AMAEIE/1995
ID intern unic:  356342
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE ŞI INTEGRĂRII EUROPENE
ACORD Nr. 1995
din  15.06.1995
de colaborare între Ministerul Apărării al Republicii Moldova
şi Ministerul Apărării al Republicii Bulgaria*

Publicat : 30.12.2009 în Tratate Internationale Nr. 40     art Nr : 105     Data intrarii in vigoare : 25.02.1996
    _____________________
    * Semnat la Chişinău la 15 iunie 1995.
    În vigoare din 25 februarie 1996.

    Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi Ministerul Apărării al Republicii Bulgaria denumite în continuare Părţi,
    ţinând cont de schimbările favorabile, care s-au produs în Europa atât în domeniul politic cât şi militar,
    conducându-se de prevederile Tratatului de prietenie şi colaborare dintre Republica Moldova şi Republica Bulgaria, semnat la Sofia la 7 septembrie 1992, Documentului de la Viena 94, Actului final de la Helsinki al Conferinţei pentru Securitate şi Colaborare în Europa, Tratatului despre Forţele Armate Convenţionale în Europa, precum şi a altor documente relevante în domeniul întăririi  încrederii şi securităţii internaţionale,
    exprimându-şi dorinţa de a stabili o colaborare de lungă durată şi reciproc avantajoasă, bazată pe principiile respectului şi încrederii reciproce, şi avându-se în vedere interesele ambelor state,
    având încrederea că dezvoltarea contactelor bilaterale va contribui la aprofundarea şi extinderea relaţiilor dintre cele două state,
    în scopul elaborării unui program pe termen lung şi a determinării sferelor de colaborare între Părţi, precum şi a coordonării activităţilor lor,
    au convenit următoarele:
Capitolul I
Principii generale
    Art. 1. Părţile îndeplinesc obligaţiile sale, indicate în Acord, în conformitate cu principiile egalităţii în drepturi şi a avantajului reciproc.
    Art. 2. Părţile aplică prezentul Acord conform legislaţiilor sale naţionale şi normelor de drept internaţional.
    Art. 3. Acordul vizează doar aspectele ce ţin de competenţa ministerelor apărării ale ambelor state.
Capitolul II
Sferele de colaborare
    Art. 4. Părţile vor colabora în următoarele domenii:
    (1) aspectele militare ale politicii de securitate;
    (2) activitatea economică şi tehnico-militară;
    (3) asigurarea logistică, precum şi alte tipuri de asigurare;
    (4) legislaţia militară;
    (5) instruirea cadrelor şi specializarea;
    (6) ocrotirea sănătăţii şi organizarea odihnei militarilor;
    (7) informaţiei şi relaţiilor cu publicul; colaborării culturale, activităţilor de educaţie şi socio-psihologice din armată;
    (8) controlul asupra dezarmării şi acţiunilor de întărire a încrederii şi securităţii în Europa.
    În caz de necesitate, de comun acord lista domeniilor de activitate poate fi modificată.
    Art. 5. Referitor la realizarea diverselor aspecte ale colaborării în anumite domenii vor fi elaborate protocoale, care vor fi semnate de reprezentanţii Părţilor şi vor fi considerate părţi componente ale prezentului Acord.
Capitolul III
Realizarea colaborării
    Art. 6. În baza prezentului Acord sunt elaborate planurile anuale de colaborare bilaterală până la 15 noiembrie a fiecărui an. Planurile date se consideră element indispensabil al Acordului.
    Părţile vor face schimb de propuneri pentru a fi incluse în planul de colaborare pentru fiecare an următor, până la 15 octombrie a fiecărui an.
    Art. 7. În planul anual de colaborare sunt incluse activităţile, formele, timpul şi locul de desfăşurare, numărul participanţilor şi alte probleme, legate de organizarea şi desfăşurarea activităţilor.
    Art. 8. De comun acord, planul de colaborare este semnat de persoanele împuternicite ale Părţilor, până la 15 decembrie al anului curent.
    Art. 9. Părţile se obligă să asigure protecţia informaţiei obţinute în cadrul colaborării, în conformitate cu legislaţiile lor naţionale.
    Informaţia obţinută în cadrul colaborării nu poate fi întrebuinţată în detrimentul intereselor Părţilor.
    Oferirea de informaţie pentru o a treia ţară se admite numai cu acordul în scris al celeilalte Părţi.
    Corespondenţa legată de îndeplinirea prezentului Acord va fi efectuată de ambele Părţi  prin canale diplomatice, prin intermediul ataşaţilor militari ai ambasadelor sau de către şeful misiunii diplomatice.
    Art. 10. Formele  principale în care se desfăşoară colaborarea sunt următoarele:
    (1) vizite oficiale ale miniştrilor apărării şi altor conducători militari;
    (2) întîlniri de lucru ale miniştrilor apărării, precum şi altor persoane împuternicite ale Părţilor;
    (3) consultări, schimb de experienţă, instruire, specializarea şi reciclarea specialiştilor militari;
    (4) prezenţa la aplicaţii militare, participarea la conferinţe, consfătuiri şi seminare;
    (5) schimb de informaţii, documente şi servicii;
    (6) concerte, expoziţii, festivaluri şi alte activităţi culturale;
    (7) alte forme – prin acordul Părţilor.
Capitolul IV
Asigurarea financiară a colaborării
    Art. 11. Cheltuielile financiare legate de realizarea prevederilor Acordului se efectuează în baza principiului reciprocităţii.
    Art. 12. Colaborarea financiară se efectuează după cum urmează:
    (1) Partea care deleagă suportă cheltuielile de transport şi plata tur-retur ale delegaţiilor până la punctul destinat şi stabilit de Partea-gazdă.
    (2) Partea-gazdă acoperă cheltuielile pentru transportarea delegaţiilor pe teritoriul ţării lor, precum şi cheltuielile de cazare şi hrană.
    (3) În caz de boală şi accidente, Partea-gazdă asigură asistenţa medicală a membrilor delegaţiilor informând despre aceasta Partea, care deleagă, precum şi asigură plata pentru transport, dacă aceasta este necesară; cheltuielile legate de transportarea bolnavului în Patrie sunt suportate de Partea care deleagă;
    (4) Instruirea cadrelor militare în instituţiile de învăţământ militar, consultaţii ale specialiştilor, precum şi alte activităţi, în care este cointeresată una dintre Părţi se reglementează prin contracte suplimentare.
Capitolul V
Dispoziţii finale
    Art. 13. Prezentul Acord intră în vigoare la data celei de-a doua notificări în scris pe cale diplomatică privind îndeplinirea de către Părţi a procedurilor interne de stat, necesare intrării lui în vigoare.
    Art. 14. Acordul va putea fi modificat şi completat pe calea negocierilor prin acordul comun al Părţilor Contractante, modificările şi completările urmând să fie perfectate printr-un Protocol separat.
    Art. 15. Prezentul Acord se încheie pe un termen de 5 ani şi se va prelungi în mod automat dacă nici una din Părţi nu va notifica în scris cealaltă Parte, cu cel puţin 6 luni înainte de expirarea termenului respectiv, despre intenţia sa de a-l denunţa.
    Semnat la 15 iunie 1995, în două exemplare originale, fiecare în limbile moldovenească şi bulgară, ambele texte fiind egal autentice.