HCNPFC62/12/2014
ID intern unic:  356033
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 62/12
din  20.12.2014
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
la Regulile Bursei de Valori a Moldovei
Publicat : 23.12.2014 în Monitorul Oficial Nr. 385     art Nr : 1903     Data intrarii in vigoare : 23.12.2014
    Examinînd cererea şi Proiectul  de modificări şi completări la Regulile Bursei de Valori a Moldovei, în temeiul art.1 alin.(1), art.3, art.8 lit.b), art.9 alin.(1) lit.d), art.21 alin.(1) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 117-126BIS), art.47 alin.(2) din Legea nr.199-XIV din 18.11.1998 „Cu privire la piaţa valorilor mobiliare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 183-185, art. 655) şi art.5 din Legea nr.171 din 11.07.2012 „Privind piaţa de capital” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197, art.665),
COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI  FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă modificările şi completările la Regulile Bursei de Valori a Moldovei, adoptate de Consiliul Bursei de Valori a Moldovei (procesul–verbal nr. 02/14 din 13.02.2014), conform anexei.
    2. Prevederile punctului 43.4. lit.g) din Regulile Bursei de Valori a Moldovei nu se aplică valorilor mobiliare  emise de băncile comerciale.
    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PREȘEDINTELE COMISIEI
    NAȚIONALE A PIEȚEI FINANCIARE                                  Artur GHERMAN

    Nr. 62/12. Chişinău, 20 decembrie 2014.Anexă
la Hotărîrea Comisiei
Naţionale a Pieţei Financiare
nr.62/12 din 20 decembrie 2014

    APROBAT                                                         ADOPTAT

    de Comisia Națională a Pieței Financiare        de Consiliul Bursei de Valori a Moldovei,

    Hotărîrea nr. 62/12 din 20 decembrie 2014       procesul–verbal nr.02/14 din 13.02.2014
    Președintele C.N.P.F.                                          Preşedintele Consiliului Bursei
    __________________                                       __________________
    Artur GHERMAN                                               Serghei CEBOTARI

Modificări şi completări la Regulile
 Bursei de Valori a Moldovei
    Articolul 44 din Regulile Bursei de Valori a Moldovei, adoptate de Consiliul Bursei (proces-verbal nr.07/08 din 17.11.2008) şi aprobate de Comisia Naţională a Pieţei Financiare (Hotărîrea nr.62/14 din 26.12.2008 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.37-40, art.125), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Punctul 44.1 se expune în următoarea redacţie:
    “44.1. Tranzacţii de vînzare-cumpărare şi schimb în Secţia Tranzacţiilor Directe pot fi efectuate cu toate valorile mobiliare înregistrate la Bursă, cu excepţia celor înscrise la Cota Bursei şi a celor emise de băncile comerciale, cu respectarea următoarelor condiţii speciale, fără a se omite vreuna:
    a) se permite oscilaţia de preţ de la preţul mediu ponderat de tranzacţionare aferent ultimelor 12 luni, după cum urmează: limita maximă – fără limită; limita minimă – -25%.
    b) preţul mediu ponderat de tranzacţionare se va considera preţul format din următoarele volume: 
    1) în cazul tranzacţionării acţiunilor unui emitent cu un capital social de pînă la 5 milioane de lei inclusiv, se va lua în calcul preţul la a cărui formare au participat cel puţin 5% din numărul acţiunilor emise de clasa dată;
    2) în cazul tranzacţionării acţiunilor unui emitent cu un capital social de la 5 la 10 milioane de lei inclusiv, se va lua în calcul preţul la a cărui formare au participat cel puţin 3% din numărul acţiunilor emise de clasa dată;
    3) în cazul tranzacţionării acţiunilor unui emitent cu un capital social de la 10 la 25 milioane de lei inclusiv, se va lua în calcul preţul la a cărui formare a participat cel puţin 1% din numărul acţiunilor emise de clasa dată;
    4) în cazul tranzacţionării acţiunilor unui emitent cu un capital social de la 25 la 50 milioane de lei inclusiv, se va lua în calcul preţul la a cărui formare au participat cel puţin 0,5% din numărul acţiunilor emise de clasa dată;
    5) în cazul tranzacţionării acţiunilor unui emitent cu un capital social mai mare de 50 milioane de lei, se va lua în calcul preţul la a cărui formare a participat cel puţin 0,1% din numărul acţiunilor emise de clasa dată.
    c) preţul mediu ponderat urmează să fie certificat de către Bursă.”.
    2. Punctul 44.3:
    la alin.1) lit.b) fraza „; în cazul băncilor comerciale – desfăşurarea activităţii timp de cel puţin un an şi finalizarea acestuia cu rezultat financiar pozitiv” se exclude;
    la alin.1) după litera b) se adaugă litera c) cu următorul conţinut:
    „c) nu sunt emise de bănci comerciale sau societăţi înscrise la Cota Bursei.”