MMAEIE/2006
ID intern unic:  356452
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE ŞI INTEGRĂRII EUROPENE
MEMORANDUM Nr. 2006
din  09.06.2006
de colaborare între Centrul pentru combaterea
Crimelor Economice şi Corupţiei al Republicii Moldova
şi Agenţia de Inteligenţă Financiară a Republicii Bulgaria
în domeniul combaterii legalizării („spălării”) veniturilor
provenite din activitatea ilicită*

Publicat : 30.12.2009 în Tratate Internationale Nr. 40     art Nr : 132     Data intrarii in vigoare : 13.07.2007
    _______________________
    *Semnat la Chişinău la 9 iunie 2006.
    În vigoare din 13 iulie 2007.


    Centrul pentru combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei al Republicii Moldova şi Agenţia de Inteligenţă Financiară a Republicii Bilgaria, denumite în continuare Părţi,
    luând  în consideraţie interesul comun în dezvoltarea relaţiilor amicale şi cooperarea în domeniul combaterii legalizării („spălării”) veniturilor provenite ilicit, şi activităţi legate de acestea,
    respectând angajamentele statelor Părţi ce reies din acordurile bilaterale şi multilaterale încheiate de ele, drepturile şi obligaţiile stipulate de legislaţiile în vigoare ale statelor Părţi,
    au convenit asupra următoarelor:
Articolul 1
    Părţile cooperează, inclusiv prin schimb de informaţii, în conformitate cu prevederile prezentului Memorandum, activând conform competenţelor stabilite de legislaţiile naţionale şi obligaţiile internaţionale ale statelor sale.
Articolul 2
    Părţile cooperează, inclusiv prin schimb de informaţii, la etapa colectării, prelucrării şi analizării informaţiei care se află la dispoziţie, privind operaţiunile cu mijloace băneşti sau alte bunuri, în privinţa cărora există suspiciunea că sunt obţinute în rezltatul legalizării („spălării”) veniturilor provenite din activitatea ilicită, şi activităţile persoanelor fizice şi juridice, implicate în astfel de operaţiuni.
    Părţile vor efectua schimb de informaţii relevante pentru investigarea tranzacţiilor financiare legate de spălarea banilor, la iniţiativa sau la solicitarea uneia din ele. Solicitarea de informaţie va fi argumentată pe scurt şi va conţine expunerea faptelor necesare.
Articolul 3
    Informaţia obţinută de la una din Părţi nu poate fi transmisă unei terţe părţi, nu poate fi folosită în scopuri administrative, de învinuire sau judecare fără consimţământul Părţii emiţătoare.
    Informaţia obţinută în baza prezentului Memorandum poate fi utilizată ca probă în procesele de judecată numai în cazul dacă ea se referă la legalizarea („spălarea”) veniturilor provenite din activitatea ilicită.
    Actele ilicite, ce preced legalizării (spălării)  banilor, sunt examinate în conformitate cu legislaţiile în vigoare ale statelor Părţi.
Articolul 4
    Părţile nu vor permite folosirea sau difuzarea oricărei informaţii sau documente, obţinute în baza prevederilor prezentului
    Memorandum, pentru alte scopuri decât cele menţionate în
    Memorandum, fără consimţământul Părţii emiţătoare.
Articolul 5
    Informaţia obţinută în baza prezentului Memorandum va fi confidenţială şi va avea un caracter secret, fiind protejată cu acelaşi grad de confidenţialitate prevăzut de legislaţia naţională a ţării Părţii emiţătoare pentru informaţia similară de la sursele naţionale.
Articolul 6
    Părţile vor stabili, de comun acord, modul de transmitere a informaţiei în conformitate cu legislaţia statelor sale şi se vor consulta reciproc în vederea realizării prezentului Memorandum.
Articolul 7
    Comunicarea şi schimbul informaţional dintre părţi se va efectua în limba engleză.
Articolul 8
    Părţile nu sunt obligate să ofere asistenţă dacă pe faptele menţionate în solicitare sunt iniţiate dezbateri judiciare în statul Părţii solicitante.
Articolul 9
    Părţile, de comun acord, pot introduce modificări şi completări în prezentul Memorandum, care sunt perfectate în protocoale adiţionale separate.
    Protocoalele adiţionale vor intra în vigoare din momentul semnării, fiind parte inseparabilă a prezentului Memorandum.
Articolul 10
    Prezentul Memorandum va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări prin canale diplomatice, privind îndeplinirea de către Părţi a procedurilor interne necesare intrării lui în vigoare.
    Prezentul Memorandum se încheie pe un termen de 5 ani. Acţiunea lui se va prelungi în mod automat pentru următorii termeni consecutivi de 5 ani, dacă nici una dintre Părţi nu va notifica cealaltă Parte, prin canale diplomatice, cu cel puţin 6 luni până la expirarea termenului curent de acţiune a prezentului Memorandum, despre intenţia sa de a-l denunţa.
    Semnat la Chişinău, la 9 iunie 2006, în două exemplare originale, fiecare în limba moldovenească, bulgară şi engleză, toate textele fiind egal autentice.
    În cazul apariţiei divergenţelor la interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentului Memorandum, textul în limba engleză va fi de referinţă.

    Pentru Centrul pentru          Pentru Agenţia de
    Combaterea Crimelor           Inteligenţă Financiară
    Economice şi Corupţiei        a Republicii Bulgaria
    al Republicii Moldova

    Valentin MEJINSCHI           Vasil KIROV
    Director                                 Director GeneralMemorandum
of Understating between the Centre for Combating Economic
 Crimes and Corruption of the Republic of Moldova and the
 Financial Intelligence Agency of the Republic of Bulgaria regarding
the cooperation in the area of fighting the
legalization of incomes
 proceeded from illicit activities

    The Centre for Combating Economic Crimes and Corruption of the Republic of Moldova and the Financial Intelligence Agency of the Republic of Bulgaria, hereafter referred as Parties,
    taking into account the mutual interest in developing smooth relations and cooperation in combating legalization (laundering) of proceeds from crimes, and activities connected with them,
    respecting the engagements of each Party`s  State resulting from bilateral and multilateral agreements signed by them, as well as the rights and obligations stipulated by the legislation of each party`s  State,
    have agreed the following:
Article 1
    Parties cooperate, including exchange of information, following the Memorandum stipulations, acting in accordance with the established competence by the national legislations and international obligations of the respective state.
Article 2
    Parties cooperate, including exchange of information, at the stage of gathering, processing and analyzing the possessed information regarding financial transactions or other goods, suspected of being obtained as a result legalization of incomes proceeding from illicit activities, and assets belonging to natural and legal representatives involved in relevant operations.
    Parties will exchange, at the request of any of them, relevant in operation for investigating financial transactions related to money laundering. Any request of information will be shortly justified.
Article 3
    The obtained information from one of these two parties will not be disseminated to any third party, nor used for administrative, prosecutorial or judicial purposes without the prior consent of the disclosing Party.
    Information obtained on the basis of this Memorandum can be used as evidence during the trial in the courts only when referring to money laundering.
    Illicit acts, that precede money legalization, will be judged in accordance with the legalizations of each Party`s state.
Article 4
    Parties will not allow the use or dissemination of any information or release of documents, obtained in the context of present Memorandum, for the purposes other than those stated in the Memorandum, without the prior consent of the disclosing party.
Article 5
    The obtained information in the context of this Memorandum will stay confidential and secret, being protected by the same confidentiality stipulated by the national legislation of the country of the receiving Party for similar information from national sources.
Article 6
    Parties will jointly agree upon the way of information dissemination following the legislation of its states and will assist each other with the purpose of developing the present Memorandum.
Article 7
    Communication and exchange of information will be in English.
Article 8
    Parties are not obliged to offer assistance if judicial inquiry has been initiated concerning the same facts as the request is related to.
Article 9
    Parties, by mutual consent, can interfere with amendments in this Memorandum to be arranged in separate additional protocols. The additional protocols will become effective upon receiving the last notification, concerning the fulfillment by the Parties of internal procedures needed for their entering into force, and will become inseparable part of this Memorandum.
Article 10
    This Memorandum shall enter into force on the date of reception of the last notification through diplomatic channels, concerning the fulfillment by the Parties of internal procedures needed for its entering into force.
    This Memorandum is concluded  for a period of five years. Its action shall automatically be extended for the following five years consecutive periods, if neither of the Parties notifies the other Party, through diplomatic channels, at least six months prior to the expiration of the action of this Memorandum, on its intention to denounce it.
    Signed on Julie, 9 2006, in two original copies in Moldavian, Bulgarian and English language, all the texts being authentic.
    In case of opinion discrepancy at interpreting or using the  present  Memorandum, the text in the English language will be of reference.

    For the Centre for                       For the Financial
    Combating Economic                  Intelligence Agency
    Crimes and Corruption               of the Republic of Bulgaria
    of the Republic of Moldova

    Valentin Mejinschi                      Vassil Kirov
    Director                                       Director General