OMDRC199/2014
ID intern unic:  356557
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI CONSTRUCŢIILOR
ORDIN Nr. 199
din  29.12.2014
cu privire la aprobarea documentului normativ
 NCM E.04.02:2014 (МСН 22.05-2014)
 „Protecţia contra zgomotului”
Publicat : 30.01.2015 în Monitorul Oficial Nr. 22-28     art Nr : 128
    În temeiul Regulamentului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 662 din 10 noiembrie 2009; în conformitate cu prevederile NCM A.01.03-96 „Principiile şi metodologia reglementării în construcţii. Modul de elaborare a documentelor normative”; avînd în vedere procesul-verbal nr. 08 din 17.12.2014 al şedinţei Comitetului Tehnic CT-C E.01 „Fiabilitatea şi siguranţa construcţiilor”,
ORDON:
    1. Se aprobă documentul normativ NCM E.04.02:2014 (МСН 22.05-2014) „Protecţia contra zgomotului”.
    2. Documentul normativ în construcţii NCM E.04.02:2014 (МСН 22.05-2014) „Protecţia contra zgomotului” se pune în aplicare, începînd cu data de 01.07.2015.
    3. Direcţia reglementări tehnico-economice va:
    - efectua înregistrarea acestui document normativ în modul stabilit;
    - asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova;
    - amplasa prezentul document normativ pe pagina web al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor: www.mdrc.gov.md, în rubrica „Normative în construсţii”;
    - asigura multiplicarea şi publicarea normativului în modul stabilit.
    4. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în seama dlui Anatolie Zolotcov, viceministru.

    MINISTRUL DEZVOLTĂRII
    REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR                                Marcel RĂDUCAN


    Nr. 199. Chişinău, 29 decembrie 2014.