HGM1019/2014
ID intern unic:  356046
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1019
din  10.12.2014
cu privire la Consiliul coordonator naţional
în domeniul învăţămîntului profesional tehnic
Publicat : 26.12.2014 în Monitorul Oficial Nr. 386-396     art Nr : 1103
    MODIFICAT
   
HG941 din 29.07.16, MO247-255/05.08.16 art.1020


    În temeiul art. 22 din Legea  nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 131-133, art. 1018), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în scopul reformării, eficientizării, dezvoltării sistemului de învăţămînt profesional tehnic (centre de excelenţă, şcoli profesionale şi colegii) şi al creării condiţiilor adecvate pentru asigurarea unei bune pregătiri a muncitorilor şi specialiştilor calificaţi şi competitivi, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    [Clauza de emitere modificată prin HG941 din 29.07.16, MO247-255/05.08.16 art.1020]
    1. Se instituie, pe lîngă Guvern, Consiliul coordonator naţional în domeniul învăţămîntului profesional tehnic.
    2. Se aprobă:
    Regulamentul Consiliului coordonator naţional în domeniul învăţămîntului profesional tehnic, conform anexei nr.1.
    [Pct.2 modificat prin HG941 din 29.07.16, MO247-255/05.08.16 art.1020]
    3. Se stabileşte că, în cazul eliberării din funcţia deţinută a unui membru al Consiliului coordonator naţional în domeniul învăţămîntului profesional tehnic, persoana nou-desemnată în funcţia respectivă va avea şi calitatea de membru al Consiliului, fără a fi emisă o nouă hotărîre de Guvern.

    PRIM-MINISTRU                                                       Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                      Andrian Candu
    Ministrul educaţiei                                                       Maia Sandu

    Nr. 1019. Chişinău, 10 decembrie 2014.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 1019
din 10 decembrie 2014
REGULAMENTUL
Consiliului coordonator naţional în domeniul
învăţămîntului profesional tehnic
I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament stabileşte statutul juridic, modul de organizare şi funcţionare a Consiliului coordonator naţional în domeniul învăţămîntului profesional tehnic pentru cele 2 niveluri de învăţămînt (profesional tehnic secundar şi postsecundar) (în continuare – Consiliu).
    2. Consiliul îşi desfăşoară activitatea în baza legislaţiei în vigoare şi a prezentului Regulament.
    3. Consiliul se instituie de către Guvern ca organ consultativ, în scopul creării unei platforme de dialog între sistemul de formare profesională şi economia naţională.
    4. Misiunea Consiliului constă în asigurarea sinergiei dintre învăţămîntul profesional tehnic, piaţa muncii şi economia naţională, fapt care va contribui la asigurarea calităţii învăţămîntului profesional tehnic, dar şi la o calitate sporită a muncitorilor/tehnicienilor, precum şi a specialiştilor calificaţi în corespundere cu standardele ocupaţionale şi educaţionale, cu Cadrul Naţional al Calificărilor din Republica Moldova şi Cadrul European al Calificărilor.
    5. Consiliul contribuie la susţinerea proiectelor naţionale şi internaţionale relevante pentru consolidarea relaţiilor de parteneriat dintre reprezentanţii mediului de afaceri şi reprezentanţii sistemului educaţional, dezvoltarea şi modernizarea învăţămîntului profesional tehnic, racordarea ofertei instituţiilor de învăţămînt profesional la cerinţele pieţei forţei de muncă, precum şi creşterea calităţii pregătirii cadrelor de muncitori/tehnicieni şi specialişti calificaţi.
II. Componenţa Consiliului
   6. Consiliul este constituit din membri permanenţi şi supleanți, desemnaţi după cum urmează:
    1) membrii permanenți:
    a) Ministerul Economiei, președintele Consiliului – ministru/viceministru;
    b) Ministerul Educaţiei, vicepreședinte al Consiliului – ministru/viceministru;
    c) Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei – viceministru;
    d) reprezentant delegat de către Consiliul directorilor de şcoli profesionale;
    e) reprezentant delegat de către Consiliul directorilor de colegii;
    f) reprezentant delegat de către Consiliul rectorilor;
    g) reprezentant delegat de către Confederaţia Naţională a Patronatului din Republica Moldova;
    h) reprezentant delegat de către Camera de Comerţ şi Industrie;
    i) reprezentant delegat de către Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii;
    j) reprezentant al societății civile, selectat de către Ministerul Educației în baza criteriilor profesionale, a performanțelor  și notorietății;
    2) membrii supleanți:
    a) Ministerul Finanţelor/Ministerul Tineretului și Sportului – viceministru;
    b) ministerul de resort: Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Culturii, Ministerul Sănătăţii – viceministru/secretar de stat;
    c) reprezentant delegat de către comitetul sectorial pentru formare profesională la nivel de ramură;
    d) reprezentant delegat de către Asociaţia Patronală din Industria Prelucrătoare;
    e) reprezentant delegat de către agenţi economici, organizaţii obşteşti, investitori etc. relevanţi pentru învăţămîntul profesional tehnic.
    [Pct.6 în redacția HG941 din 29.07.16, MO247-255/05.08.16 art.1020]
III.  Atribuţiile şi drepturile Consiliului
    7. Consiliul are următoarele competenţe:
    1) coordonează procesul de elaborare, implementare, monitorizare, evaluare şi revizuire a politicilor de reformare, dezvoltare şi modernizare a învăţămîntului profesional tehnic în vederea racordării acestuia la necesităţile pieţei muncii;
    2) înaintează recomandări  cu privire la consolidarea parteneriatului dintre instituţiile de învăţămînt profesional tehnic şi mediul economic, inclusiv la modernizarea instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic, a conţinutului programelor de studii, a standardelor educaţionale, a sistemului de evaluare şi certificare a calificărilor acordate în cadrul procesului de învăţămînt profesional tehnic;
    3) promovează colaborarea dintre ministere, alte autorităţi administrative centrale, patronate şi sindicate în vederea modernizării învăţămîntului profesional tehnic;
    4) realizează şi monitorizează reformele din învăţămîntul profesional tehnic din perspectiva instruirii, formării profesionale şi angajării în cîmpul muncii a muncitorilor/specialiştilor calificaţi;
    5) contribuie la modernizarea bazei tehnice şi metodico-didactice a instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic;
    6) contribuie, printr-o abordare participativă, la sporirea transparenţei şi relevanţei reformelor în învăţămîntul profesional tehnic.
    8. Pentru realizarea scopului său, Consiliul are atribuţii:
    1) în domeniul economic:
    a) identifică priorităţile de dezvoltare a economiei naţionale şi a capacităţilor tehnice şi profesionale care ar asigura creşterea economică pe termen scurt, mediu şi lung;
    b) evaluează cererea de resurse umane şi calificări pe piaţa muncii, în diverse sectoare ale economiei naţionale;
    c) formulează, faţă de sistemul educaţional, cerinţe derivate din priorităţile de dezvoltare economică;
    d) facilitează comunicarea dintre agenţii economici, patronate, organizaţii obşteşti profesionale şi structurile de învăţămînt profesional tehnic;
    e) facilitează procesul de organizare şi desfăşurare a stagiilor de practică;
    f) oferă un cadru de incluziune şi atragere a investitorilor în proiecte de formare profesională care prezintă interes pentru economia naţională;
    g)  formulează recomandări de racordare a curriculei de profesionalizare şi promovează pilotarea proceselor de instruire în mediul economiei reale;
    h) facilitează integrarea tinerilor specialişti pe piaţa muncii, promovează dezvoltarea sistemului de monitorizare a traseului profesional al absolvenţilor învăţămîntului profesional tehnic;
    i) promovează pe plan global competitivitatea forţei de muncă formate în ţară, iar în cadrul economiei naţionale, remuneraţia justă pentru muncă;
    j) promovează activităţile economice solicitate la nivel global şi formarea forţei de muncă calificate pentru obţinerea de beneficii la nivel naţional;
    k) susţine şi facilitează activităţi de dezvoltare a culturii organizaţionale în cadrul comitetelor sectoriale, responsabile de anumite ramuri ale economiei naţionale;
    l) alte atribuţii relevante;
    2) în domeniul educaţional:
    a) identifică şi examinează problemele, precum şi stabileşte priorităţile în domeniul dezvoltării învăţămîntului profesional tehnic;
    b) coordonează şi elaborează direcţiile principale de dezvoltare şi modernizare a învăţămîntului profesional tehnic în corespundere cu necesităţile pieţei muncii;
    c) înaintează recomandări cu privire la organizarea unor instituţii de învăţămînt profesional tehnic noi şi/sau la reorganizarea celor existente, la consolidarea parteneriatului dintre instituţiile de învăţămînt profesional tehnic şi unităţile economice;
    d) coordonează extinderea colaborării dintre ministere, alte autorităţi administrative centrale, patronat şi sindicate în vederea modernizării învăţămîntului profesional tehnic;
    e) monitorizează şi evaluează reformele în învăţămîntul profesional tehnic, examinează dările de seamă ale ministerelor de resort privind contribuţia acestora la instruirea, pregătirea şi angajarea în cîmpul muncii a muncitorilor şi specialiştilor calificaţi;
    f) contribuie la perfecţionarea metodelor de evaluare statistică a situaţiei din învăţămîntul profesional tehnic din perspectiva dezvoltării pieţei muncii;
    g)  contribuie la asigurarea şi retehnologizarea bazei metodico-didactice şi tehnice a unităţilor de învăţămînt profesional tehnic;
    h) direcţionează asistenţa tehnică oferită Republicii Moldova de organismele internaţionale şi de alte state spre necesităţile prioritare ale învăţămîntului profesional tehnic;
    i) exercită alte atribuţii şi obligaţii, în corespundere cu actele normative din domeniul de activitate;
    3) de asigurare a transparenţei şi a bunei guvernări în reforma învăţămîntului profesional tehnic:
    a) asigură incluziunea şi participarea părţilor interesate relevante în procesul de reformă a sistemului de învăţămînt profesional tehnic, inclusiv a autorităţilor publice, a partenerilor sociali, a reprezentaţilor de sindicate şi patronate, a agenţilor economici şi a asociaţiilor lor, a organizaţiilor societăţii civile şi a Consiliului Naţional pentru Participare, a reprezentanţilor instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic în elaborarea, deliberarea, evaluarea şi revizuirea politicilor de modernizare şi reformare a sistemului de învăţămînt profesional tehnic;
    b) asigură ghidarea strategică a procesului de reformă a învăţămîntului profesional tehnic prin promovarea, pe agenda reformei, a intereselor, societăţii şi mediului de afaceri, sporind relevanţa politicilor de reformare a învăţămîntului profesional tehnic;
    c) instituţionalizează dialogul dintre părţile interesate şi afectate de politicile de reformare, sporind legitimitatea procesului de reformă a sistemului de învăţămînt profesional tehnic;
    d) în funcţie de problematica supusă dezbaterii şi de necesitate, implică, la şedinţele Consiliului, în calitate de invitaţi, cu drept de vot consultativ, reprezentanţi ai altor autorităţi publice centrale, organizaţii necomerciale, mediului academic, partenerilor de dezvoltare. Includerea invitaţilor la şedinţele Consiliului va fi coordonată în prealabil cu membrii Consiliului;
    e) asigură monitorizarea participativă şi transparenţa procesului de reformă a sistemului de învăţămînt profesional tehnic prin asigurarea participării largi a părţilor interesate în elaborarea, deliberarea, monitorizarea, evaluarea şi revizuirea politicilor de modernizare şi reformare a sistemului de învăţămînt profesional tehnic.
    9.  Consiliul are următoarele drepturi:
    1) să propună crearea grupurilor de lucru şi a comisiilor temporare, cu includerea în componenţa lor a specialiştilor din cadrul autorităţilor publice centrale şi locale, al instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic, al organizaţiilor de profil, al agenţilor economici, al partenerilor sociali, al comitetelor sectoriale, al societăţii civile şi experţilor, pentru examinarea şi realizarea unor atribuţii concrete din domeniu;
    2) să stabilească relaţii de colaborare cu instituţii şi organizaţii internaţionale care activează în domeniul învăţămîntului;
    3) să solicite informaţii relevante de la instituţiile abilitate.
IV. Activitatea Consiliului
    10. Consiliul este condus de preşedinte, care este asistat de un vicepreşedinte şi de un secretar.
    11. În absenţa preşedintelui, şedinţele sînt prezidate de către vicepreşedinte.
    12.  Preşedintele Consiliului exercită următoarele funcţii:
    1) conduce activitatea şi asigură îndeplinirea atribuţiilor Consiliului în corespundere cu prezentul Regulament;
    2) convoacă şi prezidează şedinţele Consiliului;
    3) aprobă ordinea de zi a şedinţelor;
    4) decide, cu votul majorităţii, asupra chestiunilor examinate, în limitele competenţelor sale;
    5) exercită alte atribuţii în conformitate cu prezentul Regulament.
    13. Consiliul dispune de un secretariat, asigurat de Ministerul Educaţiei.
    14. Secretarul Consiliului organizează activitatea Consiliului şi asigură pregătirea materialelor pentru şedinţele Consiliului, elaborează procesele-verbale ale şedinţelor, execută dispoziţiile preşedintelui sau vicepreşedintelui Consiliului, conform funcţiilor Consiliului, elaborează rapoarte şi informaţii, în limitele competenţelor sale, îndeplineşte lucrări de secretariat.
    15. Activitatea membrilor Consiliului nu va fi remunerată din resursele bugetului de stat.
    16. Şedinţele Consiliului se convoacă cel puţin de patru ori pe an sau ori de cîte ori este necesar, mai frecvent, la propunerea preşedintelui, vicepreşedintelui sau la solicitarea a unei treimi din numărul membrilor Consiliului. În ultimul caz, este informat secretarul Consiliului, care consultă preşedintele Consiliului şi anunţă convocarea Consiliului.
    17. Ordinea de zi a şedinţei este adusă la cunoştinţa membrilor Consiliului cu cel puţin 5 zile înainte de convocarea şedinţei acestuia.
    18.  La şedinţa Consiliului pot participa şi alte persoane responsabile şi interesate de chestiunile puse în discuţie.
    19. Responsabil pentru calitatea materialelor puse în discuţie la şedinţele Consiliului este executantul acestora, care le pregăteşte în prealabil şi le prezintă secretarului în format electronic şi pe suport de hîrtie, înaintînd propuneri, cu cel puţin 7 zile înainte de convocarea şedinţei.
    20. În baza materialelor prezentate, secretarul pregăteşte şi transmite membrilor Consiliului setul de documente necesare, semnate în modul stabilit, cu 5 zile înainte de şedinţa Consiliului.
    21. Membrii Consiliului examinează materialele primite în prealabil şi înaintează propuneri pe marginea acestora în cadrul şedinţei.
    22. Şedinţele Consiliului sînt deliberative, în cazul în care la şedinţă este prezentă majoritatea simplă a membrilor Consiliului.
    23. Deciziile se adoptă cu majoritatea simplă de voturi ale membrilor Consiliului prezenţi la şedinţă. Deciziile Consiliului au caracter de recomandare pentru autorităţile publice centrale sau locale vizate, pentru instituţiile de învăţămînt profesional tehnic, precum şi pentru alţi actori vizaţi.
    24. Lucrările Consiliului se consemnează într-un proces-verbal semnat de preşedintele şedinţei.

    [Anexa nr.2 abrogată prin HG941 din 29.07.16, MO247-255/05.08.16 art.1020]