HCEC2954/2014
ID intern unic:  356286
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 2954
din  18.01.2014
cu privire la votarea în cadrul alegerilor parlamentare
din 30 noiembrie 2014 în baza actelor de identitate
cu termen de valabilitate expirat
Publicat : 16.01.2015 în Monitorul Oficial Nr. 1-10     art Nr : 22     Data intrarii in vigoare : 18.01.2014
    Ţinînd cont de informaţia parvenită de la Întreprinderea de Stat „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registru”, conform căreia circa 155 232 cetăţeni ai Republicii Moldova, deţinători ai buletinelor de identitate şi 241 746  deţinători ai paşapoartelor pentru ieşire şi intrare în ţară ar putea fi privaţi de dreptul de a alege din cauza că termenul de valabilitate al actelor de identitate deţinute de aceştia a expirat, de asemenea avînd în vedere că măsurile întreprinse la momentul actual nu permit actualizarea în termen util a acestor acte pentru toţi cetăţenii Republicii Moldova cu drept de vot, conducîndu-se de prevederile art. 38 alin. (2) al Constituţiei Republicii Moldova care statuează că „cetăţenii Republicii Moldova au drept de vot de la vîrsta de 18 ani, împliniţi pînă în ziua alegerilor inclusiv, excepţie făcînd cei puşi sub interdicţie în modul stabilit de lege”, Comisia conchide că scopul art. 53 alin. (3) din Codul electoral este de a preveni multipla votare şi el se soluţionează prin aplicarea stampilei de securizare în actele de identitate, precum şi prin înregistrarea în Sistemul Informaţional de Stat „Alegeri” a faptului participării la vot a fiecărui alegător.
    Prin urmare, pornind inclusiv de la experienţa alegerilor trecute şi în temeiul art. 38 alin. (2) al Constituţia Republicii Moldova, art. 11, art. 18, art. 22, art. 26 şi art. 53 alin. (3) din Codul electoral, Comisia Electorală Centrală consideră necesar a permite cetăţenilor Republicii Moldova cu drept de vot să participe la votare, în cadrul alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014, în baza actelor de identitate cu termen de valabilitate expirat.
    Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 38 alin. (2) al Constituţia Republicii Moldova şi art. 11, art. 18, art. 22, art. 26 şi art. 53 alin. (3) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
    1. Se permite cetăţenilor Republicii Moldova cu drept de vot să participe la votare, în cadrul alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014, în baza actelor de identitate a Republicii Moldova cu termen de valabilitate expirat.
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREȘEDINTELE COMISIEI
    ELECTORALE CENTRALE                                                 Iurie CIOCAN

    Secretar                                                                                    Andrei Volentir


    Nr. 2954. Chişinău, 18 noiembrie 2014.