AMAE/1994
ID intern unic:  356524
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
ACORD Nr. 1994
din  03.11.1994
de colaborare între Serviciul de Stat de Arhivă
al Republicii Moldova şi Comitetul pentru Arhive
şi Lucrări de Secretariat de pe lîngă Consiliul
Miniştrilor al Republicii Belarusi*
Publicat : 30.12.1999 în Tratate Internationale Nr. 18     art Nr : 87     Data intrarii in vigoare : 03.11.1994
   * Semnat la Kiev, la 3 noiembrie 1994.
   În vigoare din ziua semnării.    În conformitate cu Acordul privind crearea Comunităţii Statelor Independente şi cu Acordul privind reîntoarcerea valorilor culturale şi istorice statelor lor de origine, precum şi
    considerînd că dezvoltarea prieteniei şi colaborării reciproc avantajoase între popoarele Republicii Moldova şi Republicii Belarusi trebuie să se sprijine pe cunoaşterea şi respectarea reciprocă a istoriei şi culturii lor, fapt care presupune studierea şi utilizarea documentelor ce se păstrează în arhivele celor două state,
   pornind de la năzuinţa reciprocă de a dezvolta prietenia şi colaborarea între instituţiile de arhivă ale celor două state, precum şi a relaţiilor ştiinţifice şi culturale în ansamblu dintre popoarele Moldovei şi Belarusiei,
   Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova şi Comitetul pentru Arhive şi Lucrări de Secretariat de pe lîngă Consiliul Miniştrilor al Republicii Belarusi (denumite în continuare "Părţi”),
   au convenit următoarele:
Articolul 1
   Părţile vor dezvolta colaborarea pe principii de egalitate şi reciprocitate, în condiţiile legislaţiilor celor două state şi acordurilor internaţionale, semnate de Republica Moldova şi Republica Belarusi.
Articolul 2
   Părţile vor dezvolta schimbul de experienţă de muncă dintre instituţiile arhivistice în domeniile de activitate ce prezintă interes comun.
   În acest scop Părţile vor face schimb de informaţie în probleme de arhivistică apărute şi schimb de specialişti-arhivişti pe bază de reciprocitate.
   Scopurile concrete şi condiţiile efectuării acestui schimb vor fi determinate pe bază de înţelegere între instituţiile arhivistice respective ale Părţilor.
Articolul 3
   Fiecare dintre Părţi va prezenta celeilalte Părţi liste de materiale informative referitor la documentele de arhivă publicate pe parcursul anului.
   Fiecare dintre Părţi se poate adresa celeilalte Părţi cu scopul de a primi materiale informative ce o interesează.
Articolul 4
   Părţile vor efectua publicaţii comune ale documentelor de arhivă şi vor organiza expoziţii de documente cu tematică coordonată.
Articolul 5
   Părţile vor realiza schimb de acte legislative şi de documente normative privind organizarea lucrului instituţiilor arhivistice, precum şi de literatură metodico-ştiinţifică în domeniul arhivisticii, arheografiei, documentalisticii.
Articolul 6
   Părţile vor colabora în scopul depistării în arhivele celeilalte Părţi a documentelor ce se referă la istoria Moldovei sau Belarusiei. Fiecare dintre Părţi are drept de acces la aceste documente şi de a primi copiile necesare. Schimbul de copii se efectuează în condiţii de paritate. Chestiunea privind reîntoarcerea acestor documente se rezolvă pe calea tratativelor în baza normelor legislative în vigoare.
Articolul 7
   Fiecare dintre Părţi va acorda cercetătorilor celeilalte Părţi sprijinul necesar în lucrul cu materialele arhivelor sale de stat. Cercetătorilor li se va permite accesul la documentele de arhivă şi materialele informative ce se referă la tema cercetată.
Articolul 8
   Părţile îşi vor acorda sprijin reciproc în ceea ce priveşte satisfacerea solicitărilor cu caracter social-juridic şi tematic ale cetăţenilor şi instituţiilor celeilalte Părţi.
   O parte din solicitări urmează să fie îndeplinite fără plată, în baza unei liste coordonate. Răspunsuri la alte solicitări vor fi date de Părţi conform preţurilor în vigoare în arhivele fiecărei Părţi.
Articolul 9
   Părţile vor dezvolta colaborarea în problemele ce ţin de participarea lor la cooperarea internaţională în sfera arhivisticii.
Articolul 10
   Colaborarea în limitele prezentului Acord nu va împiedica alte forme de contacte specializate în domeniul arhivisticii, realizate pe bază de înţelegere reciprocă între Părţi.
Articolul 11
   Prezentul Acord intră în vigoare la data semnării lui şi va avea o durată de valabilitate de 10 ani.
   Acordul poate fi completat, modificat sau prelungit, cu consimţămîntul ambelor Părţi.
   Valabilitatea Acordului se va prelungi automat pe perioade de cîte 5 ani, dacă nici una dintre Părţi nu va notifica în scris celeilalte Părţi intenţia sa de a-l denunţa cu cel puţin şase luni înaintea expirării perioadei respective.
   Încheiat la Kiev, la 3 noiembrie 1994, în două exemplare, fiecare în limbile română şi belarusă, ambele texte avînd aceeaşi valoare juridică.

Anexă
 la acordul de colaborare dintre Serviciul de Stat de Arhivă
al Republicii Moldova şi Comitetul pentru Arhive
şi Lucrări de Secretariat de pe lîngă Consiliul de Miniştri
al Republicii Belarusi

Lista
solicitărilor cu caracter social-juridic îndeplinite fără plată de către
arhivele de stat ale Republicii Moldova şi Republicii Belarusi

pentru cetăţenii şi instituţiile Părţii respective
   1. Confirmarea vechimii în muncă şi mărimii lefii.
   2. Confirmarea studiilor şi calificării*.
    ___________________________________
    * Date referitor nemijlocit la solicitant.

   3. Confirmarea participării la acţiunile militare în perioada celui de-al doilea război mondial şi în alte conflicte militare din fosta U.R.S.S.
   4. Confirmarea conferirii decoraţiilor de stat şi de ramură.
   5. Confirmarea faptului de aflare în lagăre de concentrare, de prizonieri şi în ghetouri în perioada celui de-al doilea război mondial.
   6. Confirmarea faptului de evacuare în rezultatul acţiunilor militare.
   7. Confirmarea faptului de represiuni, deportări şi confiscare a averii.