HBN243/2014
ID intern unic:  355766
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
BANCA NAŢIONALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 243
din  27.11.2014
cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale
a Moldovei şi la norma rezervelor obligatorii
Publicat : 04.12.2014 în Monitorul Oficial Nr. 358-363     art Nr : 1773     Data intrarii in vigoare : 27.11.2014
    În temeiul art. 26 lit. a) din Legea nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 56-57, art. 624), cu modificările şi completările ulterioare şi prevederilor Strategiei Politicii Monetare a Băncii Naţionale a Moldovei pe termen mediu (aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 303 din 27 decembrie 2012), luînd în consideraţie Raportul lunar privind situaţia macroeconomică, noiembrie 2014, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se menţine rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 3.5 la sută anual.
    2. Se menţin ratele de dobîndă:
    a) la creditele overnight la nivelul actual de 6.5 la sută anual;
    b) la depozitele overnight la nivelul actual de 0.5 la sută anual.
    3. Se menţine norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldoveneşti şi în valută neconvertibilă, precum şi norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă în mărime de 14.0 la sută din baza de calcul.
    4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREȘEDINTELE
    CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
    AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI                         Dorin DRĂGUŢANU

    Nr. 243. Chişinău, 27 noiembrie 2014.