OIFPSM1721/2014
ID intern unic:  355912
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 1721
din  05.12.2014
privind aprobarea Instrucţiunii  privind modul de întocmire
şi prezentare a Dării de seamă pe taxele pentru resursele
naturale (Forma TRN 15) şi a Formularului TRN 15
Publicat : 12.12.2014 în Monitorul Oficial Nr. 366-371     art Nr : 1843     Data intrarii in vigoare : 01.01.2015
    MODIFICAT
   
OSFS52 din 05.02.18, MO48-57/16.02.18 art.250
   
OIFPS462 din 28.03.17, MO109-118/07.04.17 art.749; în vigoare 07.04.17
    OIFPS1001 din 19.11.15, MO324-329/04.12.15 art.2389; în vigoare 01.01.16

    NOTĂ:
    în textul anexelor la ordin sintagmele „Inspectoratul fiscal de stat teritorial”, „organul fiscal de stat”, „Inspectoratul fiscal de stat” la orice formă gramaticală se substituie cu sintagma „subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat” la forma gramaticală corespunzătoare prin OIFPS462 din 28.03.17, MO109-118/07.04.17 art.749; în vigoare 07.04.17


    Întru executarea prevederilor titlului VIII, alin. (1) lit. c) art. 133, 187 şi 188 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, precum şi întru simplificarea procedurii de declarare de către contribuabili a obligaţiilor ce ţin de taxele pentru resursele naturale,
ORDON:
    1. A aproba:
    - Instrucţiunea privind modul de întocmire şi prezentare a Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 15), conform anexei nr. 1 la prezentul ordin;
    - Formularul tipizat al Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 15), conform anexei nr. 2 la prezentul ordin.
    2. Darea de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 15) se va prezenta Inspectoratului fiscal de stat teritorial de către contribuabilii – subiecţi ai impunerii cu taxele pentru resursele naturale specificate în titlul VIII al Codului fiscal.
    3. Darea de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 15) se prezintă începînd cu perioadele fiscale corespunzătoare anului 2015.
    4. La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:
    - Ordinul IFPS nr. 22 din 3 februarie 2006 ”Privind aprobarea formularelor tipizate ale dărilor de seamă fiscale pe taxele pentru resursele naturale”;
    - Ordinul IFPS nr. 566 din 7 noiembrie 2007 ”Cu privire la aprobarea formularului tipizat al dării de seamă la taxa pentru apă (Forma TA 08) şi Instrucţiunii privind modul de completare şi prezentare a acesteia”;
    - Ordinul IFPS nr. 74 din 26 aprilie 2006 ”Privind aprobarea Instrucţiunii despre modul de completare şi prezentare a dărilor de seamă fiscale pe taxele pentru resursele naturale prevăzute de titlul VIII al Codului fiscal”.
    5. Prezentul ordin intră în vigoare cu începere de la 1 ianuarie 2015.
    6. Direcţia gestionarea documentelor şi arhivare va aduce prezentul ordin la cunoştinţa tuturor Inspectoratelor fiscale de stat teritoriale care, la rîndul lor vor informa contribuabilii şi îi vor asigura gratuit cu formularele Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 15).
    7. Direcţia metodologia impozitelor şi taxelor a Inspectoratul Fiscal Principal de Stat va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    ȘEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                                  Ion PRISĂCARU

    Nr. 1721. Chişinău, 5 decembrie 2014.

Anexa nr.1
la Ordinul IFPS
nr. 1721 din 05.12.2014
INSTRUCŢIUNE
privind modul de întocmire şi prezentare a Dării de seamă
pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 15)

I. ASPECTE GENERALE
    1. Darea de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 15) (în continuare Darea de seamă) se prezintă de către subiecţii impunerii cu taxele pentru resursele naturale specificate în titlul VIII al Codului fiscal, care au responsabilităţi de prezentare a Dării de seamă aferente acestor taxe.
    2. Darea de seamă constă din Darea de seamă propriu-zisă şi o anexă la aceasta.
    3. În anexa la Darea de seamă sînt prevăzute cîte 8 rînduri pentru fiecare taxă în parte, ce urmează a fi completate cu informaţii pe fiecare subdiviziune a întreprinderii în cadrul cărora se identifică obiecte impozabile cu taxele pentru resursele naturale respective. În caz de necesitate, numărul de rînduri poate fi majorat.
    4. Subiecţii impunerii cu taxele pentru resursele naturale care au responsabilităţi de prezentare a dărilor de seamă aferente taxelor pentru resursele naturale şi nu dispun de subdiviziuni şi/sau de obiecte impozabile amplasate în afara unităţii administrativ-teritoriale în care se află sediul lor (adresa juridică) vor completa doar Darea de seamă  propriu-zisă.
    5. Subiecţii impunerii care dispun de subdiviziuni şi/sau obiecte ale impunerii amplasate în localităţi diferite, vor completa iniţial anexa la Darea de seamă şi doar ulterior – Darea de seamă propriu-zisă.
    6. Darea de seamă se prezintă şi de către contribuabilii care beneficiază integral de scutiri la plata taxelor pentru resursele naturale şi suma către plată este egală cu zero.
    7. Darea de seamă nu se prezintă de către contribuabilii care nu dispun de obiecte ale impunerii.
    8. Pentru calcularea obligaţiilor aferente taxelor pentru resursele naturale se aplică cotele de impunere stabilite în titlul VIII al Codului fiscal şi anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 la acesta.
    9. În Darea de seamă contribuabilul, în mod obligatoriu, trebuie să indice:
    1) codul fiscal al contribuabilului;
    2) denumirea contribuabilului;
    3) codul localității întreprinderii de bază – cod unic de identificare conform Clasificatorului unităților administrativ-teritoriale al Republicii Moldova (CUATM);
    4) subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în raza căruia este înregistrată întreprinderea de bază;
    5) data prezentării dării de seamă (data prezentării subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat);
    6) perioada fiscală – Darea de seamă se prezintă trimestrial pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului de gestiune. Perioada fiscală se completează cu un cod, care are următoarea structură: P/N/AAAA (unde P – este codul perioadei fiscale care obţine valoarea T; N – numărul trimestrului; AAAA – anul. Spre exemplu, pentru trimestrul I al anului 2014 codul perioadei fiscale va avea următoarea structură – T/01/2015);
    7) codul activității de bază pentru perioada fiscală, determinat potrivit Clasificatorului activităților din economia Moldovei (CAEM);
    8) semnăturile autentificate prin ştampilă ale persoanelor responsabile – conducătorul şi contabilul-şef.
II. COMPLETAREA TABELULUI DĂRII DE SEAMĂ
PE TAXELE PENTRU RESURSELE NATURALE
(FORMA TRN 15)

    10. În tabelul Dării de seamă privind taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 15) se indică:
    1) în col.1 – numerele de ordine ale taxelor pentru resursele naturale;
    2) în col.2 – clasificaţiile bugetare la care urmează a fi achitate taxele pentru resursele naturale;
    3) în col.3 – denumirea taxelor pentru resursele naturale, prevăzute de titlul VIII al Codului fiscal;
    4) în col.4 – obiectul impunerii cu taxele pentru resursele naturale;
    5) în col.5 – unităţile de măsură în care se estimează baza impozabilă pentru taxa respectivă;
    6) în col.6 – baza impozabilă stabilită pentru fiecare taxă în titlul VIII al Codului fiscal (se indică  m3 sau, după caz, în lei). Coloana respectivă, pentru rîndurile 2.1-2.12, nu se completează în cazurile în care baza impozabilă variază în funcţie de grupa materialului lemnos sau  destinaţia acestuia;
    7) în col.7 –  costul unei unităţi de volum al mineralelor utile extrase, care se calculează prin împărţirea costului mineralelor utile extrase pentru perioada de gestiune (determinat conform Indicaţiilor metodice privind modul de determinare a costului mineralelor utile extrase în scopul impozitării, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 117 din 3 noiembrie 2011 şi publicat în Monitorul Oficial nr. 170-175 din 14 octombrie 2011), la volumul mineralelor utile extrase în perioada de gestiune. Coloana respectivă se completează numai pentru rîndurile 3.1-3.19;
    8) în col.8 – cota pentru taxa respectivă stabilită în titlul VIII al Codului fiscal şi anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 ale acestuia (se indică în lei/ %). Coloana respectivă, pentru rîndurile 2.1-2.12, nu se completează în cazurile în care baza impozabilă variază în funcţie de grupa materialului lemnos sau  destinaţia acestuia;
    9) în col.9 – suma taxei obţinute în urma înmulţirii indicelui din col.6 cu indicele din col. 7  (pentru rîndurile 3.1-3.25) şi cu cota taxei indicate în col.8. Pentru situaţiile în care în col.8 nu se indică cota taxei, în col. 9 se înscrie suma taxei calculate pe toate subdiviziunile (obiectele impunerii) contribuabilului (se indică în lei);
    indicatorii din col.9 rîndurile 1-7 din Darea de seamă urmează să coincidă cu indicatorii col.6 rîndurile 1-7 din anexa la Darea de seamă;
    10) în col.10 – suma totală a facilităţilor fiscale acordate conform prevederilor art. 306, 319, 329, 334 din Codul fiscal (se indică în lei);
    indicatorii din col.10 rîndurile 1-7 din Darea de seamă urmează să coincidă cu indicatorii col.7 rîndurile 1-7 din anexa la Darea de seamă;
    11) în col.11 – suma taxei către plată obţinută în urma scăderii din suma taxei calculate (col.7) a sumei totale a facilităţilor fiscale acordate (col.8) (se indică în lei);
    indicatorii din col.11 rîndurile 1-7 din Darea de seamă urmează să coincidă cu indicatorii din col.8 rîndurile 1-7 din anexa la Darea de seamă;
    12) în rîndul “Total pe taxele pentru resursele naturale” – suma valorilor pe fiecare coloană (se indică în lei). Verificarea corectitudinii perfectării Dării de seamă se efectuează astfel: suma indicată în col.11 a rîndului “Total pe taxele pentru resursele naturale” urmează să coincidă cu suma determinată conform algoritmului: rîndul “Total pe taxele pentru resursele naturale” (col.9-col.10);
    13) suma de control reprezintă suma indicatorului din col.11 a rîndului “Total pe taxele pentru resursele naturale”.
    Remarcă: În tabelul dării de seamă indicii se reflectă pentru perioada gestionară (fără cumulare anuală).
III. COMPLETAREA ANEXEI LA DAREA DE SEAMĂ
PE TAXELE PENTRU RESURSELE NATURALE
(FORMA TRN 15)

    11. Contribuabilul care dispune de subdiviziuni (obiecte ale impunerii) este obligat să completeze anexa la Darea de seamă . În cazul fiecărei taxe pentru resursele naturale, pînă la completarea rîndurilor 1-7 din anexă, este necesar de a completa rîndurile corespunzătoare numerelor cu indici, în care urmează să se reflecte informaţia pe fiecare din subdiviziunile contribuabilului – corespunzător codurilor subdiviziunilor şi codurilor localităţilor. Doar ulterior completării informaţiilor corespunzătoare subdiviziunilor, contribuabilul va determina suma indicatorilor pe fiecare taxă pentru resursele naturale.
    12. În anexa la Darea de seamă se indică:
    1) în col.1 – numerele de ordine ale taxelor pentru resursele naturale;
    2) în col.2 – clasificaţiile bugetare la care urmează a fi achitate taxele pentru resursele naturale;
    3) în col.3 – codul subdiviziunii. Codul subdiviziunii – cod atribuit de către subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat agenţilor economici care au în componenţa lor subdiviziuni (cel puţin o subdiviziune) şi/sau obiecte impozabile în subordinea subdiviziunilor;
    4) în col.4 – codul localităţii – cod unic de identificare (4 semne), conform Clasificatorului unităţilor administrativ-teritoriale al Republicii Moldova (CUATM);
    5) în col.5 – denumirea taxelor pentru resursele naturale, prevăzute de titlul VIII al Codului fiscal;
    6) în col.6 – suma taxei obţinute în urma înmulţirii bazei impozabile în expresie cantitativă sau, după caz, bănească cu cota taxei stabilită în titlul VIII al Codului fiscal şi anexele la acesta;
    7) în col.7 – suma totală a facilităţilor fiscale acordate conform prevederilor art. 306, 319, 329, 334 din Codul fiscal (se indică în lei);
    8) în col.8 – suma taxei către plată obţinută în urma scăderii din suma taxei calculate (col.6) a sumei totale a facilităţilor fiscale acordate (col.7) (se indică în lei);
    9) în rîndurile 1-7 col.6-8 – suma valorilor indicatorilor rîndurilor corespunzătoare numerelor cu indici, pe fiecare taxă în parte;
    10) în rîndul “Total pe taxele pentru resursele naturale” – suma valorilor indicatorilor pe fiecare coloană a rîndurilor 1-7 (se indică în lei). Verificarea corectitudinii perfectării Anexei la Darea de seamă se efectuează astfel: suma indicată în col.8 a rîndului “Total pe taxele pentru resursele naturale” urmează să coincidă cu suma determinată conform algoritmului: rîndul “Total pe taxele pentru resursele naturale” ((col.6 rîndurile 1-7) – (col.7 rîndurile 1-7)). Totodată, suma indicată în rîndul “Total pe taxele pentru resursele naturale” al col.8 urmează să coincidă şi cu suma indicată în rîndul “Total pe taxele pentru resursele naturale” al col.11 din Darea de seamă propriu-zisă.
    Exemplu: pentru a completa rîndul 1 “Taxa pentru apă” este necesar:
    a) de a completa rîndurile corespunzătoare numerelor de ordine 1.1, 1.2 ........1.8 (...) – în funcţie de numărul subdiviziunilor vizavi de care apare obligaţia aferentă achitării taxei pentru apă. În fiecare rînd se va indica:
    - în col.3 – codul subdiviziunii obiectului impunerii;
    - în col.4 – codul localităţii în bugetul căreia urmează a fi achitată taxa;
    - în col.6 – suma taxei obţinute în urma înmulţirii bazei impozabile în expresie cantitativă cu cota taxei stabilită în anexa nr. 1 la  titlul VIII al Codului fiscal, în funcţie de tipul şi destinaţia apei extrase;
    - în col.7 – suma facilităţilor fiscale acordate conform prevederilor art. 306 al Codului fiscal;
    - în col.8 – suma taxei către plată obţinută în rezultatul scăderii din suma taxei calculate (col.6) a sumei facilităţilor fiscale acordate (col.7).
    După completarea informaţiilor pe toate subdiviziunile, se generalizează informaţia privind taxa pentru apă şi se completează coloanele corespunzătoare din rîndul 1: în col.6 - 8  se indică sumele corespunzătoare ale indicatorilor din rîndurile 1.1 – 1.8 (....) a anexei.
    În mod analogic se completează informaţia pe fiecare taxă pentru resursele naturale.
    [Anexa nr.1 modificată prin OIFPS462 din 28.03.17, MO109-118/07.04.17 art.749; în vigoare 07.04.17]
    [Anexa nr.1 modificată prin OIFPS1001 din 19.11.15, MO324-329/04.12.15 art.2389; în vigoare 01.01.16]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin OSFS52 din 05.02.18, MO48-57/16.02.18 art.250]
    [Anexa nr.2 modificată prin OIFPS462 din 28.03.17, MO109-118/07.04.17 art.749; în vigoare 07.04.17]
    [Anexa nr.2 modificată prin OIFPS1001 din 19.11.15, MO324-329/04.12.15 art.2389; în vigoare 01.01.16]