OMFC03/2015
ID intern unic:  356267
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 03
din  12.01.2015
cu privire la modificarea şi completarea Instrucţiunii
privind modul de completare a formularului Declaraţiei
“TDSA14”(Ţigări Diferenţa Stoc Accize)
Publicat : 16.01.2015 în Monitorul Oficial Nr. 1-10     art Nr : 3
    Întru executarea prevederilor articolului 1251 alin.(4) din Codul fiscal, în conformitate cu prevederile art.11 alin.(2) lit.a) din Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27.04.2007 şi luînd în consideraţie acţiunea prevederilor articolelor 1231 alin.(1) şi art.123 alin.(1) din Codul fiscal, în scopul eficientizării administrării fiscale la capitolul accize,
ORDON:
    1. La Instrucţiunea “Cu privire la modul de completare a formularului Declaraţiei TDSA14 privind suma accizelor calculate la stocul de mărfuri supuse accizelor, atribuite la poziţiile tarifare 240210000, 240220, 240290000, 2403”, aprobată prin ordinul Ministerului Finanţelor nr.173 din 17.12.2014 (Anexa nr.2 la ordin) se introduc următroarele modificări şi completări:
    - punctul 8  se completează în final cu următoarea propoziţie: «În cazul mărfurilor supuse accizelor ce se atribuie la poziţia tarifară, 2403 «Alte tutunuri şi înlocuitori de tutun, fabricate; tutunuri «omogenizate» sau «reconstituite»; extracte şi esenţe de tutun» în coloana 4 se indică volumul în expresie naturală exprimat în kilograme.»;
    - punctul 9 se expune în următoarea redacţie: «În coloana 5 se indică valoarea fără TVA şi accize, care în cazul ţigaretelor cu filtru, atribuite la poziţia tarifară 240220, reprezintă preţul maxim de vînzare cu amănuntul în vigoare la data efectuării inventarierii stocurilor. Pentru ţigările de foi (inclusiv cele cu capete tăiate) şi trabucuri (ţigări fine), conţinînd tutun (poziţia tarifară 240210000), precum şi pentru alte ţigări de foi, trabucuri şi ţigarete, conţinînd înlocuitori de tutun (poziţia tarifară 240290000) în coloana 5 se indică valoarea în vamă, declarată la momentul importului lor.».
    2. În redacţia rusă a Instrucţiunii “Cu privire la modul de completare a formularului Declaraţiei TDSA14 privind suma accizelor calculate la stocul de mărfuri supuse accizelor, atribuite la poziţiile tarifare 240210000, 240220, 240290000, 2403” la punctele 6, 8, 10, 11 cuvîntul «вставляется» se substituie cu cuvîntul «указывается».
    3. Direcţia documentare şi arhivare să asigure publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    VICEMINISTRUL FINANȚELOR                                            Maria CĂRĂUȘ

    Nr. 03. Chişinău, 12 ianuarie 2015.