HGO1011/2014
ID intern unic:  355947
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1011
din  10.12.2014
cu  privire la acordarea Bursei de excelenţă a Guvernului
şi a Bursei nominale (pe domenii) pentru doctoranzi pe anul 2015
Publicat : 19.12.2014 în Monitorul Oficial Nr. 372-384     art Nr : 1091
    În vederea realizării prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 161 din 15 februarie  2008 „Cu privire la Bursa de excelenţă a Guvernului şi Bursa nominală (pe domenii) pentru doctoranzi” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.37-39, art.222), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se acordă:
    Bursa de excelenţă a Guvernului pentru doctoranzi pe anul 2015, conform anexei nr.1;
    Bursa nominală (pe domenii) pentru doctoranzi pe anul 2015, conform anexei nr.2.
    2. Academia de Ştiinţe a Moldovei şi ministerele de resort vor asigura, în anul 2015, finanţarea instituţiilor cu activitate de doctorat din subordine pentru achitarea burselor nominalizate.
    3. Achitarea burselor pentru doctoranzii anului III va fi sistată odată cu finalizarea studiilor de doctorat.

    PRIM-MINISTRU                                                                     Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                                    Anatol Arapu
    Ministrul educaţiei                                                                     Maia Sandu

    Nr. 1011. Chişinău, 10 decembrie 2014.


Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr.1011
din 10 decembrie 2014
LISTA
doctoranzilor cărora li se acordă Bursa de excelenţă
 a Guvernului pe anul 2015
    Agapi Ion                      -    specialitatea 166.01 – Ecologie, anul III,
                                              Institutul de Ecologie şi Geografie, Academia
                                              de Ştiinţe a Moldovei
    Bashirov Oxana            -    specialitatea 532.02 – Didactica şcolară (pe trepte
                                              şi discipline de învăţămînt), anul II, Universitatea
                                              Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Ministerul
                                              Educaţiei
    Branişte Fiodor             -    specialitatea 233.01 – Nano-microelectronică şi
                                              optoelectronică, anul II, Universitatea Tehnică a
                                              Moldovei, Ministerul Educaţiei
    Bujac Cristina               -    specialitatea 111.02 – Ecuaţii diferenţiale, anul III,
                                              Institutul de Matematică şi Informatică, Academia
                                              de Ştiinţe a Moldovei
    Cardaneţ Vladlen          -    specialitatea 134.10 – Geofizică şi seismologie,
                                              anul II, Institutul de Geologie şi Seismologie, 
                                               Academia de Ştiinţe a Moldovei
    Cebanu Mariana           -    specialitatea 321.04 – Reumatologie, anul III,
                                              Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie
                                              „N. Testemiţanu”, Ministerul Sănătăţii
    Chiciuc Natalia              -    specialitatea 653.01 – Muzicologie, anul II,
                                               Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice,
                                               Ministerul Culturii
    Chiosa Igor                   -    specialitatea 611.01 – Istoria Moldovei (pe perioade),
                                              anul II, Institutul de Istorie, Academia de Ştiinţe
                                              a Moldovei
    Covaci Ecaterina           -    specialitatea 144.01 – Chimie fizică, anul III,
                                              Institutul de Chimie, Academia de Ştiinţe a
                                              Moldovei
    Gherboveţ Sergiu           -    specialitatea 522.01 – Finanţe, anul II, Institutul
                                              Naţional de Cercetări Economice, Academia de
                                              Ştiinţe a Moldovei
    Lis Angela                      -    specialitatea 145.02 – Chimia ecologică a apei,
                                              anul II, Universitatea de Stat din Moldova,
                                              Ministerul Educaţiei
    Macari Ana                    -   specialitatea 431.01 – Terapie, farmacologie şi
                                               toxicologie veterinară, anul III, Universitatea
                                               Agrară de Stat din Moldova, Ministerul Agriculturii
                                               şi Industriei Alimentare
    Morozov Alexandr         -   specialitatea 166.01 – Ecologie, Institutul de Zoologie,
                                             anul II, Academia de Ştiinţe a Moldovei
    Munteanu Corneliu         -   specialitatea 521.01 – Teorie economică şi politici
                                             economice, anul III, Academia de Studii Economice
                                             din Moldova, Ministerul Educaţiei
    Nemţeanu Silvia             -   specialitatea 253.03 – Tehnologia băuturilor alcoolice
                                             şi nealcoolice, anul II, Institutul Ştiinţifico-Practic de
                                             Horticultură şi Tehnologii Alimentare, Ministerul
                                             Agriculturii şi Industriei Alimentare
    Pavel Maria                   -  specialitatea 532.02 – Didactica şcolară (pe trepte
                                             şi discipline de învăţămînt), anul III, Universitatea
                                             de Stat din  Tiraspol, Ministerul Educaţiei
    Reaboi  Natalia              -  specialitatea 533.04 – Educaţie fizică, sport, kinetoterapie
                                             şi recreaţie, anul III, Universitatea de Stat de Educaţie
                                             Fizică şi Sport, Ministerul Educaţiei
    Sanduleac Ionel             -  specialitatea 131.03 – Fizică statistică şi cinetică,
                                             anul III, Universitatea Tehnică a Moldovei, Ministerul
                                             Educaţiei
    Sicinski Constantin        -  specialitatea 553.01 – Drept civil, anul II, Institutul de
                                            Cercetări Juridice şi Politice, Academia de Ştiinţe a
                                            Moldovei
    Untila Dumitru               -  specialitatea 133.04 – Fizica stării solide, anul II,
                                             Universitatea de Stat din Moldova, Ministerul Educaţiei

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr.1011
din 10 decembrie 2014

LISTA
doctoranzilor cărora li se acordă Bursa nominală
 (pe domenii) pe anul 2015

Bursa „Sergiu Rădăuţanu”
    Casian Maxim             -    specialitatea 242.01 – Teoria maşinilor,
                                            mecatronică, anul III, Universitatea Tehnică
                                            a Moldovei, Ministerul Educaţiei
Bursa „Valentin Belousov”
    Ceban Dina                -    specialitatea 111.03 – Logică matematică,
                                            algebră şi teoria numerelor, anul III, Universitatea
                                            de Stat din Moldova, Ministerul Educaţiei
Bursa  „Dimitrie Cantemir”
    Cotoman Carolina      -    specialitatea 612.01 – Etnologie, anul III,
                                            Institutul Patrimoniului Cultural, Academia
                                            de Ştiinţe a Moldovei
Bursa  „Anton Ablov”
    Cuzan Olesea              -   specialitatea 141.01 – Chimie anorganică,
                                            anul III, Institutul de Chimie, Academia de
                                            Ştiinţe a Moldovei
Bursa „Boris Matienco”
    Fulga Ludmila                -  specialitatea 167.01 – Biotehnologie,
                                             bionanotehnologie, anul II, Institutul de
                                            Microbiologie şi Biotehnologie,
                                             Academia de Ştiinţe a Moldovei
Bursa „Petru Ungureanu”
    Procopenco Valeria      -  specialitatea 411.07 – Viticultură, anul II,
                                            Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
                                            Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
Bursa  „Nicolae Anestiadi”
    Rizov Cristina                -  specialitatea 321.02 – Endocrinologie, anul III,
                                            Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie
                                           „N. Testemiţanu”, Ministerul Sănătăţii