CMAE/1979
ID intern unic:  356776
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
CONVENŢIE Nr. 1979
din  19.09.1979
privind conservarea vieţii sălbatice şi a
habitatelor naturale din Europa*
Publicat : 01.01.1999 în Tratate Internationale Nr. 7     art Nr : 8     Data intrarii in vigoare : 01.09.1994
    * În vigoare pentru Republica Moldova din 1 septembrie 1994

REAMBUL
    Statele membre ale Consiliului Europei şi ceilalţi semnatari ai prezentei Convenţii,
    Considerând că obiectivul Consiliului Europei este de a realiza o mai strânsă uniune între membrii săi,
    Luând în considerare dorinţa de cooperare a Consiliului Europei cu alte state în domeniul conservării naturii;
    Recunoscând că flora şi fauna sălbatică constituie un patrimoniu natural cu valoare estetică, ştiinţifică, culturală, recreativă, economică şi intrinsecă, care trebuie protejat şi transmis generaţiilor viitoare;
    Recunoscând rolul esenţial al florei şi faunei sălbatice în menţinerea echilibrului ecologic;
    Constatând diminuarea efectivelor a numeroase specii de floră şi faună sălbatică şi pericolul extincţiei care le ameninţă pe unele;
    Conştienţi că conservarea habitatelor naturale este unul din elementele esenţiale ale protecţiei şi ocrotirii florei şi faunei sălbatice;
    Recunoscând că conservarea florei şi faunei sălbatice ar trebui luată în considerare de către guverne în obiectivele şi programele lor naţionale şi că o cooperare internaţională ar trebui să se instaureze pentru ocrotirea în special a speciilor migratoare;
    Conştienţi de numeroasele cereri de a acţiona în comun făcute de guverne şi instanţe internaţionale, în special cele exprimate la Conferinţa Naţiunilor Unite asupra mediului, din 1972 şi de către Adunarea Consultativă a Consiliului Europei;
    Dorind să urmeze, în special în domeniul conservării vieţii sălbatice, recomandările Rezoluţiei nr. 2 a celei de a doua Conferinţe ministeriale europene asupra mediului,
    Au căzut de acord asupra următoarelor:
CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1
    1. Prezenta Convenţie are ca obiect asigurarea conservării florei şi faunei sălbatice şi habitatelor lor naturale, în special a speciilor şi habitatelor a căror conservare necesită cooperarea mai multor state, şi promovarea, unui astfel ele cooperări.
    2. O atenţie deosebită este acordată speciilor, inclusiv speciilor migratoare, ameninţate cu extincţia şi vulnerabile.
Articolul 2
    Părţile contractante vor lua măsurile necesare pentru menţinerea sau adaptarea populaţiilor de floră şi faună sălbatice la un nivel corespunzător mai ales exigentelor ecologice, ştiinţifice şi culturale, ţinând cont de exigenţele economice şi recreaţionale şi de nevoile subspeciilor, varietăţilor sau normelor ameninţate pe plan local.
Articolul 3
    1. Fiecare Parte contractantă va lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a politicilor naţionale de conservare a florei şi faunei sălbatice şi habitatelor naturale, acordând o atenţie deosebită speciilor ameninţate cu extincţia şi vulnerabile, mai ales speciilor endemice şi habitatelor ameninţate, în conformitate cu dispoziţiile prezentei Convenţii.
    2. Fiecare Parte contractantă se angajează ca, în politica sa de amenajare şi de dezvoltare şi în măsurile de luptă contra poluării, să ia în considerare conservarea florei şi faunei sălbatice.
    3. Fiecare Parte contractantă va încuraja procesul educaţional şi difuzarea informaţiilor generale privind necesitatea conservării speciilor de floră şi faună sălbatice ca şi a habitatelor.
CAPITOLUL II
PROTECŢIA HABITATELOR
Articolul 4
    1. Fiecare Parte contractantă va lua măsurile legislative şi administrative potrivite şi necesare pentru protejarea habitatelor speciilor sălbatice ele floră şi faună, în special a celor enumerate în anexele I şi II şi pentru salvgardarea habitatelor naturale ameninţate.
    2. Părţile contractante vor ţine cont, în politicile lor de amenajare şi de dezvoltare, de necesitatea conservării zonelor protejate avute în vedere la paragraful precedent, în scopul de a evita sau reduce la maximum orice degradare a unor astfel de zone.
    3. Părţile contractante se angajează să acorde o atenţie deosebită protecţiei zonelor care au importanţă pentru speciile migratoare enumerate în anexele II şi III şi care sunt situate într-un mod adecvat în raport cu căile de migraţie ca: zone de iernare, de aglomerare, de hrănire, de reproducere sau de năpârlire.
    4. Părţile contractante se angajează să-şi coordoneze eforturile în funcţie de necesităţi pentru protejarea habitatelor naturale avute în vedere de prezentul articol în cazul în care acestea sunt situate în regiuni care se întind de o parte şi de alta a frontierei.
CAPITOLUL III
CONSERVAREA SPECIILOR
Articolul 5
    Fiecare Parte contractantă va lua măsurile legislative şi administrative adecvate şi necesare pentru asigurarea conservării în special a speciilor de floră sălbatică enumerate în anexa I.
    Vor fi interzise culegerea, recoltarea, tăierea sau dezrădăcinarea intenţionată a plantelor avute în vedere. Fiecare Parte contractantă va interzice, la nevoie, deţinerea sau comercializarea acestor specii.
Articolul 6
    Fiecare Parte contractantă va lua măsurile legislative şi administrative adecvate şi necesare pentru a asigura conservarea în special a speciilor de faună sălbatică enumerate în anexa II. Se va interzice în special pentru aceste specii:
    a) orice formă de capturare intenţionată, de deţinere şi de ucidere intenţionată;
    b) degradarea sau distrugerea intenţionată a locurilor de reproducere sau a zonelor de repaus;
    c) perturbarea intenţionată a faunei sălbatice, mai ales în perioada de reproducere, de dependenţă şi de hibernare în aşa fel încât perturbarea să aibă un efect semnificativ în ce priveşte obiectivele prezentei Convenţii;
    d) distrugerea sau culegerea intenţionată a ouălor în natură sau deţinerea lor, chiar goale;
    e) deţinerea sau comercializarea internă a acestor animale vii, sau moarte, inclusiv a animalelor naturalizate, şi a oricărei părţi sau produs al lor, uşor identificabil, obţinute din animal, când această măsură contribuie la eficacitatea dispoziţiilor prezentului articol.
Articolul 7
    1. Fiecare Parte contractantă va lua măsurile legislative şi administrative adecvate şi necesare pentru protejarea speciilor de faună sălbatică enumerate în anexa III.
    2. Orice exploatare a faunei sălbatice enumerate în anexa III va fi reglementată în vederea menţinerii acestor populaţii în afara oricărui pericol, ţinând cont de dispoziţiile articolului 2.
    3. Aceste măsuri vor cuprinde în special:
    a) instituirea perioadelor de prohibiţie şi/sau alte măsuri reglementare de exploatare;
    b) interzicerea temporară sau locală a exploatării, dacă e cazul, pentru a permite populaţiilor existente să revină la un nivel satisfăcător;
    c) reglementarea, dacă e cazul, a vânzării, deţinerii, transportului sau ofertei în scop de vânzare a animalelor sălbatice, vii sau moarte.
Articolul 8
    În privinţa capturării sau uciderii speciilor de faună sălbatică enumerate în anexa III şi în cazurile în care se fac derogări conforme articolului 9 în ce priveşte speciile enumerate în anexa II, Părţile contractante vor interzice utilizarea tuturor mijloacelor neselective de capturare şi de ucidere şi a mijloacelor susceptibile să ducă pe plan local la dispariţia, sau să tulbure grav liniştea populaţiilor unei specii, în special a mijloacelor enumerate în anexa IV.
Articolul 9
    1. Cu condiţia să nu existe o altă soluţie satisfăcătoare şi derogarea să nu dăuneze supravieţuirii populaţiei implicate, fiecare Parte contractantă poate să facă derogări de la dispoziţiile articolelor 4, 5, 6, 7 şi de la interdicţia de utilizare a mijloacelor avute în vedere la articolul 8:
    - în interesul protecţiei florei şi faunei;
    - pentru a preveni producerea de pagube importante culturilor agricole, şeptelului, pădurilor, fondului piscicol, apelor şi altor forme de proprietate;
    - în interesul sănătăţii şi securităţii publice, securităţii aeriene, sau altor interese publice prioritare;
    - în scopuri de cercetare şi de educaţie, de repopulare, de reintroducere ca şi pentru creştere;
    - pentru a permite, în condiţii strict controlate, pe o bază selectivă şi într-o anumită măsură, capturarea, deţinerea sau orice altă exploatare judicioasă a anumitor animale şi plante sălbatice în număr redus.
    2. Părţile contractante vor prezenta Comitetului permanent un raport bianual asupra derogărilor făcute în virtutea paragrafului precedent. Aceste rapoarte vor trebui să menţioneze:
    - populaţiile care fac obiectul sau au făcut obiectul derogărilor şi, dacă este posibil, numărul specimenelor implicate;
    - mijloacele autorizate de ucidere sau de capturare;
    - condiţiile de risc, circumstanţele de timp şi de loc în care au intervenit aceste derogări;
    - autoritatea abilitată să declare că aceste condiţii au fost îndeplinite, să ia decizii referitoare la mijloacele care pot fi aplicate, la limitele lor, şi la persoanele însărcinate cu execuţia acestora;
    - controalele operate.
CAPITOLUL IV
DISPOZIŢII SPECIALE PRIVIND SPECIILE MIGRATOARE
Articolul 10
    1. Pe lângă măsurile indicate prin articolele 4, 6, 7 şi 8, Părţile contractante se angajează să-şi coordoneze eforturile pentru conservarea speciilor migratoare enumerate în anexele II şi III şi a căror arie de repartiţie se întinde pe teritoriile lor.
    2. Părţile contractante vor lua măsuri în vederea asigurării ca perioadele de prohibiţie şi/sau alte măsuri reglementare de exploatare instituite în virtutea paragrafului 3 lit. a) al articolului 7 să corespundă necesităţilor speciilor migratoare enumerate în anexa III.
CAPITOLUL V
DISPOZIŢII SUPLIMENTARE
Articolul 11
    1. În aplicarea dispoziţiilor prezentei Convenţii, Părţile contractante se angajează:
    a) să coopereze de fiecare dată când va fi necesar mai ales când această cooperare ar putea spori eficacitatea măsurilor luate conform altor articole ale prezentei Convenţii;
    b) sa încurajeze şi să coordoneze activităţile de cercetare în funcţie de obiectivele acestei Convenţii.
    2. Fiecare Parte contractantă se angajează:
    a) să încurajeze reintroducerea speciilor indigene de floră şi faună sălbatică dacă această măsură ar putea să contribuie la conservarea unei specii ameninţate cu extincţia, cu condiţia de a se proceda în prealabil, şi ţinând cont de experienţa celorlalte Părţi contractante, la un studiu pentru a stabili dacă o astfel de reintroducere ar fi eficace şi acceptabilă;
    b) să controleze strict introducerea speciilor neindigene.
    3. Fiecare Parte contractantă va informa Comitetul permanent asupra speciilor care beneficiază de o protecţie totală pe teritoriul său şi care nu figurează în anexele I şi II.
Articolul 12
    Părţile contractante pot adopta pentru conservarea florei şi faunei sălbatice şi a habitatelor lor naturale măsuri mai riguroase decât cele prevăzute în prezenta Convenţie.
CAPITOLUL VI
COMITETUL PERMANENT
Articolul 13
    1. Se constituie în scopul prezentei Convenţii un Comitet permanent.
    2. Orice Parte contractantă poate fi reprezentată în cadrul Comitetului permanent printr-unul sau mai mulţi delegaţi. Fiecare delegaţie va dispune de un singur vot. În limitele competenţelor sale, Comunitatea Economică Europeană îşi exercită dreptul de vot cu un număr de voturi egal numărului statelor sale membre care sunt Părţi contractante ale prezentei Convenţii;
    Comunitatea Europeană nu-şi va exercita dreptul de vot în situaţiile în care statele membre implicate şi-1 exercită pe al lor şi reciproc.
    3. Orice stat membru în Consiliul Europei care nu este Parte contractantă la Convenţie poate fi reprezentat în Comitet printr-un observator.
    Comitetul permanent poate, în unanimitate, să invite orice stat nemembru al Consiliului Europei care nu e Parte contractantă la Convenţie să fie reprezentat printr-un observator la una din reuniunile sale.
    Orice organism sau orice instituţie calificată tehnic în domeniul protecţiei, conservării sau gestionării florei şi faunei sălbatice şi a habitatelor lor, şi aparţinând uneia din categoriile următoare:
    a) organisme sau instituţii internaţionale, fie guvernamentale fie nonguvernamentale, sau organisme sau instituţii naţionale guvernamentale;
    b) organisme sau instituţii naţionale nonguvernamentale care au fost desemnate în acest scop de către statul în care sunt stabilite, pot informa Secretarul General al Consiliului Europei, cel puţin cu trei luni înainte de reuniunea Comitetului, despre intenţia lor de a fi reprezentate la acea reuniune prin observatori. Ele sunt admise cu excepţia cazului când, cu cel puţin o lună înaintea reuniunii, o treime din Părţile contractante au informat Secretarul general că se opun la aceasta.
    4. Comitetul permanent este convocat de către Secretarul General al Consiliului Europei. El îşi va ţine prima reuniune în termen de un an începând de la data intrării în vigoare a Convenţiei, în continuare, el se va reuni cel puţin o dată la doi ani şi oricând majoritatea Părţilor contractante o solicită.
    5. Majoritatea Părţilor contractante formează quorum-ul necesar pentru ţinerea unei reuniuni a Comitetului permanent.
    6. Sub rezerva dispoziţiilor prezentei Convenţii, Comitetul permanent îşi va stabili propriul regulament interior.
Articolul 14
    1. Comitetul permanent este însărcinat să urmărească aplicarea prezentei Convenţii. El poate în special:
    - să revizuiască în mod permanent prevederile prezentei Convenţii, inclusiv anexele sale, şi să examineze modificările care s-ar impune;
    - să facă recomandări Părţilor contractante asupra măsurilor care trebuie luate pentru aplicarea prezentei Convenţii;
    - să recomande măsuri adecvate pentru asigurarea informării publicului asupra lucrărilor întreprinse în cadrul prezentei Convenţii;
    - să facă recomandări Comitetului Miniştrilor cu privire la invitarea statelor nemembre ale Consiliului Europei să adere la prezenta Convenţie;
    - să facă orice propunere în scopul îmbunătăţirii eficacităţii prezentei Convenţii şi cuprinzând propuneri de încheiere, cu state care nu sunt Părţi contractante la Convenţie, de acorduri care să sporească eficacitatea Conservării speciilor sau grupelor de specii.
    2. Pentru îndeplinirea misiunii sale, Comitetul permanent poate, din proprie iniţiativă, să organizeze reuniuni de grupuri de experţi.
Articolul 15
    După fiecare din reuniunile sale, Comitetul permanent va transmite Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei un raport asupra lucrărilor şi funcţionării Convenţiei.
CAPITOLUL VII
AMENDAMENTE
Articolul 16
    1. Orice amendament la articolele prezentei Convenţii, propus de o Parte contractantă sau de Comitetul de Miniştri este comunicat Secretarului Gene-ral al Consiliului Europei şi transmis prin grija sa cu cel puţin două luni înainte de reuniunea Comitetului permanent statelor membre ale Consiliului Europei, fiecărui semnatar, fiecărei Părţi contractante, fiecărui stat invitat să semneze prezenta Convenţie conform dispoziţiilor art. 19 şi tuturor statelor invitate să adere la aceasta, conform dispoziţiilor articolului 20.
    2. Orice amendament propus conform dispoziţiilor paragrafului prece-dent va fi examinat de către Comitetul permanent care:
    a) pentru amendamentele la articolele l la 12, supune textul adoptat cu o majoritate de trei sferturi din voturile exprimate acceptării Părţilor contractante;
    b) pentru amendamentele la articolele 13 la 24, supune textul adoptat cu o majoritate de trei sferturi din voturile exprimate aprobării Comitetului de Miniştri. Acest text e comunicat după aprobarea sa Părţilor contractante în vederea acceptării.
    6. Orice amendament va intra în vigoare în cea de a treizecea zi după ce toate Părţile contractante au informat Secretarul General că ele 1-au acceptat.
    4. Prevederile paragrafelor l, 2a) şi 3 ale prezentului articol sunt aplicabile şi în cazul adoptării de noi anexe la prezenta Convenţie.
Articolul 17
    1. Orice amendament la anexele prezentei Convenţii, propus de către o Parte contractantă sau de către Comitetul de Miniştri, va fi comunicat Secretarului General al Consiliului Europei şi transmis prin grija sa cel puţin două luni înaintea reuniunii Comitetului permanent, statelor membre ale Consiliului Europei, fiecărui semnatar, fiecărei Părţi contractante, fiecărui stat invitat să semneze prezenta Convenţie, conform dispoziţiilor articolului 19 şi tuturor statelor invitate să adere la aceasta, conform dispoziţiilor articolului 20.
    2. Orice amendament propus conform dispoziţiilor paragrafului precedent va fi examinat de către Comitetul permanent care-1 poate adopta cu o majoritate de două treimi din Părţile contractante. Textul adoptat va fi comunicat Părţilor contractante.
    3. La expirarea unei perioade de trei luni de la adoptarea de către Comitetul permanent şi cu excepţia cazului în care o treime din Părţile contractante au notificat obiecţiuni orice amendament intră în vigoare pentru acele Părţi contractante care nu au notificat obiecţiuni.
CAPITOLUL VIII
REGLEMENTAREA DIFERENDELOR
Articolul 18
    1. Comitetul permanent se va strădui să faciliteze rezolvarea amiabilă a oricăror dificultăţi pe care aplicarea Convenţiei le-ar putea genera.
    2. Orice diferend între Părţile contractante cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentei Convenţii care nu s-a rezolvat pe baza dispoziţiilor paragrafului precedent sau pe calea negocierii între părţile în diferend şi cu excepţia cazului în care părţile convin altfel este, la cererea uneia dintre ele, supusă arbitrajului. Fiecare din părţi va desemna un arbitru şi cei doi arbitri vor desemna un al treilea arbitru. Dacă, sub rezerva dispoziţiilor paragrafului 3 al prezentului articol la cererea de arbitraj, una din părţi nu şi-a desemnat arbitrul, Preşedintele Curţii Europene a Drepturilor Omului va proceda, la cererea celeilalte Părţi, la desemnarea sa într-un nou interval de trei luni. Aceeaşi procedură se va aplica şi în cazul în care cei doi arbitri nu se pot pune de acord asupra alegerii celui de al treilea arbitru, într-un interval de trei luni socotite de la desemnarea primilor doi arbitri.
    3. În cazul diferendului între două Părţi contractante din care una este un stat membru al Comunităţii economice europene, ea însăşi Parte contractantă, cealaltă adresează cererea de arbitraj simultan acestui stat membru şi comunităţii, care-i va notifica concomitent, într-un interval de două luni de la primirea cererii, dacă Statul membru sau Comunitatea, sau Statul membru şi Comunitatea împreună se constituie parte la diferend, în lipsa unei astfel de notificări în intervalul numit, Statul membru şi Comunitatea sunt considerate o singură şi aceeaşi parte la diferend în vederea aplicării dispoziţiilor care guvernează constituirea şi procedura curţii de arbitraj. Acelaşi lucru când Statul membru şi Comunitatea se constituie împreună parte la diferend.
    4. Curtea de arbitraj îşi va stabili propriile norme procedurale. Hotărârile se vor lua cu majoritate. Sentinţa sa este definitivă şi obligatorie.
    5. Fiecare parte la diferend suportă cheltuielile arbitrului pe care l-a desemnat şi părţile suportă, în mod egal, cheltuielile celui de al treilea arbitru ca şi celelalte cheltuieli antrenate ele arbitraj.
CAPITOLUL IX
DISPOZIŢII FINALE
Articolul 19
    1. Prezenta Convenţie este deschisă pentru semnare Statelor membre ale Consiliului Europei şi Statelor membre care au participat la elaborarea sa, ca şi Comunităţii Economice Europene.
    Până la data intrării sale în vigoare, ea va fi de asemenea deschisă pentru semnare oricărui alt Stat invitat de către Comitetul de Miniştri.
    Convenţia va fi supusă ratificării, acceptării sau aprobării. Instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare vor fi depuse pe lângă Secretariatul General al Consiliului Europei.
    2. Convenţia va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de trei luni după data la care cinci State, din care cel puţin patru State membre ale Consiliului Europei îşi vor exprima consimţământul de a se supune Convenţiei conform dispoziţiilor paragrafului precedent.
    3. Ea va intra în vigoare faţă de orice Stat semnatar sau al Comunităţii Economice Europene, care-şi vor exprima ulterior consimţământul de a se supune ei, în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de trei luni după data depunerii instrumentelor de ratificare, acceptare sau aprobare.
Articolul 20
    1. După intrarea în vigoare a prezentei Convenţii, Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei, va putea, după consultarea Părţilor contractante, să invite să adere la Convenţie orice Stat nemembru al Consiliului care, invitat să o semneze conform prevederilor articolului 19, nu o va fi făcut încă, şi oricărui alt Stat nemembru.
    2. Pentru orice alt Stat care aderă, Convenţia va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de trei luni după data depunerii instrumentelor de aderare pe lângă Secretarul General al Consiliului Europei.
Articolul 21
    1. Orice Stat poate, în momentul semnării sau în momentul depunerii instrumentului său de ratificare, acceptare, aprobare, sau aderare să desemneze teritoriul sau teritoriile în care se vor aplica prezenta Convenţie.
    2. Orice Parte contractantă poate, în momentul depunerii instrumentului de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, sau în orice alt moment care urmează, să extindă aplicarea prezentei Convenţii prin declaraţie adresată Secretarului General al Consiliului Europei şi la alt teritoriu desemnat în declaraţie şi căruia-i asigură relaţiile internaţionale sau pentru care ea este abilitată să o stipuleze.
    3. Orice declaraţie făcută în virtutea paragrafului precedent va putea fi retrasă, în ceea ce priveşte orice teritoriu desemnat în această declaraţie, prin notificare adresată Secretarului General. Retragerea va deveni efectivă începând cu prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de şase luni după data primirii notificării de către Secretarul General.
Articolul 22
    1. Orice Stat poate, în momentul semnării sau în momentul depunerii instrumentului său de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, să formuleze una sau mai multe observaţii cu privire la anumite specii enumerate în anexele I la III şi/sau pentru unele dintre aceste specii care vor fi indicate în observaţia sau observaţiile, cu privire la anumite mijloace sau metode de vânătoare şi alte forme de exploatare menţionate în anexa IV. Observaţiile cu caracter general nu sunt admise.
    2. Orice Parte contractantă care extinde aplicarea prezentei Convenţii la un teritoriu desemnat în declaraţia prevăzută în paragraful 2 al articolului 21 poate, pentru teritoriul desemnat, să formuleze una sau mai multe observaţii conform dispoziţiilor paragrafului precedent.
    3. Nici o altă observaţie nu este admisă.
    4. Orice Parte contractantă care a formulat o observaţie în virtutea paragrafelor l şi 2 ale prezentului articol o poate retrage în totalitate sau parţial adresând o notificare Secretarului General al Consiliului Europei.
    Retragerea va deveni efectivă la data primirii notificării de către Secretarul General.
Articolul 23
    1. Orice Parte contractantă poate, în orice moment, să denunţe prezenta Convenţie adresând o notificare Secretarului General al Consiliului Europei.
    2. Denunţarea va deveni efectivă în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de şase luni după data primirii notificării de către Secretarul General.
Articolul 24
    Secretarul General al Consiliului Europei va notifica Statelor membre ale Consiliului Europei, fiecărui Stat semnatar, Comunităţii Economice Europene semnatare a prezentei Convenţii şi fiecărei Părţi contractante:
    a)orice semnare;
    b)depunerea oricărui instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare;
    c)orice dată de intrare în vigoare a prezentei Convenţii conform articolelor sale 19 şi 20;
    d)orice informaţie comunicată în virtutea prevederilor paragrafului 3 al articolului 13;
    e)orice raport stabilit în aplicarea art. 15;
    f)orice amendament sau nouă anexă adoptată conform articolelor 16 şi 17 şi data la care acest amendament sau această nouă anexă intră în vigoare;
    g)orice declaraţie făcută în virtutea paragrafelor 2 şi 3 ale articolului 21;
    h)orice observaţie formulată în virtutea dispoziţiilor paragrafelor l şi 2 ale articolului 22;
    i)retragerea oricărei observaţii exprimate în virtutea dispoziţiilor paragra-fului 4 al articolului 22;
    j) orice notificare făcută în virtutea dispoziţiilor articolului 23 şi data la care denunţarea va deveni efectivă.
    Drept care subsemnaţii autorizaţi în acest scop au semnat prezenta Convenţie.
    Redactată la BERNA 19 septembrie 1979 în limba franceză şi în limba engleză, ambele texte fiind identice şi alcătuind un singur exemplar care va fi depus în arhivele Consiliului Europei.
    Secretarul General al Consiliului Europei va transmite copii certificate fiecăruia dintre Statele membre ale Consiliului Europei, fiecărui stat, precum si Comunităţii Economice Europene semnatare, ca şi fiecărui stat invitat să semneze prezenta Convenţie sau să adere la ea.