CMAE/1960
ID intern unic:  356380
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
CONVENŢIE Nr. 1960
din  15.12.1960
privind lupta împotriva discriminării în domeniul învătămîntului*
Publicat : 30.12.1998 în Tratate Internationale Nr. 1     art Nr : 106     Data intrarii in vigoare : 17.06.1993
    *Adoptată de Conferința generală a Organizației Națiunilor Unite pentru educație, știință și cultură, la 14 decembrie 1960. Intrată în vigoare la 22 mai 1962, conform dispozițiilor art.14.

    Conferinţa generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură, întrunită la Paris, de la 14 noiembrie la 15 decembrie 1960, în cea de-a 11-a sesiune a sa,
    Reamintind că Declaraţia universală a drepturilor omului afirmă principiul nediscriminării şi proclamă dreptul oricărei persoane la educaţie,
    Considerând că discriminarea în domeniul învăţământului constituie o violare a drepturilor enunţate în această declaraţie,
    Considerând că, în conformitate cu Actul său constitutiv, Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură îşi propune să stabilească colaborarea între naţiuni, în scopul asigurării pentru toţi a respectului uni-versal al drepturilor omului, precum şi posibilităţile egale de a primi educaţie,
    Conştientă că este, ca atare, de datoria Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură, respectând diversitatea sistemelor naţionale de educaţie, nu numai de a condamna orice discriminare în domeniul învăţământului, ci de a promova în acelaşi timp egalitatea de posibilităţi şi de tratament pentru orice persoană în acest domeniu,
    Fiind sesizată de propuneri referitoare la diferitele aspecte ale discriminării în domeniul învăţământului, chestiune care constituie punctul 17.1.4 al ordinii de zi a sesiunii,
    După ce a hotărât, cu prilejul celei de-a 10-a sale sesiuni, că această chestiune va face obiectul unei Convenţii internaţionale precum şi al unor recomandări către Statele membre,
    Adoptă astăzi 14 decembrie 1960, prezenta Convenţie:
Articolul 1
    1. În sensul prezentei Convenţii, termenul de "discriminare" cuprinde orice distincţie, excludere, limitare sau preferinţă care, întemeiată pe rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau orice altă opinie, origine naţională sau socială, situaţie economică sau .naştere, are drept obiect sau ca rezultat suprimarea sau alterarea egalităţii de tratament în ceea ce priveşte învăţământul şi mai ales:
    a) înlăturarea unor persoane sau a unui grup de la accesul la diverse tipuri sau grade de învăţământ;
    b) limitarea la un nivel inferior a educaţiei unei persoane sau a unui grup;
    c) sub rezerva celor stabilite în articolul 2 al prezentei Convenţii instituirea sau menţinerea unor sisteme sau instituţii de învăţământ separate pentru persoane sau grupuri; sau
    d) plasarea unei persoane sau a unui grup într-o situaţie incompatibilă cu demnitatea umană.
    2. În sensul prezentei Convenţii, cuvântul "învăţământ" se referă la di-verse tipuri şi diferite grade de învăţământ şi cuprinde accesul la învăţământ, nivelul şi calitatea sa, precum şi condiţiile în care este predat.
Articolul 2
    În cazul când sunt admise de către stat, situaţiile următoare nu sunt considerate că ar constitui discriminări în sensul articolului l al prezentei Convenţii:
    a) crearea sau menţinerea de sisteme sau de instituţii de învăţământ separate pentru elevii de cele două sexe când aceste sisteme sau instituţii prezintă înlesniri echivalente de acces la învăţământ, dispun de cadre didactice cu aceeaşi calificare şi permit să se urmeze aceleaşi programe de studii sau programe de studii echivalente;
    b) crearea sau menţinerea, din motive de ordin religios sau lingvistic, de sisteme sau instituţii separate în care se predă un învăţământ care corespunde alegerii părinţilor sau tutorilor legali ai elevilor, dacă adeziunea la aceste sisteme sau frecventarea acestor instituţii rămâne facultativă şi dacă învăţământul predat este în conformitate cu manuale care ar fi putut fi prescrise sau aprobate de către autorităţile competente, în special pentru învăţământul de acelaşi grad;
    c) Crearea sau menţinerea de instituţii de învăţământ particulare dacă aceste instituţii au drept obiect nu asigurarea excluderii unui grup oarecare, ci sporirea posibilităţilor de învăţământ pe care le oferă puterea publică, dacă funcţionarea lor corespunde acestui ţel şi dacă învăţământul predat este conform cu normele care ar fi putut fi prescrise sau aprobate de către autorităţile competente în special pentru învăţământul de acelaşi grad.
Articolul 3
    În scopul de a elimina sau preveni orice discriminare în sensul prezentei Convenţii, statele participante îşi iau angajamentul:
    a) să abroge orice dispoziţii legislative şi administrative şi să pună capăt oricăror practici administrative care ar comporta o discriminare în domeniul învăţământului;
    h) să ia măsurile necesare, la nevoie pe cale legislativă, pentru a nu se face nici o discriminare la admiterea elevilor în instituţiile de învăţământ;
    c) să nu admită, în ceea ce priveşte cheltuielile de şcolarizare, atribuirea de burse sau orice alte forme de ajutorare a elevilor, acordarea de autorizaţii sau înlesniri care pot fi necesare pentru urmarea studiilor în străinătate, nici o diferenţă de tratament între naţionali din partea autorităţilor, afară de cele care se bazează pe merite sau pe nevoi;
    d) să nu admită, în cazul unui ajutor eventual, dat sub orice formă de către autorităţile publice instituţiilor de învăţământ, nici o preferinţă sau restricţie bazate exclusiv pe faptul că elevii aparţin unui grup determinat;
    e) să acorde resortisanţilor străini care locuiesc pe teritoriul lor acelaşi acces la învăţătură ca şi propriilor lor naţionali.
Articolul 4
    Statele participante la prezenta Convenţie îşi iau în plus angajamentul să furnizeze, să dezvolte şi să aplice o politică naţională menită să promoveze, prin metode adaptate circumstanţelor şi obiceiurilor naţionale, egalitatea de posibilităţi şi de tratament în domeniul învăţământului, şi mai ales:
    a) să instituie învăţământul primar obligatoriu şi gratuit; să generalizeze şi să facă accesibil pentru toţi învăţământul mediu sub diversele sale forme; să facă accesibil pentru toţi, în funcţie de capacităţile fiecăruia, în condiţii de egalitate deplină, învăţământul superior; să asigure executarea de către toţi a obligaţiei şcolare prevăzute de lege;
    b) să asigure în toate instituţiile de învăţământ public de acelaşi grad un învăţământ de acelaşi nivel şi condiţii echivalente în ceea ce priveşte calitatea învăţământului predat;
    c) să încurajeze şi să intensifice, prin mijloace adecvate, educaţia persoanelor care n-au urmat învăţământul primar sau care nu 1-au dus pană la capăt, şi să le permită să-şi urmeze studiile în funcţie de aptitudinile lor;
    d) să asigure fără discriminare pregătirea pentru profesiunea didactică
Articolul 5
    1. Statele participante la prezenta Convenţie convin:
    a) că educaţia trebuie să urmărească deplina dezvoltare a personalităţii umane şi întărirea respectului drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi că ea trebuie să favorizeze înţelegerea, toleranţa şi prietenia între toate naţiunile şi toate grupurile rasiale sau religioase, precum şi dezvoltarea activităţilor Naţiunilor Unite pentru menţinerea păcii;
    b) că este necesar să se respecte libertatea părinţilor şi, dacă este cazul, a tutorilor legali: 1. de a alege pentru copiii lor instituţii de învăţământ altele decât cele ale statului, dar corespunzătoare normelor minime care pot fi prescrise sau aprobate de către autorităţile competente; 2. de a asigura, conform modalităţilor de aplicare proprii legislaţiei fiecărui stat, educaţia religioasă şi morală a copiilor în conformitate cu propriile lor convingeri; de 108 asemenea, nici o persoană sau nici un grup nu trebuie să fie constrânse să primească o instrucţie religioasă incompatibilă cu convingerile lor;
    c) că este necesar să se recunoască membrilor minorităţilor naţionale dreptul de a exercita activităţi educative proprii, inclusiv de a deschide şcoli şi, conform cu politica fiecărui stat în materie de educaţie, de a utiliza sau preda în propria lor limbă, însă cu condiţia ca:
    (i) acest drept să nu fie exercitat într-un mod care să împiedice pe membrii minorităţilor de a înţelege limba şi cultura întregii colectivităţi şi de a lua parte la activităţile ei, sau care ar compromite suveranitatea naţională;
    (ii) nivelul învăţăturii predate în aceste şcoli să nu fie inferior nivelului general prescris sau aprobat de către autorităţile competente; şi
    (iii) frecventarea acestor şcoli să fie facultativă.
    2. Statele participante la prezenta Convenţie se obligă să ia toate măsurile necesare pentru asigurarea aplicării principiilor enunţate în paragraful l al prezentului articol.
Articolul 6
    În aplicarea prezentei Convenţii, statele participante se angajează să acorde cea mai mare atenţie recomandărilor pe care Conferinţa generala a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură le-ar adopta în scopul de a defini măsurile ce trebuie luate pentru a lupta împotriva diferitelor aspecte ale discriminării în învăţământ şi de a asigura egalitatea de posibilităţi şi de tratament.
Articolul 7
    Statele participante la prezenta Convenţie vor trebui să indice în rapoartele periodice pe care le vor prezenta Conferinţei generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură, la datele şi în forma pe care ea le va determina, dispoziţiile legislative şi regulamentele, precum şi alte măsuri adoptate de ele pentru aplicarea prezentei Convenţii, inclusiv cele luate în vederea formulării şi dezvoltării politicii naţionale definite la articolul 4, precum şi rezultatele obţinute şi obstacolele întâlnite la punerea ei în aplicare.
Articolul 8
    Orice litigiu între două sau mai multe state participante la prezenta Convenţie, cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentei Convenţii şi care nu va fi fost soluţionat pe calea tratativelor va fi supus, la cererea părţilor în litigiu, Curţii Internaţionale de Justiţie, pentru ca ea să decidă în această chestiune în lipsa altei proceduri de soluţionare a litigiului.
Articolul 9
    Nu va fi admisă nici o rezervă la prezenta Convenţie.
Articolul 10
    Prezenta Convenţie nu are ca efect atingerea drepturilor de care pot să se bucure indivizi sau grupuri în virtutea unor acorduri încheiate între două sau mai multe state, cu condiţia ca aceste acorduri să nu fie contrare nici literei, nici spiritului prezentei Convenţii.
Articolul 11
    Prezenta Convenţie este întocmită în limbile engleză, franceză, rusă şi spaniolă, cele patru texte având aceeaşi valabilitate.
Articolul 12
    1. Prezenta Convenţie va fi supusă spre ratificare sau acceptare statelor membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură, în conformitate cu procedurile lor constituţionale.
    2. Instrumentele de ratificare sau acceptare vor fi depuse la Directorul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură.
Articolul 13
    1. Prezenta Convenţie este deschisă pentru aderare oricărui stat care nu este membru al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură, invitat sa adere la aceasta de către Consiliul executiv al Organizaţiei.
    2. Aderarea se va face prin depunerea unui instrument de aderare la Directorul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură.
Articolul 14
    Prezenta Convenţie va intra în vigoare la trei luni după data depunerii celui de-al treilea instrument de ratificare, de acceptare sau de aderare, numai pentru statele care au depus instrumentele respective de ratificare, acceptare sau aderare la această dată sau anterior. Ea va intra în vigoare pentru orice alt stat după trei luni de la depunerea instrumentului său de ratificare, acceptare sau aderare.
Articolul 15
    Fiecare din statele participante la prezenta Convenţie recunosc că aceasta este aplicabilă nu numai teritoriului lor metropolitan, ci şi tuturor teritoriilor neautonome, sub tutelă, coloniale, sau altor teritorii cărora le asigură relaţiile internaţionale; ele se obligă să consulte, dacă va fi necesar, guvernele sau alte autorităţi competente ale ziselor teritorii, în momentul ratificării, acceptării sau aderării sau în prealabil, cu scopul de a obţine aplicarea Convenţiei la aceste teritorii, precum şi să notifice Directorului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură, teritoriile cărora li se va aplica Convenţia, această notificare urmând a avea efect după trei luni de la data primirii ei.
Articolul 16
    1. Fiecare din statele participante la prezenta Convenţie va avea facultatea de a denunţa prezenta Convenţie în numele său propriu sau în numele oricărui teritoriu căruia îi asigură relaţiile internaţionale.
    2. Denunţarea va fi notificată printr-un instrument scris depus la Directorul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură.
    3. Denunţarea va produce efecte la 12 luni după primirea instrumentului de denunţare.
Articolul 17
    Directorul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură va informa statele membre ale Organizaţiei, statele nemembre la care se referă articolul 13, precum şi Organizaţia Naţiunilor Unite, despre depunerea tuturor instrumentelor de ratificare, acceptare sau aderare menţionată în articolele 12 şi 13, precum şi despre notificările şi denunţările prevăzute respectiv în articolele 15 şi 16.
Articolul 18
    1. Prezenta Convenţie va putea fi revizuită de către Conferinţa generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură. Revizuirea nu va lega totuşi decât statele care vor deveni părţi la Convenţia de revizuire.
    2. În cazul când Conferinţa generală ar adopta o nouă Convenţie prin care s-ar revizui total sau parţial prezenta Convenţie, şi afară de cazul când noua Convenţie nu va dispune altfel, prezenta Convenţie va înceta de a fi deschisă ratificării, acceptării sau aderării, cu începere de la data intrării în vigoare a noiii Convenţii de revizuire.
Articolul 19
    În conformitate cu articolul 102 al Cartei Naţiunilor Unite, prezenta Convenţie va fi înregistrată la Secretariatul Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură.
    Făcută la Paris, la 15 decembrie 1960, în două exemplare autentice, semnate de preşedintele Conferinţei generale, întrunită la cea de-a 11-a sesiune a sa, şi de către Directorul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură, care vor fi depuse şi arhivele Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură şi ale căror copii certificate conforme vor fi remise tuturor statelor menţionate în articolele 12 şi 13 precum şi Organizaţiei Naţiunilor Unite.
    Textul care precede este textul autentic al Convenţiei astfel cum a fost adoptat de Conferinţa generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură la cea de-a unsprezecea sesiune a sa, care s-a ţinut la Paris şi care a fost declarată închisă la 15 decembrie 1960.
    Drept pentru care şi-au pus semnătura, astăzi 15 decembrie 1960.