HANRE676/2014
ID intern unic:  355967
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ
HOTĂRÎRE Nr. 676
din  22.08.2014
cu privire la aprobarea Regulamentului
privind procedura de schimbare a furnizorului
de gaze naturale de către consumatorii finali
Publicat : 19.12.2014 în Monitorul Oficial Nr. 372-384     art Nr : 1858
Înregistrat:
Ministerul Justiţiei
nr. 1010 din 11 decembrie 2014.
Ministrul Justiţiei
Oleg EFRIM _____________________    Întru reglementarea procedurii de schimbare a furnizorului de gaze naturale de către consumatorii finali, în temeiul art. 8, alin. (1) lit. r) din Legea nr.123 din 23 decembrie 2009, cu privire la gazele naturale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 23-24, art. 31), Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind procedura de schimbare a furnizorului de gaze naturale de către consumatorii finali (se anexează).
    2. Departamentul juridic şi licenţiere în comun cu Departamentul investiţii şi calitate vor monitoriza aplicarea de către participanţii la piaţa gazelor naturale a prevederilor Regulamentului aprobat.

    DIRECTORI                                                             Sergiu CIOBANU
                                                                                       Octavian LUNGU
                                                                                       Iurie ONICA
                                                                                       Ghenadie PÂRŢU

    Nr. 676. Chişinău, 22 august 2014.


Aprobat
prin Hotărîrea Consiliului
de administraţie al ANRE
nr. 676  din  22  august 2014
REGULAMENT
privind procedura de schimbare a furnizorului
 de gaze naturale de către consumatorii finali

Secţiunea 1
Dispoziţii generale
    1. Regulamentul privind  procedura de schimbare a furnizorului de gaze naturale de către consumatorii finali (în continuare Regulament) stabileşte drepturile şi obligaţiile părţilor implicate în procesul de schimbare a furnizorului de gaze naturale, precum şi condiţiile şi termenele aferente.
    2. Prezentul Regulament se aplică, în special, consumatorilor finali, furnizorilor de gaze naturale, operatorilor reţelelor de distribuţie şi operatorilor reţelelor de transport.
    3. Prezentul Regulament nu se aplică în cazul stabilirii furnizorului de ultimă opţiune care va furniza gaze naturale consumatorilor finali în baza hotărîrii aprobate în acest scop de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (în  continuare Agenţie), în temeiul Legii cu privire la gazele naturale.
    4. În sensul  prezentului Regulament, termenii folosiţi semnifică următoarele:
    furnizor actual  - furnizor de gaze naturale care, potrivit contractului încheiat, furnizează gaze naturale unui consumator final pînă la data de la care îşi produce efectele un nou contract de furnizare a gazelor naturale, încheiat cu un furnizor nou;
    furnizor nou  - furnizor de gaze naturale care va furniza gaze naturale consumatorului final, în baza unui nou contract de furnizare a gazelor naturale, care îşi produce efectele după finalizarea procedurii de schimbare a furnizorului de gaze naturale, la data menţionată în contractul respectiv;
    operator de reţea  – operator al reţelei de transport, operator al reţelei  de distribuţie;
    schimbarea furnizorului de gaze naturale - acţiune prin care, pe parcursul derulării unui contract de furnizare a gazelor naturale, un consumator final decide, prin opţiune liber exprimata, să înceteze raportul contractual cu furnizorul actual şi să încheie contract de furnizare a gazelor naturale cu un furnizor nou.
Secţiunea 2
Condiţii de bază privind schimbarea furnizorului
de gaze naturale

    5. Un consumator final este în drept să opteze pentru schimbarea furnizorului de gaze naturale la toate locurile de consum sau numai la unele din locurile sale de consum. Pentru un loc de consum consumatorul final este în drept să încheie numai un singur contract de furnizare a gazelor naturale.
    6. Procedura de schimbare a furnizorului de gaze naturale poate fi gestionată de consumatorul final sau  de furnizorul nou, în baza procurii de reprezentare a consumatorului final, întocmite cu respectarea prevederilor
Codului civil.
    7. Pentru schimbarea furnizorului de gaze naturale, consumatorul final este obligat să notifice, în termen de 20 (douăzeci) de zile calendaristice înainte de data propusă pentru rezilierea contractului de furnizare a gazelor naturale, furnizorul actual şi operatorul de reţea în legătură cu intenţia de a rezilia contractul de furnizare a gazelor naturale.
    8. Pentru a putea schimba furnizorul de gaze naturale, consumatorul final este obligat, în termenele şi în condiţiile stabilite în prezentul Regulament, să achite integral toate facturile, emise pentru locul (urile) de consum la  care se preconizează schimbarea furnizorului de gaze naturale şi rezilierea contractului de furnizare a gazelor naturale.
    9. În cazul în care, urmare a suspendării procedurii de schimbare a furnizorului de gaze naturale, va fi depăşită data propusă pentru rezilierea contractului de furnizare a gazelor naturale, indicată în notificarea privind schimbarea furnizorului de gaze naturale, procedura de schimbare a furnizorului de gaze naturale urmează a fi repetată.
    10. Cu acordul furnizorului actual, furnizorul nou poate prelua, parţial sau integral, datoriile consumatorului final faţă de furnizorul actual, în conformitate cu legislaţia civilă, caz în care procedura de schimbare a furnizorului de gaze naturale nu se suspendă.
    11. Furnizarea gazelor naturale conform contractului încheiat cu furnizorul nou începe  la data indicată în notificarea privind rezilierea contractului de furnizare a gazelor naturale, expediată de consumatorul final conform punctelor 20, 21 din prezentul Regulament, cu condiţia ca procedura de schimbare a furnizorului de gaze naturale n-a  fost suspendată sau încetată.
    12. În cazul schimbării furnizorului de gaze naturale, pentru locul (-urile) de consum indicat(e), operatorul de reţea este obligat, la solicitarea consumatorului final, să încheie contract de prestare a serviciului de transport al gazelor naturale, contract de prestare a serviciului de distribuţie a gazelor naturale cu consumatorul final sau, după caz, contractul de prestare a serviciului de transport al gazelor naturale, contract de prestare a serviciului de distribuţie a gazelor naturale  se încheie cu  furnizorul nou. Pentru consumatorul final care schimbă furnizorul de gaze naturale se aplică principiul „capacitatea urmează consumatorul”.
    13. Echipamentul de măsurare, montat la locul de consum al consumatorului noncasnic care solicită schimbarea furnizorului de gaze naturale, trebuie să corespundă prevederilor Regulamentului privind măsurarea gazelor naturale în scopuri comerciale, aprobat de Agenţie în conformitate cu Legea cu privire la gazele naturale.
    14. În situaţia în care echipamentul de măsurare instalat la locul de consum al consumatorului noncasnic, pentru care se schimbă furnizorul de gaze naturale, nu corespunde cerinţelor stabilite în Regulamentul privind măsurarea gazelor naturale în scopuri comerciale, echipamentul de măsurare se înlocuieşte de către consumatorul noncasnic, din contul său, până la iniţierea procedurii de schimbare a furnizorului de gaze naturale.
    15. Obligaţia  pentru citirea  indicaţiilor echipamentului de măsurare în legătură cu schimbarea furnizorului de gaze naturale de către un consumator final revine operatorului de reţea, la reţeaua de gaze naturale a căruia este racordat locul de consum al consumatorului final care iniţiază procedura de schimbare a furnizorului de gaze naturale.
    16. Se interzice furnizorilor de gaze naturale, operatorilor de reţea să perceapă de la consumatorii finali plăţi pentru schimbarea furnizorului de gaze naturale, pentru încheierea contractelor de furnizare a gazelor naturale, a contractelor de prestare a serviciului de transport al gazelor naturale, a contractelor de prestare a serviciului de distribuţie a gazelor naturale sau să împiedice în vreun mod derularea procedurii de schimbare a furnizorului de gaze naturale de către consumatorul final.
    17. Consumatorul final este în drept să decidă asupra încetării procedurii de schimbare a furnizorului de gaze naturale, iniţiate la expedierea notificării conform punctelor 20, 21 din prezentul Regulament, informând despre acest fapt furnizorul nou, furnizorul actual şi operatorul de reţea la reţeaua de gaze naturale a căruia sunt racordate locurile de consum respective.
Secţiunea 3
Etapele procedurii de schimbare a furnizorului de gaze naturale
    18. Pentru iniţierea procedurii de schimbare a furnizorului de gaze naturale, consumatorul final, în primul rând, îşi selectează un furnizor nou de gaze naturale, care dispune de licenţă pentru desfăşurarea activităţii pe piaţa de gaze naturale locală sau un furnizor din exteriorul ţării.
    19. În scopul încheierii unui nou contract de furnizare a gazelor naturale, consumatorul final comunică furnizorului nou toate datele necesare pentru întocmirea contractului de furnizare a gazelor naturale, inclusiv denumirea furnizorului actual, locul (-urile) de consum la care vor fi consumate gazele naturale, debitul solicitat. Furnizorul nou este obligat să asigure cantităţi suficiente de gaze naturale pentru a acoperi consumul de gaze naturale al consumatorului final.
    20. După ce consumatorul final şi furnizorul nou negociază şi convin asupra clauzelor contractuale, inclusiv asupra preţului gazelor naturale, consumatorul final este obligat să expedieze furnizorului actual, precum şi operatorului de reţea notificare privind rezilierea contractului de furnizare a gazelor naturale (în continuare notificare), în termen de 20 (douăzeci) de zile calendaristice înainte de data propusă pentru rezilierea contractului de furnizare a gazelor naturale.
    21. Notificarea trebuie să fie clară, să exprime în mod neechivoc decizia consumatorului final de a schimba furnizorul actual, să precizeze în scris data încetării contractului de furnizare a gazelor naturale, existent, datele de identificare ale furnizorului nou şi trebuie să corespundă modelului stabilit în Anexa la prezentul Regulament. În cazul în care contractul de prestare a serviciului de transport al gazelor naturale, contractul de prestare a serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru locul (-urile) de consum pentru care se solicită schimbarea furnizorului  de gaze naturale este încheiat între operatorul de reţea şi furnizorul actual sau în cazul în care consumatorul  final cu care este încheiat contractul de prestare a serviciului de transport al gazelor naturale, contractul de prestare a serviciului de distribuţie a gazelor naturale doreşte ca respectivul contract să fie încheiat între operatorul de reţea şi furnizorul nou, consumatorul final indică persoana cu care operatorul de reţea urmează să încheie contractul de prestare a serviciului de transport al gazelor naturale, contractul de prestare a serviciului de distribuţie a gazelor naturale (cu consumatorul final sau cu furnizorul nou). Furnizorul actual şi operatorul de reţea informează consumatorul final despre primirea notificării, prin poştă electronică sau prin alte mijloace de comunicare, în prima zi lucrătoare după primirea ei.
    22. Furnizorul actual verifică situaţia achitărilor pentru gazele naturale furnizate şi în termen de cel mult 5 (cinci) zile calendaristice de la data primirii notificării informează consumatorul final şi operatorul de reţea despre existenţa sau inexistenţa de datorii la locul (-urile) de consum pentru care se solicită schimbarea furnizorului de gaze naturale şi rezilierea contractului de  furnizare a gazelor naturale.
    23. Dacă există datorii la locul (-urile) de consum pentru care a fost iniţiată procedura de schimbare a furnizorului de gaze naturale, consumatorul final este obligat să achite cu cel mult 10 (zece) zile calendaristice înainte de data propusa pentru schimbarea furnizorului de gaze naturale:
    a) toate facturile pentru consumul de gaze naturale până la data notificării, emise pentru locul (-urile) de consum ale consumatorului final pentru care a fost iniţiată procedura de schimbare a furnizorului de gaze naturale; 
    b) toate facturile reprezentând valoarea penalităţilor până la data notificării, calculate în conformitate cu şi în temeiul  contractului de furnizare a gazelor naturale, pentru plata întârziată a consumului de gaze naturale la locul (-urile) de consum pentru care a fost iniţiată procedura de schimbare a furnizorului de gaze naturale.
    24. Furnizorul actual este în drept să suspende procedura de schimbare a furnizorului de gaze naturale în cazul în care consumatorul final nu achită facturile de gaze naturale, în condiţiile stabilite în punctul 23 din prezentul Regulament.
    25. În termen de cel mult 5 (cinci) zile calendaristice de la primirea notificării, furnizorul actual este obligat să emită şi să expedieze consumatorului final factura pentru consumul estimativ de gaze naturale pînă la data schimbării furnizorului, conform consumului mediu lunar al consumatorului final pentru luna precedentă. Consumatorul final este obligat să achite factura emisă de furnizorul actual, cu cel puţin 5 (cinci) zile calendaristice înainte de data propusă pentru schimbarea furnizorului de gaze naturale. În cazul în care consumatorul final nu achită această factură în termenul stabilit, procedura de schimbare a furnizorului de gaze naturale poate fi suspendată de furnizorul actual, cu condiţia că acesta a emis factura în termenul stabilit în prezentul punct.
    26. Despre suspendarea procedurii de schimbare a furnizorului de gaze naturale, pentru motivele invocate în punctele 24 şi 25 din prezentul Regulament, furnizorul actual informează consumatorul final, furnizorul nou şi operatorul de reţea, prin intermediul poştei electronice sau prin alte mijloace de comunicare.
    27. În termen de cel  mult 5 (cinci) zile calendaristice de la primirea notificării privind schimbarea furnizorului de gaze naturale, operatorul de reţea transmite consumatorului final, furnizorului actual şi furnizorului nou următoarea informaţie:
    1) numele/denumirea consumatorului final, adresa locului (-urilor) de consum pentru care se solicită schimbarea furnizorului de gaze naturale;
    2) modul de efectuare a citirii indicaţiilor echipamentului de măsurare, respectiv dacă citirea se face la distanţă sau la faţa locului.
    28. În cazul în care contractul de prestare a serviciului de transport al gazelor naturale, contractul de prestare a serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru locul (-urile) de consum, pentru care a fost iniţiată schimbarea furnizorului de gaze naturale, este încheiat cu furnizorul actual, operatorul de reţea transmite furnizorului actual, cu 10 (zece) zile calendaristice înainte de data preconizată pentru rezilierea contractului de furnizare a gazelor naturale, notificare privind rezilierea contractului de prestare a serviciului de transport al gazelor naturale, a contractului de prestare a serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru locul (-urile) de consum pentru care a fost iniţiată procedura de schimbare a furnizorului de gaze naturale.
    29. În ziua expedierii furnizorului actual a notificării privind rezilierea contractului de prestare a serviciului de transport al gazelor naturale, a contractului de prestare a serviciului de distribuţie a gazelor naturale, operatorul de reţea transmite furnizorului nou sau consumatorului final, în funcţie de informaţia indicată de consumatorul final în notificarea expediată conform punctelor 20, 21 din prezentul Regulament, proiectul contractului de prestare a serviciului de transport al gazelor naturale, al contractului de prestare a serviciului de distribuţie a gazelor naturale, ce se propune a fi semnat. Se interzice operatorului de reţea să includă în contractul nou de prestare a serviciului de transport al gazelor naturale, în contractul nou de prestare a serviciului de distribuţie a gazelor naturale condiţii mai dezavantajoase decât cele din contractul anterior, cu excepţia cazului în care legea prevede altfel.
    30. În termen de cel mult 4 (patru) zile calendaristice de la primirea proiectului contractului de prestare a serviciului de transport al gazelor naturale, a proiectului contractului de prestare a serviciului de distribuţie a gazelor naturale, furnizorul nou, consumatorul final, după caz, contactează operatorul de reţea în vederea încheierii contractului corespunzător, indicând informaţia privind fiecare loc de consum, privind debitul contractat şi volumele de gaze naturale ce urmează a fi livrate prin reţeaua de transport al gazelor naturale, prin reţeaua de distribuţie a gazelor naturale.
    31. Debitul solicitat la încheierea unui nou contract de prestare a serviciului de transport al gazelor naturale, a unui nou contract de prestare a serviciului de distribuţie a gazelor naturale, în legătură cu schimbarea furnizorului de gaze naturale, nu poate depăşi debitul indicat în avizul de racordare pentru locul de consum respectiv.
    32. Contractul nou de prestare a serviciului de transport al gazelor naturale, contractul nou de prestare a serviciului de distribuţie a gazelor naturale dintre operatorul de reţea şi furnizorul nou, consumatorul final îşi produce efectele de la data indicată în notificarea expediată de consumatorul final conform punctelor 20, 21 din prezentul Regulament, cu condiţia ca procedura de schimbare a furnizorului de gaze naturale să nu fi fost suspendată sau încetată. Durata contractului nou de prestare a serviciului de transport al gazelor naturale, a contractului nou de prestare a serviciului de distribuţie a gazelor naturale nu poate fi mai mică decît durata contractului de furnizare a gazelor naturale dintre consumatorul final şi furnizorul nou.
    33. Contractul de prestare a serviciului de transport al gazelor naturale, contractul de prestare a serviciului de distribuţie a gazelor naturale încheiat cu furnizorul actual încetează la data indicată în notificarea expediată de consumatorul final conform punctelor 20, 21 din prezentul Regulament, concomitent cu data intrării în vigoare a contractului nou de prestare a serviciului de transport al gazelor naturale, a contractului nou de prestare a serviciului de distribuţie a gazelor naturale încheiat între operatorul de reţea cu consumatorul final, sau, după caz, cu furnizorul nou, cu condiţia ca procedura de schimbare a furnizorului să nu fi fost suspendată sau încetată. Dacă furnizorul actual refuză rezilierea contractului de prestare a serviciului de transport, a contractului de prestare a serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru locul (-urile) de consum indicate de consumatorul final, care solicită schimbarea furnizorului de gaze naturale, operatorul de reţea reziliază unilateral contractul de prestare a serviciului de transport al gazelor naturale, contractul de prestare a serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru locul (-urile) de consum respective.
    34. Dacă operatorul de reţea a încheiat contract de prestare a serviciului de transport al gazelor naturale, contract de prestare a serviciului de distribuţie a gazelor naturale cu furnizorul nou, ultimul informează consumatorul final asupra conţinutului acestui contract.
    35. La data schimbării furnizorului, indicată în notificarea expediată de consumatorul final conform punctelor 20, 21 din prezentul Regulament, operatorul de reţea este obligat să citească indicaţiile echipamentului (-elor) de măsurare instalat(e) la locul (-urile) de consum pentru care a fost iniţiată procedura de schimbare a furnizorului de gaze naturale. În scopul citirii indicaţiilor echipamentului de măsurare, operatorul de reţea informează consumatorul final, furnizorul actual şi furnizorul nou despre data şi ora efectuării acestor activităţi, în conformitate cu prevederile din prezentul Regulament. Neprezentarea uneia sau a mai multor părţi la data şi ora fixate pentru citirea indicaţiilor echipamentului de măsurare nu împiedică derularea procedurii de schimbare a furnizorului de gaze naturale. Dacă la momentul citirii indicaţiilor echipamentului de măsurare una dintre părţi nu este prezentă, citirea se face în lipsa ei, cu indicarea acestui fapt în actul de citire a indicaţiilor echipamentului de măsurare.
    36. După efectuarea citirii indicaţiilor echipamentului de măsurare, conform punctului 35 din prezentul Regulament, părţile prezente semnează actul de citire a indicaţiilor echipamentului de măsurare, în care se consemnează indicaţiile actuale ale echipamentului de măsurare, tipul şi numărul echipamentului de măsurare şi numărul sigiliului instalat la echipamentul de măsurare.
    37. În situaţia în care există echipament de măsurare cu înregistrare orară a consumului de gaze naturale şi echipamentul de măsurare este integrat în sistemul automatizat de măsurare a gazelor naturale, operatorul de reţea preia indicaţiile echipamentului (-elor) de măsurare respective din înregistrările electronice teletransmise. În acest caz actul de citire a indicaţiilor echipamentului de măsurare se semnează doar de operatorul de reţea.
    38. În termen de cel mult 2 (două) zile calendaristice de la citirea indicaţiilor echipamentului de măsurare, operatorul de reţea transmite furnizorului actual şi furnizorului nou indicaţiile echipamentului de măsurare citite la data schimbării furnizorului de gaze naturale. La cerere, operatorul de reţea este obligat sa pună la dispoziţia furnizorului actual, furnizorului nou cîte o copie a actului  de citire a indicaţiilor echipamentului de măsurare.
    39. În termen de cel mult 5 (cinci) zile calendaristice de la primirea indicaţiilor echipamentului de măsurare de la operatorul de reţea, furnizorul actual emite şi expediază consumatorului final, factura finală de achitare a gazelor naturale consumată până la data schimbării furnizorului de gaze naturale, în cazul existenţei diferenţei dintre volumele de gaze naturale real consumate şi volumele de gaze naturale achitate de consumatorul final conform facturii anterioare, expediate de furnizorul actual conform prevederilor punctului 25 din prezentul Regulament.
    40. Consumatorul final este obligat să achite factura finală în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la primirea facturii. În caz contrar, furnizorul actual este în drept să se adreseze în instanţa de judecată pentru a încasa de la acest consumator final plata datorată şi eventualele penalităţi.
    41. În cazul în care consumul de gaze naturale înregistrat de echipamentul de măsurare este mai mic decît consumul estimat, facturat conform punctului 25 din prezentul Regulament, furnizorul actual este obligat să restituie consumatorului final suma calculată ca diferenţă dintre contravaloarea consumului de gaze naturale facturat estimativ şi contravaloarea consumului de gaze naturale înregistrat de echipamentul de măsurare, în termen de cel mult 5 (cinci) zile calendaristice de la primirea informaţiei cu privire la indicaţiile echipamentului de  măsurare de la operatorul de reţea.
    42. În cazul existenţei de alte datorii ale furnizorului actual faţă de consumatorul final, furnizorul actual este obligat să le restituie consumatorului final în termen de cel mult 5 (cinci) zile calendaristice de  la data rezilierii contractului de furnizare a gazelor naturale.
    43. În cazul în care se constată încălcarea de către consumatorul final a clauzelor contractuale ce au dus la neînregistrarea sau la înregistrarea incompletă a consumului de gaze naturale, după ce consumatorul final a notificat furnizorul actual cu privire la rezilierea contractului, procedura de schimbare a furnizorului de gaze naturale se suspendă pentru locurile de consum unde a fost constatată încălcarea, urmând ca pentru aceste locuri de consum procedura să fie parcursă repetat după ce se achită volumele de gaze naturale ce rezultă din aplicarea sistemului pauşal.
Secţiunea 4
Dispoziţii  finale şi alte prevederi
    44. Operatorul de reţea care îşi desfăşoară activitatea în limitele teritoriului autorizat de Agenţie are obligaţia de a crea şi de a menţine o bază de date privind locurile de consum ale consumatorilor finali, racordate la reţeaua sa de gaze naturale.
    45. Pentru fiecare loc de consum, baza de date prevăzută în punctul 44 din prezentul Regulament trebuie să conţină cel puţin următoarea informaţie:
    a) adresa locului de consum şi numele, denumirea consumatorului final, care deţine locul de consum;
    b) debitul contractat (în cazul consumatorilor noncasnici);
    c) punctul de racordare;
    d) punctul de delimitare;
    e) nivelul presiunii reţelei de gaze naturale în punctul de delimitare (joasă, medie, înaltă);
    f) caracteristicile echipamentului de măsurare instalat la locul de consum respectiv;
    g) persoana (consumator final sau furnizor) cu care este încheiat contractul de prestare a serviciului de transport al gazelor naturale, contractul de prestare a serviciului de distribuţie a gazelor  naturale.
    46. Furnizorii de gaze naturale sunt în drept să solicite informaţii din baza de date a operatorului de reţea privind  locurile de consum ale consumatorului final, în baza acceptului în scris al consumatorului final, sau în baza contractului de furnizare a gazelor naturale, încheiat între consumatorul final şi furnizorul de gaze naturale care solicită acces la informaţia din baza de date.
    47.  Furnizorul de gaze naturale are obligaţia să verifice corectitudinea informaţiilor privind locurile de  consum pentru care încheie contracte de furnizare a gazelor naturale, iar, în cazul în care constată neconcordanţe, să sesizeze operatorul de reţea.
    48. Eventualele litigii ce survin între furnizorul actual, furnizorul nou şi operatorul de reţea în legătură cu schimbarea furnizorului de gaze naturale se soluţionează pe cale amiabilă sau în instanţa de judecată.
    49.  În cazul în care, după finalizarea procedurii de schimbare a furnizorului de gaze naturale, furnizorul actual a constatat că prin acţiunile sale consumatorul final i-ar fi cauzat prejudiciu material, primul este în drept să se adreseze în instanţa de judecată, pentru a obliga consumatorul final să-i achite eventualele despăgubiri, în cuantumul şi termenele stabilite în Codul civil.
    50. Operatorul de reţea înregistrează si raportează trimestrial Agenţiei despre numărul de cazuri în care consumatorii finali au schimbat furnizorul de gaze naturale.
    51. Operatorul de reţea şi furnizorii de gaze naturale ţin evidenţa separată a  reclamaţiilor referitoare la schimbarea furnizorului de gaze naturale şi le raportează trimestrial Agenţiei.
    52. Operatorii de reţea sunt obligaţi să ofere accesul Agenţiei pentru vizualizare la distanţă a informaţiei din baza de date creată conform prevederilor punctului 44  din prezentul Regulament.

    anexa