HCEC2862/2014
ID intern unic:  356088
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 2862
din  31.10.2014
cu privire la contestaţia nr. AP 9/43 din 28 octombrie 2014
a dlui Maxim Lebedinschi, reprezentantul cu drept consultativ
 al Partidului Politic ”Partidul Socialiştilor din Republica
Moldova” în Comisia Electorală Centrală
Publicat : 26.12.2014 în Monitorul Oficial Nr. 386-396     art Nr : 1941     Data intrarii in vigoare : 31.10.2014
    La 28 octombrie 2014 dl Maxim Lebedinschi, reprezentantul cu drept consultativ al Partidului Politic ”Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” (în continuare – PSRM) în Comisia Electorală Centrală, a depus o contestaţie în care se invocă utilizarea resurselor administrative de către concurentul electoral Partidul Liberal Democrat din Moldova (în continuare – PLDM), fiind solicitată sancţionarea concurentului în cauză şi remiterea materialelor spre examinare organelor de poliţie.
    În motivarea contestaţiei se afirmă că la data de 27 octombrie 2014, între orele 14:00 – 16:30, în faţa Primăriei com. Colicăuţi, r-nul Briceni, a avut loc întîlnirea liderilor din domeniul agriculturii şi a locuitorilor com. Colicăuţi cu ministrul agriculturii, dl V. Bumacov, şi preşedintele raionului Briceni, dna Efimia Bandalac, ultima fiind candidat la funcţia de deputat din partea PLDM. Se invocă faptul că dna E. Bandalac s-a prezentat la eveniment cu automobilul de serviciu cu numărul de înmatriculare RMA-255, astfel fiind utilizate, în opinia contestatarului, resurse administrative. În calitate de probe au fost prezentate 7 fotografii de la faţa locului cu automobilul în cauză.
    Reprezentantul PLDM, dl Sergiu Gurduza, prin referinţa depusă solicită respingerea contestaţiei, invocînd nepertinenţa şi neveridicitatea probelor prezentate din care nu se atestă că anume dna E. Bandalac s-a deplasat cu automobilul de serviciu.
    De asemenea, Comisiei i-a fost prezentată scrisoarea de răspuns, nr. 365 din 29 octombrie 2014, a Consiliului raional Briceni, semnată de vicepreşedinte, potrivit căreia, la evenimentul descris dl V. Bumacov s-a prezentat cu automobilul de serviciu cu nr. de înmatriculare RMG-017, iar automobilul cu nr. RMA-255 a fost utilizat de către vicepreşedintele raionului Briceni, dl V. Bobuţac, şi de şeful secţiei agricultură şi alimentaţie din cadrul Consiliului raional Briceni, dl V. Dodu, iar dna E. Bandalac s-a prezentat cu automobilul personal nefiind folosit cel de serviciu.
    În urma examinării materialelor contestaţiei, Comisia constată următoarele.
    Dna Efimia Bandalac, prin dispoziţia nr. 61 din 13.10.2014, şi-a suspendat, potrivit prevederilor art. 13 alin. (3) din Codul electoral, activitatea în funcţia de preşedinte al raionului, conformîndu-se în felul acesta cerinţei instituite de legiuitor în scopul neadmiterii utilizării resurselor administrative de către persoane cu funcţii de demnitate publică în campaniile lor electorale.
    În conformitate cu art. 65 alin.(5) din Codul electoral, sarcina probaţiunii revine contestatarului. Prin urmare, Comisia constată că în susţinerea contestaţiei nu au fost aduse probe concludente care ar demonstra temeinicia acesteia, or din prezentarea pozelor cu automobilul de serviciu respectiv nu se deduce univoc concluzia utilizării acestuia de către dna E. Bandalac.
    În ceea ce priveşte afirmaţia reprezentantului PLDM precum că prin contestaţia depusă de către PSRM se defăimează imaginea PLDM, Comisia îşi declină competenţa pentru acest capăt al referinţei şi îi explică ultimului că el este în drept să se adreseze instanţei de drept comun pentru apărarea onoarei şi demnităţii.
    Referitor la solicitarea reprezentantului PLDM de a avertiza concurentul electoral PSRM pentru depunerea unei contestaţii nefondate, Comisia menţionează că dreptul la contestare a acţiunilor concurenţilor electorali este garantat de art. 65 alin.(1) din Codul electoral, nefiind precondiţionat de careva urmări în cazul respingerii acesteia.
    Pentru motivele expuse, în temeiul art. 18, art. 26, art. 65-67 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 şi în conformitate cu Regulamentul privind procedura de examinare şi soluţionare a contestaţiilor de către organele electorale în perioada electorală, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 3353 din 20 iulie 2010, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
    1. Se respinge ca fiind neîntemeiată contestaţia nr. AP 9/43 din 28 octombrie 2014 a dlui Maxim Lebedinschi, reprezentantul cu drept consultativ al PSRM în Comisia Electorală Centrală.
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    VICEPREȘEDINTELE COMISIEI
    ELECTORALE CENTRALE                                                    Ştefan URÎTU

    Secretar                                                                                      Andrei Volentir


    Nr. 2862. Chişinău, 31 octombrie 2014.