OIFPSC1642/2014
ID intern unic:  356118
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 1642
din  26.12.2014
cu privire la efectuarea unor modificări şi completări
la Ordinul IFPS nr.299 din 2 mai 2012
Publicat : 26.12.2014 în Monitorul Oficial Nr. 386-396     art Nr : 1971
    În conformitate cu art. 161 alin. (1) şi alin. (5) din titlul V şi art.190 alin.(5) al Codului fiscal  nr. 1163 – XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial din 8 februarie 2007, ediţie specială) cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în scopul asigurării evidenţei subdiviziunilor şi obiectelor impozabile, cît şi obligaţiile fiscale aferente acestora la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale,
ORDON:
    I. În Instrucţiunea aprobată prin Ordinul IFPS nr.299 din 2 mai 2012 (Monitorul Oficial nr.99-100 din 25 mai 2012)  se efectuează modificări şi completări după cum urmează:
    a) la pct.1 după sintagma „art.161 alin.(1) ” se completează cu cuvintele „şi art.190 alin.(5)”;
    b) la pct.3 se completează cu următoarele noţiuni:
    „Subdiviziune-unitate structurală a întreprinderii, instituţiei, organizaţiei (filială, reprezentanţă, sucursală, secţie, magazin, depozit etc.), situată în afara locului ei de reşedinţă de bază, care exercită unele din atribuţiile acesteia.
    Obiect impozabil – obiect al impunerii cu impozite şi taxe locale, care nu este subdiviziune”;
    c) la pct.23 sintagma ”desfăşoară activitate de întreprinzător prin intermediul reprezentanţei permanente” se substituie cu sintagma ”dispun de reprezentanţă permanentă sau bază fixă pe  teritoriul  Republicii Moldova”;
    d) pct.24 se completează cu o propoziţie nouă cu următorul conţinut: ”În certificatul de atribuire a codului fiscal eliberat persoanei juridice nerezidente, care dispune de reprezentanţă sau bază fixă pe teritoriul Republicii Moldova, la rubrica  “Contribuabilul” se indică  denumirea acestuia din ţara sa de reşedinţă, urmată de codul fiscal din ţara sa de reşedinţă, iar la rubrica “S-a atribuit codul fiscal” se indică codul fiscal conform pct.10 lit. d) din prezenta Instrucţiune”;
    e) la pct. 52  subpunctul  (2) se exclude lit. e);
    f) se completează cu un capitol nou cu următorul conţinut:
    “XI. Înregistrarea subdiviziunilor/obiectelor impozabile
    57. Clasificatorul tipurilor subdiviziunilor/obiectelor impozabile este expus în anexa nr. 14  la Instrucţiune.
    58. Formularul Cererii/Constatării privind înregistrarea subdiviziunilor/obiectelor impozabile este expus în anexa nr. 15 la Instrucţiune. Cererea/Constatarea  se completează şi se bifează la rubrica respectivă de către:
    a) contribuabil în procesul înregistrării subdiviziunilor/obiectelor impozabile;
    b) organul fiscal, în cazul constatării subdiviziunilor/obiectelor impozabile neînregistrate de către contribuabil.
    La înregistrarea datelor aferente subdiviziunilor sau obiectelor impozabile, contribuabilii sunt exoneraţi de obligaţia perfectării cererii conform cerinţelor pct.13 lit. b) din prezenta Instrucţiune.
    59. Înregistrarea subdiviziunilor/obiectelor impozabile se efectuează pentru contribuabilii care au în componenţa lor subdiviziuni şi/sau obiecte impozabile, cel puţin una/unul.
    60. Conform cerinţelor indicate în pct.59, în scopul asigurării corectitudinii evidenţei obligaţiilor fiscale pentru contribuabilii care au în componenţa lor subdiviziuni/obiecte impozabile, întreprinderile de bază ale acestora/sediile centrale se vor califica ca subdiviziuni. În acest sens, contribuabilul va indica informaţia necesară despre întreprinderea de bază/sediul central în cererea/constatarea privind înregistrarea subdiviziunilor/obiectelor impozabile.
    61. La Cerere/Constatare contribuabilul va anexa documentele confirmative ce atestă dreptul de proprietate, chirie, arendă, folosinţă ş.a.
    În cazul cînd contribuabilul deţine mai multe contracte de arendă asupra pămîntului, acesta anexează la cerere o confirmare eliberată de către primărie în care se va indica suprafaţa de pămînt (ha).
    62. Cererile perfectate de către contribuabili privind înregistrarea subdiviziunilor/obiectelor impozabile sunt recepţionate de către organele fiscale de la locul de deservire al contribuabilului (întreprinderea de bază/sediul central).
    63. Urmare a prelucrării cererilor/constatărilor privind înregistrarea subdiviziunilor/obiectelor impozabile, organul fiscal de la locul de deservire a contribuabilului (întreprinderea de bază/sediul central) emite certificatul privind înregistrarea subdiviziunilor/obiectelor impozabile conform modelului indicat în anexa nr. 16 la Instrucţiune. Certificatul se emite în două exemplare: primul se va înmîna contra semnătură contribuabilului sau se va remite prin intermediul oficiului poştal, al doilea se va anexa la dosarul contribuabilului.
    64. Certificatele eliberate se înregistrează separat în Registrul perfectat conform anexei nr. 17 la Instrucţiune, în care în mod obligatoriu se va indica:
    a) numărul de ordine;
    b) data eliberării;
    c) denumirea destinatarului, codul fiscal;
    d) semnătura persoanei responsabile a contribuabilului ce confirmă recepţionarea certificatului.
    65. Obiectelor impozabile nu sunt aplicabile prevederile art.255 din Codul fiscal.”;
    e) se completează cu următoarele anexe:

    anexa nr.14

    anexa nr.15

    anexa nr.16

    anexa nr.17

    2. Se abrogă Ordinul IFPS nr.222 din 13 decembrie 2004 privind atribuirea codurilor subdiviziunilor şi Ordinul IFPS nr.61 din 18 aprilie 2007 privind operarea modificărilor şi completărilor la Ordinul nr.222 din 13 decembrie 2004 şi Ordinul nr.21 din 2 februarie 2006.
    3. Controlul asupra executării ordinului în cauză se pune în sarcina dlui Iuri Lichii, şef adjunct al IFPS.
    4. Direcţia metodologie, evidenţă şi statistică fiscală va publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    ȘEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                   Ion PRISĂCARU

    Nr. 1642. Chişinău, 26 noiembrie 2014.