HCNPFM57/10/2014
ID intern unic:  356562
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 57/10
din  28.11.2014
cu privire la aprobarea Regulamentului privind ofertele
publice de titluri de participare ale organismelor de
plasament colectiv în valori mobiliare

Publicat : 30.01.2015 în Monitorul Oficial Nr. 22-28     art Nr : 133     Data intrarii in vigoare : 30.01.2015


ÎNREGISTRAT:
la Ministerul Justiţiei
al  Republicii Moldova
nr.1015 din 15 ianuarie 2015
Ministru ____________ Oleg EFRIM


    În temeiul art. 89 alin. (15), art. 91 alin. (8) şi art. 94 alin. (3) din Legea nr. 171 din 11.07.2012 „Privind piaţa de capital” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193-197, art. 665),
COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind ofertele publice de titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, conform anexei.
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data publicării.

    PREȘEDINTELE COMISIEI
    NAȚIONALE A PIEȚEI FINANCIARE                                   Artur GHERMAN


    Nr. 57/10. Chişinău, 28 noiembrie 2014.

Anexă
la Hotărîrea Comisiei Naționale
a Pieței Financiare
nr.57/10 din 28.11.2014

Regulament
privind ofertele publice de titluri de participare ale organismelor
de plasament colectiv în valori mobiliare
    Prezentul Regulament transpune parțial Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) (reformare) (Text cu relevanță pentru SEE), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 302 din 17 noiembrie 2009, Regulamentul (UE) nr. 583/2010 al Comisiei din 1 iulie 2010 de punere în aplicare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește informațiile-cheie destinate investitorilor și condițiile care trebuie îndeplinite pentru furnizarea informațiilor-cheie destinate investitorilor sau a prospectului pe un suport durabil, altul decît hîrtia, sau prin intermediul unui site web (Text cu relevanță pentru SEE), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 176 din 10 iulie 2010 și Directiva 2010/43/UE a Comisiei din 1 iulie 2010 de punere în aplicare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele organizatorice, conflictele de interese, regulile de conduită, administrarea riscului și conținutul acordului dintre depozitar și societatea de administrare (Text cu relevanță pentru SEE), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 176 din 10 iulie 2010.
Capitolul I
Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament stabileşte cerinţele faţă de emiterea, vînzarea către public şi răscumpărarea unităţilor de fond ale fondurilor de investiţii şi acţiunilor companiilor investiţionale, înregistrarea la Comisia Naţională a Pieţei Financiare (în continuare – Comisia Naţională) a ofertei publice de acţiuni sau de unităţi de fond, inclusiv conţinutul minim al prospectului emisiunii, prospectului simplificat și documentului cu informații-cheie destinate investitorilor.
    2. Termenii şi expresiile utilizate în prezentul Regulament au semnificaţia prevăzută în Legea nr.171 din 11iulie 2012 „Privind piaţa de capital” (în continuare – Legea nr. 171 din 11iulie 2012). În sensul prezentului Regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    cont colector – cont deschis în banca – depozitar al organismului de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) şi destinat colectării mijloacelor băneşti în scopul emiterii şi răscumpărării continue a titlurilor de participare;
indicatori sintetici de risc și de randament – indicatori ce măsoară nivelul de risc la care este expus investitorul în baza performanțelor înregistrate anterior de OPCVM;
    intermediar – societate de investiții, care deține licenţă de categoria B sau C pe piaţa de capital, și agenții ei delegați, care oferă servicii de intermediere la subscrierea/plasamentul titlurilor de participare și/sau oferă consultanță cu privire la investițiile potențiale în OPCVM, în baza contractului de distribuție a titlurilor de participare încheiat cu societatea de administrare fiduciară a investiţiilor (SAFI)/compania investițională;
    suport durabil – instrument (suport de hîrtie, CD-ROM, DVD, hard discuri ale calculatoarelor personale, etc.), care permite investitorului să stocheze informaţii adresate personal acestuia într-un mod accesibil pentru consultări ulterioare şi pentru o perioadă de timp adecvată scopurilor informaţiei respective şi care face posibilă reproducerea exactă a informaţiilor stocate;
    titluri de participare – acţiuni sau unităţi de fond emise de companii investiţionale sau, respectiv, de fonduri de investiţii, care sînt plasate şi răscumpărate în mod continuu.
Capitolul II
Prospectul de emisiune al OPCVM
    3. Subscrierea publică de titluri de participare ale OPCVM se realizează în baza prospectului de emisiune aprobat de către Comisia Naţională.
    4. Prospectul de emisiune este întocmit de către SAFI în cazul fondului de investiţii/ companiei investiţionale administrate sau de fondatorii/consiliul de administraţie al companiei investiţionale care se autoadministrează, în forma prevăzută de prezentul Regulament.
    5. Prospectul de emisiune de titluri de participare al OPCVM include cel puţin informaţia prevăzută de Anexa nr.1.
    6. Prospectul de emisiune de titluri de participare previne investitorii potenţiali, printr-o formulă standard, tipărită pe coperta prospectului, asupra faptului că:
    1) investiţiile în OPCVM nu sînt depozite bancare, iar băncile, în calitatea lor de acţionari ai SAFI/companiei investiționale, nu oferă nici o garanţie investitorului cu privire la recuperarea sumelor investite;
    2) aprobarea prospectului ofertei publice continue de titluri de participare de către Comisia Naţională nu implică în nici un fel aprobarea sau evaluarea de către Comisia Naţională a calităţii plasamentului în respectivele titluri de participare, nu garantează obligaţiile ofertantului, ci este o constatare a faptului că prospectul ofertei publice este complet şi corespunde cerinţelor faţă de structura şi componenţa acestuia;
    3) OPCVM comportă nu numai avantajele ce le sînt specifice, dar şi riscul nerealizării obiectivelor, inclusiv al unor pierderi pentru investitori, veniturile atrase din investiţie fiind, de regulă, proporţionale cu riscul.
    7. În cuprinsul prospectului de emisiune pot fi incluse şi următoarele:
    1) textul actului de constituire /regulile fondului;
    2) textul contractului de administrare fiduciară, dacă este cazul;
    3) textul contractului de depozitare;
    4) textul reglementărilor interne în cazul companiilor investiţionale care se autoadministrează;
    5) menţiuni din contractul de societate civilă care nu se regăsesc în Anexa nr.1;
    6) indicarea zilelor calendaristice în care SAFI şi/sau intermediarii nu înregistrează operaţiuni de subscriere şi/sau răscumpărare a titlurilor de participare.
    8. Nu este obligatorie inserarea în prospect a informaţiilor indicate în pct.7, anexate la prospect.
    9. Prospectul și prospectul simplificat trebuie să conţină informaţiile necesare pentru ca investitorii să poată aprecia în deplină cunoştinţă de cauză investiţia care le este propusă.
    10. Prospectul și prospectul simplificat va include o descriere clară şi uşor de înţeles a profilului de risc al OPCVM, indiferent de instrumentele în care acesta investeşte.
    11. Orice persoană care subscrie titluri de participare va da o declaraţie, prin care confirmă faptul că a primit, a citit şi a înţeles prospectul.
    12. Intermediarii trebuie să se asigure în desfăşurarea activităţii de distribuţie că subscrierea titlurilor de participare ale OPCVM se face numai după confirmarea primirii de către investitor a prospectului în modul stabilit la pct.11.
    13. Prospectul poate fi furnizat pe suport durabil sau prin intermediul unei pagini web. Un exemplar tipărit va fi furnizat investitorilor la cerere şi în mod gratuit.
    14. Situațiile financiare anuale și semianuale și rapoartele specifice anuale şi semianuale vor fi puse la dispoziţia investitorilor în modul specificat în prospect şi în prospectul simplificat. Un exemplar tipărit al situațiilor financiare anuale și semianuale, rapoartelor specifice anuale şi semianuale va fi furnizat investitorilor la cerere şi în mod gratuit.
    15. Prospectul ofertei publice este valabil pentru un termen de un an de la data publicării şi poate fi folosit şi pentru admiterea pe o piaţă reglementată, cu condiţia că prospectul este actualizat în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
    16. Prospectul editat pe hîrtie va avea un format nu mai mic de A5. Caracterele folosite pentru text au cel puţin corp 10.
    17. În mod obligatoriu, se pun la dispoziţia investitorilor toate actele adiţionale la prospect.
    18. SAFI/companiile investiţionale care se autoadministrează au obligaţia de a actualiza anual prospectele de emisiune ale OPCVM cu includerea tuturor actelor adiţionale aferente. Prospectul actualizat va fi transmis pentru aprobare Comisiei Naţionale în termen de 30 de zile lucrătoare de la finele anului corespunzător.
    19. Prospectele actualizate şi aprobate de Comisia Naţională vor fi disponibile pe paginile web ale SAFI/OPCVM în termen de 3 zile lucrătoare de la aprobarea de către Comisia Naţională.
Capitolul III
Prospectul simplificat
    20. Companiile investiţionale care se autoadministrează/SAFI pentru fiecare OPCVM administrat vor întocmi un document scurt – prospect simplificat, care va cuprinde informaţiile cu privire la caracteristicile esenţiale ale OPCVM, expuse astfel încît investitorii să fie în măsură să înţeleagă natura şi riscurile OPCVM şi, prin urmare, să ia decizii de investiţii în cunoştinţă de cauză.
    21. Prospectul simplificat include cel puţin informaţia prevăzută de Anexa nr.2.
    22. Informaţia cuprinsă în prospectul simplificat trebuie să poată fi înţeleasă de către investitor fără a face trimitere la alte documente.
    23. Prospectul simplificat va indica în mod clar de unde şi în ce mod se obţin informaţii suplimentare cu privire la investiţia propusă, inclusiv, dar nu numai, locul şi modul în care se pot obţine la cerere, gratuit şi în orice moment, prospectul, situațiile financiare anuale și semianuale și rapoartele specifice anuale şi semianuale, precum şi limba în care astfel de informaţii sînt puse la dispoziţia investitorilor.
    24. Prospectul simplificat va fi redactat în mod concis, într-un limbaj nontehnic. Informaţiile incluse vor fi prezentate într-un format obişnuit, uşor de comparat, astfel încît investitorii să le poată înţelege.
    25. Informaţiile conţinute în prospectul simplificat constituie informaţii precontractuale. Ele trebuie să fie corecte, clare şi să nu inducă în eroare. Conţinutul lor trebuie să fie conform componentelor corespunzătoare ale prospectului.
    26. Companiile investiţionale care se autoadministrează/SAFI pentru fiecare OPCVM administrat, precum şi intermediarii, vor pune la dispoziţia investitorilor prospectul simplificat al respectivelor OPCVM în timp util şi înainte de data propusă pentru subscrierea de titluri de participare ale OPCVM.
    27. Companiile investiţionale care se autoadministrează/SAFI pentru fiecare OPCVM administrat vor furniza la cerere prospectul simplificat intermediarilor.
    28. Prospectul simplificat va fi furnizat investitorilor pe un suport durabil sau prin intermediul unei pagini web. Un exemplar tipărit va fi distribuit investitorului la cerere şi în mod gratuit. Prospectul simplificat editat pe hîrtie va avea un format nu mai mic de A5. Caracterele folosite pentru text au cel puţin corp 10.
    29. Informaţiile cuprinse în prospectul simplificat vor fi actualizate cu toate modificările care apar şi transmise Comisiei Naţionale pentru aprobare în termenul stabilit la pct.18.
    30. O versiune actualizată a prospectului simplificat se publică pe pagina web a SAFI/companiei investiţionale care se autoadministrează în termen de 3 zile lucrătoare de la aprobarea de către Comisia Națională.
Capitolul IV
Documentul privind informaţiile-cheie destinate investitorilor (DICI)
    31. Prospectul simplificat poate fi substituit cu documentul privind informaţiile-cheie destinate investitorilor, întocmit conform cerinţelor prezentului Regulament. Sintagma „informaţii-cheie destinate investitorilor“ trebuie să fie menţionată explicit în acest document.
    32. DICI va cuprinde informaţii adecvate cu privire la caracteristicile esenţiale ale OPCVM, care trebuie furnizate investitorilor astfel încît aceştia să fie în măsură să înţeleagă natura şi riscurile OPCVM şi, prin urmare, să ia decizii de investiţii în cunoştinţă de cauză.
    33. DICI va consta în 2 pagini A4 (3 pagini în cazul OPCVM structurate) și va conține informaţii cu privire la elementele esenţiale referitoare la OPCVM conform Anexei nr.3.
    34. Secțiunea „Obiective și politica de investiții” din DICI trebuie să includă următoarele informații, atîta timp cît acestea sînt relevante:
    1) dacă OPCVM investește în obligațiuni, o indicație cu privire la emitenți, societăți, guverne sau alte entități și, dacă este cazul, cerințele minime de rating;
    2) dacă OPCVM este un fond structurat, o explicație în termeni simpli a tuturor elementelor necesare pentru înțelegerea corectă de către investitor a remunerației plătite și factorii de la care se așteaptă să se determine performanța, inclusiv, detalii referitoare la formula de calcul al sumei plătite investitorilor și funcționarea OPCVM;
    3) dacă alegerea activelor se bazează pe anumite criterii, o explicare a acestora, precum „creștere”, „valoare”, sau „dividende mari”;
    4) dacă se utilizează tehnici specifice de administrare a activelor, printre care se pot număra acoperirea împotriva riscurilor, precum arbitrajul sau efectul de levier, o explicare în termeni simpli a factorilor de la care se așteaptă să determine performanța OPCVM;
    5) dacă impactul costurilor de tranzacționare a portofoliului asupra profiturilor ar putea fi important datorită strategiei adoptate de OPCVM, o declarație în acest sens din care să reiasă în mod clar că aceste costuri de tranzacționare a portofoliului se plătesc din activele fondului în plus față de comisioanele și cheltuielile stabilite la secțiunea ”Comisioane și cheltuieli” din Anexa nr.3;
    6) dacă în prospect sau în orice alt material publicitar se indică o durată minimă recomandată de deținere a titlurilor de participare ale OPCVM, sau dacă se indică că o durată minimă de deținere este un element esențial al strategiei de investiții, o declarație cu următorul conținut: „Recomandare: acest fond nu este recomandat investitorilor care doresc să își retragă banii în termen de (perioada de timp)”.
    35. Secțiunea „Obiective și politica de investiții” din DICI poate conține și alte elemente în afara celor enumerate în Anexa 3, inclusiv descrierea strategiei de investiții a OPCVM, în cazul în care aceste elemente sînt necesare pentru a descrie în mod corespunzător obiectivele și politica de investiții a OPCVM-ului.
    36. Secțiunea „Profilul de risc și de randament al investiției” va conține un indicator sintetic de risc și randament (ISRR) completat cu:
    1) o explicație a indicatorului și a principalelor sale limite;
    2) o explicație a riscurilor celor mai importante pentru OPCVM care nu sînt reflectate în mod adecvat de indicatorul sintetic.
    37. Indicatorul sintetic menționat la pct.36 ia forma unei serii de categorii plasate pe o scară numerică, fiecare OPCVM fiind clasat într-una din categorii. Prezentarea indicatorului sintetic va respecta următoarele cerințe:
    1) indicatorul sintetic trebuie să clasifice OPCVM pe o scară de la 1 la 7, calculat pe baza volatilității OPCVM. Volatilitatea va fi calculată prin utilizarea rentabilităților săptămînale anterioare sau, dacă nu este posibil, prin utilizarea rentabilităților lunare;
    2) scara trebuie să se prezinte sub forma unei succesiuni de categorii identificate prin numere întregi în ordine crescătoare de la 1 la 7, plecînd de la stînga spre dreapta, reprezentînd nivelurile de risc și randament, de la cel mai mic la cel mai mare;
    3) se va preciza în mod clar că riscul mai mic atrage după sine randament potențial mai mic, iar riscul mai mare atrage după sine randament potențial mai mare;
    4) categoria în care intră OPCVM va fi indicată în mod clar;
    5) nu se vor utiliza culori pentru a face distincție între elementele plasate pe scară.
    38. Calculul indicatorului sintetic, precum și revizuirile ulterioare ale acestuia, vor fi documentate.
    39. SAFI/companiile investiționale care se autoadministrează vor ține evidența acestor calcule pentru o perioadă de cel puțin cinci ani. În cazul OPCVM structurate, această perioadă se extinde la cinci ani după scadența sumei plătibile.
    40. Riscurile specifice care pot să nu fie incluse în calculul ISRR sînt riscul de contraparte, de faliment, de lichiditate, operațional, de credit. Riscurile vor fi analizate și specificate în funcție de impact și probabilitate.
    41. Tabelul „Comisioane și cheltuieli” va fi completat în conformitate cu următoarele cerințe:
    1) comisioanele de subscriere și cele de răscumpărare vor fi reprezentate în procentaj maxim care va fi dedus din capitalul investit în OPCVM de către investitor;
    2) pentru cheltuielile încasate de la OPCVM pe parcursul anului, denumite ca „cheltuieli curente”, reprezentînd cheltuielile anuale și alte plăți încasate din activele OPCVM pe parcursul unei perioade definite, va fi indicată o singură valoare, calculată în baza cifrelor din anul precedent;
    3) în tabel vor fi enumerate și explicate toate cheltuielile suportate de OPCVM în condiții specifice, fiind indicată baza de calcul a cheltuielilor și cazurile de aplicare a acestora.
    42. În cazul unui OPCVM nou-creat care nu poate respecta cerințele pct.41 subpct.2) cheltuielile curente sînt estimate pe baza cheltuielilor totale prognozate.
    43. Pct.42 nu se aplică în următoarele cazuri:
    1) pentru OPCVM care aplică un comision fix care include toate cheltuielile, în acest caz va fi indicată valoarea acestuia;
    2) pentru OPCVM care fixează un plafon sau o valoare maximă a cheltuielilor percepută din activele OPCVM, cu condiția că SAFI se angajează să respecte cifrele publicate și să suporte toate costurile care ar antrena depășirea acestora.
    44. Toate elementele structurii de comisioane și cheltuieli vor fi prezentate cît mai clar posibil, pentru a permite investitorilor să evalueze impactul combinat al comisioanelor și cheltuielilor.
    45. Informațiile despre performanțele anterioare ale OPCVM vor fi prezentate sub formă de grafic bară indicat în Anexa nr.3. Graficul bară trebuie să fie destul de mare pentru a fi lizibil, însă nu trebuie să depășească jumătate de pagină în DICI.
    46. Graficul bară care prezintă performanțele anterioare va respecta următoarele criterii:
    1) scara va fi adaptată la dimensiunea barelor și nu trebuie să comprime barele astfel încît fluctuația randamentelor să fie mai greu de înțeles;
    2) fiecărei bare i se adaugă o legendă care indică randamentul obținut în procente;
    3) cifrele referitoare la performanța anterioară vor fi rotunjite la o zecimală.
    47. OPCVM avînd mai puțin de cinci ani calendaristici compleți de existență vor utiliza o prezentare care să acopere doar ultimii cinci ani.
    48. Pentru anii pentru care nu există informații disponibile graficul rămîne gol, fiind indicată doar data.
    49. Pentru OPCVM nou-create care nu dispun de informații referitoare la performanță, care să acopere un an calendaristic complet, va fi inclusă o declarație care să explice că nu există suficiente informații cu privire la performanța anterioară.
    50. DICI nu trebuie să conțină nici o informație privind performanța anterioară pentru orice parte a anului calendaristic în curs.
    51. Calculul performanței anterioare trebuie să se bazeze pe valoarea activelor nete ale OPCVM și trebuie să se realizeze pornind de la ipoteza că toate veniturile distribuibile ale fondului au fost reinvestite.
    52. În cazul în care în secțiunea „Obiective și politica de investiții” se face referire la un indice de referință, în grafic, alături de fiecare bară care arată performanța anterioară a OPCVM, va fi inclusă o bară care să arate evoluția respectivului indice. Pentru OPCVM care nu dispun de informații cu privire la performanțele anterioare pentru perioada cerută de cinci sau zece ani, indicele de referință nu trebuie afișat pentru anii în care OPCVM încă nu exista.
    53. În cazul în care un OPCVM este format din două sau mai multe compartimente de investiții, va fi elaborat un DICI pentru fiecare compartiment în parte.
    54. Fiecare DICI menționat la pct.53 va conține în cadrul secțiunii „Informații practice” următoarele informații:
    1) faptul că DICI descrie un compartiment al OPCVM și, dacă este cazul, faptul că prospectul și situațiile financiare anuale și semianuale, rapoartele specifice anuale și semianuale sînt elaborate pentru întregul OPCVM identificat la începutul documentului;
    2) dacă activele și pasivele fiecărui compartiment sînt separate sau nu și cum ar putea să afecteze acest fapt investitorii;
    3) dacă investitorul are dreptul de a converti titlurile de participare ale unui compartiment în titluri de participare ale altui compartiment și, în caz afirmativ, unde se pot obține informații despre modul în care se poate exercita acest drept.
    55. În cazul în care o SAFI stabilește un comision pentru convertirea titlurilor de participare ale investitorului în conformitate cu pct.54 subpct.3) și dacă acest comision diferă de comisionul normal aplicat la subscrierea sau răscumpărarea titlurilor de participare, acest comision va fi indicat separat în secțiunea „Comisioane și cheltuieli” din DICI.
    56. În cazul în care OPCVM investește o parte substanțială a activelor sale în alt OPCVM sau în alte organisme de plasament colectiv în conformitate cu art.112 alin.(1) subpct.4) din Legea nr.171 din 11iulie 2012, descrierea obiectivelor și a politicii de investiții a OPCVM respectiv trebuie să conțină o scurtă explicație a modului în care urmează a fi selectate aceste organisme de plasament colectiv.
    57. În cazul indicat la pct.56 descrierea comisioanelor și cheltuielilor va ține seama de toate cheltuielile pe care le va suporta OPCVM în calitate de investitor în organismele de plasament colectiv în care investește. Adică, toate comisioanele de subscriere și de răscumpărare, precum și cheltuielile curente percepute de organismele de plasament colectiv în care se investește trebuie să se reflecte în calcularea de către OPCVM a propriilor cheltuieli curente.
    58. DICI pentru OPCVM structurate nu va conține secțiunea „Performanțe anterioare”.
    59. OPCVM structurate trebuie înțelese ca OPCVM care plătesc investitorilor, la anumite date predeterminate, o sumă bazată pe o formulă de calcul în funcție de performanța, evoluția prețurilor sau de alte condiții legate de active financiare, indici sau portofolii de referință sau OPCVM cu caracteristici similare.
    60. În cazul OPCVM structurate, secțiunea „Obiective și politica de investiții” va conține explicații cu privire la modul de aplicare a formulei și modul de calcul al sumei plătibile. Explicațiile menționate vor fi însoțite de un exemplu care să pună în evidență cel puțin trei scenarii referitoare la performanța potențială a OPCVM. Scenariile trebuie alese astfel încît să arate în ce circumstanțe formula poate genera pentru investitor randamente mici, medii sau mari, inclusiv randamente negative dacă este cazul.
    61. Scenariile menționate la pct.60 trebuie să permită investitorului să înțeleagă pe deplin toate efectele mecanismului de calcul al formulei. Acestea trebuie prezentate într-o manieră corectă și clară care să nu inducă în eroare și să fie pe înțelesul investitorilor mici şi medii. În special, acestea nu trebuie să sporească în mod artificial importanța performanței finale a OPCVM.
    62. Scenariile menționate la pct.60 vor fi însoțite de o declarație indicînd că acestea sînt exemple incluse doar pentru a ilustra formula și nu reprezintă o prognoză a ceea ce s-ar putea întîmpla. Va fi precizat în mod clar că este posibil ca scenariile să nu aibă aceeași probabilitate de realizare.
    63. SAFI/compania investițională care se autoadministrează va revizui DICI cel puțin o dată la douăsprezece luni. DICI revizuit va fi transmis Comisiei Naționale pentru aprobare și publicat în modul stabilit la pct.18-19.
    64. DICI le sînt aplicabile prevederile pct.22-30 referitoare la prospectul simplificat.
Capitolul V
Înregistrarea ofertei publice de titluri de participare
    65. Oferta publică de titluri de participare va fi inițiată doar după înregistrarea acesteia la Comisia Naţională.
    66. În vederea înregistrării ofertei publice de titluri de participare, SAFI/compania investiţională depune la Comisia Naţională o cerere la care se anexează:
    1) prospectul de emisiune (în două exemplare originale, urmînd ca unul dintre exemplare să fie returnat, după adoptarea deciziei de înregistrare) cu anexarea deciziei organului competent care l-a aprobat;
    2) prospectul simplificat, avînd conţinutul prevăzut în Anexa nr. 2 sau DICI întocmit conform Anexei nr. 3;
    3) modelul formularelor cererilor de subscriere şi de răscumpărare a titlurilor de participare;
    4) materialul publicitar pe care OPCVM intenţionează să-l publice, întocmit în modul stabilit de reglementările Comisiei Naţionale;
    5) în cazul plasamentului titlurilor de participare prin intermediar - contractul de prestare a serviciilor respective;
    6) confirmarea eliberată de banca depozitară privind deschiderea contului colector pentru acumularea mijloacelor băneşti primite de la subscriitori în contul achitării titlurilor de participare;
    7) dovada achitării taxelor în mărimea stabilită în anexa la bugetul anual al Comisiei Naţionale pentru anul respectiv, aprobat prin hotărîrea Comisiei Naționale.
    [Pct.66 subpct.7) modificat prin HCNPF19/14 din 23.04.18, MO157-166/18.05.18 art.669]
    67. Suplimentar se vor prezenta următoarele acte ca parte integrantă a prospectului de emisiune:
    1) contractul de societate civilă, pentru fondul de investiții;
    2) contractul încheiat cu depozitarul, în original sau în copie autentificată;
    3) regulile fondului sau actele de constituire a companiei investiţionale, în copie autentificată;
    4) contractul încheiat cu SAFI, în original sau în copie autentificată, pentru compania investițională administrată de SAFI.
    68. În termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data recepţionării tuturor documentelor depuse, Comisia Naţională examinează documentele prezentate şi, în cazul în care nu se constată vreo încălcare a legislaţiei, înregistrează oferta publică de titluri de participare sau, în caz contrar, respinge motivat înregistrarea ei.
    69. Orice solicitare din partea Comisiei Naţionale pentru prezentarea informaţiei suplimentare sau operarea de modificări în documentele depuse iniţial suspendă curgerea termenului stabilit la pct.68. În cazul în care solicitantul nu depune la Comisia Naţională informaţia sau modificările respective în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare din data primirii adresării Comisiei Naţionale, aceasta este în drept să respingă cererea.
    70. În cazul în care documentele depuse sînt incomplete, ilizibile sau neautentice Comisia Naţională este în drept să restituie cererea fără examinare în termen de 10 zile lucrătoare din data recepționării acesteia.
    71. La înregistrarea primei oferte publice de titluri de participare, acestora li se atribuie un număr de înregistrare de stat (codul ISIN) în modul stabilit de reglementările Comisiei Naţionale.
    72. În cazul înregistrării ofertei publice, SAFI /companiei investiţionale care se autoadministrează i se eliberează un exemplar al prospectului de emisiune pe care se va aplica ştampila Comisiei Naţionale cu înscrierea „Înregistrat”.
    73. În termen de 30 de zile de la înregistrarea la Comisia Naţională a ofertei publice de acţiuni, compania investiţională va solicita admiterea acţiunilor proprii la tranzacţionare pe o piaţă reglementată din Republica Moldova.
    74. Consiliul de administraţie al companiei investiţionale care se autoadministrează, respectiv, SAFI care administrează o companie investiţională, stabileşte piaţa reglementată pe care se intenţionează tranzacţionarea acţiunilor companiei investiţionale şi o specifică în prospectul de emisiune.
    75. Condiţiile de admitere şi tranzacţionare pe o piaţă reglementată, prevăzute de Legea nr.171 din 11iulie 2012, de actele normative ale Comisiei Naționale şi de reglementările şi procedurile pieţei reglementate respective, sînt aplicabile şi companiilor investiţionale.
Capitolul VI
Respingerea cererii de înregistrare a ofertei publice
    76. Comisia Naţională este în drept să respingă cererea de înregistrare a ofertei publice de titluri de participare în cazul:
    1) necorespunderii informaţiei cuprinse în documentele prezentate, a modului de aprobare a acestora prevederilor legislaţiei;
    2) existenţei în documentele prezentate a informaţiei ce denotă necorespunderea condiţiilor emisiunii şi circulaţiei titlurilor de participare cu prevederile legislaţiei, precum şi existenţa informaţiei false sau eronate;
    3) neînlăturării sau neprezentării informaţiei privind înlăturarea obiecțiilor constatate în documentele prezentate în termenul stabilit la pct.69.
    77. În cazul respingerii cererii, Comisia Naţională emite în scris o decizie motivată ce poate fi contestată în modul stabilit la art.139 alin.(3) din Legea nr.171 din 11 iulie 2012.
Capitolul VII
Publicarea prospectului ofertei publice
    78. Prospectul şi prospectul simplificat/DICI va fi disponibil publicului ulterior înregistrării ofertei publice de către Comisia Naţională, în forma şi avînd conţinutul în care a fost aprobat.
    79. Anunţul de ofertă publică poate fi lansat în orice moment după emiterea deciziei de înregistrare a ofertei publice de către Comisia Naţională, dar nu mai tîrziu de data deschiderii ofertei, şi va fi publicat cel puțin în organul de presă indicat în actele de constituire/regulile OPCVM.
    80. Anunţul de ofertă publică va conţine informaţii privind modalităţile prin care prospectul de emisiune şi prospectul simplificat/DICI este disponibil publicului.
    81. Prospectul de emisiune se consideră a fi disponibil publicului într-una din următoarele situaţii:
    1) este publicat în unul sau mai multe ziare cu difuzare naţională, în acest caz prospectul se publică integral ori sub formă de aviz în care se indică locul aflării versiunii integrale a prospectului; sau
    2) poate fi obţinut de un potenţial investitor în mod gratuit, pe suport durabil, cel puţin la sediile OPCVM, SAFI şi intermediarului (dacă există) sau la oficiile pieţei reglementate la care urmează să fie admise spre tranzacţionare respectivele titluri de participare;
    3) este publicat în formă electronică pe pagina web a OPCVM, SAFI şi al intermediarului (dacă există), precum şi pe pagina web a pieţei reglementate la care urmează să fie admise spre tranzacţionare respectivele titluri de participare;
    4) este publicat în format electronic pe pagina web a Comisiei Naţionale, în situaţia în care aceasta a decis să ofere acest serviciu.
    82. Copia de pe anunţul de ofertă publicat în modul stabilit la pct.79 se va prezenta Comisiei Naţionale în decurs de 2 zile lucrătoare din data publicării.
    83. Dacă DICI sau prospectul/prospectul simplificat urmează să fie furnizat investitorilor utilizînd un suport durabil, altul decît hîrtia, vor fi îndeplinite următoarele condiții:
    1) furnizarea este corespunzătoare contextului în care se desfășoară sau urmează să se desfășoare afacerile între SAFI/compania investițională și investitor; și
    2) persoana căreia i se furnizează DICI sau prospectul/prospectul simplificat alege în mod expres furnizarea acestora pe alt suport durabil atunci cînd are posibilitatea de a alege între informații pe suport de hîrtie și informații pe alt suport durabil.
    84. În cazul în care DICI sau prospectul/prospectul simplificat urmează să fie furnizat prin intermediul unei pagini web, iar informațiile respective nu se adresează personal investitorului, vor fi îndeplinite și următoarele condiții:
    1) furnizarea informațiilor este adaptată contextului în care se desfășoară sau urmează să se desfășoare afacerile între SAFI/compania investițională și investitor;
    2) investitorul trebuie să fie de acord în mod expres cu furnizarea informațiilor în cauză în formatul respectiv;
    3) investitorului trebuie să i se notifice pe cale electronică adresa paginii web și locul de pe pagina web în care se pot regăsi informațiile;
    4) informațiile vor fi actualizate;
    5) informațiile vor fi accesibile permanent prin intermediul paginii web pe toată perioada necesară clientului pentru a le studia.
    85. Furnizarea de informații prin intermediul comunicării electronice se consideră adaptată contextului în care se desfășoară sau urmează să se desfășoare afacerile între SAFI/compania investițională și investitor în cazul în care există dovezi că respectivul investitor are acces nelimitat la Internet. Dovada se poate face prin furnizarea de către investitor a unei adrese de e-mail pentru derularea afacerii respective.
Capitolul VIII
Modul de înregistrare a modificărilor în datele despre oferta
publică de titluri de participare
    86. Informaţia conţinută în prospectul de emisiune, prospectul simplificat şi DICI ale OPCVM va fi actualizată cu toate modificările care apar și cu periodicitatea stabilită de prezentul Regulament.
    87. Pentru a asigura informarea corectă a publicului, în caz dacă s-au constatat greşeli sau inexactităţi în informaţia inclusă în prospect şi/sau dacă în perioada subscrierii s-au produs evenimente ce pot afecta efectuarea ofertei, Comisia Naţională poate cere în orice moment modificarea informaţiei din prospect, din prospectul simplificat sau DICI.
    88. În vederea aprobării modificărilor la prospect/prospectul simplificat/DICI, la Comisia Naţională se vor depune următoarele documente:
    1) cererea privind introducerea modificărilor în datele privind oferta publică;
    2) decizia organului împuternicit al OPCVM/SAFI privind introducerea modificărilor în datele despre oferta publică, cu argumentarea necesităţii modificărilor şi completărilor propuse;
    3) prospectul ofertei publice/prospectul simplificat/DICI modificate – în două exemplare;
    4) conţinutul anunţului despre introducerea modificărilor şi completărilor în datele despre oferta publică a titlurilor de participare, care urmează a fi publicat;
    5) materialul publicitar, în cazul modificării;
    6) documentele aferente funcționării OPCVM conform Regulamentului privind avizarea constituirii și funcționării organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, în cazul cînd acestea se modifică;
    7) dovada achitării taxelor în mărimea stabilită în anexa la bugetul anual al Comisiei Naţionale pentru anul respectiv, aprobat prin hotărîrea Comisiei Naționale.
    [Pct.88 subpct.7) modificat prin HCNPF19/14 din 23.04.18, MO157-166/18.05.18 art.669]
    89. Comisia Naţională examinează documentele indicate la pct. 88 în termen de cel mult 7 zile calendaristice din data prezentării lor şi, în cazul în care nu se constată vreo încălcare a legislaţiei, emite decizia privind înregistrarea modificărilor în datele despre oferta publică sau, în caz contrar, respinge cererea de înregistrare a modificărilor. În cazul prezentării documentelor în volum incomplet, termenul de examinare se calculează repetat din data prezentării documentelor în volum complet.
    90. Prospectul/prospectul simplificat/DICI modificate va fi adus la cunoştinţa publicului şi va fi pus la dispoziţia investitorilor în termen de cel mult 3 zile lucrătoare din data înregistrării la Comisia Naţională în aceleaşi condiţii precum prospectul iniţial, inclusiv prin publicarea unui anunţ.
    91. În cazul în care modificările se referă la oferta publică de acţiuni ale companiei investiţionale, investitorii care au acceptat subscrierea la acţiuni anterior publicării anunțului de modificare la prospectul de ofertă au dreptul de a-şi retrage subscrierile efectuate în termen de cel puţin 2 zile lucrătoare după publicarea respectivului anunț. Data finală pînă la care se poate exercita dreptul de retragere va fi precizată în cadrul anunțului.
Capitolul IX
Emiterea și răscumpărarea titlurilor de participare
    92. Titlurile de participare ale unui OPCVM vor fi emise numai după ce contravaloarea acestora, la preţul de plasare, este înregistrată în contul OPCVM.
    93. Preţul de plasare este preţul de emisiune al titlului de participare plătit de investitor care se stabilește în baza valorii activului net unitar calculat de SAFI sau de compania investiţională care se autoadministrează conform reglementărilor în vigoare, certificată de către depozitar şi valabilă pentru ziua în care se efectuează cumpărarea. Preţul de plasare include şi comisionul de cumpărare, dacă este prevăzut de prospectul de emisiune.
    94. Prețul de plasare a titlurilor de participare la constituirea OPCVM se stabilește în regulile fondului/actele de constituire a companiei investiționale. Prospectul de emisiune poate stabili un termen de plasament inițial la prețul indicat în regulile fondului/actele de constituire a companiei investiționale.
    95. În actele de constituire/regulile OPCVM poate fi stabilit momentul zilei, în acord cu depozitarul, în funcţie de care SAFI/compania investiţională care se autoadministrează va calcula preţul de plasare în funcție de momentul înregistrării cererilor de subscriere.
    96. Preţul de plasare a unui titlu de participare al unui OPCVM este stabilit astfel:
    1) pentru cererile depuse înainte de momentul zilei stabilit la pct. 95, preţul de plasare este calculat pe baza activelor din ziua în care s-a depus cererea;
    2) pentru cererile depuse după momentul zilei stabilit la pct.95, preţul de plasare este calculat pe baza activelor din ziua lucrătoare următoare celei în care s-a depus cererea.
    97. SAFI/compania investiţională care se autoadministrează va furniza persoanelor care țin evidența drepturilor de proprietate asupra titlurilor de participare în registrele respective, detalierea subscrierilor în funcţie de momentul zilei stabilit la pct.95.
    98. În situaţia în care în actele de constituire/regulile OPCVM nu se stabileşte momentul zilei în funcţie de care se va calcula preţul de plasare în funcție de momentul înregistrării cererilor, preţul de plasare al unui titlu de participare se calculează pe baza activelor din ziua în care s-a depus cererea de subscriere.
    99. O persoană care subscrie titluri de participare devine investitor al OPCVM în ziua emiterii titlurilor de participare. Emiterea titlurilor de participare se va realiza în ziua lucrătoare următoare celei în care s-a achitat contravaloarea titlurilor de participare subscrise.
    100.Suma plăţii se converteşte într-un număr de titluri de participare potrivit prețului de plasare. Depozitarul primeşte sumele rezultate din vînzarea de titluri de participare emise de un OPCVM şi creditează contul OPCVM.
    101. În cazul persoanelor care au deținut licențe pentru desfășurarea activității de administrare fiduciară a investițiilor în temeiul Legii nr.199-XIV din 18 noiembrie 1998 „Cu privire la piața valorilor mobiliare” și care vor constitui un OPCVM, achitarea titlurilor de participare poate fi efectuată și din contul valorilor mobiliare deținute de clienții acestora pînă la data avizării constituirii OPCVM.
    102. Prețul la care vor fi transmise valorile mobiliare în contul achitării titlurilor de participare este cel puţin egal cu cea mai mare dintre următoarele valori:
    a) preţul mediu ponderat de tranzacţionare prin intermediul pieţei reglementate şi/sau sistemului multilateral de tranzacționare (MTF) aferent ultimelor 12 luni anterioare efectuării transmiterii;
    b) valoarea activelor nete pe o acţiune a societăţii, conform ultimei situaţii financiare auditate;
    c) valoarea acţiunii rezultată dintr-o expertiză efectuată de un evaluator independent în conformitate cu standardele internaţionale de evaluare; data de referinţă pentru realizarea expertizei nu poate fi cu mai mult de 12 luni anterioare momentului efectuării transmiterii valorilor mobiliare.
    103. Determinarea preţului conform pct.102 lit.c) se efectuează de către o persoană calificată în domeniul evaluării, înregistrată în registrul persoanelor autorizate ţinut de către Comisia Naţională.
    104. Prețul de emisiune va fi plătit integral la momentul subscrierii. Prospectul de emisiune poate stabili termenul limită (zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de subscriere) în care titlurile de participare vor fi achitate. În caz că contravaloarea titlurilor de participare nu a fost transferată în termenul stabilit, cererea de subscriere va fi anulată.
    105. În situaţia în care o persoană care intenţionează să devină investitor al unui OPCVM depune o sumă mai mică decît suma minimă obligatorie de subscris, SAFI/compania investiţională care se autoadministrează va face demersurile necesare pentru a o restitui sau pentru a solicita completarea acestei sume conform preţului de plasare valabil la data depunerii sumei iniţiale.
    106. Preţul de răscumpărare a titlurilor de participare la un OPCVM va fi calculat în funcţie de data primirii cererii de răscumpărare. Plata va fi efectuată într-un termen rezonabil, stabilit în prospectul de emisiune, dar nu mai mult de 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii.
    107. După admiterea acţiunilor companiei investiţionale la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, acţiunile pot fi răscumpărate, în orice moment, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor pct.106.
    108. Din valoarea răscumpărată se scade comisionul de răscumpărare, dacă este stabilit, precum şi orice alte taxe legale şi comisioane bancare prevăzute în prospectul de emisiune.
    109. Anularea deținerii titlurilor de participare se realizează în ziua lucrătoare imediat următoare datei de înregistrare a cererii de răscumpărare.
    110. În cazul fondurilor de investiții, depozitarul va efectua înscrierile respective și va elibera investitorului, la cerere, extrasul din cont ce confirmă subscrierea/răscumpărarea numărului respectiv de unităţi de fond în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data la care unitățile de fond au fost emise/anulate. La solicitarea investitorului extrasul poate fi remis prin fax sau prin poştă electronică.
    111. În cazul companiei investiționale, înscrierile în registrul deținătorilor de valori mobiliare în legătură cu subscrierea/răscumpărarea acțiunilor și eliberarea la solicitarea investitorului a extrasului din cont se va efectua de către Depozitarul central în termen de 3 zile de la data efectuării înscrierilor în modul stabilit de legislația privind piața de capital.
    112. Cererea de subscrire/răscumpărare se prezintă în formă scrisă şi va include cel puţin următoarele elemente:
    1) pentru persoana fizică – numele şi prenumele, domiciliul şi numărul personal de identificare (IDNP);
    2) pentru persoana juridică – denumirea, sediul şi numărul de înregistrare de stat (IDNO);
    3) denumirea OPCVM, sediul pentru compania investițională;
    4) denumirea şi sediul SAFI, cu excepţia companiei investiţionale care se autoadministrează;
    5) datele referitoare la contul colector al OPCVM;
    6) declaraţia solicitantului privind solicitarea subscrierii/răscumpărării titlurilor de participare cu indicarea numărului acestora.
    113. Formularele cererilor de subscriere/răscumpărare vor fi elaborate şi tipizate de către SAFI pentru fiecare OPCVM administrat/compania investiţională care se autoadministrează şi puse la dispoziţia investitorilor la cerere şi în mod gratuit la locurile de vînzare a titlurilor de particpare.
    114. SAFI/compania investiţională care se autoadministrează va calcula valoarea activului net unitar, iar depozitarul va certifica modalitatea de calcul şi valoarea activului net unitar pe baza căreia se face cumpărarea şi răscumpărarea titlurilor de participare ale unui OPCVM, astfel încît valoarea activului net unitar să fie făcută publică pe site-ul SAFI/companiei investiţionale care se autoadministrează în ziua calculării şi să fie publicată săptămînal în organul de presă menţionat în prospect/actele de constituire sau regulile fondului pentru fiecare zi lucrătoare.
    115. Pe perioada dintre data anulării titlurilor de participare şi data plăţii sumelor aferente răscumpărărilor, evidența sumelor respective se ține în cadrul obligaţiilor OPCVM la poziţia „Datorii din răscumpărări”, care nu vor fi luate în calculul activului net și activului net unitar.
    116. Orice deţinător de unităţi de fond are obligaţia de a deţine în permanenţă cel puţin o unitate de fond. În cazul în care, ca urmare a unei cereri de răscumpărare, investitorul ar rămîne cu mai puţin de o unitate de fond, în mod obligatoriu, cu aceeaşi ocazie, va fi răscumparată şi fracţiunea reziduală.
    117. În prospectul de emisiune al OPCVM se va preciza care sînt zilele calendaristice în care SAFI/compania investiţională care se autoadministrează şi/sau intermediarii nu înregistrează operaţiuni de subscriere și/sau răscumpărare a titlurilor de participare.
Capitolul X
Măsuri de siguranţă
    118. SAFI/compania investițională care se autoadministrează va asigura măsurile necesare pentru a dispune de sisteme electronice adecvate care să îi permită înregistrarea corespunzătoare şi la timp a tuturor cererilor de subscriere sau răscumpărare.
    119. SAFI/compania investițională care se autoadministrează ia măsurile organizatorice şi tehnice necesare pentru protecţia datelor împotriva distrugerii, modificării, blocării, copierii, răspîndirii, precum şi împotriva altor acţiuni ilicite, măsuri menite să asigure un nivel de securitate şi confidenţialitate adecvat în ceea ce priveşte riscurile prezentate de prelucrare şi caracterul datelor prelucrate, în conformitate cu cerinţele stabilite de legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal.
    120. SAFI/compania investițională care se autoadministrează va stabili, implementa şi menţine politici şi proceduri contabile conforme cu regulile contabile în vigoare, astfel încît calcularea valorii activului net al fiecărui OPCVM să fie corect efectuată, pe baza datelor contabile, iar cererile de subscriere şi de răscumpărare să poată fi corect procesate la acea valoare a activului net.
    121. SAFI/compania investițională care se autoadministrează trebuie să ia toate măsurile pentru a se asigura că cererile de subscriere şi de răscumpărare a titlurilor de participare ale OPCVM sînt centralizate şi înregistrate după primire.
    122. Înregistrarea prevăzută la pct.121 va include cel puţin informaţii cu privire la:
    1) OPCVM în cauză;
    2) persoana care depune sau transmite cererea;
    3) persoana care primeşte cererea;
    4) data şi ora depunerii cererii;
    5) tipul cererii (subscriere/răscumpărare);
    6) data emiterii/anulării deținerii titlurilor de participare;
    7) numărul de titluri de participare subscrise sau răscumpărate;
    8) preţul de subscriere sau de răscumpărare pentru un titlu de participare;
    9) modalitatea de plată;
    10) valoarea totală subscrisă sau răscumpărată a titlurilor de participare;
    11) valoarea brută a cererii, inclusiv comisioanele de subscriere, sau valoarea netă, după deducerea comisioanelor de răscumpărare.
    123. SAFI/compania investițională care se autoadministrează va asigura păstrarea înregistrărilor prevăzute la pct. 122 pentru o perioadă minimă de 5 ani. Comisia Naţională poate solicita SAFI/companiei investiționale care se autoadministrează ca, la retragerea licenţei, să păstreze aceste înregistrări pentru intervalul de timp rămas din perioada de 5 ani.
    124. În situaţia în care o SAFI îşi transferă responsabilităţile legate de OPCVM unei alte SAFI, vor fi adoptate măsurile necesare pentru ca înregistrările prevăzute la pct.122 din ultimii 5 ani să fie accesibile acelei SAFI.
    125. Înregistrările prevăzute la pct.122 se păstrează pe un suport care permite stocarea informaţiilor, astfel încît să fie prezentate la solicitarea Comisiei Naţionale şi să fie respectate următoarele condiţii:
    1) informaţiile să poată fi accesate rapid şi să se poată reconstitui fiecare etapă a procesării operaţiunilor de plasare şi răscumpărare a titlurilor de participare;
    2) trebuie să se poată constata uşor orice corecţie sau alte modificări, precum şi conţinutul înregistrărilor înainte de corecţiile şi modificările respective;
    3) nu trebuie să fie posibil ca înregistrările să fie manipulate sau modificate în alt fel.
    126. După executarea cererilor de subscriere sau de răscumpărare, SAFI/compania investițională care se autoadministrează notifică deținătorul de titluri de participare, prin intermediul unui suport durabil, confirmînd executarea cererii de îndată ce este posibil și cel tîrziu în prima zi lucrătoare după executare, sau dacă SAFI/compania investițională care se autoadministrează primește confirmarea de la o terță parte, cel tîrziu în prima zi lucrătoare după primirea confirmării de la terța parte.
    127. Prevederile pct. 126 nu se aplică atunci cînd notificarea ar conține aceleași informații pe care le conține o confirmare trimisă cu promptitudine deținătorului de titluri de participare de către intermediar sau de către persoana care ține registrul deținătorilor de valori mobiliare/unități de fond.
    128. Notificarea adresată deținătorului de titluri de participare conform pct.126 include următoarele informații:
    1) denumirea SAFI, cu excepţia companiei investiţionale care se autoadministrează;
    2) datele de identificare a deținătorului de titluri de participare (pentru persoana fizică - numele, prenumele, numărul personal de identificare (IDNP), domiciliul; pentru persoana juridică - denumirea completă, numărul înregistrării de stat (IDNO), sediul);
    3) data și ora primirii cererii;
    4) data executării și modalitatea de plată;
    5) denumirea OPCVM;
    6) tipul cererii (de subscriere sau de răscumpărare);
    7) numărul de titluri de participare;
    8) valoarea activului net unitar la care au fost subscrise sau răscumpărate titlurile de participare și data la care au fost efectuate calculele;
    9) valoarea brută a dispoziției, inclusiv comisioanele de subscriere, sau valoarea netă după deducerea comisioanelor de răscumpărare;
10) suma totală a comisioanelor și a cheltuielilor facturate și, la cererea deținătorului de titluri de participare, defalcarea în funcție de elemente.
    129. Atunci cînd sînt executate periodic ordine pentru un anumit investitor, SAFI/compania investițională care se autoadministrează, la înțelegerea părților, îi furnizează investitorului, cel puțin o dată la șase luni, informațiile enumerate la pct. 128.
    130. Suplimentar, la cerere, SAFI/compania investițională care se autoadministrează îi furnizează investitorului informații privind situația cererii.
Capitolul XI
Obligaţiile depozitarului
    131. Depozitarul efectuează plăţi din contul OPCVM numai la primirea instrucţiunilor corespunzătoare de la SAFI sau compania investiţională care se autoadministrează pentru răscumpărarea titlurilor de participare ale OPCVM.
    132. Depozitarul efectuează înregistrările în registrul deținătorilor de unități de fond și eliberează deţinătorului de unităţi de fond extras din registru doar după primirea documentelor confirmative privind achitarea unităților de fond de către investitor.
    133. În vederea disponibilizării mijloacelor băneşti ca rezultat al răscumpărării titlurilor de participare şi/sau efectuării înregistrărilor în registrul deținătorilor de unități de fond în baza instrucţiunilor corespunzătoare, depozitarul poate solicita SAFI sau companiei investiţionale care se autoadministrează orice informaţii şi/sau documente pe care le consideră necesare pentru evaluarea încadrării respectivei operaţiuni în dispoziţiile legale şi reglementările interne ale OPCVM.
    134. SAFI sau compania investiţională care se autoadministrează nu poate refuza furnizarea informaţiilor şi/sau documentelor prevăzute la pct. 133 sub pretextul confidenţialităţii.
    135. Depozitarul informează Comisia Naţională cu privire la orice refuz de a furniza astfel de informaţii şi/sau documente, în termen de maximum 24 de ore de la primirea refuzului.
    136. În situaţia prevăzută la pct.135, Comisia Naţională poate suspenda emisiunea şi răscumpărarea de titluri de participare pînă la soluționarea conflictului.
    137. Depozitarul ia măsurile organizatorice şi tehnice necesare pentru protecţia datelor împotriva distrugerii, modificării, blocării, copierii, răspîndirii, precum şi împotriva altor acţiuni ilicite, măsuri menite să asigure un nivel de securitate şi confidenţialitate adecvat în ceea ce priveşte riscurile prezentate de prelucrare şi caracterul datelor prelucrate, în conformitate cu cerinţele stabilite de legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal.
Capitolul XII
Suspendarea emiterii şi răscumpărării titlurilor de participare
    138. În situaţii excepţionale şi numai pentru protejarea interesului deţinătorilor de titluri de participare, companiile investiţionale care se autoadministrează şi SAFI care acţionează în numele unui OPCVM pot suspenda temporar emisiunea şi răscumpărarea titlurilor de participare, cu respectarea prevederilor actelor de constituire/regulilor fondului şi cu acordul Comisiei Naţionale.
    139. În situaţiile menţionate la pct.138, cel tîrziu în următoarea zi lucrătoare după luarea deciziei, SAFI sau compania investiţională care se autoadministrează va depune la Comisia Naţională actele necesare obţinerii acordului, precum:
    1) cererea;
    2) decizia organului competent în care se vor indica motivele argumentate privind necesitatea suspendării şi termenul pentru care se solicită suspendarea;
    3) documentele justificative ce confirmă necesitatea adoptării deciziei de suspendare.
    140. Comisia Naţională, în rezultatul examinării documentelor prezentate, emite acordul sau respinge cererea de suspendare temporară a emisiunii şi răscumpărării titlurilor de participare.
    141. În cazul în care se apreciază că suspendarea solicitată de SAFI/compania investițională care se autoadministrează nu s-a făcut cu respectarea prevederilor aplicabile sau prelungirea acesteia afectează interesele investitorilor, Comisia Naţională este în drept să dispună ridicarea suspendării.
    142. În cazul în care au fost constatate încălcări ale legislaţiei în procesul emisiunii titlurilor de participare prin ofertă publică sau pentru protecţia interesului public şi a investitorilor, Comisia Naţională poate decide suspendarea temporară sau limitarea emisiunii şi/sau răscumpărării titlurilor de participare. Decizia va conţine termenele şi motivul suspendării, precum şi termenul de eliminare a încălcărilor admise de către OPCVM, după caz.
    143. Drept temei pentru emiterea deciziei conform pct.142 serveşte:
    1) efectuarea ofertei publice fără înregistrarea la Comisia Naţională, sau neintroducerea modificărilor în prospect/prospectul simplificat sau DICI și/sau încălcarea modului de publicare a modificărilor respective în cazurile stabilite de pct.18, 19, 29, 30, 63, 64,86, 87 și 90;
    2) încălcarea cerinţelor legislaţiei privind publicitatea pe piaţa de capital, inclusiv neasigurarea accesului tuturor investitorilor potenţiali la informaţia cuprinsă în prospectul ofertei publice;
    3) depistarea în documentele în temeiul cărora a fost înregistrată oferta publică a informaţiei false sau eronate;
    4) parvenirea pe parcursul desfăşurării ofertei publice a informaţiei noi, care modifică esenţial clauzele emisiunii şi necesită anunţarea investitorilor;
    5) informația prezentată de depozitar în cazul stabilit la pct.135-136.
    144. Suspendarea poate fi prelungită şi după expirarea termenului stabilit iniţial, în cazul în care motivele suspendării se menţin.
Capitolul XIII
Înregistrarea modificării capitalului social
    145. În scopul modificării capitalului social al companiei investiţionale ca urmare a emisiunii şi răscumpărării de acţiuni pe parcursul unui an, SAFI sau compania investiţională care se autoadministrează depune anual la Comisia Naţională, în termen de maximum 30 de zile de la data adunării generale anuale a acţionarilor, o cerere însoţită de următoarele documente:
    1) cererea de înregistrare a rezultatelor emisiunii/răscumpărării continue de acțiuni;
    2) procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor de aprobare a rezultatelor emisiunilor și răscumpărărilor de acţiuni, cu toate anexele prevăzute de Legea nr.l134-XIII din 02 aprilie 1997 „Privind societățile pe acțiuni”;
    3) rezultatele emisiunii şi răscumpărării continue de acţiuni din cursul ultimului exerciţiu financiar certificate de auditor, inclusiv lista investitorilor care s-au subscris sau au solicitat răscumpărarea acțiunilor cu indicarea sumelor depuse sau retrase din contul companiei investiționale;
    4) proiectul actului de modificare a actelor de constituire al companiei investiționale;
    5) extrasul din contul companiei investiționale, eliberat de banca depozitară, ce confirmă dovada vărsării sumei cu care se majorează capitalul social sau, în cazul micșorării capitalului social, a sumelor rambursate către investitori;
    6) dovada achitării taxelor în mărimea stabilită în anexa la bugetul anual al Comisiei Naţionale pentru anul respectiv, aprobat prin hotărîrea Comisiei Naționale.
    [Pct.145 subpct.6) modificat prin HCNPF19/14 din 23.04.18, MO157-166/18.05.18 art.669]
    146. Nivelul capitalului social modificat ca urmare a emisiunii continue de acţiuni este notificat de către SAFI/compania investițională care se autoadministrează depozitarului şi pieţelor reglementate pe care se tranzacţionează acţiunile societăţii de investiţii.

Anexa nr. 1

    Prospectul de emisiune de titluri de participare ale OPCVM include cel puţin următoarele:
    1. Informații despre societatea de administrare fiduciară a investițiilor (cu excepția companiei investiționale care se autoadministrează):
    1) Informații privind identitatea SAFI:
    a) denumirea și forma juridică de organizare;
    b) IDNO și data înregistrării la organul înregistrării de stat, sigla (emblema) societăţii, dacă este cazul;
    c) sediul indicat în actele de constituire şi adresa poştală, dacă aceasta este diferită de sediu, precum şi sediile filialelor, dacă acestea există, telefon, fax, adresa de web şi e-mail;
    d) denumirea organismelor de plasament colectiv administrate de SAFI și dacă aceasta desfășoară activități de administrare a portofoliilor individuale de investiții și activități conexe;
    e) numărul și data licenței de activitate pe piața de capital;
    2) capitalul social;
    3) informații privind identitatea membrilor consiliului și organului executiv unipersonal sau colegial şi a persoanelor care îi înlocuiesc, a reprezentanţilor compartimentului de control intern şi persoanelor responsabile cu analizarea oportunităţilor de investiţie (numele, prenumele, patronimicul, domiciliul, cetăţenia) și experiența profesională a acestora, precum și detalierea activităților desfășurate de către aceștia atunci cînd aceste activități sînt semnificative pentru SAFI;
    4) grupul afiliat din care face parte SAFI şi care sînt persoanele juridice care fac parte din respectivul grup.
    2. Prezentarea OPCVM cu descrierea principalelor caracteristici de activitate:
    1) Informații privind identitatea OPCVM:
    a) pentru fonduri de invesiţii: denumirea, data constituirii, durata de existență, numărul şi data avizului de constituire eliberat de Comisia Naţuonală, adresa de web şi e-mail;
    b) pentru companii investiţionale:
    - denumirea şi forma juridică de organizare, data înregistrării la organul înregistrării de stat şi IDNO, durata de existență, sediul indicat în actele de constituire şi adresa poştală, dacă aceasta este diferită de sediu, precum şi sediile filialelor, dacă acestea există, telefon, fax, adresa de web şi e-mail;
    - capitalul social (după emisiunea de constituire);
    - informații privind identitatea fondatorilor persoane fizice: numele, prenumele, patronimicul, domiciliul, cetăţenia;
    - informații privind identitatea fondatorilor persoane juridice: denumirea, adresa juridică, numărul de identificare de stat (IDNO), administratorul;
    - informații privind identitatea membrilor consiliului și organului executiv unipersonal sau colegial şi a persoanelor care îi înlocuiesc (numele, prenumele, patronimicul, domiciliul, cetăţenia), împuternicirile deţinute şi dacă ele urmează să le exercite împreună sau separat, drepturile speciale de reprezentare şi de administrare acordate unora dintre ei, experienţa profesională;
    - în cazul companiei investiţionale care se autoadministrează: numărul și data licenței de activitate pe piața de capital; informații privind datele de identificare a reprezentanţilor compartimentului de control intern şi persoanelor responsabile cu analiza oportunităţilor de investiţie – numele şi prenumele, domiciliul, cetăţenia, experienţa profesională;
    - detalii cu privire la principalele activităţi desfăşurate de către membrii consiliului de administraţie şi de administratorii companiei investiţionale în afara companiei, dacă acestea prezintă importanţă pentru compania investiţională.
    3. Descrierea obiectivelor de investiţii ale OPCVM, inclusiv:
    1) obiectivele financiare (de ex: creşterea de capital, obţinerea de venit, etc.);
    2) politica de investiţii (de ex: specializarea în anumite zone geografice sau sectoare industriale şi orice limitări ale acestei politici);
    3) principalele categorii de instrumente financiare în care se va investi;
    4) descrierea oricăror instrumente tehnice care ar putea fi folosite în administrarea portofoliului (de ex: tehnici de asigurare împotriva riscurilor);
    5) factorii de risc derivînd din politica de investiţii;
    6) durata minimă recomandată a investițiilor, bazată pe natura OPCVM.
    4. Descrierea caracteristicilor unui titlu de participare:
    1) natura drepturilor conferite de o acţiune sau unitate de fond;
    2) modul de evidenţă a acţiunii, unităţii de fond (dematerializate, înscrieri în conturi);
    3) caracteristicile titlurilor de particpare (ordinare, nominative, etc.), indicarea monedei în care se emit;
    4) momentul la care o persoană ce a cumpărat titluri de participare devine acţionar/deţinător de unităţi de fond al OPCVM;
    5) datele pentru distribuirea situațiilor financiare și rapoartelor specifice.
    5. Informaţii cu privire la emiterea şi răscumpărarea titlurilor de participare într-un OPCVM:
    1) procedurile pentru subscriere;
    2) procedurile pentru răscumpărare;
    3) circumstanţele în care emisiunea şi răscumpărarea de titluri de participare pot fi suspendate de către Comisia Naţională sau de către OPCVM;
    4) dacă OPCVM are o durată limitată, data finală pentru achiziționarea sau răscumpărarea titlurilor de participare;
    5) denumirea/numele și prenumele, adresa, telefonul intermediarilor, dacă este cazul;
    6) piaţa reglementată pe care sînt admise spre tranzacţionare sau pe care se tranzacţionează titlurile de participare, după caz.
    6. Metode de evaluare a valorii activului net al OPCVM:
    1) regulile (modul) de evaluare a activelor;
    2) metoda de calcul şi frecvenţa calculării valorii activului net;
    3) mijloacele, locurile şi frecvenţa publicării valorii activului net;
    4) valoarea iniţială a unei acţiuni, unităţi de fond.
    7. Determinarea preţurilor de plasare/ răcumpărare a titlurilor de participare:
    1) metoda şi frecvenţa calculării preţurilor de plasare/răscumpărare;
    2) Comisioane și alte cheltuieli:
    a) comisioane suportate de investitori:
    - comisioane de subscriere (dacă este cazul), cu detalierea condițiilor în care acestea se plătesc și valoarea lor;
    - comisioane de răscumpărare (dacă este cazul) cu detalierea condițiilor în care acestea se plătesc și valoarea lor;
    b) comisioanele datorate societății de administrare, depozitarului, alte comisioane și cheltuieli suportate de către OPCVM sau de către deținătorii de titluri de participare, modalitatea de plată, valoarea și modul de calcul al acestora;
    3) regimul fiscal: tipul şi mărimea impozitelor suportate de investitor şi modalitatea de reţinere a acestora;
    4) mijloacele, locurile şi frecvenţa publicării preţurilor de plasare şi răscumpărare.
    8. Date de distribuire şi întocmire a situaţiilor financiare:
    1) locurile unde pot fi obţinute situațiile financiare și rapoartele specifice anuale şi semianuale;
    2) organul de presă şi adresa web unde se publică situațiile financiare și rapoartele specifice anuale şi semianuale.
    9. Descrierea regulilor pentru determinarea şi repartizarea veniturilor.
    10. Reorganizarea şi lichidarea unui OPCVM:
    Circumstanţele în care un fond de investiţii poate fuziona cu alt fond sau poate fi lichidat, o companie investiţională poate fi divizată, lichidată sau poate fuziona, precum şi procedura de realizare a acestora, cu specificarea drepturilor ce le revin deţinătorilor de titluri de participare.
    11. Informaţii privind auditorul OPCVM.
    12. Grupul afiliat din care face parte compania investiţională care se autoadministrează şi care sînt persoanele juridice care fac parte din respectivul grup.
    13. În cazul în care prospectele OPCVM vor fi completate cu date privind performanţele anterioare ale fondului, se va preciza că performanţele anterioare nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare.
    15. Informaţii privind depozitarul:
    1) forma juridică de organizare, denumirea, data înregistrării la organul înregistrării de stat şi IDNO, sediul indicat în actele de constituire şi adresa poştală, dacă aceasta este diferită de sediu, precum şi sediul filialei unde se desfăşoară activitatea de depozitare, dacă este cazul, telefon, fax, adresa de web şi e-mail, capitalul social;
    2) numărul și data licenţelor deținute;
    3) activităţile principale desfăşurate în calitate de depozitar al OPCVM;
    4) orice altă activitate în care depozitarul se angajează pe lîngă cea de depozitare.
    16. Informaţii privind intermediarii:
    1) denumirea/numele şi prenumele;
    2) prevederi ale contractului încheiat între intermediari şi SAFI, în afara celor legate de remunerare, ce pot fi relevante pentru investitori;
    3) alte prevederi semnificative.
    17. Informaţii cu privire la modalitatea de efectuare a plăţilor către investitori, de efectuare a răscumpărărilor titlurilor de participare şi modalitatea de publicare a informaţiilor cu privire la respectivul OPCVM.
    18. Prevederi diverse:
    1) prospectul trebuie să conţină tipărit într-un loc vizibil:
    a) data aprobării prospectului de Comisia Naţională;
    b) locul de unde se pot obţine actele prevăzute de pct.7 din prezentul Regulament, dacă acestea sînt anexate la prospect.
    2) Profilul investitorului căruia se adresează OPCVM.
    19. Cotidianul naţional în care se vor publica notificările referitoare la modificarea prospectului de emisiune, adresa de web și e-mail, precum şi alte informaţii despre OPCVM.

Anexa nr.2

Conţinutul minim al prospectului simplificat al unui OPCVM
    1. Prezentarea succintă a OPCVM:
    1) denumirea, data avizării de constituire a OPCVM, adresa juridică;
    2) denumirea şi adresa SAFI ce administrează OPCVM;
    3) denumirea, şi adresa depozitarului, auditorului şi denumirea/numele şi prenumele intermediarilor.
    2. Informaţii cu privire la investiţiile OPCVM:
    1) scurtă prezentare a obiectivelor financiare ale OPCVM;
    2) politica de investiţii a OPCVM şi o evaluare succintă a profilului de risc al OPCVM, cuprinzînd informaţiile cu privire la:
    a) principalele categorii de instrumente financiare în care se va investi;
    b) existența unei strategii investiționale a OPCVM orientată pe arii geografice sau sectoare industriale sau orice alte sectoare de activitate sau anumite clase de active;
    c) posibilitatea ca OPCVM să poată investi, în mod discreţionar, în anumite active şi dacă are ca scop urmărirea unui anumit indice de referinţă (benchmark), iar în caz afirmativ, care este acesta;
    d) tipurile de obligaţiuni în care OPCVM investeşte;
    e) existenţa unor plăţi predeterminate/preliminare şi factorii luaţi în considerare pentru determinarea performanţei;
    f) principiile care stau la baza alegerii activelor în care se investeşte (posibilitate de creştere, valoare actuală sau politica de dividende ridicate);
    g) impactul diverselor tehnici investiționale cum ar fi instrumentele financiare derivate;
    3) prezentarea performanţelor anterioare ale OPCVM cu precizarea faptului că performanţele anterioare ale OPCVM nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare;
    4) profilul investitorului căruia se adresează OPCVM.
    3. Comisioane şi alte cheltuieli:
    1) comisioanele de subscriere (dacă este cazul), cu detalierea condiţiilor în care se plătesc şi valoarea acestora;
    2) comisioanele de răscumpărare (dacă este cazul), cu detalierea condiţiilor în care se plătesc şi valoarea acestora;
    3) alte comisioane şi cheltuieli, cu specificarea celor care sînt suportate de către investitori şi a celor suportate din activul OPCVM.
    4. Regimul fiscal aplicabil.
    5. Informaţii de natură comercială:
    1) procedura de subscriere a titlurilor de participare;
    2) procedura de răscumpărare a titlurilor de participare;
    3) destinaţia profiturilor fondului, respectiv capitalizarea în vederea creşterii valorii activului net sau modalitatea de distribuire a veniturilor (dacă este cazul);
    4) mijloacele, locurile şi frecvenţa publicării valorii activului net unitar.
    6. Informații practice:
    1) o declarație prin care să se specifice faptul că prospectul, situațiile financiare și rapoartele specifice anuale şi semianuale ale OPCVM pot fi obţinute gratuit, la cerere, înainte de subscriere şi după aceea;
    2) locaţia şi modul în care pot fi obţinute informaţii suplimentare despre OPCVM (prospectul de emisiune, situațiile financiare și rapoartele specifice anuale şi semianuale, cele mai recente preţuri ale titlurilor de participare);
    3) informații specifice referitoare la fondurile compartimentate (ca exemplu, în legătură cu migrarea investitorilor între sub-fondurile aceluiași fond);
    4) o declarație că acest OPCVM este autorizat, iar activitatea lui este reglementată şi supravegheată de Comisia Naţională;
    5) pentru persoane acceptate se va indica: statul în care a fost autorizată/licenţiată si denumirea autorităţii competente, numărul și data deciziei Comisiei Naționale privind aprobarea în calitate de persoană acceptată;
    6) menţiunea că prezentul prospect simplificat reprezintă ultima formă aprobată de Comisia Națională la data de _______;
    7) adresa web a OPCVM şi/sau SAFI.

Anexa nr.3

    Documentul privind informaţiile - cheie destinate investitorilor (DICI) va conţine:
    1. Denumirea: Informaţiile - cheie destinate investitorilor.
    2. Pe prima pagina se va indica următorul text: “Acest document are scopul de a furniza investitorilor informaţii-cheie privind prezentul organism de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM). Acesta nu este un material publicitar.
Informaţiile conţinute conform legislaţiei în vigoare sînt destinate înţelegerii de către dumneavoastră a naturii şi a riscului aferente investiţiei în acest OPCVM. În vederea formulării unei decizii fundamentate cu privire la oportunitatea investiţiei dumneavoastră, este necesar să citiţi în prealabil acest document”.
    3. Denumirea OPCVM.
    4. Menţiunea că prezentul OPCVM este administrat de către SAFI “Denumirea” , parte a grupului afiliat “Denumirea”.
    5. Obiectivele şi politica de investiţii.
    1) În secţiunea de faţă se vor prezenta rezumativ şi prin utilizarea unui limbaj simplu şi concis obiectivele şi politica de investiţii ale OPCVM (fără a fi copiate pasaje din prospectul de emisiune).
    2) În ceea ce priveşte caracteristicile principale ale produsului, pe care un investitor obişnuit ar trebui să le cunoască, vor fi prezentate informaţii referitoare la:
    a) principalele categorii de instrumente financiare eligibile în care OPCVM investeşte;
    b) posibilitatea investitorului de a-şi răscumpăra la cerere titlurile de participare deţinute şi frecvenţa cu care este publicată valoarea activului net;
    c) existenţa unei strategii investiţionale a OPCVM orientată pe arii geografice sau sectoare industriale sau orice alte sectoare de activitate sau anumite clase de active;
    d) posibilitatea ca OPCVM să poată investi, în mod discreţionar, în anumite active şi dacă are ca scop urmărirea unui anumit indice de referinţă (benchmark), iar în caz afirmativ, care este acesta;
    e) destinaţia profiturilor fondului, respectiv capitalizarea în vederea creşterii valorii activului net;
    f) tipurile de obligaţiuni în care OPCVM investeşte;
    g) existenţa unor plăţi predeterminate/preliminare şi factorii luaţi în considerare pentru determinarea performanţei;
    h) principiile care stau la baza alegerii activelor în care se investeşte (posibilitate de creştere, valoare actuală sau politica de dividende ridicate);
    i) modul în care utilizarea tehnicilor de hedging/arbitraj/efect de levier influenţează performanţa OPCVM;
    j) impactul costurilor de tranzacţionare asupra performanţei OPCVM.
    6. Perioada minimă recomandată de deţinere a titlurilor de participare.
    7. Profilul de risc si randament.
    1) Nivelul de risc și randament: “Risc redus................................................. Risc ridicat;
    În general randamente reduse. În general randamente mari”.
 
1
2
3
4
5
6
7
    2) Explicaţia textuală a indicatorului sintetic risc/randament (ISRR) şi a principalelor sale limitări, precum și următoarele declarații:
    a) Menţiunea că datele istorice anterioare nu reprezintă o garanţie a rezultatelor viitoare;
    b) Menţiunea că profilul de risc indicat nu este garantat şi se poate modifica pe parcursul existenţei OPCVM;
    c) Menţiunea că încadrarea în profilul de risc cu nivelul cel mai scăzut nu înseamnă că OPCVM este lipsit de riscuri;
    d) Motivul pentru care OPCVM este încadrat în respectiva categorie de risc;
    e) Detalii cu privire la tipul, durata şi limita garanţiei sau a protecţiei capitalului.
    8. Prezentarea textuală a riscurilor relevante pentru OPCVM şi care nu sînt surprinse de indicatorul sintetic de risc şi randament (ISRR):
    1) Riscul de credit, în cazul în care un procent important din active este reprezentat de instrumente cu venit fix;
    2) Riscul de lichiditate, în cazul în care un procent important din active înregistrează, în anumite situaţii, un nivel scăzut de lichiditate;
    3) Riscul de contraparte, în cazul în care un OPCVM este acoperit de o garanţie din partea sau are o expunere investiţională importantă asupra unei terţe părţi;
    4) Riscul operaţional care include păstrarea în siguranţă a activelor.
    9. Impactul diverselor tehnici investiţionale cum ar fi instrumentele financiare derivate.
    10.Comisioane și cheltuieli:
    1) Menţiunea “Comisioanele pe care le plătiţi în calitate de investitori ai acestui OPCVM sînt utilizate pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare a fondului, inclusiv cele de marketing si distribuţie. Aceste comisioane reduc potenţialul de creştere a investiţiei dumneavoastră”.
    2) Comisioanele și cheltuielile vor fi prezentate sub forma unui tabel structurat în felul următor:

Comisioane aferente dobîndirii sau renunțării la calitatea de investitor

Comision de subscriere
()%
Comision de răscumpărare
()%

Aceasta este valoarea maximă pe care o veți plăti/primi înainte de subscrierea/după răscumpărarea unităților de fond

Nivelul anual al comisioanelor plătite din activul fondului

Cheltuieli curente
()%

Cheltuieli percepute din activul OPCVM în condiții specifice

Comision de
performanță

()% Calculat ca procent din rentabilitatea anuală a OPCVM și se percepe în cazul în care nivelul prestabilit a fost depășit cu un anumit procent (se va indica nivelul prestabilit).

    3) Menţiunea că comisioanele de subscriere şi de răscumpărare vor fi exprimate ca valori maxime. În unele cazuri, pe care consultantul financiar/intermediarul/SAFI vi le poate aduce la cunostință, puteți plăti mai puțin.
    4) Valoarea comisioanelor curente este determinată pe baza comisioanelor aferente anului anterior şi de aceea poate varia de la un an la celălalt. În valoarea respectivă nu vor fi incluse:
    a) comisioanele de performanţă,
    b) comisioanele de tranzacţionare a activelor din portofoliu, exceptînd comisioanele de subscriere/răscumpărare pe care OPCVM le plătește cînd cumpără sau răscumpără titlurile de participare ale unui alt organism de plasament colectiv.
    5) Menţiunea că pentru informaţii suplimentare legate de comisioane se vor consulta paginile _____din prospectul de emisiune al OPCVM, disponibil la adresa _______ .
    11. Performanţa anterioară:
    1) Informațiile dspre performanțele anterioare ale OPCVM vor fi prezentate sub formă de grafic bară care să acopere performanța OPCVM în ultimii 10 ani după modelul următor:
10%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7,5%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,5%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-2,5%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-5%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-7,5%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-10%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
    2) Tabelul va fi completat cu indicații clare adresate investitorilor care:
    a) avertizează cu privire la faptul ca performanţa anterioară nu prezintă o garanţie a rezultatelor viitoare,
    b) indică pe scurt care sînt comisioanele care au fost incluse sau excluse,
    c) indică anul lansării OPCVM,
    d) indică valuta în care performanţele anterioare au fost calculate.
    12. Informaţii practice:
    1) Denumirea şi adresa depozitarului.
    2) Locaţia şi modul în care pot fi obţinute informaţii suplimentare despre OPCVM (prospectul de emisiune, situațiile financiare și rapoartele specifice anuale şi semianuale, cele mai recente preţuri ale titlurilor de participare).
    3) O declarație privind modul de calcul și plată a obligațiilor fiscale ale investitorilor.
    4) O declaraţie că „SAFI/compania investițională care se autoadministrează poate fi trasă la răspundere doar dacă informaţiile prezentate în documentul de faţă induc în eroare, nu sînt reale sau nu sînt în acord cu părţile relevante ale prospectului de emisiune al OPCVM.”
    5) Informații specifice referitoare la fondurile compartimentate (ca exemplu, în legătură cu migrarea investitorilor între sub-fondurile aceluiași fond).
    6) Menţiunea că acest OPCVM este autorizat, iar activitatea lui este reglementată şi supravegheată de Comisia Naţională.
    7) Menţiunea că [Numele SAFI] deține licența nr._____ din _______ eliberată de Comisia Națională.
Pentru persoane acceptate se va indica: statul în care a fost autorizată/licenţiată si denumirea autorităţii competente, numărul și data deciziei Comisiei Naționale privind aprobarea în calitate dee persoană acceptată.
    8) Menţiunea că prezentele informații-cheie destinate investitorilor reprezintă ultima formă aprobată de Comisia Națională la data de _______.
    13. Numărul paginilor/secţiunilor.
    14. Pagina web a OPCVM şi/sau SAFI.