AMAEIE/2007
ID intern unic:  356344
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE ŞI INTEGRĂRII EUROPENE
ACORD Nr. 2007
din  05.02.2007
privind cooperarea economică între Guvernul
Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Bulgaria*
Publicat : 30.12.2009 în Tratate Internationale Nr. 40     art Nr : 120     Data intrarii in vigoare : 23.04.2007
    ____________________
    *Semnat la Sofia la 05 februarie 2007
    În vigoare din 23 aprilie 2007.


    Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Bulgaria (denumite în continuare Părţi Contractante),
    confirmând intenţia de a dezvolta dimensiunile pozitive ale relaţiilor economice bilaterale tradiţionale,
    exprimându-şi acordul de a coopera în găsirea mijloacelor şi metodelor pentru dezvoltarea şi consolidarea cooperării bilaterale reciproc avantajoase,
    luând în considerare drepturile şi obligaţiile ce reies din Acordul privind Aderarea, semnat la 25 aprilie 2005 între Uniunea Europeană şi statele sale membre pe de o parte, şi Republica Bulgaria pe de altă parte,
    exprimându-şi convingerea că aderarea Republicii Bulgaria la Uniunea Europeană va oferi noi posibilităţi pentru extinderea cooperării economice bilaterale,
    fiind ferm convinşi că prezentul Acord va contribui, în noile condiţii, la dezvoltarea legăturilor economice dintre Părţi şi în particular la activizarea cooperării comercial-economice, tehnice şi tehnologice reciproc avantajoase,
    au convenit următoarele:
Articolul 1
    Părţile Contractante vor contribui la dezvoltarea şi extinderea cooperării economice bilaterale în toate domeniile şi sectoarele economiei, în special în domeniile indicate în Anexa nr. 1 la prezentul Acord, bazându-se pe principiile egalităţii, avantajului reciproc şi în conformitate cu legislaţia în vigoare în ţările Părţilor Contractante.
Articolul 2
    Părţile Contractante vor dezvolta şi vor extinde cooperarea economică prin intermediul următoarelor acţiuni:
    1. Consolidarea cooperării în domeniul economic între instituţiile guvernamentale, organizaţiile profesionale şi cercurile de afaceri, între camere şi asociaţii, organele regionale şi locale, inclusiv  schimbul de informaţie economică, ce reprezintă interes reciproc, precum şi vizite mutuale ale reprezentanţilor instituţiilor şi a cercurilor de afaceri ale ambelor Părţi.
    2. Stimularea, crearea unor noi contacte precum şi extinderea contactelor existente între cercurile de afaceri, promovarea
contactelor mutuale şi a vizitelor persoanelor particulare şi antreprenorilor.
    3. Schimbul informaţiei de afaceri, participarea în cadrul iarmaroacelor şi expoziţiilor internaţionale, contribuirea în organizarea evenimentelor pentru cercurile de afaceri (seminare, conferinţe, simpozioane).
    4. Contribuirea la creşterea  rolului businessului mic şi mijlociu în relaţiile economice bilaterale.
    5. Colaborarea în domeniul marketingului, serviciilor de consulting şi experţi în sferele ce prezintă interes reciproc.
    6. Dezvoltarea unor legături şi colaborări mai strînse între instituţiile financiare şi structurile bancare.
    7. Promovarea dezvoltării a activităţii investiţionale bilaterale.
    8. Acordarea asistenţei la deschiderea reprezentanţelor şi filialelor ambelor state.
    9. Stimularea cooperării pe pieţele statelor terţe.
    10. Intensificarea cooperării pe pieţele statelor terţe.
    11. Efectuarea schimbului de informaţie referitoare la programe şi proiecte, încurajarea implicării antreprenorilor în implementarea lor.
Articolul 3
    Părţile Contractante creează Comisia interguvernamentală moldo-bulgară pentru cooperare economică, sarcinile şi principiile de funcţionare ale căreia sunt trasate în Anexa nr. 2 a prezentului Acord.
Articolul 4
    1. Prezentul Acord nu va leza drepturile şi obligaţiile Părţilor Contractante care reies din alte acorduri internaţionale la care Republica Moldova şi Republica Bulgaria sunt părţi, fie din statutul de membru al Uniunii Europene sau din participarea celor două ţări la diferite organizaţii internaţionale.
    2. Privitor la problemele care cad atât sub incidenţa prezentului Acord, precum şi sub incidenţa Acordului cu privire la parteneriat şi cooperarea dintre Comunităţile Europene şi statele ei membre pe de o parte şi Republica Moldova pe de altă parte, prevederile ultimului vor prevala.
Articolul 5
    În cazul apariţiei unor divergenţe între Părţile Contractante în legătură cu aplicarea şi interpretarea prezentului Acord, acestea urmează a fi soluţionate pe calea negocierilor.
Articolul 6
    Părţile, de comun acord, pot opera amendamente în prezentul Acord, prefectate în protocoalele adiţionale, care vor intra în vigoare în conformitate cu prevederile Articolului 10 al prezentului Acord.
Articolul 7
    Anexele şi protocoalele la prezentul Acord constituie părţi integrante ale acestuia.
Articolul 8
    1. Prezentul Acord intră în vigoare din data primirii celei de a doua notificări, care confirmă îndeplinirea tuturor procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a Acordului.
    2. Prezentul Acord este încheiat pe o perioadă nelimitată de timp.
    3. Fiecare Parte Contractantă poate denunţa prezentul Acord notificând în scris cealaltă Parte Contractantă. Acţiunea Acordului va fi suspendată din prima zi a celei de a patra luni de la data la care a fost recepţionată notificarea celeilalte Părţi Contractante.
    Drept pentru care subsemnaţii, pe deplin autorizaţi de către Guvernele lor respective, au semnat prezentul Acord.
    Semnat la Sofia, la 05 februarie 2007, în două exemplare originale, fiecare în limbile moldovenească, bulgară şi rusă, toate textele fiind egal autentice. În cazul divergenţelor privind interpretarea prevederilor acestui Acord, textul în limba rusă va fi de referinţă.

Anexa nr. 1
    Sferele de colaborare economică cuprind:
    1. Industria:
    - construcţia de maşini;
    - metalurgia;
    - industria prelucrătoare;
    - electronică şi industria constructoare de maşini electrice;
    - industria chimică şi industria de prelucrare a petrolului;
    - industria farmaceutică, de parfumerie şi cosmetică;
    - industria uşoară;
    - alte domenii şi sectoare ale industriei care prezintă interes reciproc.
    2. Agricultura:
    - fitotehnie şi zootehnie;
    - industria alimentară.
    3. Silvicultura.
    4. Sectorul energetic.
    5. Activitatea de cercetare ştiinţifică şi activitatea experimentală de construcţii.
    6. Construcţii şi industria construcţiilor.
    7. Telecomunicaţii, tehnica de calcul, informatică.
    8. Transportul şi logistica.
    9. Protecţia mediului înconjurător.
    10. Standardizare, metrologie şi evaluarea conformităţii.
    11. Turismul.
    12. Promovarea investiţiilor.
    13. Ştiinţă şi tehnologie.

Anexa nr. 2
Obiectivele, structura şi regulamentul funcţionării
Comisiei Interguvernamentale moldo-bulgare
pentru cooperare economică
    1. Comisia Interguvernamentală moldo-bulgară pentru cooperare economică (denumită în continuare „Comisia”) are următoarele obiective:
    - abordarea subiectelor privitoare la dezvoltarea relaţiilor economice bilaterale;
    - determinarea noilor posibilităţi pentru dezvoltarea relaţiilor economice bilaterale;
    - elaborarea propunerilor pentru îmbunătăţirea condiţiilor cooperării economice dintre organizaţiile ambelor Părţi Contractante;
    - prezentarea propunerilor privind aplicarea prezentului Acord;
    - abordarea unor probleme litigioase referitoare la aplicarea sau interpretarea prezentului Acord;
    - identificarea domeniilor de colaborare şi asistenţă pe linia integrării europene.
    2. Comisia  este compusă din reprezentanţi ai părţii moldoveneşti şi bulgare.
    Fiecare Parte Contractantă numeşte în funcţie Preşedintele părţii sale a Comisiei, numit „Copreşedinte”.
    Vicepreşedintele, secretarul, precum şi alţi membri ai Comisiei sunt numiţi în funcţie în conformitate cu reglementările interne ale Părţilor Contractante.
    Pentru dezbaterea unor subiecte separate, Comisia poate crea în limita competenţelor sale grupe de lucru, precum şi de a determina sarcinile acestor grupe de lucru, şi termenele pentru realizarea lor.
    3. Şedinţele Comisiei se vor petrece de regulă anual, succesiv în Republica Moldova şi în Republica Bulgaria.
    Copreşedinţii Comisiei convin asupra convocării şi a ordinii de zi a Comisiei cu cel puţin o lună până la data desfăşurării şedinţei.
    Cu acordul Copreşedinţilor, în cadrul şedinţelor Comisiei pot fi dezbătute subiecte, care nu au fost incluse în ordinea de zi preventivă.
    La propunerea unuia dintre Copreşedinţi poate fi convocată şedinţa extraordinară a Comisiei, sau de a fi organizată întâlnirea Copreşedinţilor.
    La şedinţele Comisiei pot fi invitaţi consilieri şi experţi.
    Limba de lucru a Comisiei este limba rusă.
    La fiecare şedinţă a Comisiei, cu privire la discuţiile ţinute va fi prefectat protocolul în limba rusă.
    Problemele legate de activitatea Comisiei, în perioada dintre şedinţe, urmează a fi dezbătute în ordine de lucru între Copreşedinţii Comisiei sau, la indicaţia lor, între secretarii Comisiei.