OMFA173/2014
ID intern unic:  356026
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 173
din  17.12.2014
cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei
„TDSA14” (Ţigări Diferenţa Stoc Accize) şi a
Instrucţiunii privind modul de completare a acesteia
Publicat : 23.12.2014 în Monitorul Oficial Nr. 385     art Nr : 1896

    MODIFICAT

   
OMF03 din 12.01.15, MO1-10/16.01.15 art.3

    În conformitate cu prevederile art.11 alin. (2) lit. a) din Legea contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007 şi întru executarea prevederilor art.1251 alin. (4) din Codului fiscal, în scopul eficientizării administrării fiscale la capitolul accize,
ORDON:
    1. Se aprobă formularul Declaraţiei „TDSA14” (Ţigări Diferenţa Stoc Accize), conform Anexei nr. 1 la prezentul ordin.
    2. Se aprobă Instrucţiunea „Cu privire la modul de completare a formularului Declaraţiei TDSA14 privind suma accizelor calculate la stocul de mărfuri supuse accizelor, atribuite la poziţiile tarifare 240210000, 240220, 240290000, 2403”, conform Anexei nr. 2 la prezentul ordin.
    3. Direcţia documentare şi arhivare să asigure publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                                       Anatol ARAPU

    Nr. 173. Chişinău, 17 decembrie 2014.


    anexa nr.1

Anexa nr.2
la Ordinul Ministerului Finanţelor
nr. 173 din 17.12.2014

INSTRUCŢIUNE
cu privire la modul de completare a formularului
Declaraţiei TDSA14 privind suma accizelor calculate
la stocul de mărfuri supuse accizelor, atribuite la poziţiile
tarifare 240210000, 240220, 240290000, 2403

    1. Obligaţiunea completării şi prezentării formularului Declaraţiei din anexa nr.1 la prezentul ordin o deţin subiecţii impunerii care importă mărfuri supuse accizelor ce se atribuie la poziţiile tarifare 240210000, 240220, 240290000, 2403.
    2. Termenul de prezentare a formularului Declaraţiei la organul fiscal este nu mai tîrziu de data de 25 a lunii următoare celei în care urma să aibă loc inventarierea stocului de produse menţionate la punctul 1.
    3. Inventarierea stocului de ţigări indiferent de data importului lor urmează a fi efectuată în conformitate cu Regulamentul privind inventarierea, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 60 din 29.05.2012.
    4. În cazul în care mărfurile supuse accizelor ce se atribuie la poziţiile tarifare 240210000, 240220, 240290000, 2403, au fost eliberate în perioada de pînă la inventariere de către importator altor persoane, iar ulterior mărfurile se restituie importatorului în termen de 45 de zile începînd cu data modificării cotelor accizelor, acestea urmează a fi supuse inventarierii, calculării şi achitării accizelor aferente, conform procedurii din prezenta instrucţiune.
    5. În coloana 1 se introduce numărul de ordine a produselor accizate din stoc accizele pentru care au fost achitate la momentul introducerii lor pe teritoriul republicii, dar la care s-a modificat cota accizelor.
    6. În coloana 2 se introduce poziţia tarifară.
    7. În coloana 3 se completează denumirea comercială a mărfii supuse accizelor.
    8. În coloana 4 se introduce volumul în expresie naturală a mărfii accizate din stoc accizele pentru care au fost achitate, şi  la care s-a modificat cota accizelor. În cazul mărfurilor supuse accizelor ce se atribuie la poziţia tarifară, 2403 «Alte tutunuri şi înlocuitori de tutun, fabricate; tutunuri «omogenizate» sau «reconstituite»; extracte şi esenţe de tutun» în coloana 4 se indică volumul în expresie naturală exprimat în kilograme.
    [Pct.8 modificat prin OMF03 din 12.01.15, MO1-10/16.01.15 art.3]
    9. În coloana 5 se indică valoarea fără TVA şi accize, care în cazul ţigaretelor cu filtru, atribuite la poziţia tarifară 240220, reprezintă preţul maxim de vînzare cu amănuntul în vigoare la data efectuării inventarierii stocurilor. Pentru ţigările de foi (inclusiv cele cu capete tăiate) şi trabucuri (ţigări fine), conţinînd tutun (poziţia tarifară 240210000), precum şi pentru alte ţigări de foi, trabucuri şi ţigarete, conţinînd înlocuitori de tutun (poziţia tarifară 240290000) în coloana 5 se indică valoarea în vamă, declarată la momentul importului lor.
    [Pct.9 în redacția OMF03 din 12.01.15, MO1-10/16.01.15 art.3]
    10. În boxa 6 se introduce cota accizelor în vigoare anterior modificării ei.
    11. În boxa 7 se introduce cota accizelor modificate.
    12. În boxa 8 se reflectă suma accizelor destinată virării în buget, rezultată din diferenţa dintre suma accizelor anterioară modificării cotei şi suma accizelor conform cotei modificate.
    13. În ultimul rînd se include totalul pe coloana 8,  care se include şi în suma de control.