HGO1000/2014
ID intern unic:  355940
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1000
din  10.12.2014
cu privire la comanda de stat privind dezvoltarea
 profesională a personalului din autorităţile publice
în anul 2015
Publicat : 19.12.2014 în Monitorul Oficial Nr. 372-384     art Nr : 1084
    În temeiul prevederilor art.37 din Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.230-232, art.840), cu modificările şi completările ulterioare, şi în scopul sporirii performanţelor personalului din autorităţile publice, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă comanda de stat privind dezvoltarea profesională a personalului din autorităţile publice în anul 2015, stabilită Academiei de Administrare Publică (se anexează).
    2. Academia de Administrare Publică:
    1) va elabora Planul de realizare a comenzii de stat, distribuindu-l autorităţilor publice, după coordonarea acestuia cu Cancelaria de Stat;
    2) va asigura calitatea şi caracterul practic al programelor de instruire, garantînd realizarea acestora în corespundere cu prevederile cadrului normativ ce reglementează activităţile de dezvoltare profesională a personalului din autorităţile publice;
    3) va invita participanţii la cursurile de instruire, conform Planului de realizare a comenzii de stat şi al solicitărilor înaintate de autorităţile publice, asigurîndu-i cu materialele didactice necesare;
    4)  va prezenta, semestrial, Cancelariei de Stat rapoarte privind realizarea comenzii de stat.
    3. Autorităţile publice:
    1) vor delega la instruire funcţionarii vizaţi, conform Planului de realizare a comenzii de stat;
    2) vor asigura, la solicitarea Academiei de Administrare Publică, participarea conducătorilor şi a specialiştilor la elaborarea programelor de instruire şi la realizarea acestora în calitate de formatori.
    4. Cheltuielile necesare pentru realizarea comenzii de stat vor fi acoperite strict în limita alocaţiilor bugetare şi a numărului de unităţi de personal, aprobate Academiei de Administrare Publică pentru anul 2015.
    5. Cancelaria de Stat:
    1) va coordona procesul de realizare a comenzii de stat, va monitoriza şi va evalua realizarea acesteia;
    2) va coordona activităţile de dezvoltare profesională a personalului din autorităţile publice realizate cu suportul financiar al partenerilor de dezvoltare;
    3) va informa Guvernul despre dezvoltarea profesională a personalului din autorităţile publice în anul 2015.

    PRIM-MINISTRU                                                              Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                             Anatol Arapu

    Nr. 1000. Chişinău, 10 decembrie 2014.

    anexa