MMAEIE/2006
ID intern unic:  356343
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE ŞI INTEGRĂRII EUROPENE
MEMORANDUM Nr. 2006
din  29.05.2006
de cooperare în domeniul integrării europene și cu structurile
euroatlantice dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul
Republicii Bulgaria*
Publicat : 30.12.2009 în Tratate Internationale Nr. 40     art Nr : 110     Data intrarii in vigoare : 29.05.2006
    ______________________
    *Întocmit la Chişinău la 29 mai 2006.
    În vigoare din data semnării.


    Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Bulgaria, în continuare denumite Părţi,
    ghidate de spiritul şi prevederile Tratatului privind relaţiile de prietenie şi cooperare dintre Republica Moldova şi Republica Bulgaria, semnat la 7 septembrie 1992,
    remarcând cooperarea existentă în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite, Consiliul Europei, Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa, Consiliul Parteneriatului Euroatlantic, Cooperarea Economică la Marea Neagră şi alte organizaţii internaţionale şi foruri regionale,
    apreciind impactul pozitiv al extinderii Uniunii Europene asupra stabilităţii şi securităţii în Europa,
    confirmând importanţa creării instrumentelor necesare pentru evitarea apariţiei unor noi linii de divizare în Europa,
    dorind să promoveze mai strâns relaţiile şi cooperarea bilaterală în susţinerea implementării valorilor şi standardelor europene şi euroatlantice, precum şi consolidarea securităţii, stabilităţii şi cooperării euroatlantice şi regionale,
    luând în considerare Tratatul de aderare a Republicii Bulgaria la Uniunea Europeană şi Acordul de Parteneriat şi Cooperare dintre Republica Moldova şi Comunităţile Europene şi Statele lor membre şi Planul de Acţiuni Republica Moldova - UE,
    ţinând cont de calitatea de membru al Republicii Bulgaria în Alianţa Nord-Atlantică şi voinţa Republicii Moldova de a lărgi cooperarea cu OTAN prin elaborarea, lansarea şi implementarea cu succes a Planului Individual de Acţiuni al Parteneriatului Republica Moldova - OTAN (IPAP),
    au convenit asupra celor ce urmează:
Articolul 1
    Părţile vor promova cooperarea mutuală în domeniul integrării europene şi cu structurile euroatlantice, orientată spre dezvoltarea parteneriatului dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, şi susţinerea participării mai ample a Republicii Moldova la şedinţele Consiliului Parteneriatului Euroatlantic şi Parteneriatul pentru Pace.
    Părţile confirmă disponibilitatea lor de a continua cooperarea  activă în cadrul Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) şi vor depune toate eforturile pentru consolidarea rolului OSCE şi a comunităţii internaţionale în soluţionarea conflictului transnistrean.
Articolul 2
    Părţile vor coopera pentru îmbunătăţirea activităţilor orientate spre exploatarea deplină a posibilităţilor Republicii Moldova în realizarea aspiraţiilor de integrare europeană a Republicii Moldova.
    Părţile vor coopera în domeniul integrării europene, în particular:
    1) Implementarea eficientă a prevederilor Planului de Acţiuni Republica Moldova - Uniunea Europeană.
    2) Consolidarea structurii instituţionale prin dezvoltarea capacităţii, adică schimbul de experienţă în procesul de reformare şi instruire a funcţionarilor de stat în domeniul integrării europene.
    3) Informarea societăţii civile despre procesul integrării europene, politicile şi instituţiile Uniunii Europene.
    4) Popularizarea realizărilor ambelor Părţi în domeniul integrării europene, prin desfăşurarea consultărilor, conferinţelor, iniţiativelor şi altor activităţi comune.
    5) Armonizarea legislaţiei cu cea a Uniunii Europene.
Articolul 3
    Părţile vor coopera în domeniul politicii de vize, controlului la frontieră şi migraţiei. Cooperarea va fi realizată prin intermediul consultărilor, coordonării şi asistenţei tehnice şi administrative pentru:
    1) Schimbul informaţiei privind legislaţia în vigoare şi practicilor aplicate.
    2) Elaborarea sistemelor informaţionale în domeniul politicii de vize, actelor de identitate şi controlului la frontieră.
    3) Securitatea fizică şi tehnică a actelor de identitate.
    4) Instruirea experţilor în domeniile sus-menţionate.
Articolul 4
    Părţile vor conlucra în vederea contribuirii la consolidarea Parteneriatului Euroatlantic şi dezvoltarea şi implementarea cu succes a Planului Individual de Acţiuni al Parteneriatului Republica Moldova-OTAN (IPAP). Părţile vor coopera, în particular, în următoarele domenii:
    1) Consultări sistematice privind subiectele Parteneriatului Euroatlantic şi în domeniile securităţii euroatlantice şi regionale de interes comun.
    2) Cooperare în cadrul SEEGROUP şi Iniţiativei OTAN pentru Europa de Sud-Est.
    3) Schimb de informaţii, experienţă şi expertiză în domeniul politicii de securitate şi apărare, dezvoltarea instituţiilor de apărare; reformarea sectorului de securitate; planificarea în domeniul situaţiilor excepţionale civile; închiderea bazelor militare şi replasarea şi re-instruirea personalului militar, precum şi altele, după necesitate.
    4) Promovarea cooperării bilaterale şi regionale în comba-terea traficului ilegal de arme, fiinţe umane; crima organizată; terorismul internaţional şi proliferarea ADM.
    5) Capacităţii administrative şi instruirea funcţionarilor civili şi ofiţerilor militari,  în scopul participării eficiente în structurile şi activităţile EAPC/PfP.
    6) Adaptarea legislaţiei şi promovarea celor mai bune practici în domeniul securităţii şi apărării pentru a corespunde necesităţilor naţionale şi angajamentelor asumate în contextul Parteneriatului pentru Pace.
    7) Diplomaţia publică şi elaborarea strategiilor de comunicare pentru a informa societatea privind securitatea internaţională în subiectele Parteneriatului Euroatlantic.
    8) Încurajarea cooperării între ONG-uri şi instituţiile academice relevante.
Articolul 5
    Părţile vor colabora în domeniile menţionate în Articolul 2, Articolul 3 şi Articolul 4, aplicând între ele următoarele mijloace şi metode:
    1) Schimbul de informaţii şi experienţă şi dezvoltarea cooperării practice între Părţi în domeniile integrării europene şi structurile euroatlantice.
    2) Schimbul de experienţă în domeniul mecanismelor de
coordonare, monitorizare şi evaluare a instrumentelor naţionale de implementare privind procesul de reformare în contextul alinierii la standardele Uniunii Europene.
    3) Planificarea activităţilor comune, precum întruniri de experţi, seminare, conferinţe, mese rotunde etc., cu participarea oficialităţilor şi experţilor ambelor state.
    4) Instruirea prin organizarea de seminare, cursuri şi stagii în domeniile integrării europene şi structurilor euroatlantice, precum şi încurajarea participării experţilor fiecăreia dintre Părţi la seminarele şi cursurile internaţionale şi naţionale, organizate de altă Parte.
    5) Dezvoltarea iniţiativelor şi proiectelor comune.
    6) Examinarea posibilităţilor elaborării proiectelor de perfecţionare.
    7) Examinarea posibilităţilor de schimb de experţi în domeniile de interes comun, reieşind din resursele de care dispun ambele Părţi.
Articolul 6
    Părţile pot elabora Planuri anuale de realizare a prezentului Memorandum.
Articolul 7
    Fiecare dintre Părţi poate prezenta rezultatele cooperării reciproce unei terţe Părţi în baza prezenţei prealabile a acordului reciproc al ambelor Părţi şi în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare.
Articolul 8
    Nimic din acest Memorandum nu va afecta tratatele existente şi viitoare încheiate de către Părţi. Prezentul Memorandum nu afectează drepturile şi obligaţiile Părţilor care reies din alte tratate internaţionale. Fiecare dintre Părţi va realiza Memorandumul în conformitate cu legislaţia naţională şi reglementările administrative şi în limitele competenţei sale şi resurselor disponibile.
Articolul 9
    Divergenţele la interpretarea şi aplicarea prevederilor prezentului Memorandum vor fi soluţionate de către Părţi prin consultări reciproce.
Articolul 10
    Prezentul Memorandum intră în vigoare la data semnării.
    Memorandumul se încheie pentru o perioadă de trei ani. Termenul de valabilitate al Memorandumului poate fi prelungit cu acordul în scris al ambelor Părţi.
Articolul 11
    Modificările şi completările în textul Memorandumului pot fi introduse cu acordul în scris al ambelor Părţi.
Articolul 12
    După expirarea termenului de acţiune al prezentului Memorandum, prevederile lui vor continua să fie aplicate în raport cu contractele şi proiectele în curs de executare până la finisarea acestora, dacă Părţile nu au convenit altceva.
    Prezentul Memorandum este întocmit la Chişinău, la 29 mai 2006, în două exemplare originale, fiecare în limbile moldovenească, bulgară şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergenţe la interpretare, textul în limba engleză va prevala.


Memorandum
for cooperation in the field of European integration
 and with the Euro-Atlantic structures between the
Covernment of the Republic of Moldova and the
Government of the Republic of Bulgaria

    The Government of the Republic of Moldova and the Government of the Republic of Bulgaria, hereinafter referred to as the Parties,
    guided by the spirit and the provisions of the framework Treaty on Friendly Relations and Cooperation between the Republic of Moldova and the Republic of Bulgaria, signed on 7 September 1992,
    noting the existing cooperation within the United Nations, the Council of Europe, the Organization for Security and Cooperation in Europe, the Euro-Atlantic Partnership Council, the Black Sea Economic Cooperation, and other international organizations and regional fora,
    noting the positive impact of the European Union enlargement on the stability and security in Europe,
    confirming the importance of the necessary instruments for the avoidance of appearance of new divisional lines in Europe,
    aiming to promote closer bilateral relations and cooperation in support of the implementation of European and Euro-Atlantic values and standards as well as of strengthening the Euro-Atlantic and regional security, stability and cooperation,
    taking into account the Accession Treaty of Bulgaria to the European Union, the Agreement for Partnership and Cooperation between the Republic of Moldova and the European Communities and their Member States and Republic of Moldova - EU Action Plan,
    taking note of the membership of the Republic of Bulgaria in the North Atlantic Alliance and the intention of the Republic of Moldova to expand cooperation with NATO and to  implement an Individual Partnership Action Plan (IPAP),
    have agreed as follows:
Article 1
    The Parties shall be committed to promote mutual cooperation in the field of European integration and with the Euro-Atlantic structures aimed at successful development of the partnership between the Republic of Moldova and the European Union, and to support an enhanced participation of the Republic of Moldova in the Euro-Atlantic Partnership Council and the Partnership for Peace.
    The Parties confirm their readiness to continue their active cooperation within the Organization for Security and Cooperation in Europe, (OSCE) and they shall do their best to strengthen the role of the OSCE and the efforts of the international community towards the settlement of the Transnistrian conflict.
Article 2
    The Parties shall cooperate to improve the activities aimed at full exploitation of the possibilities for the Republic of Moldova in the context of enhancing its relations with the European Union.
    The Parties shall cooperate in the field of European integration, in particular:
    1) Efficient implementation of the Republic of Moldova - European Union Action Plan provisions.
    2) Strengthening the institutional structure through capacity building, i.e. sharing of experience in reformation process and training of the state officials in the field of European integration.
    3) Informing the civil society about the process of the European integration.
    4) Making popular the achievements of the both Parties in the field European integration by the conduct of joint consultations, conferences, initiatives and other activities.
    5) Harmonization of legislation with that of the European Union.
Article 3
    The Parties shall cooperate in the fields of visa policy, border control and migration.
    The cooperation shall be carried out trough consultations, coordination and technical and administrative assistance for:
    1) Exchange of information on legislation in force and practices.
    2) Building of information systems in the fields of visa policy, identity documents and border control.
    3) Physical and technical security of identity documents.
    4) Training of experts in the above-mentioned areas.
Article 4
    The Parties shall work together with the aim to contribute to the strengthening of the Euro-Atlantic Partnership and to the successful development and implementation of the Individual Partnership Action Plan (IPAP) of the Republic of Moldova.
    The Parties shall cooperate, inter alia, in the following areas:
    1) Regular consultations on issues of the Euro-Atlantic Partnership and on Euro-Atlantic and regional security issues of mutual interest.
    2) Cooperation within the framework of SEEGROUP and NATO’s South East Europe Initiative.
    3) Sharing information, experience and expertise in the area of security and defense policy, defence institutions building; security sector reform; civil emergency planning; military base closure and resettlement and retraining of military personnel, and others, as appropriate.
    4) Promoting bilateral and regional cooperation in fighting illegal trafficking of arms, human beings; organized crime; international terrorism, and proliferation of WMD.
    5) Administrative capacity building and training of civil servants and military officers for the purposes of efficient participation in the EAPC/PfP structures and activites.
    6) Adapting legislation and promoting best practices in the field of security and defence to meet national needs and commitments undertaken in the context of the Partnership for Peace.
    7) Public diplomacy and developing communication strategies to inform society on international security and Euro-Atlantic Partnership issues.
    8) Encouraging cooperation among relevant NGOs and academic institutions.
Article 5
    The Parties shall cooperate in the areas defined in Article 2, Article 3 and Article 4 implementing the following means and methods in their relations:
    1) Exchange of information and experience, and practical cooperation between the Parties in the field of European integration and the Euro-Atlantic structures.
    2) Exchange of experience regarding the mechanisms for coordination, monitoring and evaluation of national implementation instruments, concerning the reformation process, in the context of alignment with the European Union standards.
    3) Planning joint events, such as expert meetings, workshops, conferences, round tables etc. with participation of officials and experts of the two countries.
    4) Training through organizing seminars, courses and internships on issues of European integration and Euro-Atlantic structures and encouraging participation of experts from each Party in international and national seminars and courses organized by the other Party.
    5) Developing joint iniatives and projects.
    6) Exploring possible twinning mechanisms.
    7) Exploring possible expert exchanges in areas of mutual interest, taking into account the available resources of both Parties.
Article 6
    The Parties may develop annual Plans for the implementation of this Memorandum.
Article 7
    Each Party may present the results of their mutual cooperation to a third Party having previous mutual agreement of both Parties and in accordance with the provisions of their existing national legislation.
Article 8
    Nothing in this Memorandum shall prejudice other existing of future agreements concluded between the Parties. This Memorandum does not affect the rights and the obligations of the Parties under any other international agreements. The either Party in conformity with its national legal and administrative provisions, and with its competence and available resources will carry out the implementation of this Memorandum.
Article 9
    The differences in the interpretation and application of this Memorandum will be settled through reciprocal consultations between the Parties.
Article 10
    This Memorandum shall enter into force on the date of its signature.
    This Memorandum shall remain in force for a period of three years. The validity term of the Memorandum may be renewed thereafter by mutual written agreement of the Parties.
Article 11
    Amendments and additions to this Memorandum can be made by mutual written agreement of the Parties.
Article 12
    After the expiration of the validity term of this Memorandum its provisions shall continue to be applied with respect to ongoing projects and contracts until their completion, unless otherwise agreed by the Parties.
    This Memorandum is drawn up in Chisinau on 29 May 2006 in two original copies, each in Moldovan, Bulgarian and English languages, all text being equally authentic, In case of disagreement on the interpretation, the English text shall prevail.