HBNM25/2015
ID intern unic:  356756
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
BANCA NAŢIONALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 25
din  29.01.2015
cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale
a Moldovei şi la norma rezervelor obligatorii
Publicat : 06.02.2015 în Monitorul Oficial Nr. 29-32     art Nr : 244     Data intrarii in vigoare : 29.01.2015
    MODIFICAT
    HBN119 din 30.04.15, MO110-114/08.05.15 art.734; în vigoare 30.04.15


    În temeiul art. 17, 26 lit. a) din Legea nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 56-57, art. 624), cu modificările şi completările ulterioare şi prevederilor Strategiei Politicii Monetare a Băncii Naţionale a Moldovei pe termen mediu (aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 303 din 27 decembrie 2012), luînd în consideraţie Raportul asupra inflaţiei nr. 1, 2015, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se majorează rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt cu 2.0 puncte procentuale, de la 6.5 pînă la 8.5 la sută anual.
    2. Se majorează ratele de dobîndă:
    a) la creditele overnight cu 2.0 puncte procentuale, de la 9.5 pînă la 11.5 la sută anual;
    b) la depozitele overnight cu 2.0 puncte procentuale, de la 3.5 pînă la 5.5 la sută anual.
    [Pct.3 abrogat prin HBN119 din 30.04.15, MO110-114/08.05.15 art.734; în vigoare 08.06.15]
    4. Se menţine norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă la nivel de 14.0 la sută din baza de calcul.
    5. Punctul 3 al prezentei hotărîri intră în vigoare la data de 8 februarie 2015.
    6. Din data intrării în vigoare a punctului 3 al prezentei hotărîri se abrogă punctul 4 din Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.109 din 26.05.2011 cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 91-94 art.620).
    7. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREȘEDINTELE
    CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
    AL BANCII NAȚIONALE A MOLDOVEI                        Dorin DRĂGUŢANU


    Nr. 25. Chişinău, 29 ianuarie 2015.