă risc scăzut;
    b) categoria T2 – articole pirotehnice de scenă destinate utilizării exclusive de către pirotehnicieni autorizaţi.
    (5) Alte articole pirotehnice se clasifică în următoarele categorii:
    a) categoria P1 – articole pirotehnice altele decît articolele pirotehnice de divertisment şi articolele pirotehnice de scenă, care prezintă un risc scăzut;
    b) categoria P2 – articole pirotehnice altele decît articolele pirotehnice de divertisment şi articolele pirotehnice de scenă, destinate manipulării ori utilizării exclusive de către pirotehnicieni autorizaţi.
    (6) Conform anexei nr. 1 la Directiva 2004/57/CE a Comisiei din 23 aprilie 2004 privind identificarea articolelor pirotehnice şi a anumitor muniţii în sensul Directivei 93/15/CEE a Consiliului de armonizare a dispoziţiilor privind introducerea pe piaţă şi controlul explozibililor de uz civil, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L127/73 din 29 aprilie 2004, produsele menţionate în rubrica ONU nr. 0333, clasa 1,1G; în rubrica ONU nr. 0334, clasa 1,2 G; în rubrica ONU nr. 0335, clasa 1,3 G şi în rubrica ONU nr. 0336, clasa 1,4 G se identifică ca articole pirotehnice de divertisment.
    (7) Utilizarea articolelor pirotehnice de divertisment din categoriile 1, 2 şi/sau 3, a articolelor pirotehnice de scenă din categoria T1 şi/sau a altor articole pirotehnice din categoria P1 nu necesită deprinderi sau cunoştinţe speciale şi se comercializează liber persoanelor fizice şi juridice.
    (8) Articolele pirotehnice de divertisment din categoria 4, articolele pirotehnice de scenă din categoria T2 şi alte articole pirotehnice din categoria P2 au destinaţie profesională şi se utilizează exclusiv de către pirotehnicieni autorizaţi.
Capitolul III
OBLIGAŢIILE PRODUCĂTORILOR, IMPORTATORILOR,
DISTRIBUITORILOR DE ARTICOLE PIROTEHNICE

    Articolul 6. Obligaţiile producătorilor
    (1) La introducerea articolelor pirotehnice pe piaţă, producătorul asigură că acestea au fost proiectate şi fabricate în conformitate cu cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1.
    (2) Producătorul întocmeşte documentaţia tehnică prevăzută în anexa nr. 2 şi efectuează procedura relevantă de evaluare a conformităţii.
    (3) În cazul în care s-a demonstrat conformitatea articolului pirotehnic cu cerinţele aplicabile prin procedura stabilită, producătorul emite o declaraţie de conformitate şi aplică marca de conformitate impusă.
    (4) Producătorul păstrează documentaţia tehnică şi declaraţia de conformitate a articolelor pirotehnice timp de cel puţin 10 ani de la data producerii articolului pirotehnic.
    (5) Producătorul asigură existenţa procedurilor care garantează conformitatea continuă a producţiei în serie. Modificările în proiectare sau cele referitoare la caracteristicile articolului pirotehnic şi modificările standardelor de referinţă sau ale specificaţiilor tehnice, în raport cu care se declară conformitatea unui articol pirotehnic, se iau în consideraţie în modul corespunzător.
    (6)  Ori de cîte ori acest lucru este justificat de riscurile prezentate de un articol pirotehnic, producătorul, pentru a proteja sănătatea şi a garanta siguranţa consumatorilor,  testează prin eşantionare articolele pirotehnice puse la dispoziţie pe piaţă, investigînd şi ţinînd un registru de plîngeri, de articole pirotehnice neconforme şi de rechemări ale unor articole pirotehnice, şi informează distribuitorii privind orice astfel de activităţi de monitorizare.
    (7) Producătorul asigură etichetarea articolelor pirotehnice în conformitate cu prevederile prezentei legi.
    (8) Producătorul care consideră sau are motive să creadă că un articol pirotehnic pe care l-a introdus pe piaţă nu este conform cu prezenta lege întreprinde de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivul articol pirotehnic în conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz. În cazul în care articolul pirotehnic prezintă risc, producătorul informează imediat în acest sens autorităţile competente, indicînd detaliile, în special cu privire la neconformitate şi la măsurile corective luate.
    (9) Producătorul, în temeiul unei cereri motivate a unei autorităţi cu atribuţii de control în domeniu, furnizează acesteia informaţiile şi documentaţia necesară pentru a demonstra conformitatea articolelor pirotehnice. Producătorul cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice acţiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de articolele pirotehnice pe care acesta le-a introdus pe piaţă.
    (10) Un importator sau un distribuitor este considerat producător în sensul prezentei legi şi este supus obligaţiilor care revin producătorului în cazul în care introduce pe piaţă un articol pirotehnic sub numele sau sub marca sa ori modifică un articol pirotehnic deja introdus pe piaţă într-o manieră care poate afecta conformitatea cu cerinţele prezentei legi.
    (11) Producătorul are obligaţia să se asigure că produsul este însoţit de instrucţiuni şi informaţii cu privire la siguranţă în limba de stat sau în limba de stat şi în limba rusă.
    Articolul 7. Obligaţiile importatorilor
    (1) În cazul în care nici producătorul, nici reprezentantul lui autorizat nu are domiciliu sau sediu în Republica Moldova, responsabilitatea pentru deţinerea documentaţiei tehnice care atestă conformitatea şi prezentarea acesteia, la cererea organelor cu funcţii de control, revine importatorului.
    (2) Înainte de introducerea unui articol pirotehnic pe piaţă, importatorii garantează îndeplinirea de către producător a procedurii corespunzătoare de evaluare a conformităţii. Aceştia garantează că producătorul a întocmit documentaţia tehnică, că articolul pirotehnic poartă marca de conformitate impusă  şi că producătorul a respectat cerinţele de etichetare. Dacă nu deţine toată documentaţia tehnică necesară pentru emiterea declaraţiei de conformitate, importatorul va asigura desfăşurarea procedurilor respective de evaluare a conformităţii articolului pirotehnic şi va emite declaraţia de conformitate în baza rezultatelor evaluărilor efectuate în Republica Moldova de către un organism de evaluare a conformităţii acreditat în domeniu.
    (3) Dacă importatorul consideră sau are motive să creadă că un articol pirotehnic nu este conform cu cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1, acesta nu introduce articolul pirotehnic pe piaţă înainte ca el să fie adus în conformitate. Dacă articolul pirotehnic prezintă risc, importatorul informează imediat autoritatea de supraveghere a peţei, indicînd detaliile, în special cele cu privire la neconformitate şi la orice măsură corectivă luată.
    (4) Importatorii indică pe articolul pirotehnic numele lor şi adresa la care pot fi contactaţi sau, dacă acest lucru nu este posibil, informaţia respectivă se indică pe ambalaj sau într-un document care însoţeşte articolul pirotehnic.
    (5) Importatorul introduce pe piaţă numai articole pirotehnice conforme cerinţelor esenţiale pe baza unei declaraţii de conformitate, emisă pe propria responsabilitate în temeiul documentaţiei tehnice a producătorului, tradusă în limba de stat şi legalizată, conform art. 19 alin. (9) din Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii.
    (6) Importatorul se asigură că, pe durata aflării unui articol pirotehnic în responsabilitatea lui, condiţiile de depozitare sau de transport al acestuia nu periclitează conformitatea cu cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1.
    (7) Pentru protecţia sănătăţii şi a siguranţei consumatorului, în cazul în care acest lucru este justificat de gradul de risc prezentat de un articol pirotehnic, importatorul va solicita laboratorului de încercări acreditat testarea prin eşantionare a produselor comercializate, investigînd şi, după caz, ţinînd un registru de plîngeri, de produse neconforme şi de rechemări ale unor produse, şi va informa distribuitorii despre această monitorizare.
    (8) Importul articolelor pirotehnice se efectuează în bază de contract de livrare, în care se indică în mod obligatoriu cerinţele esenţiale aplicabile.
    (9) Importatorul păstrează o copie de pe declaraţia de conformitate timp de cel puţin 10 ani după introducerea pe piaţă a articolului pirotehnic şi asigură furnizarea documentaţiei tehnice, la cerere, autorităţilor de supraveghere a pieţei.
    (10) Importatorul furnizează, la cererea autorităţii cu funcţii de control, informaţiile şi documentaţia necesară pentru a demonstra conformitatea articolului pirotehnic introdus pe piaţă cu cerinţele esenţiale.
    Articolul 8. Obligaţiile distribuitorilor
    (1) Înainte de a pune la dispoziţie pe piaţă un articol pirotehnic, distribuitorul verifică dacă acesta poartă marca de conformitate impusă, dacă acesta este însoţit de instrucţiuni şi informaţii de siguranţă şi dacă producătorul şi importatorul au respectat cerinţele de etichetare, precum şi cerinţele prevăzute la art. 7 alin. (4).
    (2) În cazul în care un distribuitor consideră sau are motive să creadă că un articol pirotehnic nu este conform cu cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1, acesta nu pune la dispoziţie pe piaţă articolul pirotehnic înainte ca el să fie adus în conformitate cu cerinţele prezentei legi. În cazul în care articolul pirotehnic prezintă un risc, distribuitorul informează producătorul sau importatorul în acest sens, precum şi autoritatea de supraveghere a pieţei.
    (3) Distribuitorul se asigură că, pe durata aflării unui articol pirotehnic în responsabilitatea lui, condiţiile de depozitare sau de transport al acestuia nu periclitează conformitatea cu cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1.
    (4) Distribuitorul care consideră sau are motive să creadă că un articol pirotehnic pe care l-a pus la dispoziţie pe piaţă nu este conform cu prezenta lege ia imediat măsurile corective necesare pentru a aduce respectivul articol pirotehnic în conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz. În cazul în care articolul pirotehnic prezintă un risc, distribuitorul informează imediat în acest sens autorităţile competente, indicînd detaliile, în special cu privire la neconformitate şi la măsurile corective luate.
    (5) Distribuitorul, în temeiul unei cereri motivate a unei autorităţi competente, furnizează acesteia informaţiile şi documentaţia necesare pentru a demonstra conformitatea articolelor pirotehnice. Distribuitorul cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice acţiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de articolele pirotehnice pe care acesta le-a pus pe piaţă.
    Articolul 9. Identificarea operatorilor economici
    (1) Operatorii economici prezintă, la cerere, autorităţii de supraveghere a pieţei şi autorităţilor cu funcţii de control datele de identificare ale:
    a) operatorului economic care le-a furnizat un articol pirotehnic;
    b) operatorului economic căruia i-au furnizat un articol pirotehnic.
    (2) Operatorii economici vor prezenta informaţiile prevăzute la alin. (1)  în decurs de 10 ani după ce le-a fost furnizat articolul pirotehnic şi în decurs de 10 ani după ce au furnizat articolul pirotehnic.
Capitolul IV
CONFORMITATEA ARTICOLULUI PIROTEHNIC
    Articolul 10. Prezumţia de conformitate a articolelor
                          pirotehnice
    (1) Articolele pirotehnice conforme cu standardele de referinţă sau cu părţi ale acestora sînt considerate a fi în conformitate cu cerinţele esenţiale de securitate vizate de acele standarde sau părţi ale acestora, stabilite în anexa nr. 1.
    (2) Lista standardelor de referinţă, care conţine standarde armonizate în domeniul articolelor pirotehnice, se aprobă prin ordinul Ministerului Afacerilor Interne şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    Articolul 11. Proceduri de evaluare a conformităţii
    Pentru articolele pirotehnice se aplică următoarele proceduri de evaluare a conformităţii:
    a) examinarea de tip, prevăzută la capitolul I din anexa nr. 2;
    b) evaluarea conformităţii cu tipul, prevăzută la capitolul II din anexa nr. 2;
    c) evaluarea asigurării calităţii producţiei, prevăzută la capitolul III din anexa nr. 2;
    d) evaluarea asigurării calităţii produsului, prevăzută la capitolul IV din anexa nr. 2;
    e) verificarea unităţii de produs, prevăzută la capitolul V din anexa nr. 2;
    f) evaluarea asigurării totale a calităţii, prevăzută la capitolul VI din anexa nr. 2, în măsura în care se referă la articolele pirotehnice de divertisment din categoria 4.
    Articolul 12. Declaraţia de conformitate
    (1) Declaraţia de conformitate atestă satisfacerea cerinţelor esenţiale de securitate prevăzute la anexa nr. 1.
    (2) Declaraţia de conformitate conţine elementele specificate în capitolele relevante din anexa nr. 2.
    (3) Declaraţia de conformitate se emite de către producător sau de reprezentantul lui autorizat ori, în cazul în care nici producătorul, nici reprezentantul autorizat al acestuia nu are domiciliu ori sediu în Republica Moldova – de către importatorul articolului pirotehnic.
    (4) Emitentul unei declaraţii de conformitate este responsabil de emiterea, menţinerea, extinderea, restrîngerea, suspendarea sau retragerea declaraţiei şi de conformitatea articolului pirotehnic cu cerinţele esenţiale de securitate aplicabile.
    (5) Declaraţia de conformitate se bazează pe rezultatele evaluării conformităţii articolului pirotehnic.
    (6) O declaraţie de conformitate poate să se refere atît la un articol pirotehnic concret, cît şi la un grup de articole pirotehnice similare, pentru care sînt stabilite cerinţe analoage care trebuie atestate. În ultimul caz, emitentul declaraţiei trebuie să asigure că fiecare articol pirotehnic individual al grupului este conform cerinţelor esenţiale aplicabile.
    (7) Declaraţia de conformitate va cuprinde suficientă informaţie pentru a identifica emitentul său, categoria la care se referă articolul pirotehnic, cerinţele prin care se declară conformitatea şi persoana care o semnează pentru emitent şi în numele acestuia şi va conţine cel puţin următoarele:
    a) identificarea sa unică;
    b) numele şi adresa de contact ale emitentului;
    c) identificarea articolului pirotehnic;
    d) declararea conformităţii şi asumarea responsabilităţii pentru conformitatea articolului pirotehnic;
    e) lista completă şi clară a standardelor sau a altor cerinţe specificate;
    f) data şi locul emiterii;
    g) termenul de valabilitate.
    (8) Emitentul declaraţiei de conformitate trebuie să aibă proceduri implementate pentru a se asigura de conformitatea continuă a articolului pirotehnic, aşa cum a fost livrat sau acceptat, cu cerinţele menţionate în declaraţia de conformitate, precum şi pentru a reevalua valabilitatea ei, în cazul în care apar:
    a) modificări care afectează în mod semnificativ proiectul sau specificaţia articolului pirotehnic;
    b) modificări în actele normative care stabilesc cerinţe esenţiale faţă de care se declară conformitatea articolului pirotehnic;
    c) informaţii relevante care indică faptul că articolul pirotehnic declarat ar putea să nu mai fie conform cerinţelor esenţiale de securitate aplicabile.
    (9) Emitentul declaraţiei de conformitate trebuie să asigure accesul autorităţilor de reglementare relevante şi al organelor cu funcţii de control la documentaţia tehnică.
    (10) Documentaţia tehnică ce susţine o declaraţie de conformitate trebuie să fie elaborată, acumulată, actualizată permanent şi păstrată pentru a se permite trasabilitatea de la declaraţia de conformitate, dată de emitent, şi, după cum este prevăzut în reglementarea tehnică aplicabilă, trebuie să includă următoarele, fără a se limita la ele:
    a) descrierea articolului pirotehnic;
    b) informaţia privind documentaţia de proiectare a articolului pirotehnic;
    c) rezultatele evaluării conformităţii articolului pirotehnic;
    d) identificarea organismelor de evaluare a conformităţii antrenate, ale căror rezultate se utilizează, precum şi identificarea statutului lor de acreditare;
    e) lista completă şi clară a standardelor aplicabile sau a altor cerinţe specificate;
    f) descrierea sistemului de management relevant pentru articolul pirotehnic.
    (11) Declaraţia de conformitate se înregistrează la organismul de certificare a articolelor pirotehnice acreditate, cu atribuirea unui număr, şi se autentifică prin ştampila organismului de certificare. Acesta din urmă va deţine Registrul declaraţiilor de conformitate înregistrate şi va transmite lunar informaţia de rigoare organului supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor, precum şi, la solicitare, autorităţilor cu funcţii de control, instituţiilor guvernamentale şi autorităţilor administraţiei publice locale.
    (12) Pentru înregistrarea declaraţiei de conformitate, solicitantul prezintă organismului de certificare a articolelor pirotehnice acreditat:
    a) cererea de înregistrare a declaraţiei;
    b) două exemplare ale declarației pe suport de hîrtie, semnate de solicitant;
    [Art.12 al.(12), lit.b) în redacția LP160 din 07.07.16, MO306-313/16.09.16 art.647]
    c) copiile de pe documentele cuprinse în documentaţia tehnică, prevăzută la alin. (10), şi reglementarea tehnică aplicabilă articolului pirotehnic pentru care este emisă declaraţia.
    (13) Organismul de certificare a articolelor pirotehnice verifică setul de documente prezentat de solicitant privind:
    a) corectitudinea direcţionării cererii de înregistrare a declaraţiei de conformitate;
    b) plenitudinea şi corectitudinea prezentării documentelor prevăzute la alin. (12).
    (14) În urma verificării, conform alin. (13), a setului de documente, organismul de certificare a articolelor pirotehnice, în maximum 3 zile din data recepţionării cererii de înregistrare, efectuează înregistrarea declaraţiei de conformitate sau informează solicitantul despre refuzul înregistrării, precum şi organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor.
    (15) Temei pentru refuz poate servi faptul că:
    a) domeniul de acreditare a solicitantului nu cuprinde produsul declarat;
    b) lipseşte setul de documente prevăzute la alin. (12);
    c) lipseşte prevederea referitoare la evaluarea conformităţii prin declaraţie de conformitate în reglementarea tehnică aplicabilă articolului pirotehnic;
    d) conţinutul setului de documente prezentat nu corespunde prevederilor din reglementarea tehnică aplicabilă.
    Articolul 13. Marca de conformitate
    (1) Marca de conformitate impusă se aplică pe articolul pirotehnic în mod vizibil şi lizibil, astfel încît să nu poată fi radiată. În cazul în care acest lucru nu este posibil sau nu este justificat din considerente ce ţin de natura articolului pirotehnic, marca de conformitate se aplică pe ambalaj şi pe documentele care însoţesc articolul pirotehnic.
    (2) Marca de conformitate impusă se aplică înainte ca articolul pirotehnic să fie introdus pe piaţă.
Capitolul V
ORGANISMELE DE EVALUARE A CONFORMITĂŢII
    Articolul 14. Autoritatea de acreditare
    (1) Centrul Naţional de Acreditare este autoritatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformităţii articolelor pirotehnice şi de monitorizare a acestora.
    (2) Centrul Naţional de Acreditare plasează pe pagina web oficială lista organismelor de evaluare a conformităţii acreditate în domeniul certificării articolelor pirotehnice.
    Articolul 15. Organismele de evaluare a conformităţii
    (1) Organismele de evaluare a conformităţii articolelor pirotehnice acreditate efectuează evaluarea conformităţii, respectînd procedurile de evaluare a conformităţii stabilite de prezenta lege.
    (2) Organismele de evaluare a conformităţii articolelor pirotehnice acreditate în procesul evaluării ţin cont  de dimensiunea întreprinderii şi de structura acesteia, de gradul de complexitate a tehnologiei produsului respectiv, precum şi de caracterul de serie sau de masă al procesului de producţie.
    (3) Organismele de evaluare a conformităţii articolelor pirotehnice acreditate respectă gradul de precizie şi nivelul de protecţie necesare pentru certificarea articolului pirotehnic.
    (4) În cazul în care un organism de evaluare a conformităţii acreditat în domeniul certificării articolelor pirotehnice constată că cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1 sau în standardele de referinţă ori specificaţiile tehnice corespunzătoare nu sînt îndeplinite de către un producător, acesta informează organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor despre aceasta şi nu emite un certificat de conformitate.
    (5) În cazul în care, pe parcursul monitorizării conformităţii, ulterior eliberării certificatului, un organism de evaluare a conformităţii acreditat constată că un articol pirotehnic nu mai este conform cerinţelor stabilite, acesta solicită producătorului să ia măsurile corective corespunzătoare şi suspendă sau retrage certificatul, dacă este necesar.
    (6) În cazul în care nu sînt luate măsuri corective sau ele nu au efectul necesar, organismul de evaluare a conformităţii acreditat restricţionează, suspendă sau retrage certificatul, după caz.
    (7) În cazul importului articolelor pirotehnice, pentru recunoaşterea certificatelor de conformitate şi/sau a rapoartelor de încercări eliberate de organismele de evaluare a conformităţii din străinătate, în funcţie de procedura de evaluare a conformităţii aplicată, solicitantul prezintă organismului de evaluare a conformităţii  articolelor pirotehnice, acreditat în Republica Moldova, o cerere, originalele şi/sau copiile, autentificate de organizaţiile emitente, ale certificatelor de conformitate  şi/sau ale rapoartelor de încercări din ţara de origine a articolului pirotehnic.
    (8) Organismul de evaluare a conformităţii acreditat efectuează identificarea (originea, legalitatea, cantitatea şi marcarea) articolelor pirotehnice şi aduce la cunoştinţă solicitantului decizia de eliberare a certificatului de conformitate naţional.
    (9) La recunoaşterea certificatelor de conformitate şi/sau a rapoartelor de încercări ale organismelor de evaluare a conformităţii străine, în baza acordurilor de recunoaştere reciprocă a activităţilor de evaluare a conformităţii, organismul de evaluare a conformităţii articolelor pirotehnice acreditat poate stabili efectuarea unor încercări suplimentare dacă cerinţele esenţiale în vigoare în Republica Moldova nu corespund cerinţelor menţionate în certificatul de conformitate străin. În cazul unei decizii negative, refuzul de recunoaştere a certificatului de conformitate a articolului pirotehnic şi/sau a raportului de încercări, emise de un organism de evaluare a conformităţii acreditat străin, se motivează în scris.
    (10) Organismele de evaluare a conformităţii articolelor pirotehnice acreditate plasează pe pagina web oficială orice refuz, restricţie, suspendare sau retragere a certificatelor de conformitate a articolelor pirotehnice.
    (11) Organismele de evaluare a conformităţii articolelor pirotehnice acreditate, în conformitate cu prezenta lege, oferă celorlalte organisme de evaluare a conformităţii acreditate care îndeplinesc activităţi similare de evaluare a conformităţii articolelor pirotehnice informaţii relevante privind aspecte ce ţin de rezultatele negative ale evaluărilor conformităţii şi, la cerere, rezultatele pozitive ale evaluărilor conformităţii articolelor pirotehnice.
    (12) Decizia organismului de evaluare a conformităţii articolelor pirotehnice acreditat în Republica Moldova poate fi contestată potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000.
Capitolul VI
ETICHETAREA ARTICOLELOR PIROTEHNICE
    Articolul 16. Etichetarea articolelor pirotehnice
    (1) Producătorul asigură etichetarea în mod vizibil şi lizibil a articolelor pirotehnice, cu excepţia articolelor pirotehnice destinate vehiculelor, puse la dispoziţia consumatorului, astfel încît informaţia să nu poată fi radiată.
    (2) Eticheta de pe articolele pirotehnice va cuprinde cel puţin numele şi adresa producătorului, iar în cazul în care producătorul nu este stabilit în Republica Moldova, va cuprinde cel puţin numele producătorului şi numele şi adresa importatorului, denumirea şi tipul articolului, numărul de înregistrare, categoria şi instrucţiunile de utilizare, anul producţiei pentru articolele pirotehnice de divertisment din categoriile 3 şi 4, precum şi distanţa minimă de securitate. Etichetarea cuprinde conţinutul net de explozivi.
    (3) Articolele pirotehnice de divertisment se însoţesc, de asemenea, cel puţin de următoarele avertizări şi informaţii, în funcţie de categorie:
    a) categoria 1: „A se utiliza numai în exterior”, alături de distanţa minimă de securitate;
    b) categoria 2: „A se utiliza numai în exterior”, alături de distanţa sau de distanţele minime de securitate;
    c) categoria 3: „A se utiliza numai în exterior”, alături de distanţa sau distanţele minime de securitate;
    d) categoria 4: „A se utiliza numai de  pirotehnicieni autorizaţi”, alături de distanţa sau distanţele minime de securitate.
    (4) Articolele pirotehnice de scenă sînt însoţite cel puţin de următoarele avertizări şi informaţii:
    a) categoria T1: „A se utiliza numai în exterior”, alături de distanţa minimă de securitate;
    b) categoria T2: „A se utiliza numai de pirotehnicieni autorizaţi”, alături de distanţa sau distanţele minime de securitate.
    (5) În cazul în care articolul pirotehnic respectiv nu are o suprafaţă suficient de mare pentru îndeplinirea cerinţelor de etichetare menţionate la alin. (2), (3) şi (4), informaţiile trebuie afişate pe cel mai mic posibil ambalaj al produsului.
    Articolul 17. Etichetarea articolelor pirotehnice
                         destinate vehiculelor
    (1) Etichetarea articolelor pirotehnice utilizate la vehicule cuprinde numele producătorului, denumirea şi tipul articolului, numărul de înregistrare şi instrucţiunile de utilizare în condiţii de siguranţă.
    (2) În cazul în care articolul respectiv nu are o suprafaţă suficient de mare pentru îndeplinirea cerinţelor de etichetare menţionate la alin. (1), informaţiile trebuie afişate pe ambalajul produsului.
    (3) Operatorii economici pun la dispoziţia utilizatorilor fişa tehnică de securitate. Fişa tehnică de securitate poate fi furnizată pe suport de hîrtie sau în format electronic, cu condiţia ca utilizatorul să aibă mijloacele necesare pentru a o accesa.
Capitolul VII
REGLEMENTAREA PRIN LICENŢIERE A
ACTIVITĂŢII ÎN DOMENIUL PIROTEHNIEI

    Articolul 18. Genurile de activitate pirotehnică supuse
                         reglementării prin licenţiere
    (1) Se supun licenţierii următoarele genuri de activitate: producerea, asamblarea, importul, exportul, reexportul, depozitarea, comercializarea articolelor pirotehnice şi/sau prestarea serviciului „Spectacole pirotehnice şi focuri de artificii cu articole pirotehnice de destinaţie profesională”.
    (2) Titularii de licenţă pentru activitate în domeniul respectiv au dreptul:
    a) să desfăşoare activităţi de producere şi asamblare a articolelor pirotehnice, inclusiv proiectarea, producerea, fabricarea, confecţionarea, asamblarea, experimentarea, depozitarea, comercializarea, transportul, exportul şi nimicirea articolelor pirotehnice, precum şi activităţi de import, export, reexport de mijloace pirotehnice şi de părţi componente ale acestora;
    b) să efectueze importul, depozitarea şi comercializarea articolelor pirotehnice, inclusiv reexportul, transportul şi nimicirea articolelor pirotehnice;
    c) să presteze servicii „Spectacole pirotehnice şi focuri de artificii cu articole pirotehnice de destinaţie profesională”, inclusiv efectuarea focurilor de artificii cu articole pirotehnice de divertisment din categoria 4, articole pirotehnice de scenă din categoria T2 şi/sau alte articole pirotehnice din categoria P2.
    Articolul 19. Condiţii de licenţiere
    (1) Licenţa pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute la art. 18 se eliberează persoanei fizice sau juridice care îndeplineşte următoarele condiţii:
    a) deţine spaţii destinate proiectării, experimentării, producerii, asamblării, depozitării sau, după caz, destinate comercializării articolelor pirotehnice, controlate cu întocmirea procesului-verbal de control de rigoare de către organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor;
    [Art.19 al.(1), lit.a) modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    b) dispune de transport specializat pentru transportul mărfurilor periculoase, corespunzător condiţiilor stabilite în Acordul european referitor  la transportul  rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care Republica Moldova a aderat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 44-XIV din 4 iunie 1998, sau are încheiat contract de prestare a serviciilor de transport cu o persoană care dispune de transport specializat pentru transportul mărfurilor periculoase;
    c) cel puţin un angajat dispune de carnet de pirotehnician autorizat;
    d) toţi angajaţii întreprinderii întrunesc condiţiile prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. a), c) şi d). Întrunirea condiției specificate la art. 22 alin. (1) lit. d) se atestă de către solicitantul de licență în baza declarației persoanei privind lipsa antecedentelor penale.
    [Art.19 al.(1), lit.d) modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (2) Răspunderea pentru selecţia, angajarea, nivelul pregătirii, echiparea şi dotarea personalului angajat revine angajatorului.
    Articolul 20. Documente necesare pentru obţinerea
                         sau prelungirea licenţei
    (1) Pentru obţinerea licenţei, conducătorul întreprinderii sau organizaţiei ori persoana împuternicită de acesta sau persoana fizică depune la autoritatea de licenţiere respectivă, personal, prin scrisoare  recomandată sau prin poştă electronică (sub formă de document electronic cu semnătură electronică), o declaraţie de modelul stabilit de această autoritate, semnată de persoana care depune declaraţia, şi documentele necesare prevăzute în Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător.
    [Art.20 al.(1) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (2) La declaraţia de eliberare sau prelungire a licenţei pentru desfăşurarea activităţilor de import, de depozitare a articolelor pirotehnice, precum şi de prestare a serviciilor „Spectacole pirotehnice şi focuri de artificii cu articole pirotehnice de destinaţie profesională”, suplimentar la documentele prevăzute la alin. (1), se anexează:
    a) copia de pe procesul-verbal de control prevăzut la art. 19 alin. (1) lit. a);
    [Art.20 al.(2), lit.a) modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    b) copia de pe carnetul de pirotehnician autorizat pentru cel puţin un angajat.
    (3) La declaraţia de eliberare sau prelungire a licenţei pentru desfăşurarea activităţii de producere şi asamblare a articolelor pirotehnice, suplimentar la documentele prevăzute la alin. (1), se anexează:
    a) actele prevăzute la alin. (2);
    b) copia de pe diploma de studii în domeniul pirotehniei pentru angajaţii implicaţi în procesul de producere şi asamblare a articolelor pirotehnice;
    c) copia de pe certificatul de acreditare a laboratorului de încercări ale articolelor pirotehnice sau de pe contractul de prestare a serviciilor încheiat cu un laborator de încercări acreditat în Republica Moldova ori cu un laborator de încercări acreditat în străinătate, recunoscut de Republica Moldova.
    Articolul 21. Suspendarea, reluarea valabilităţii
                          şi retragerea licenţei
    (1) Suspendarea, reluarea valabilităţii şi retragerea licenţei se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător.
    [Art.21 al.(1) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (2) La încetarea activităţii în legătură cu suspendarea sau retragerea licenţei, titularul este obligat să predea licenţa în termen de 10 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei autorităţii care a emis-o.
    (3) În cazul retragerii licenţei, taxa pentru licenţă nu se restituie.
    (4) Decizia privind suspendarea sau retragerea licenţei poate fi contestată potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000.
Capitolul VIII
AUTORIZAREA PIROTEHNICIENILOR
    Articolul 22. Condiţiile de autorizare a pirotehnicienilor
    (1) Calitatea de pirotehnician autorizat se atribuie, în condiţiile prezentei legi, cetăţenilor Republicii Moldova cu domiciliul permanent în Republica Moldova, cetăţenilor străini cărora li s-a acordat dreptul de şedere permanentă sau provizorie în Republica Moldova şi apatrizilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    a) au împlinit vîrsta de 18 ani;
    b) au absolvit un curs de calificare în meseria de pirotehnician;
    c) sînt apţi din punct de vedere psihologic şi medical pentru utilizarea articolelor pirotehnice;
    d) nu au antecedente penale;
    e) au susţinut examenul prevăzut la alin. (4).
    (2) Obţinerea calificării de pirotehnician conferă persoanei respective dreptul de a solicita autorizarea exercitării activităţii de pirotehnician.
    (3) Cursurile de calificare în meseria de pirotehnician, prevăzute la alin. (1) lit. b), pot fi organizate de către persoanele fizice sau juridice autorizate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, prin procedura de aprobare a programelor.
    [Art.22 al.(3) modificat prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]
    (4) Autorizarea pirotehnicienilor se face în baza unui examen susţinut în faţa Comisiei de autorizare a pirotehnicienilor.
    (5) După promovarea examenului, solicitantul trebuie să efectueze o practică timp de două luni sub supravegherea unui pirotehnician autorizat, care deţine licenţă şi are experienţă în domeniu nu mai puţin de un an.
    (6) Carnetul de pirotehnician autorizat se eliberează de Ministerul Afacerilor Interne, pe termen nelimitat, după ce solicitantul face dovadă că întruneşte condiţiile prevăzute la alin. (5).
    (7) Decizia de nepromovare a examenului de autorizare pentru exercitarea activităţii de pirotehnician se motivează în mod corespunzător şi poate fi contestată potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000.
    (8) Autorizarea pirotehnicienilor se exceptează de la procedura aprobării tacite.
    [Art.22 al.(8) în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    Articolul 23. Periodicitatea testării psihologice
                         a pirotehnicienilor autorizaţi
    (1) O dată la doi ani pirotehnicienii autorizaţi au obligaţia să susţină testarea psihologică în faţa unui psiholog, autorizat în acest sens, prin aviz, de Ministerul Afacerilor Interne, pentru a stabili dacă aceştia sînt sau nu apţi pentru activitatea pe care o îndeplinesc.
    (2) Testarea psihologică se efectuează în termen de 30 de zile înainte de data expirării valabilităţii ultimei testări.
    Articolul 24. Suspendarea, anularea şi retragerea
                         carnetului de pirotehnician autorizat
    (1) Neefectuarea testării psihologice în termenul scadent atrage după sine suspendarea carnetului de pirotehnician autorizat pînă la momentul susţinerii testării.
    (2) Carnetul de pirotehnician autorizat se anulează şi se retrage de către autoritatea emitentă în următoarele cazuri:
    a) ca urmare a încălcărilor grave, dacă au rezultat victime ori pagube materiale, sau ca urmare a încălcărilor repetate ale prevederilor legale referitoare la regimul articolelor pirotehnice;
    b) la întreruperea activităţii pentru o perioadă  mai mare de 3 ani;
    c) ca urmare a neefectuării testării psihologice într-o perioadă mai mare de 12 luni de la data expirării valabilităţii ultimei testări.
    (3) Titularul carnetului de pirotehnician autorizat este obligat, în decurs de 10 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de anulare a carnetului de pirotehnician autorizat, să depună carnetul anulat la organul emitent.
    (4) Obţinerea unui nou carnet este posibilă numai în baza unui examen de autorizare, prevăzut la art. 22 alin. (4).
     (5) În cazul în care, în urma susţinerii testării psihologice, rezultă că persoana examinată nu este aptă să exercite meseria, acesteia i se retrage dreptul de practicare a meseriei de pirotehnician şi i se anulează carnetul de pirotehnician autorizat.
Capitolul IX
CONTROLUL SPAŢIILOR DE PRODUCERE, ASAMBLARE,
DEPOZITARE ŞI/SAU COMERCIALIZARE A ARTICOLELOR
PIROTEHNICE. ADMITEREA EFECTUĂRII FOCURILOR
DE ARTIFICII
    [Capitolul IX denumirea modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    Articolul 25.  Controlulspaţiilor de producere, asamblare,
                           depozitare şi/sau comercializare a articolelor
                           pirotehnice
    [Art.25 denumirea modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (1) Utilizarea conform destinației a spațiilor de producere, asamblare, depozitare şi comercializare a articolelor pirotehnice se admite de către organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor în cazul în care acestea corespund cerinţelor stabilite de Reglementarea tehnică „Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova” RT DSE 1.01-2005, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1159 din 24 octombrie 2007, şi sînt utilate cu sisteme de alarmă şi protecţie împotriva efracţiei şi cu sisteme de supraveghere video.
    [Art.25 al.(1) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (2) Spaţiile prevăzute la alin. (1) pot fi modificate prin proiect şi pot funcţiona numai după controlul efectuat de către organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor.
    [Art.25 al.(2) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (3) Persoanele fizice şi juridice, cu 15 zile pînă la punerea în funcțiune a spaţiilor de producere, asamblare, depozitare şi comercializare a articolelor pirotehnice, vor depune la organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor o notificare cu anexarea unui dosar care va conţine date privind capacitatea maximă de stocare, conform masei nete de amestec pirotehnic, numărul camerelor şi capacitatea acestora. Notificarea va conține solicitarea din partea persoanei fizice/juridice a unui control inopinat de la organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor. Notificarea poate fi depusă în două exemplare (pe care se confirmă, prin semnătura sau ștampila autorității competente, data recepționării), cu păstrarea unui exemplar de către deponent ca dovadă a depunerii.
    [Art.25 al.(3) în redcația LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (4) Organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor este obligat să recepționeze și să înregistreze notificarea prevăzută la alin. (3) și, după caz, în cel mult 15 zile lucrătoare, să efectueze o vizită de control în conformitate cu Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, în urma căreia va elibera procesul-verbal de control în care se va constata conformarea cu cerințele prezentei legi sau se va prescrie înlăturarea neconformităților existente.
    [Art.25 al.(4) în redcația LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (5) În cazul în care organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor nu a inițiat un control al spațiilor de producere, asamblare, depozitare și comercializare a articolelor pirotehnice și nu a întocmit procesul-verbal de control în decursul a 15 zile lucrătoare de la depunerea notificării, survine principiul aprobării tacite și exemplarul de notificare pe care se confirmă recepționarea notificării substituie procesul-verbal de control pînă la data la care organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor va elibera un proces-verbal de control în modul corespunzător. În urma aprobării tacite, exemplarul notificării substituie procesul-verbal de control și în cazul indicat la art. 20 alin. (2).
    [Art.25 al.(5) în redcația LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.25 al.(6) abrogat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    Articolul 26. Restricţii la  depozitarea articolelor
                         pirotehnice
    (1) În spaţiile de depozitare şi/sau comercializare a articolelor pirotehnice, acestea se păstrează în ambalajul original sau în unitatea de ambalare cea mai mică a furnizorului, după cum urmează:
    a) în clădiri cu spaţii comerciale şi în încăperi de comercializare – numai articole pirotehnice de divertisment de categoriile 1, 2 şi/sau 3, articole pirotehnice de scenă din categoria T1 şi/sau alte articole pirotehnice de categoria P1, cu greutatea totală de pînă la 300 kg;
    b) într-o încăpere alăturată spaţiului de comercializare care nu serveşte şederii continue a persoanelor – numai articole pirotehnice de divertisment de categoriile 1, 2 şi/sau 3, articole pirotehnice de scenă din categoria T1 şi/sau alte articole pirotehnice de categoria P1, cu greutatea totală de pînă la 600 kg;
    c) în clădiri nelocuite, situate în zone populate, sau într-o încăpere de depozitare a unei clădiri utilizate în exclusivitate în scopuri industriale – numai articole pirotehnice de divertisment de categoriile 1, 2 şi/sau 3,  articole pirotehnice de scenă din categoria T1 şi/sau alte articole pirotehnice de categoria P1, cu  greutatea totală de pînă la 1000 kg.
    (2) Cantităţile mai mari decît cele menţionate la lit. a)–c) şi articolele pirotehnice de divertisment din categoria 4, articolele pirotehnice de scenă din categoria T2 şi/sau alte articole pirotehnice din categoria P2 se păstrează numai în depozite de articole pirotehnice controlate în prealabil de către organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor.
    [Art.26 al.(2) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    Articolul 27. Condiţiile de prestare a serviciilor
                         „Spectacole pirotehnice şi focuri
                          de artificii cu articole pirotehnice
                          de destinaţie profesională”
    (1) Pentru efectuarea, în locurile publice, a focurilor de artificii cu articole pirotehnice de divertisment din categoria 4, cu articole pirotehnice de scenă din categoria T2 şi/sau cu alte articole pirotehnice din categoria P2, titularul de licenţă în domeniu va solicita un control inopinat de la organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor și va obține procesul-verbal de control corespunzător.
    [Art.27 al.(1) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (2) Controlul prevăzut la alin. (1) se va solicita în termen de pînă la 10 zile lucrătoare și se va efectua conform Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, în funcție de data și locul desfășurării serviciului pirotehnic. La finele controlului, organul de control va emite procesul-verbal de control în care va fi consemnată admisibilitatea sau inadmisibilitatea prestării serviciului preconizat, cu sau fără prescrierea unor cerințe specifice pe care solicitantul este obligat să le respecte în timpul prestării serviciului.
    [Art.27 al.(2)  în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
     [Art.27 al.(3) abrogat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
Capitolul  X
TRANSPORTUL ARTICOLELOR PIROTEHNICE
    Articolul 28. Condiţiile de transport al articolelor
                         pirotehnice
    (1) Transportul articolelor pirotehnice se efectuează cu mijloace de transport speciale, marcate în modul stabilit, în conformitate cu Acordul european referitor  la transportul  rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR).
    (2) Transportul de către persoane fizice sau juridice al articolelor pirotehnice pentru uz personal a căror greutate totală depăşeşte  60 kg se efectuează cu respectarea prevederilor alin. (1).
    Articolul 29. Tranzitul articolelor pirotehnice
    Transportul şi/sau tranzitul articolelor pirotehnice pe teritoriul Republicii Moldova de către operatorii economici stabiliţi în alte state se efectuează în baza autorizaţiilor obţinute în statele în care sînt înregistraţi, cu condiţia respectării prevederilor Acordului european referitor  la transportul  rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR), fără drept de a le pune la dispoziţie pe piaţa Republicii Moldova.
Capitolul  XI
SUPRAVEGHEREA PIEŢEI ŞI CONTROLUL PRIVIND
RESPECTAREA REGIMULUI ARTICOLELOR

PIROTEHNICE
    Articolul 30. Controlul privind respectarea regimului
                         articolelor pirotehnice
    (1) Controlul privind respectarea regimului articolelor pirotehnice se realizează de către Ministerul Afacerilor Interne, prin intermediul organului supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor.
    (2) Autoritatea prevăzută la alin. (1) dispune luarea tuturor măsurilor corespunzătoare, conform legislaţiei în vigoare, pentru asigurarea introducerii pe piaţă a articolelor pirotehnice numai în cazul în care nu pun în pericol sănătatea şi securitatea persoanelor, pentru depozitarea acestora în modul corespunzător şi utilizarea lor în scopul pentru care au fost produse.
    (3) Autorităţile cu atribuţii de control în domeniu efectuează inspecţii periodice ale articolelor pirotehnice la introducerea lor pe teritoriul ţării şi în locurile de depozitare şi de producere a acestora.
    (4) La efectuarea controlului respectării regimului articolelor pirotehnice, autoritatea de control va întreprinde măsuri corespunzătoare care vor asigura respectarea cerinţelor prezentei legi privind securitatea publică, precum şi protecţia şi siguranţa consumatorilor, atunci cînd aceste articole sînt comercializate, transportate sau utilizate în scopul pentru care au fost produse.
    (5) Autorităţile cu atribuţii de control în domeniu organizează şi efectuează supravegherea corespunzătoare a articolelor pirotehnice puse la dispoziţie pe piaţă, ţinînd cont de prezumţia de conformitate privind articolele care poartă marca de conformitate impusă.
    Articolul 31. Procedura aplicabilă articolelor pirotehnice
                         care prezintă risc pentru sănătatea şi
                         siguranţa persoanelor
    (1) În cazul în care autoritatea cu atribuţii de control stabileşte că un articol pirotehnic care intră sub incidenţa prezentei legi prezintă risc pentru sănătatea şi siguranţa persoanelor sau pentru alte aspecte de interes public, aceasta va sesiza organismul de evaluare a conformităţii articolelor pirotehnice acreditat cu privire la articolul pirotehnic respectiv.
    (2) În cazul în care, în cadrul evaluării, organismul de evaluare a conformităţii acreditat constată că articolul pirotehnic nu este conform cerinţelor stabilite în prezenta lege, solicită de îndată operatorului economic relevant să întreprindă toate acţiunile corective adecvate pentru a aduce articolul pirotehnic în conformitate cu cerinţele respective sau pentru a retrage articolul pirotehnic de pe piaţă ori pentru a-l rechema într-un termen stabilit, ţinînd cont de natura riscului pe care îl reprezintă acesta, şi informează organul cu funcţii de supraveghere a pieţei articolelor pirotehnice despre măsurile întreprinse.
    (3) Operatorul economic se asigură că sînt întreprinse acţiunile corective adecvate pentru articolele pirotehnice vizate pe care acesta le-a pus pe piaţă.
    (4) În cazul în care operatorul economic relevant nu întreprinde acţiunile corective adecvate în termenul stabilit, organul cu funcţii de supraveghere a pieţei articolelor pirotehnice ia măsuri provizorii corespunzătoare pentru a interzice sau pentru a restrînge livrarea articolului pirotehnic ori pentru a rechema sau a retrage articolul pirotehnic de pe piaţă.
    Articolul 32. Articolele pirotehnice care prezintă risc
                          pentru sănătatea şi siguranţa persoanelor
    (1) În cazul în care, în urma desfăşurării unei evaluări de conformitate, organismul de evaluare a conformităţii acreditat, deşi constată că un articol pirotehnic este în conformitate cu prezenta lege, dar prezintă risc pentru sănătatea şi siguranţa persoanelor sau pentru protecţia altor aspecte de interes public, acesta solicită operatorului economic respectiv să ia măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că articolul pirotehnic respectiv, în momentul introducerii pe piaţă, nu mai prezintă risc sau pentru a retrage articolul pirotehnic de pe piaţă ori pentru a-l rechema într-un termen rezonabil, proporţional cu natura riscului, şi informează despre aceasta organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor.
    (2) Operatorul economic asigură întreprinderea acţiunilor corective pentru articolele pirotehnice vizate pe care acesta le-a pus pe piaţă.
    Articolul 33. Neconformitatea formală
    (1) Neconformitatea formală se poate manifesta prin următoarele indicii:
    a) declaraţia de conformitate nu a fost întocmită;
    b) declaraţia de conformitate nu a fost întocmită corect;
    c) marca de conformitate impusă  nu a fost aplicată;
    d) marca de conformitate impusă  a fost aplicată cu încălcarea cerinţelor prezentei legi;
    e) documentaţia tehnică nu este disponibilă sau este incompletă.
    (2) În cazul stabilirii unui indiciu al neconformităţii formale din lista celor prevăzute la alin. (1), organismul de evaluare a conformităţii acreditat va solicita operatorului economic înlăturarea acesteia.
    (3) În cazul în care indiciul de neconformitate din lista prevăzută la alin. (1) se menţine, organismul de evaluare a conformităţii acreditat va întreprinde măsuri corespunzătoare pentru a restricţiona sau a interzice livrarea pe piaţă a articolului pirotehnic ori pentru a se asigura că acesta este rechemat sau retras de pe piaţă.
    Articolul 34. Derogări
    (1) Cu ocazia tîrgurilor, a expoziţiilor şi a demonstraţiilor în vederea comercializării articolelor pirotehnice, se permite expunerea şi utilizarea articolelor pirotehnice neconforme cu prezenta lege, cu condiţia ca un anunţ vizibil să indice clar numele şi data tîrgului, a expoziţiei sau a demonstraţiei respective, precum şi indiciile de neconformitate şi faptul că acestea nu sînt disponibile spre vînzare pînă la punerea lor în conformitate de către producător sau importator, după caz. În timpul unor astfel de evenimente se iau măsuri de siguranţă în conformitate cu cerinţele impuse de către organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor.
    (2) Se permite circulaţia şi utilizarea articolelor pirotehnice produse în scop de cercetare, dezvoltare şi testare şi care nu sînt conforme cu prezenta lege cu condiţia ca un semn vizibil să indice clar neconformitatea şi faptul că acestea nu sînt disponibile în alte scopuri decît cercetarea, dezvoltarea şi testarea.
Capitolul XII
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 35
    (1) Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi, va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în corespundere cu prezenta lege.
    (2) Licenţa eliberată pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi se consideră valabilă pînă la expirarea termenului de valabilitate a licenţei.
    (3) Persoanele fizice şi juridice care activează în domeniul pirotehniei, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, vor întreprinde măsurile necesare pentru executarea prevederilor prezentei legi.
    (4) Prezenta lege intră în vigoare după 6 luni de la data publicării.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                    Igor CORMAN

    Nr. 143. Chişinău, 17 iulie 2014.

Anexa nr. 1

CERINȚELE SECURITATE
pe care trebuie să le întrunească articolele pirotehnice
Capitolul I. Cerinţe esenţiale de securitate
    1. În scopul asigurării celui mai înalt grad de securitate şi de fiabilitate posibil, fiecare articol pirotehnic trebuie să corespundă caracteristicilor de funcţionare declarate de către producător autorităţii de certificare acreditate.
    2. Fiecare articol pirotehnic trebuie să fie proiectat şi fabricat astfel încît să poată fi neutralizat în siguranţă printr-un procedeu adecvat, cu efecte negative minime asupra mediului.
    3. Fiecare articol pirotehnic trebuie să funcţioneze corect atunci cînd va fi utilizat în scopul în care a fost fabricat.
    4. Articolele pirotehnice pot fi testate în condiţii reale (în care vor fi utilizate) dacă acest lucru nu se poate face într-un laborator de încercări acreditat.
    5. În cazul în care sînt aplicabile, vor fi luate în consideraţie sau vor fi supuse testării următoarele informaţii şi proprietăţi:
    a) proiectarea, producerea şi proprietăţile caracteristice, inclusiv compoziţia chimică amănunţită (masa şi proporţiile substanţelor utilizate), precum şi dimensiunile articolului pirotehnic;
    b) stabilitatea fizică şi chimică a articolului pirotehnic în toate condiţiile de mediu normale şi previzibile la care poate fi expus;
    c) sensibilitatea la operaţiuni normale şi previzibile de manipulare şi transport;
    d) compatibilitatea tuturor componentelor din punctul de vedere al stabilităţii lor chimice;
    e) rezistenţa articolului pirotehnic la umezeală, atunci cînd acesta este destinat utilizării într-un mediu umed sau în prezenţa apei şi cînd umezeala poate să influenţeze nefavorabil securitatea ori fiabilitatea acestuia;
    f) rezistenţa la temperaturi joase şi înalte, atunci cînd articolul pirotehnic este destinat depozitării sau utilizării la astfel de temperaturi şi cînd răcirea ori încălzirea uneia dintre componente sau a articolului pirotehnic în întregime poate să influenţeze în mod nefavorabil securitatea ori fiabilitatea acestuia;
    g) caracteristicile de securitate destinate să evite declanşarea sau aprinderea imprevizibilă ori accidentală a articolului pirotehnic;
    h) instrucţiuni corespunzătoare şi, după caz, marcaje referitoare la securitatea manipulării, depozitării, utilizării (inclusiv distanţa minimă de securitate) şi a neutralizării articolelor pirotehnice, prezentate în limba de stat;
    i) capacitatea articolului pirotehnic, a ambalajului acestuia sau a altor componente de a rezista la deteriorarea survenită în condiţii normale sau previzibile de depozitare;
    j) specificarea tuturor dispozitivelor şi accesoriilor necesare, precum şi elaborarea instrucţiunilor de folosire necesare pentru funcţionarea sigură a articolului pirotehnic.
    6. În timpul transportului sau al utilizării, articolele pirotehnice vor fi însoţite de descrierea compoziţiei lor pirotehnice, cu excepţia cazului în care aceste informaţii sînt specificate în instrucţiunile producătorului.
    7. Articolele pirotehnice nu vor conţine:
    a) explozivi comerciali, cu excepţia pulberii negre şi a compoziţiilor folosite pentru efecte luminoase;
    b) explozivi militari.
Capitolul II. Cerinţe suplimentare de securitate
pentru articolele pirotehnice de divertisment
    1. Producătorul va diviza articolele pirotehnice de divertisment în diferite categorii, conform art. 5, caracterizate prin cantitatea echivalentă netă de exploziv, distanţa minimă de securitate, nivelul de zgomot sau alte caracteristici similare. Categoria va fi indicată clar pe etichetă.
    2. Pentru articolele pirotehnice de divertisment din categoria 1 vor fi îndeplinite următoarele condiţii:
    a) distanţa minimă de securitate va fi de cel puţin 1 m, dar în unele cazuri poate fi mai mică;
    b) nivelul maxim de zgomot nu va depăşi 120 dB sau un nivel de zgomot echivalent măsurat printr-o altă metodă adecvată, la distanţa minimă de securitate;
    c) categoria 1 nu va conţine petarde, baterii de petarde, petarde luminoase şi baterii de petarde luminoase;
    d) pocnitorile din categoria 1 nu vor conţine mai mult de 2,5 mg de fulminat de argint.
    3. Pentru articolele pirotehnice de divertisment din categoria 2 vor fi îndeplinite următoarele condiţii:
    a) distanţa minimă de securitate va fi de cel puţin 8 m, dar în unele cazuri poate fi mai mică;
    b) nivelul maxim de zgomot nu va depăşi 120 dB sau un nivel de zgomot echivalent măsurat printr-o altă metodă adecvată, la distanţa de securitate.
    4. Pentru articolele pirotehnice de divertisment din categoria 3 vor fi îndeplinite următoarele condiţii:
    a) distanţa minimă de securitate va fi de cel puţin 15 m, dar în unele cazuri poate fi mai mică;
    b) nivelul maxim de zgomot nu va depăşi 120 dB sau un nivel de zgomot echivalent măsurat printr-o altă metodă adecvată, la distanţa de securitate.
    5. Articolele pirotehnice de divertisment pot conţine numai materiale care reduc riscurile pentru sănătate, bunuri materiale şi mediu, cauzate de proiectarea de fragmente.
    6. Metoda de aprindere va fi indicată clar şi vizibil, prin etichetare ori în instrucţiuni.
    7. Articolele pirotehnice de divertisment nu trebuie să aibă o traiectorie necontrolată şi imprevizibilă.
    8. Articolele pirotehnice de divertisment din categoriile 1, 2 şi 3 vor fi protejate împotriva aprinderii accidentale printr-un capac de protecţie, prin ambalare sau prin construcţia articolului pirotehnic. Articolele pirotehnice de divertisment din categoria 4 vor fi protejate împotriva aprinderii accidentale prin metode indicate de producător.
Capitolul III. Cerinţe suplimentare de securitate
pentru alte articole pirotehnice
    1. Alte articole pirotehnice trebuie să fie proiectate astfel încît să reducă la minimum riscurile pentru sănătate, bunuri materiale şi mediu în condiţii de utilizare în scopul în care au fost fabricate.
    2. Metoda de aprindere va fi indicată clar şi vizibil, prin etichetare ori în instrucţiuni.
    3. Alte articole pirotehnice trebuie să fie proiectate astfel încît să reducă riscurile pentru sănătate, bunuri materiale şi mediu, cauzate de proiectarea de fragmente, în caz de aprindere accidentală.
    4. Alte articole pirotehnice trebuie să funcţioneze corect pînă la data expirării valabilităţii indicată de producător.
Capitolul IV. Cerinţe suplimentare de securitate
pentru dispozitive de aprindere
    1. Dispozitivele de aprindere trebuie să fie capabile de o declanşare fiabilă şi să aibă o capacitate de declanşare suficientă în toate condiţiile de utilizare normale şi previzibile.
    2. Dispozitivele de aprindere trebuie să fie protejate împotriva descărcărilor electrostatice în condiţii de depozitare şi utilizare normale şi previzibile.
    3. Aprinzătoarele electrice trebuie să fie protejate împotriva cîmpurilor electromagnetice în condiţii de depozitare şi utilizare normale şi previzibile.
    4. Învelişul fitilurilor trebuie să aibă o rezistenţă mecanică suficientă şi să protejeze în mod adecvat încărcătura explozivă atunci cînd aceasta este expusă la solicitări mecanice normale şi previzibile.
    5. Informaţia privind parametrii care determină timpul de ardere a fitilurilor trebuie să fie furnizată împreună cu articolul.
    6. Informaţia privind caracteristicile electrice ale aprinzătoarelor electrice (de exemplu, curent minim de funcţionare, rezistenţă electrică etc.) trebuie să fie furnizată împreună cu articolul.
    7. Reoforii aprinzătoarelor electrice trebuie să aibă o izolaţie şi o rezistenţă mecanică suficientă, inclusiv în ceea ce priveşte soliditatea legăturii cu aprinzătorul.

Anexa nr. 2

PROCEDURI DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII
Capitolul I
    Modulul B: Examinarea de tip
    Acest modul descrie procedura prin care organismul de evaluare a conformităţii acreditat constată şi atestă că un exemplar reprezentativ din producţia  respectivă îndeplineşte cerinţele prezentei legi.
    1. Producătorul depune cererea pentru examinarea de tip organismului de evaluare a conformităţii acreditat ales de către acesta, care include:
    a) numele şi adresa producătorului;
    b) declaraţia scrisă în care se specifică faptul că aceeaşi cerere nu a mai fost depusă la un alt organism de evaluare a conformităţii acreditat;
    c) documentaţia tehnică descrisă la pct. 4.
    2. Solicitantul pune la dispoziţia organismului de evaluare a conformităţii acreditat un exemplar reprezentativ din producţia respectivă, denumit în continuare articol-tip.
    3. Organismul de evaluare a conformităţii acreditat poate solicita exemplare suplimentare, dacă acestea îi sînt necesare pentru a desfăşura testările.
    4. Documentaţia tehnică trebuie să asigure evaluarea conformităţii articolului cu cerinţele prezentei legi, să reflecte etapele proiectării, producerii şi funcţionării articolului în măsura în care acest lucru este relevant pentru efectuarea acestei evaluări şi să includă următoarele elemente:
    a) descrierea generală a articolului pirotehnic;
    b) desene de concepţie şi de execuţie, precum şi scheme, de exemplu ale componentelor, subansamblurilor şi circuitelor;
    c) descrierile şi explicaţiile necesare pentru înţelegerea desenelor şi a schemelor respective şi pentru funcţionarea articolului pirotehnic;
    d) lista standardelor de referinţă şi o descriere a soluţiilor adoptate pentru îndeplinirea cerinţelor esenţiale de securitate ale prezentei legi, atunci cînd nu au fost aplicate standardele de referinţă;
    e) rezultatele calculelor de proiectare efectuate, ale verificărilor efectuate etc.;
    f) rapoartele de testare.
    5. Organismul de evaluare a conformităţii acreditat:
    a) examinează documentaţia tehnică, verifică dacă articolul pirotehnic a fost produs în conformitate cu această documentaţie şi identifică elementele proiectate conform dispoziţiilor corespunzătoare ale standardelor de referinţă, precum şi cele proiectate fără aplicarea dispoziţiilor corespunzătoare ale acestor standarde;
    b) efectuează examinările şi testele corespunzătoare sau dispune efectuarea lor pentru a verifica dacă soluţia aplicată de către producător întruneşte cerinţele esenţiale de securitate stabilite de prezenta lege;
    c) efectuează examinările corespunzătoare şi testele necesare pentru a verifica dacă, în cazul în care producătorul a decis să aplice standardele conexe, acestea au fost aplicate corect;
    d) convine cu producătorul asupra unui loc unde se vor efectua controalele şi testele.
    6. În cazul în care articolul pirotehnic este conform cu dispoziţiile corespunzătoare din prezenta lege, organismul de evaluare a conformităţii acreditat va elibera solicitantului un certificat de examinare de tip. Certificatul trebuie să cuprindă numele şi adresa producătorului, rezultatele examinării şi datele necesare pentru identificarea articolului pirotehnic certificat. La certificat trebuie anexată o listă cu elementele relevante din documentaţia tehnică, o copie de pe aceasta rămînînd la organismul de evaluare a conformităţii acreditat.
    7. Atunci cînd refuză să elibereze producătorului un certificat de examinare de tip, organismul de evaluare a conformităţii acreditat trebuie să îşi motiveze refuzul în mod amănunţit.
    8. Refuzul organismului de evaluare a conformităţii acreditat poate fi contestat în modul stabilit de legislaţie.
    9. Producătorul informează organismul de evaluare a conformităţii acreditat, care deţine documentaţia tehnică referitoare la certificatul de examinare de tip, cu privire la toate modificările articolului-tip certificat care pot influenţa conformitatea cu cerinţele esenţiale de securitate stabilite de prezenta lege sau cu termenul de valabilitate a certificatului. Astfel de modificări conduc la necesitatea eliberării unui nou certificat sub forma unei completări a certificatului iniţial de examinare de tip.
    10. Fiecare organism de evaluare a conformităţii acreditat trebuie să comunice celorlalte organisme de evaluare a conformităţii acreditate informaţiile relevante referitoare la certificatele de examinare de tip şi la completările eliberate sau retrase.
    11. Celelalte organisme de evaluare a conformităţii acreditate pot primi copii de pe certificatele de examinare de tip şi/sau de pe oricare completări aduse acestora. Anexele la certificate sînt accesibile celorlalte organisme de evaluare a conformităţii acreditate.
    12. Dacă producătorul nu este stabilit în Republica Moldova, obligaţia de a păstra documentaţia tehnică îi revine persoanei care introduce produsul pe piaţă.
Capitolul II
    Modulul C: Conformitatea cu tipul
    Acest modul descrie procedura prin care producătorul garantează şi declară că articolele pirotehnice respective sînt în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare de tip şi îndeplinesc cerinţele prezentei legi care li se aplică. Producătorul aplică marca de conformitate impusă  pe fiecare articol pirotehnic şi întocmeşte o declaraţie scrisă de conformitate.
    1. Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de producţie să asigure conformitatea produsului cu tipul descris în certificatul de examinare de tip şi cu cerinţele esenţiale de securitate din prezenta lege.
    2. Un organism de evaluare a conformităţii acreditat ales de producător efectuează sau dispune efectuarea de controale cu privire la articolul pirotehnic la intervale de timp aleatorii, examinează un eşantion de articole pirotehnice finite, prelevat la faţa locului de organismul de evaluare a conformităţii acreditat, şi efectuează teste corespunzătoare definite în standardul de referinţă aplicabil sau alte teste echivalente în scopul verificării conformităţii articolelor cu cerinţele prezentei legi care li se aplică. În cazul în care unul sau mai multe eşantioane de articole examinate nu sînt conforme, organismul de evaluare a conformităţii acreditat ia măsurile corespunzătoare.
    3. Sub responsabilitatea organismului de evaluare a conformităţii acreditat, producătorul aplică pe product numărul de identificare al organismului corespunzător în procesul de producţie.
Capitolul III
    Modulul D:  Asigurarea calităţii producţiei
    Acest modul descrie procedura prin care producătorul care îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 1 garantează şi declară că articolele pirotehnice respective sînt în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare de tip şi îndeplinesc cerinţele prezentei legi care li se aplică. Producătorul aplică marca de conformitate impusă  pe fiecare articol şi întocmeşte o declaraţie scrisă de conformitate. Marca de conformitate impusă  trebuie să fie însoţită de numărul de identificare al organismului de evaluare a conformităţii acreditat, responsabil de supravegherea prevăzută la pct. 3.
    1. Producătorul utilizează un sistem de management al calităţii producţiei certificat pentru producerea, inspecţia finală şi testarea articolelor pirotehnice în conformitate cu pct. 2, fiind supus supravegherii prevăzute la pct. 3.
    2. Sistemul de management al calităţii producţiei se referă la următoarele:
    1) producătorul depune la organismul de evaluare a conformităţii acreditat ales de el o cerere de evaluare a sistemului său de management al calităţii producţiei, de care se conduce la producerea articolelor sale pirotehnice respective, care include:
    a) toate informaţiile relevante pentru categoria respectivă de articole pirotehnice;
    b) documentele referitoare la sistemul de management al calităţii producţiei;
    c) documentaţia tehnică referitoare la articolul-tip omologat şi o copie de pe certificatul de examinare de tip;
    2) sistemul de management al calităţii producţiei trebuie să asigure conformitatea articolelor pirotehnice cu tipul descris în certificatul de examinare de tip şi cu cerinţele prezentei legi care li se aplică;
    3) toate elementele, cerinţele şi dispoziţiile adoptate de producător se consemnează sistematic şi ordonat, sub forma unor ansambluri de măsuri, proceduri şi instrucţiuni scrise;
    4) documentele privind sistemul de management al calităţii producţiei trebuie să permită o interpretare uniformă a programelor de asigurare a calităţii producţiei, a planurilor, a manualelor şi a documentelor privind calitatea;
    5) documentele includ, în special, următoarele elemente:
    a) descrierea obiectivelor privind asigurarea calităţii producţiei, a structurii organizatorice, a responsabilităţilor şi a atribuţiilor conducerii cu privire la calitatea articolelor pirotehnice;
    b) descrierea tehnicilor, proceselor şi a acţiunilor sistematice de producţie, de control al calităţii şi de asigurare a calităţii producţiei;
    c) descrierea examinărilor şi a testelor care vor fi efectuate înaintea, în timpul şi la încheierea producţiei, precum şi a frecvenţei efectuării acestora;
    d) documentele privind calitatea producţiei, cum ar fi rapoartele de inspecţie şi datele privind testarea, datele privind etalonarea şi rapoartele privind calificarea personalului implicat;
    e) descrierea mijloacelor de supraveghere a atingerii nivelului corespunzător de calitate a articolelor pirotehnice şi a funcţionării eficiente a sistemului de management al calităţii producţiei;
    6) organismul de evaluare a conformităţii acreditat evaluează sistemul de management al calităţii producţiei pentru a determina dacă acesta îndeplineşte cerinţele prevăzute la subpct. 2). Acest sistem prezumă conformitatea cu cerinţele respective în ceea ce priveşte sistemele de management al calităţii producţiei care pun în aplicare standardul de referinţă relevant. Evaluarea conformităţii va fi efectuată de echipa de audit care va include cel puţin un membru cu experienţă în domeniul evaluării tehnologiei produsului respectiv. Procedura de evaluare include o vizită de inspecţie a spaţiilor producătorului;
    7) în urma controlului, organismul de evaluare a conformităţii acreditat comunică producătorului decizia de evaluare;
    8) producătorul se angajează să îndeplinească obligaţiile impuse de sistemul de management al calităţii producţiei certificat şi să îl menţină la un nivel adecvat şi eficient;
    9) producătorul informează organismul de evaluare a conformităţii acreditat, care a certificat sistemul său de management al calităţii producţiei, cu privire la orice modificare propusă a sistemului de management al calităţii producţiei;
    10) organismul de evaluare a conformităţii acreditat evaluează modificările propuse şi decide dacă sistemul de management al calităţii producţiei astfel modificat mai îndeplineşte cerinţele prevăzute la subpct. 2) sau dacă este necesară o nouă evaluare;
    11) decizia de evaluare a modificărilor se comunică producătorului.
    3. Supravegherea sub responsabilitatea organismului de evaluare a conformităţii acreditat se referă la următoarele:
    1) scopul supravegherii este  de a asigura faptul că producătorul îndeplineşte întocmai obligaţiile care rezultă din sistemul de management al calităţii certificat;
    2) producătorul asigură accesul organismului de evaluare a conformităţii acreditat, în scopul inspectării spaţiilor de producţie, de control, de testare şi de depozitare, furnizînd acestuia toate informaţiile necesare, în special:
    a) documentele privind sistemul de management al calităţii producţiei;
    b) documentele privind calitatea producţiei, cum ar fi rapoartele de inspecţie şi datele privind testarea, datele privind etalonarea şi rapoartele privind calificarea personalului implicat;
    3) organismul de evaluare a conformităţii acreditat efectuează periodic auditul pentru a se asigura că producătorul menţine şi aplică sistemul de management al calităţii producţiei şi furnizează producătorului un raport de audit;
    4) organismul de evaluare a conformităţii acreditat poate vizita inopinat producătorul. În timpul unor astfel de vizite, dacă este necesar, organismul de evaluare a conformităţii acreditat efectuează sau dispune efectuarea unor teste pentru a verifica buna funcţionare a sistemului de management al calităţii producţiei. Organismul de evaluare a conformităţii acreditat prezintă producătorului un raport privind vizita şi, în cazul efectuării unui test, un raport de testare.
    4. Producătorul păstrează, la dispoziţia autorităţilor cu atribuţii de control în domeniu, timp de cel puţin 10 ani de la data producerii articolului pirotehnic, următoarele:
    a) documentele prevăzute la pct. 2 subpct. 1) lit. b);
    b) documentele privind modificările la pct. 2 subpct. 9);
    c) deciziile şi rapoartele organismului de evaluare a conformităţii acreditat, prevăzute la pct. 2 subpct. 7), pct. 3 subpct. 3) şi 4).
    5. Fiecare organism de evaluare a conformităţii acreditat furnizează celorlalte organisme de evaluare a conformităţii acreditate informaţiile relevante cu privire la certificatele privind sistemul de management al calităţii producţiei, eliberate sau retrase.
Capitolul IV
    Modulul E:  Asigurarea calităţii produsului
    Acest modul descrie procedura prin care producătorul care îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 1 garantează şi declară că articolele pirotehnice respective sînt în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare de tip şi îndeplinesc cerinţele prezentei legi care li se aplică. Producătorul aplică marca de conformitate impusă pe fiecare articol şi întocmeşte o declaraţie scrisă de conformitate. Marca de conformitate impusă  trebuie să fie însoţită de numărul de identificare al organismului de evaluare a conformităţii acreditat, responsabil de supravegherea prevăzută la pct. 3.
    1. Producătorul utilizează un sistem de management al asigurării calităţii produsului certificat pentru inspecţia finală a articolelor pirotehnice şi pentru testare în conformitate cu pct. 2, fiind supus supravegherii prevăzute la pct. 3.
    2. Sistemul de management al asigurării calităţii produsului se referă la următoarele:
    1) producătorul depune la organismul de evaluare a conformităţii acreditat ales de el o cerere de evaluare a sistemului său de management al calităţii articolelor sale pirotehnice, de care se conduce la producerea acestora, care include:
    a) toate informaţiile relevante pentru categoria respectivă de articole pirotehnice;
    b) documentele referitoare la sistemul de management al asigurării calităţii produsului;
    c) documentaţia tehnică referitoare la articolul-tip omologat şi o copie de pe certificatul de examinare de tip;
    2) în cadrul sistemului de management al calităţii produsului, se examinează fiecare articol pirotehnic şi se efectuează testele corespunzătoare sau echivalente definite în standardul sau în standardele de referinţă aplicabile, desfăşurate pentru verificarea conformităţii articolului cu cerinţele relevante ale prezentei legi;
    3) toate elementele, cerinţele şi dispoziţiile adoptate de producător se consemnează sistematic şi ordonat, sub forma unor ansambluri de măsuri, proceduri şi instrucţiuni scrise. Documentele sistemului de management al asigurării calităţii produsului trebuie să permită o interpretare uniformă a programelor de asigurare a calităţii produsului, a planurilor, a manualelor şi a documentelor privind asigurarea calităţii produsului;
    4) documentele includ, în special, următoarele elemente:
    a) descrierea obiectivelor privind asigurarea calităţii produsului, a structurii organizatorice, a responsabilităţilor şi a atribuţiilor conducerii cu privire la calitatea produselor;
    b) descrierea controalelor şi testelor care vor fi efectuate la încheierea producţiei;
    c) descrierea mijloacelor de supraveghere a funcţionării eficiente a sistemului de management al asigurării calităţii produsului;
    d) documentele privind asigurarea calităţii produsului, cum ar fi rapoartele de inspecţie şi datele privind testarea, datele privind etalonarea şi rapoartele referitoare la calificarea personalului implicat;
    5) organismul de evaluare a conformităţii acreditat evaluează sistemul de management al calităţii pentru a determina dacă acesta îndeplineşte cerinţele prevăzute la subpct. 2). Acest sistem prezumă conformitatea cu aceste cerinţe în ceea ce priveşte sistemele de management al asigurării calităţii produsului care pun în aplicare standardul de referinţă relevant;
    6) evaluarea conformităţii va fi efectuată de echipa de audit care va include cel puţin un membru cu experienţă în domeniul evaluării tehnologiei produsului respectiv. Procedura de evaluare a conformităţii include o vizită de inspecţie în spaţiile de producţie ale producătorului;
    7) în urma controlului, organismul de evaluare a conformităţii acreditat comunică producătorului decizia de evaluare a articolului pirotehnic;
    8) producătorul se angajează să îndeplinească obligaţiile impuse de sistemul de management al asigurării calităţii produsului certificat şi să îl menţină la un nivel adecvat şi eficient;
    9) producătorul informează organismul de evaluare a conformităţii acreditat, care a certificat sistemul său de management al asigurării calităţii produsului, cu privire la orice modificare propusă a sistemului de management al asigurării calităţii produsului;
    10) organismul de evaluare a conformităţii acreditat evaluează modificările propuse şi decide dacă sistemul de management al asigurării calităţii produsului astfel modificat mai îndeplineşte cerinţele prevăzute la subpct. 2) sau dacă este necesară o nouă evaluare;
    11) decizia de evaluare a modificărilor se comunică producătorului.
    3. Supravegherea sub responsabilitatea organismului de evaluare a conformităţii acreditat se referă la următoarele:
    1) scopul supravegherii este de a asigura îndeplinirea întocmai de către producător a obligaţiilor care decurg din sistemul de management al asigurării calităţii produsului certificat;
    2) producătorul asigură accesul organismului de evaluare a conformităţii acreditat, în scopul inspectării spaţiilor de producţie, de control, de testare şi de depozitare, furnizînd acestuia toate informaţiile necesare, în special:
    a) documentele privind sistemul de management al calităţii produsului;
    b) documentaţia tehnică, după caz;
    c) documentele privind asigurarea calităţii produsului, cum ar fi rapoartele de inspecţie şi datele privind testarea, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea personalului implicat;
    3) organismul de evaluare a conformităţii acreditat efectuează periodic auditul pentru a se asigura că producătorul menţine şi aplică sistemul de management al calităţii şi furnizează producătorului un raport de audit;
    4) de asemenea, organismul de evaluare a conformităţii acreditat poate vizita inopinat producătorul. În timpul unor astfel de vizite, dacă este necesar, organismul de evaluare a conformităţii acreditat efectuează sau dispune efectuarea unor teste pentru a verifica buna funcţionare a sistemului de management al calităţii produsului. Organismul de evaluare a conformităţii acreditat furnizează producătorului un raport privind vizita şi, în cazul efectuării unui test, un raport de testare.
    4. Producătorul păstrează, la dispoziţia autorităţilor cu atribuţii de control în domeniu, timp de cel puţin 10 ani de la data producerii articolului, următoarele:
    a) documentele prevăzute la pct. 2 subpct.1) lit. b);
    b) documentele privind modificările prevăzute la pct. 2 subpct. 9);
    c) deciziile şi rapoartele organismului de evaluare a conformităţii acreditat, prevăzute la pct. 2 subpct. 7), pct. 3 subpct. 3) şi 4).
    5. Fiecare organism de evaluare a conformităţii acreditat furnizează celorlalte organisme de evaluare a conformităţii acreditate informaţiile relevante cu privire la certificatele privind sistemul de management al asigurării calităţii produsului, eliberate sau retrase.
Capitolul V
    Modulul G: Verificarea unităţii de produs
    Acest modul descrie procedura prin care producătorul garantează şi declară că articolele pirotehnice care au obţinut certificatul prevăzut la pct. 1 îndeplinesc cerinţele relevante ale prezentei legi care li se aplică. Producătorul aplică marca de conformitate impusă  pe fiecare articol pirotehnic şi întocmeşte o declaraţie scrisă de conformitate.
    1. Organismul de evaluare a conformităţii acreditat examinează articolul pirotehnic şi efectuează testele corespunzătoare prevăzute în standardul sau în standardele de referinţă relevante ori teste echivalente pentru a asigura conformitatea articolului cu cerinţele relevante ale prezentei legi.
    Organismul de evaluare a conformităţii acreditat aplică sau dispune aplicarea numărului său de identificare pe articolul pirotehnic certificat şi întocmeşte un certificat de conformitate ca urmare a testelor efectuate.
    2. Documentaţia tehnică trebuie să asigure evaluarea conformităţii articolului cu cerinţele prezentei legi, înţelegerea proiectării, fabricării şi a modului de funcţionare a articolului pirotehnic, precum şi să conţină următoarele elemente:
    a) descrierea generală a articolului pirotehnic;
    b) desene de concepţie şi execuţie şi scheme ale componentelor, ale subansamblurilor şi circuitelor;
    c) descrierile şi explicaţiile necesare pentru înţelegerea desenelor de concepţie şi de execuţie şi a schemelor componentelor, subansamblurilor şi circuitelor şi pentru funcţionarea articolului pirotehnic;
    d) lista standardelor de referinţă, aplicate integral sau în parte, precum şi o descriere a soluţiilor adoptate pentru îndeplinirea cerinţelor esenţiale de securitate ale prezentei legi atunci cînd nu au fost aplicate standardele de referinţă;
    e) rezultatele calculelor de proiectare efectuate şi ale verificărilor efectuate;
    f) rapoarte de testare.
Capitolul VI
    Modulul H:  Asigurarea totală a calităţii
    Acest modul descrie procedura prin care producătorul care îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 1 garantează şi declară că articolele pirotehnice respective îndeplinesc cerinţele prezentei legi care li se aplică. Producătorul sau importatorul aplică marca de conformitate impusă  pe fiecare articol şi întocmeşte o declaraţie scrisă de conformitate. Marca de conformitate impusă  trebuie să fie însoţită de numărul de identificare al organismului de evaluare a conformităţii acreditat responsabil de supravegherea prevăzută la pct. 3.
    1. Producătorul utilizează un sistem de management al asigurării totale a calităţii certificat pentru proiectarea, producerea, inspecţia finală a articolelor pirotehnice şi pentru testare în conformitate cu pct. 2, fiind supus supravegherii prevăzute la pct. 3.
    2. Sistemul de management al asigurării totale a calităţii se referă la următoarele:
    1) producătorul depune la organismul de evaluare a conformităţii acreditat ales de el o cerere de evaluare a sistemului său de management al asigurării totale a calităţii, care include:
    a) toate informaţiile relevante pentru categoria respectivă de articole pirotehnice;
    b) documentele referitoare la sistemul de management al asigurării totale a calităţii;
    2) sistemul de management al asigurării totale a calităţii trebuie să asigure conformitatea articolelor cu cerinţele prezentei legi care li se aplică;
    3) toate elementele, cerinţele şi dispoziţiile adoptate de producător se consemnează sistematic şi ordonat, sub forma unor ansambluri de măsuri, proceduri şi instrucţiuni scrise;
    4) documentele privind sistemul de management al asigurării totale a calităţii trebuie să permită o interpretare uniformă a programelor de asigurare a calităţii, a planurilor, a manualelor şi a documentelor privind calitatea;
    5) documentele includ, în special, următoarele elemente:
    a) descrierea obiectivelor privind asigurarea totală a calităţii, a structurii organizatorice, a responsabilităţilor şi a atribuţiilor conducerii cu privire la proiectarea şi calitatea articolelor pirotehnice;
    b) descrierea specificaţiilor tehnice de construcţie, inclusiv a standardelor aplicabile şi, dacă standardele de referinţă nu au fost aplicate în întregime, a mijloacelor de garantare a îndeplinirii cerinţelor relevante de bază ale prezentei legi;
    c) descrierea tehnicilor de control şi de evaluare a rezultatelor, a proceselor şi a acţiunilor sistematice de dezvoltare, care vor fi utilizate pentru a dezvolta produse care se încadrează în categoria de produse respective;
    d) descrierea tehnicilor, proceselor şi a acţiunilor sistematice de producţie, de control al calităţii şi de asigurare a calităţii;
    e) descrierea examinărilor şi a testelor care vor fi efectuate înaintea, în timpul şi după producţie, precum şi a frecvenţei efectuării acestora;
    f) documentele privind asigurarea totală a calităţii, cum ar fi rapoartele de inspecţie şi datele privind testarea, datele privind etalonarea şi rapoartele privind calificarea personalului implicat;
    g) descrierea mijloacelor de supraveghere a atingerii nivelului corespunzător de calitate a proiectului şi a produsului, precum şi a funcţionării eficiente a sistemului de management al calităţii;
    6) organismul de evaluare a conformităţii acreditat evaluează sistemul de management total al calităţii pentru a determina dacă acesta îndeplineşte cerinţele prevăzute la subpct. 2). Acest sistem prezumă conformitatea cu aceste cerinţe în ceea ce priveşte sistemele de management al asigurării totale a calităţii care pun în aplicare standardul de referinţă relevant;
    7) evaluarea conformităţii va fi efectuată de echipa de audit care va include cel puţin un membru cu experienţă în domeniul evaluării tehnologiei produsului respectiv. Procedura de evaluare include inspectarea spaţiilor producătorului;
    8) în urma controlului, organismul de evaluare a conformităţii acreditat comunică producătorului decizia de evaluare;
    9) producătorul îndeplineşte obligaţiile impuse de sistemul de management al asigurării totale a calităţii certificat şi îl menţine la un nivel adecvat şi eficient;
    10) producătorul informează organismul de evaluare a conformităţii acreditat, care a certificat sistemul său de management al asigurării totale a calităţii, cu privire la orice actualizare propusă a sistemului de management al asigurării totale a calităţii;
    11) organismul de evaluare a conformităţii acreditat evaluează modificările propuse şi decide dacă sistemul de management total al calităţii astfel modificat mai îndeplineşte cerinţele prevăzute la pct. 3 subpct. 2) sau dacă este necesară o nouă evaluare;
    12) decizia de evaluare a modificărilor se comunică producătorului.
    3. Supravegherea sub responsabilitatea organismului de evaluare a conformităţii acreditat se referă la următoarele:
    1) scopul supravegherii este de a asigura faptul că producătorul îndeplineşte întocmai obligaţiile care rezultă din sistemul de management al asigurării totale a calităţii certificat;
    2) producătorul asigură accesul organismului de evaluare a conformităţii acreditat, în scopul inspectării spaţiilor de producţie, de control, de testare şi de depozitare, furnizînd acestuia toate informaţiile necesare, în special:
    a) documentele privind sistemul de management al asigurării totale a calităţii;
    b) documentele privind calitatea cerută în cadrul sistemului de management al asigurării totale a calităţii pentru domeniul dezvoltării, cum ar fi rezultatele analizelor, ale calculelor şi ale testărilor;
    c) documentele privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecţie şi datele privind testarea, datele privind etalonarea şi rapoartele privind calificarea personalului implicat;
    3) organismul de evaluare a conformităţii acreditat efectuează periodic audit pentru a se asigura că producătorul menţine şi aplică sistemul de management al asigurării totale a calităţii şi furnizează producătorului un raport de audit;
    4) organismul de evaluare a conformităţii acreditat poate vizita inopinat producătorul. În timpul unor astfel de vizite, dacă este necesar, organismul de evaluare a conformităţii acreditat efectuează sau dispune efectuarea unor teste pentru a verifica buna funcţionare a sistemului de management al asigurării totale a calităţii. Organismul de evaluare a conformităţii acreditat furnizează producătorului un raport privind vizita şi, în cazul efectuării unui test, un raport de testare.
    4. Producătorul păstrează, pentru a pune la dispoziţia autorităţilor cu atribuţii de control în domeniu, timp de cel puţin 10 ani de la data producerii articolului, următoarele:
    a) documentele prevăzute la pct. 2 subpct. 1) lit. b);
    b) documentele privind actualizarea prevăzută la pct. 2 subpct. 10);
    c) deciziile şi rapoartele organismului de evaluare a conformităţii acreditat, prevăzute la pct. 2 subpct. 12), pct. 3 subpct. 3) şi 4).
    5. Fiecare organism de evaluare a conformităţii acreditat comunică celorlalte organisme de evaluare a conformităţii acreditate informaţiile relevante cu privire la certificatele privind sistemul de management al asigurării totale a calităţii, eliberate sau retrase.