HGM1009/2014
ID intern unic:  355945
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1009
din  10.12.2014
cu privire la aprobarea Strategiei Republicii Moldova
de adaptare la schimbarea climei pînă în anul 2020 şi a
Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia
Publicat : 19.12.2014 în Monitorul Oficial Nr. 372-384     art Nr : 1089
   MODIFICAT
    HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19

   NOTĂ:
   Pe tot parcursul textului hotărîrii și al Strategiei, cuvintele „Ministerul Mediului”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19    În scopul asigurării implementării prevederilor Convenţiei-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei, ratificate prin Hotărîrea Parlamentului nr. 404-XIII din 16 martie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 23, art. 239), precum şi a mecanismelor şi prevederilor Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei, la care Republica Moldova a aderat prin Legea nr. 29-XV din 13 februarie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 48, art. 193), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Strategia Republicii Moldova de adaptare la schimbarea climei pînă în anul 2020, conform anexei nr. 1;
    Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei Republicii Moldova de adaptare la schimbarea climei pînă în anul 2020, conform anexei nr. 2.
    2. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului:
    va asigura procesul de monitorizare şi coordonare a implementării Strategiei Republicii Moldova de adaptare la schimbarea climei pînă în anul 2020 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia şi va prezenta Guvernului anual, pînă la 1 aprilie, raportul de monitorizare respectiv;
    va conlucra cu organismele internaţionale şi cu potenţialii donatori în scopul atragerii volumului necesar de investiţii pentru implementarea prevederilor Strategiei şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia.
    3. Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale:
    vor asigura realizarea măsurilor prevăzute în Strategie şi în Planul de acţiuni pentru implementarea acesteia, conform competenţelor;
    vor prezenta Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului anual, pînă la 1 martie, rapoarte cu privire la realizarea măsurilor respective.
    4. Se recomandă:
    autorităţilor publice centrale să elaboreze documente de politici sectoriale privind adaptarea la schimbarea climei;
    autorităţilor administraţiei publice locale să întreprindă măsurile necesare pentru realizarea prevederilor Strategiei Republicii Moldova de adaptare la schimbarea climei pînă în anul 2020 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia.
    5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

    PRIM-MINISTRU                                                               Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                             Andrian Candu
    Ministrul mediului                                                               Valentina Ţapiş
    Ministrul sănătăţii                                                                Andrei Usatîi
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                        Vasile Bumacov
    Ministrul transporturilor
    şi infrastructurii drumurilor                                                 Vasile Botnari
    Ministrul educaţiei                                                               Maia Sandu

    Nr. 1009. Chişinău, 10 decembrie 2014.

    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19]

    anexa nr.2
   [Anexa nr.2 modificată prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19;art.7 în vigoare 18.01.19]