CCMF57/2015
ID intern unic:  356360
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
CONVENŢIE COLECTIVĂ Nr. 57
din  23.01.2015
(nivel de ramură) pe anii 2015 - 2018 între Ministerul Finanţelor
şi Federaţia Sindicatelor Angajaţilor din Serviciile Publice
Publicat : 23.01.2015 în Monitorul Oficial Nr. 11-21     art Nr : 57
Înregistrată
la Ministerul Muncii,
Protecţiei Sociale şi Familiei 
la 20 noiembrie 2014 nr. 6
Viceministru _______  Sergiu Sainciuc


    Ministerul Finanţelor şi Federaţia Sindicatelor Angajaţilor din Serviciile Publice (în continuare Federaţia SINDASP), numite în continuare părţi, au încheiat prezenta Convenţie colectivă (în continuare Convenţie) în scopul realizării unor acţiuni comune şi concrete privind reglementarea condiţiilor de muncă a salariaţilor din aparatul central al ministerului şi din instituţiile subordonate, subdiviziunile coordonate şi întreprinderile de stat monitorizate, creşterea gradului de protecţie socială, promovarea şi dezvoltarea sistemului de parteneriat social.
    Prezenta Convenţie este negociată şi încheiată în temeiul convenţiilor Organizaţiei Internaţionale a Muncii, la care Republica Moldova este parte, nr. 98 privind aplicarea principiilor dreptului la organizaţie şi de purtare a negocierilor colective, nr. 144 asupra consultărilor tripartite relative la normele internaţionale ale muncii şi nr.154 privind promovarea negocierilor colective; precum şi Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, nr. 158-XVI din 4 iulie 2008, Legii cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică, nr. 199 din 16 iulie 2010, Legii cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică, nr. 80 din 7 mai 2010, Legii sindicatelor nr. 1129-XIV din 7 iulie 2000, a prevederilor Codului muncii, nr. 154-XV din 28 martie 2003, a altor acte legislative şi normative.
    Structura şi conţinutul Convenţiei a fost acceptată de către părţi şi prin acord reciproc s-a convenit după cum urmează.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    1. Prezenta Convenţie colectivă se încheie pe 4 ani (2015 – 2018).
    2. Prevederile Convenţiei intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2015 cu termenul de validitate de pînă la 31 decembrie 2018.
    3. Sub incidenţa prezentei Convenţii cad salariaţii din aparatul central al ministerului, serviciile publice desconcentrate în teritoriu ale ministerului, autorităţile administrative din subordinea ministerului, precum şi salariaţii din instituţiile publice/ întreprinderile de stat în care Ministerul Finanţelor are calitate de fondator, potrivit anexei, parte integrantă a prezentei Convenţii.
    4. În sensul prezentei Convenţii se definesc următoarele noţiuni:
    • unitate   - ministerul / instituţiile menţionate în pct.3;
    • angajator - conducătorul ministerului /a instituţiilor menţionate în pct.3, organul care are competenţa legală de numire în funcţie, sau care angajează salariaţi în bază de contract individual de muncă;
    • salariaţi - persoanele cu funcţii de demnitate publică, funcţionarii publici din unitate, inclusiv cei cu statut special, personalul încadrat în cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică, persoanele care efectuează deservirea tehnică, muncitorii/personal auxiliar din minister şi instituţiile menţionate în pct.3.
    5. În cazul în care pe durata de validitate a Convenţiei vor interveni reglementări legale mai favorabile decît drepturile şi garanţiile sociale ce decurg din Convenţie, acestea vor face parte de drept din prezenta Convenţie colectivă.
    6. Prevederile prezentei Convenţii constituie baza de negociere pentru încheierea contractelor colective de muncă în unităţi şi se consideră minime pentru unităţi şi salariaţii acestora.
    7. Contractele colective de muncă nu vor conţine prevederi sub nivelul prevăzut de prezenta Convenţie, de convenţiile colective la nivel naţional, de alte acte legislative şi normative, sau prevederi care ar leza drepturile salariaţilor, iar în cazul în care contractele colective de muncă conţin clauze inferioare Convenţiei, legislaţiei, prevederile acestora se vor adapta.
    8. Contractele colective de muncă deja încheiate vor continua să-şi producă efectele:
    a) în caz de schimbare a denumirii unităţii - pe toată perioada de validitate;
    b) în cazul reorganizării prin fuziune (contopire/absorbţie) sau dezmembrare (divizare/separare) – pe toată perioada procesului de reorganizare;
    c) în caz de lichidare a unităţii - pe toată durata procesului de lichidare.
    9. Fiecare din părţile semnatare a Convenţiei, în perioada acţiunii acesteia, în baza unei înţelegeri reciproce, sunt în drept să propună operarea modificărilor şi /sau completărilor în modul stabilit de legislaţie.
    10. Textul Convenţiei va fi plasat pe pagina web a Ministerului Finanţelor.
Capitolul II
OBLIGAŢIILE GENERALE ALE PĂRŢILOR
    11.  Părţile, în limitele competenţei funcţionale:
    11.1. se obligă să îndeplinească prevederile acestei Convenţii;
    11.2. cooperează financiar la organizarea şi desfăşurarea măsurilor de interes comun: seminare, mese rotunde, spartachiade, alte activităţi sportive pentru salariaţi;
    11.3. informează salariaţii despre modificările în legislaţia muncii, îndeosebi cele parvenite în sistemul de salarizare, inclusiv în partea ce ţine de mărimea sporurilor, suplimentelor, premiilor;
    11.4. asigură salariaţii cu condiţii de muncă, de ocrotire a sănătăţii, integrităţii fizice şi psihice;
    11.5. aplică prevederile legale privind măsurile de protecţie şi siguranţă la locul de muncă.
    12. Unităţile consultă opinia Federaţiei SINDASP referitor la măsurile iniţiate de ordin normativ, instituţional şi regulatorii care vor avea implicaţii asupra raporturilor de serviciu/de muncă dintre angajator şi salariaţii unităţii.
    13. Federaţia SINDASP:
    13.1. promovează şi protejează drepturile şi interesele profesionale, social-economice şi de muncă ale membrilor săi;
    13.2. acordă asistenţă, inclusiv juridică membrilor de sindicat şi participă, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la soluţionarea litigiilor individuale de muncă şi a conflictelor colective de muncă, reprezintă interesele lor în instanţa de judecată;
    13.3. organizează şi desfăşoară diverse măsuri cu caracter instructiv-educativ în domeniul raporturilor de muncă, de organizare sindicală etc.;
    13.4. participă la organizarea tratamentului balneosanatorial al salariaţilor, precum şi odihna de vară a copiilor şi adolescenţilor în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Capitolul III
REGLEMENTĂRI CU PRIVIRE LA RAPORTURILE
DE SERVICIU / DE MUNCĂ
    14. Actele administrative de numire, contractele individuale de muncă vor fi emise în condiţiile prevăzute de Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică, Legea nr. 80 din 7 mai 2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii de  demnitate publică, cu normele legale prevăzute de legile speciale, de Codul muncii şi alte acte legislative şi normative.
    15. O funcţie va deveni vacantă numai după expirarea a 14 zile calendaristice din data depunerii cererii de demisie – perioadă în care titularul ce a solicitat demisia este în drept oricînd să-şi retragă / anuleze cererea de demisie, inclusiv în cazul cînd în cerere a fost indicat un termen de eliberare de pînă la 14 zile calendaristice.
    16. Schimbarea conducătorului unităţii nu va constitui temei pentru încetarea cu salariatul a raporturilor de serviciu/contractului individual de muncă din iniţiativa noului conducător, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie.
    17. La solicitare, reprezentanţii organului sindical asistă salariatul la încetarea raporturilor de serviciu / la încheierea, modificarea, încetarea contractului individual de muncă.
    18. Contractele individuale de muncă în Serviciul Vamal se încheie între angajator şi salariaţi pe un termen de 5 (cinci) ani.
    19. Prin derogare de la prevederea punctului 18, angajatorul este în drept să încheie contractul individual de muncă pe o perioadă de 1 an în următoarele cazuri:
    a)  salariatul a fost numit într-o altă funcţie, inferioară celei deţinute anterior;
    b)  salariatul are aplicată sancţiune disciplinară în vigoare;
    c)  urmare a rezultatelor atestării, comisia a decis asupra necorespunderii colaboratorului vamal funcţiei deţinute.
    20. În cazurile în care salariaţii întrunesc condiţiile de pensionare în conformitate cu legislaţia în vigoare într-o perioadă mai scurtă de cinci ani, durata contractului individual de muncă se stabileşte pînă la atingerea vîrstei necesare pensionării.
    21. Angajatorul va respecta cu stricteţe legislaţia cu privire la normele procedurale în caz de încetarea raporturilor de serviciu/contractelor individuale de muncă a salariaţilor.
    22. Reducerea în masă a salariaţilor – peste 20 % din numărul total – prevede anunţarea Federaţiei SINDASP cu cel puţin 30 de zile înainte de eveniment în vederea negocierii cu privire la respectarea drepturilor şi intereselor salariaţilor.
    23. În cazul în care la nivelul unor unităţi ca urmare a reorganizării, potrivit Legii, ce impune reducerea unor funcţii / posturi / locuri de muncă, angajatorul în primul rînd va reduce locurile de muncă vacante; ocupate prin cumul.
    24. Ordinul de preavizare (de concediere / de eliberare din funcţia publică pe motiv de reducere a efectivului de personal, de modificare a statului de personal), va conţine în mod obligatoriu următoarele clauze:
    a) motivul pentru care a fost dispusă eliberarea sau concedierea salariatului;
    b) criteriile vizînd dreptul preferenţial de a fi menţinut la funcţia deţinută;
    c) propunerea de ocupare a unei funcţii echivalente cu funcţia deţinută, în cazul în care o asemenea funcţie vacantă există. În cazul în care funcţii libere nu există, salariatului i se vor propune alte funcţii conform calificărilor deţinute, iar în lipsa lor – oricare alte funcţii vacante în cadrul unităţii.
    25. În cazul eliberării din funcţie pe motiv de reducere a efectivului de personal sau de modificare a statului de personal, funcţionarul public va fi preavizat cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte.
    26. Pentru salariaţii fără statut de funcţionar public se va respecta procedura de concediere prevăzută în art.88 al Codului muncii.
    27. Destituirea din funcţia publică/concedierea salariaţilor fără statut de funcţionar public – membrii de sindicat, va avea loc cu acordul preliminar scris al organului sindical din unitate, iar destituirea din funcţia publică/concedierea salariaţilor fără statut de funcţionar public – a celorlalţi salariaţi, va avea loc cu consultarea organului sindical din unitate.
    28. În perioada de preaviz, pentru căutarea unui alt loc de muncă, funcţionarului publici se va acorda zilnic 2 ore libere, iar salariatului fără statut de funcţionar public – săptămînal o zi liberă, fără a li se reduce salariul cuvenit.
Capitolul IV
SALARIZAREA, ALTE DREPTURI BĂNEŞTI
ŞI GARANŢII SOCIALE
    29. Retribuirea muncii salariaţilor se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare, prevederile cărora se vor respecta întocmai şi în totalitate.
    30. Toate drepturile băneşti ale salariaţilor se plătesc înaintea oricăror obligaţii financiare ale unităţii.
    31. Salariile vor fi plătite pînă la data de 10 a fiecărei luni, pentru luna precedentă. Data concretă a plăţii salariului va fi stabilită în contractul colectiv de muncă.
    32. În situaţia în care achitarea la timp a salariului va fi imposibilă, operativ se vor întreprinde toate măsurile posibile pentru înlăturarea cauzelor în vederea respectării termenului stabilit.
    33. Stimularea muncii salariaţilor, stabilirea mărimilor concrete ale sporurilor, suplimentelor la salariu, a premiilor, a ajutorului material se va efectua în baza Regulamentului cu privire la stimularea financiară a unităţii, aprobat de angajator de comun acord cu organul sindical din unitate.
    34. În cazul în care salariatul va îndeplini atribuţii de serviciu/de muncă a unui salariat temporar absent (salariaţii care lipsesc de la lucru în caz de boală sau tratament, concediu neplătit, concediu de maternitate şi alte motive prevăzute de legislaţie) sau va îndeplini muncă suplimentară într-o altă profesie / funcţie, acestuia i se va plăti un spor la salariu în mărime de cel puţin 60 % din salariul funcţiei cumulate, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie.
    35. În cazul reorganizării, lichidării unităţii salariaţii vor avea calitatea de creditori privilegiaţi şi plata salariilor va constitui creanţă privilegiată, acestea plătindu-se integral pînă la achitarea cu alţi creditori.
    36. Salariaţilor care activează în condiţii nefavorabile, în funcţie de gradul de nocivitate a locurilor de muncă şi în conformitate cu legislaţia în vigoare, li se vor plăti spor de compensare. Lista locurilor de muncă cu condiţii nefavorabile şi mărimile concrete a sporului la salariu va fi legalizată în contractul colectiv de muncă.
    37. Salariatul, numit în calitate de mentor - pe perioada de probă a funcţionarului public debutant, de conducător (stagiar) - pe perioada de stagiu de practică a studentului, din contul economiei mijloacelor prevăzute pentru retribuirea muncii, beneficiază lunar de un supliment, în mărime de 500 lei şi, respectiv, 200 lei.
    38. Pentru finanţarea procesului de formare şi dezvoltare profesională (de completare şi aprofundare a cunoştinţelor profesionale) a salariaţilor, alocaţiile vor constitui 2 la sută de la fondul de salarizare a unităţii.
Capitolul V
Timpul de muncă
    39. Durata maximă a timpului de muncă nu va depăşi limitele prevăzute de legislaţie.
    40. Salariaţii vor fi atraşi la munca suplimentară doar în condiţiile legii.
    41. Durata muncii salariaţilor în ziua de vineri înaintea zilelor de sărbătoare nelucrătoare - Paşte şi Paştele Blajinilor, precum şi în ajunul sărbătorilor nelucrătoare - Naşterea lui Isus Hristos se reduce cu 3 ore, iar în ajunul celorlalte zile de sărbătoare nelucrătoare – cu 2 ore, cu excepţia celor cărora li s-a stabilit, conform art. 96 din Codul muncii, durata redusă a timpului de muncă sau, conform art. 97 - ziua de muncă parţială.
    42. În cazul în care salariatul, aflat în concediu parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani sau în concediu suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului în vîrstă de la 3 la 6 ani, solicită reconfirmarea în funcţie înainte de expirarea acestor termene, acesta va prezenta o cerere scrisă cu 14 zile calendaristice înainte.
Capitolul VI
Concediile anuale
    43. Programarea concediilor de odihnă anuale pentru anul viitor se va face de angajator de comun acord cu organul sindical, cu cel puţin 2 săptămîni înainte de sfîrşitul fiecărui an calendaristic. Programarea se va face astfel încît fiecărui salariat să i se asigure cel puţin o dată la 2 ani dreptul de a beneficia de concediul de odihnă în perioada estivală.
    44. Concediul de odihnă anual se va solicita de către salariat în baza cererii scrise cu 14 zile calendaristice înainte, iar indemnizaţia de concediu se va plăti cu 3 zile calendaristice înainte de plecarea salariatului în concediu.
    45. În cazul imposibilităţii de acordare /utilizare a concediului de odihnă anual în conformitate cu programul concediilor, salariaţilor li se vor crea condiţiile necesare pentru utilizarea acestuia într-o altă perioadă de timp din acelaşi an sau în anul următor, în modul convenit de părţi.
    46. La cererea scrisă şi în baza actelor justificative respective, salariaţii beneficiază de concediu suplimentar plătit, exprimat în zile lucrătoare consecutive, pe motive familiale, în următoarele cazuri:
    căsătoria salariatului                     - 4 zile;
    căsătoria copilului salariatului        - 2 zile;
    naşterea sau înfierea copilului        - 1 zi;
    salariaţilor care au copii
    în clasele 1-4:                   - 1 zi la începutul anului şcolar şi
                                            - 1 zi la sfîrşitul anului şcolar
    încorporarea în rîndurile
    Armatei naţionale a membrului
    familiei                                            - 1 zi;
    decesul soţului/soţiei,
    copilului, părinţilor, fratelui/ surorii   - 3 zile;
    decesul buneilor, socrilor,
    cumnatului/cumnatei                        - 2 zile;
    decesul unchilor/mătuşilor                - 1 zi.
    Aceste zile vor fi acordate strict în timpul survenirii evenimentului şi nu pot fi transferate în altă perioadă a anului.
Capitolul VII
Condiţiile de muncă, securitatea şi sănătatea în muncă
    47. Unităţile, în limitele competenţelor, contribuie la:
    47.1. amenajarea corespunzătoare din punct de vedere ergonomic a locului de muncă;
    47.2. asigurarea condiţiilor, în conformitate cu normele legale de sănătate publică, în încăperile destinate activităţii şi în spaţiile de lucru: iluminat, microclimat, temperatura optimă, aerisire, igienizare.
    48. Unităţile, în funcţie de starea reală a condiţiilor de muncă şi a gradului de nocivitate la locul de muncă, prevăd anual în bugetele proprii resurse financiare destinate îmbunătăţirii condiţiilor la locul de muncă.
    49. Salariaţii care lucrează la locuri de muncă cu condiţii de murdărie excesivă a pielii sau există acţiunea substanţelor nocive asupra mîinilor se asigură cu materiale igienico - sanitare corespunzătoare şi cu echipament individual de protecţie/ de lucru corespunzător.
Capitolul VIII
Dezvoltarea parteneriatului social
    50. Unităţile:
    50.1.  promovează/aprobă actele normative din domeniul raporturilor de muncă după consultarea acestora cu organul sindical;
    50.2. amenajează încăpere specială pentru salariaţii detaşaţi în interes de serviciu din structurile teritoriale, inclusiv în sediul ministerului, precum şi anexe sociale la locurile de muncă – vestiare, grupuri sanitare, locuri special amenajate pentru fumători, cantine etc;
    50.3. studiază posibilitatea:
    • de a prevedea în statul de personal o unitate de psiholog;
    • cu privire la deschiderea punctului medical, ospătărie/bufet;
    50.4. organizează din sursele prevăzute pentru finanţarea procesului de dezvoltare profesională continuă cursuri cu tematici din domeniul psihologiei;
    50.5. procură abonamente la transportul public urban pentru salariaţii din subdiviziuni, activitatea cărora ţine de deplasare în raza municipiului, oraşului.
    51. Preşedintele organizaţiei sindicale din unităţi participă:
    51.1. la şedinţele operative săptămînale;
    51.2. la elaborarea şi aprobarea bugetului propriu a actelor normative interne care vor viza domeniul raporturilor de muncă, social – economic;
    51.3. cu drept de vot în comisiile de disciplină, de concurs, precum şi în alte comisii, în cadrul cărora se precaută chestiuni ce ţin de drepturile şi interesele salariaţilor.
    52. În devizul de cheltuieli a unităţii, anual, se vor prevedea mijloace în mărime de 0,15% de la fondul de retribuire a muncii pentru organizaţie sindicală, în scopurile stabilite în contractul colectiv de muncă a unităţii.
Capitolul IX
Garanţiile de activitate a organelor sindicale
    53. Unităţile:
    53.1. pun gratuit la dispoziţia organului sindical încăpere, mijloace de telecomunicaţii, alte mijloace necesare pentru activitatea sindicală. Condiţiile de acordare spre folosinţă gratuită a bunurilor se vor stabili în contractele colective de muncă. În aceleaşi temeiuri se stabileşte că baza materială cu destinaţie cultural - sportivă, sălile de şedinţe, a altor complexe sociale aflate la balanţa unităţilor va fi folosită şi de organizaţia sindicală;
    53.2. acordă membrilor organelor sindicale elective neeliberaţi de la locul de muncă de bază, pentru îndeplinirea obligaţiilor sindicale, 5 ore pe lună cu menţinerea salariului mediu;
    53.3. eliberează de la locul de muncă preşedintele organizaţiei sindicale, membrii organului electiv, membrii de sindicat, după caz, pentru participarea la învăţămîntul sindical, seminare, congrese, conferinţe convocate de sindicate pe durata acestora, menţinîndu-le salariul mediu;
    53.4  nu transferă, nu permută salariaţii aleşi în organele sindicale fără acordul preliminar scris al organului sindical ierarhic superior;
    53.5. stimulează salariaţii aleşi în organele sindicale. Modalitatea şi criteriile de stabilire a stimulentelor va fi prevăzută în contractul colectiv de muncă;
    53.6. nu se implică la determinarea structurii organizaţiei sindicale, la administrarea mijloacelor băneşti şi a patrimoniului organizaţiei sindicale.
Capitolul X
Dispoziţii finale
    54. Interpretarea clauzelor prezentei Convenţii se face prin consens. Dacă nu se realizează consensul, clauzele se interpretează potrivit dreptului comun.
    55. Monitorizarea mersului îndeplinirii prezentei Convenţii le revin părţilor.
    56. La expirarea termenului de acţiune a prezentei Convenţii sau în cazul nesemnării alteia, prezenta Convenţie va continua să-şi producă efectele pînă la încheierea unei noi convenţii sau pînă cînd părţile vor decide asupra prolongării acesteia.
    57. Iniţierea negocierii în vederea încheierii unei noi Convenţii colective sau prolongării acesteia se face de către părţi cu cel puţin 4 luni înainte de expirarea termenului de validitate a prezentei Convenţii.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                                     Anatol ARAPU

    PREŞEDINTELE FEDERAȚIEI
    SINDICATELOR ANGAJAȚILOR
    DIN SERVICIILE PUBLICE                                                     Vlad CANȚÎR


Anexă
Lista
serviciilor publice desconcentrate în teritoriu ale ministerului,
autorităţilor administrative
din subordinea ministerului şi instituţiilor
publice/ întreprinderilor de stat în care Ministerul Finanţelor are calitate
de fondator, salariaţii cărora cad sub incidenţa prezentei Convenţii colective

    1. Trezoreriile teritoriale
    2. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat
    3. Inspecţia financiară
    4. Serviciul Vamal
    5. Agenţia Achiziţii Publice
    6. Consiliul de supraveghere a activităţii de audit
    7. Directoratul Liniei de Credit
    8. Întreprinderea de Stat „Fintehinform”
    9. Întreprinderea de Stat ”Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării”