HANREC741/2014
ID intern unic:  356819
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ
HOTĂRÎRE Nr. 741
din  18.12.2014
cu privire la aprobarea Metodologiei de determinare, aprobare
şi aplicare a tarifelor pentru serviciul public
de alimentare cu apă,
de canalizare şi epurare a apelor
uzate
Publicat : 13.02.2015 în Monitorul Oficial Nr. 33-38     art Nr : 258
Înregistrat:
Ministerul Justiţiei
nr. 1020 din 2 februarie 2015
Ministru _________________ Oleg EFRIM    Întru stabilirea modului de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, în temeiul art. 7 alineatul (2) lit. e) şi art. 35 din Legea nr. 303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 60-65, art. 123), Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică 
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Metodologia de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate (se anexează).
    2. Subdiviziunile Agenţiei vor monitoriza aplicarea de către titularii de licenţe din domeniul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare a  Metodologiei aprobate.
    3. Se abrogă Metodologia determinării, aprobării şi aplicării tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică nr. 164 din 29 noiembrie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.218-223, art. 465).

    DIRECTORI                                                   Sergiu CIOBANU
                                                                             Iurie ONICA
                                                                             Octavian LUNGU
                                                                             Ghenadie PÂRŢU

    Nr. 741. Chişinău, 18 decembrie 2014.


Anexă
la Hotărîrea Consiliului
de administraţie al ANRE
nr. 741 din 18 decembrie 2014

METODOLOGIE
DE DETERMINARE, APROBARE ŞI APLICARE A TARIFELOR
PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ,
DE CANALIZARE ŞI EPURARE A APELOR UZATE
SECŢIUNEA 1
DISPOZIŢII GENERALE
    1. Metodologia de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate (în continuare Metodologie) are drept scop stabilirea modului de calculare, aprobare, ajustare şi aplicare a tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate.
    2. Prezenta Metodologie se aplică la determinarea tarifelor de către operatorii care furnizează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare.
    3. Prezenta Metodologie stabileşte:
    a) principiile, modul de calculare, aprobare şi ajustare a tarifelor reglementate pentru serviciul public de alimentare cu apă tehnologică;
    b) principiile, modul de calculare, aprobare şi ajustare a tarifelor reglementate pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă, inclusiv a tarifelor diferenţiate în funcţie de punctul de furnizare a apei potabile (la blocul locativ, casă individuală sau în apartament);
    c) principiile, modul de calculare, aprobare şi de aplicare a tarifelor pentru serviciul public de canalizare şi epurare a apelor uzate;
    d) principiile generale de efectuare a investiţiilor aferente serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare şi modul de recuperare a acestora prin tarif;
    e) modul de separare a consumurilor, cheltuielilor şi a rentabilităţii între activităţile practicate şi serviciile furnizate de către operatori;
    f) componenţa şi modul de determinare a cheltuielilor aferente furnizării  serviciului public de alimentare  cu apă şi de canalizare;
    g) modul de determinare şi aprobare a cheltuielilor pentru primul an de valabilitate a prezentei Metodologii, anul de bază, şi modul de actualizare a acestora pentru ceilalţi ani de valabilitate a prezentei Metodologii;
    h) metoda de calculare a rentabilităţii;
    i) metoda de repartizare a cheltuielilor comune ale întreprinderii între activităţile practicate şi serviciile furnizate.
    4. Prezenta Metodologie este bazată pe următoarele principii de reglementare:
    a) furnizarea fiabilă şi continuă consumatorilor a serviciilor publice de alimentare  cu apă tehnologică şi/sau apă potabilă, a serviciului public de canalizare şi epurare a apelor uzate în condiţii de siguranţă şi cu utilizarea eficientă a obiectelor sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
    b) suportarea de către consumatori doar a cheltuielilor justificate, minim necesare operatorului pentru captarea, pomparea, tratarea, filtrarea, transportul, distribuţia şi furnizarea apei, colectarea, transportul şi epurarea apelor uzate;
    c) desfăşurarea activităţilor reglementate la maximă eficienţă, ce ar oferi operatorului posibilitatea de a recupera cheltuielile sale justificate, necesare pentru desfăşurarea activităţii reglementate şi recuperarea mijloacelor financiare investite în dezvoltarea, renovarea şi reconstrucţia sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare şi obţinerea unei rentabilităţi rezonabile;
    d) asigurarea transparenţei  în procesul de reglementare a tarifelor.
SECŢIUNEA 2
DEFINIREA SERVICIILOR FURNIZATE DE
OPERATORI ŞI A TARIFELOR REGLEMENTATE
    5. Prezenta Metodologie prevede determinarea, aprobarea şi aplicarea tarifelor pentru următoarele servicii publice furnizate  de operatori consumatorilor:
    a) serviciul public de alimentare cu apă potabilă;
    b) serviciul public de alimentare cu apă tehnologică;
    c) serviciul public de canalizare şi epurare a apelor uzate.
    6. Serviciul public de alimentare cu apă potabilă include ansamblul de activităţi şi operaţiuni desfăşurate de operator privind dezvoltarea, întreţinerea şi exploatarea staţiilor de pompare şi de tratare a apei brute, a rezervoarelor de înmagazinare a apei potabile, a reţelelor publice de transport  şi de distribuţie a apei potabile, a altor imobilizări corporale şi necorporale aferente şi utilizate de operator în activitatea de alimentare a consumatorilor cu apă potabilă.
    7. Serviciul public de alimentare cu apă tehnologică include ansamblul de activităţi şi operaţiuni desfăşurate de operator privind dezvoltarea, întreţinerea şi utilizarea staţiilor de pompare a apei brute, a reţelelor de transport al apei brute, a staţiilor de tratare a apei brute, a rezervoarelor de înmagazinare a apei tehnologice, a reţelelor publice de transport şi de distribuţie a apei tehnologice, a altor imobilizări corporale şi necorporale aferente şi utilizate de operator în activitatea de alimentare a consumatorilor cu apă tehnologică.
    8. Serviciul public de canalizare şi epurare a apelor uzate include ansamblul de activităţi şi operaţiuni desfăşurate de operator legate de dezvoltarea, întreţinerea şi utilizarea reţelelor publice de canalizare, a staţiilor de epurare a apelor uzate, a altor imobilizări corporale şi necorporale aferente şi utilizate de operator pentru furnizarea serviciului public de canalizare consumatorilor.
    9. Dezvoltarea sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare include activităţile şi operaţiunile desfăşurate de operator privind construcţia noilor capacităţi şi majorarea capacităţilor existente de captare, de pompare, de transport, de tratare, de înmagazinare şi de distribuţie a apei tehnologice şi a apei potabile, de colectare, de transport, de epurare şi de evacuare a apelor uzate şi epurate.
    10. Întreţinerea sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare include activităţile şi operaţiunile desfăşurate de operator privind reparaţia capitală, renovarea şi înlocuirea reţelelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, a staţiilor de pompare şi de tratare a apei, a staţiilor de epurare a apelor uzate şi a altor imobilizări corporale aflate la balanţă operatorului şi utilizate la furnizarea  serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, reparaţia curentă, deservirea, verificarea, asigurarea securităţii reţelelor publice de apă şi de canalizare, a altor imobilizări corporale şi necorporale utilizate în activitatea de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, inclusiv a celor transmise de către organele administraţiei publice locale la exploatare şi deservire tehnică, instalarea, verificarea, reparaţia şi înlocuirea contoarelor la consumatorii casnici, conform Legii privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, deservirea, şi reparaţia curentă a reţelelor de apă şi  de canalizare din blocurile locative în care, conform legii, sunt încheiate contracte de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare cu fiecare proprietar/chiriaş de apartament din blocurile locative.
    11. Utilizarea reţelelor publice de alimentare cu apă include activităţile şi operaţiunile operatorului legate de captarea, de transportul şi de tratarea apei brute, de transportul, de distribuţia, de evidenţa şi de furnizarea apei tehnologice şi a apei potabile consumatorilor, asigurarea regimurilor optime de funcţionare a sistemului public de alimentare cu apă şi asigurarea calităţii apei livrate la punctele de delimitare cu consumatorii.
    12. Utilizarea reţelelor publice de canalizare şi epurarea apelor uzate include activităţile şi operaţiunile operatorului ce ţin de colectarea, de transportul până la staţiile de epurare a apelor uzate de la consumator şi a apelor pluviale din intravilanul localităţilor care ajung în sistemul public de canalizare, epurarea apelor uzate, evacuarea apelor epurate în emisar, evacuarea, tratarea şi depozitarea nămolurilor provenite din tratarea apelor uzate.
    13. Furnizarea serviciului public de alimentare cu apă consumatorilor şi a serviciului public de canalizare include activităţile şi operaţiunile operatorului ce ţin de încheierea contractelor de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare cu consumatorii, determinarea, în baza indicaţiilor contoarelor, a volumelor de apă consumate de fiecare consumator, facturarea apei potabile şi tehnologice furnizate şi a serviciului public de canalizare furnizat consumatorilor, colectarea plăţilor pentru apa furnizată şi serviciul de canalizare furnizat consumatorilor şi menţinerea relaţiilor cu consumatorii.
    14. Prezenta Metodologie reglementează modul de calculare, aprobare, ajustare şi aplicare a următoarelor tarife:
    a) tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apa tehnologică;
    b) tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă diferenţiate în funcţie de locul de furnizare a apei potabile, după cum urmează:
    - la punctele de ieşire din reţelele publice de alimentare cu apă potabilă;
    - la punctele de ieşire din reţelele interne de apă ale blocurilor locative (în apartamente);
    c) tarifele pentru serviciul public de canalizare şi de epurare a apelor uzate.
    15. În sensul prezentei Metodologii noţiunile şi termenii utilizaţi semnifică următoarele:
    consumator noncasnic – persoană fizică sau juridică care utilizează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, furnizat de operator în bază de contract, pentru necesităţi legate de activitatea de întreprinzător sau de cea profesională;
    devieri tarifare – componenta de corectare în anul de reglementare a veniturilor operatorului rezultată din diferenţa dintre parametrii prognozaţi la determinarea tarifelor şi cei real înregistraţi în perioada precedentă de reglementare. Aceste devieri, pozitive sau negative, se determină în baza diferenţei parvenite în perioada precedentă de reglementare de la modificarea reală a următorilor parametri faţă de cei prognozaţi, incluşi în calculul tarifelor: volumele de apă tehnologică şi de apă potabilă furnizate consumatorilor; volumul apelor uzate colectate de la consumatori; modificarea cotelor impozitelor, taxelor şi altor plăti incluse în cheltuieli conform Codului fiscal şi actelor normative de aplicare a lui în domeniul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare; indicii de ajustare a costurilor de bază; valorii nete a imobilizărilor corporale şi necorporale amortizabile;
    punctele de ieşire din reţelele publice de alimentare cu apă potabilă - setul de puncte de delimitare a reţelelor publice de alimentare cu apă potabilă cu instalaţiile interne de apă ale consumatorilor casnici ce dispun de case individuale, ale blocurilor locative şi ale tuturor consumatorilor noncasnici;
    punctele de ieşire din reţelele interne de alimentare cu apă din blocurile locative (în apartamente) - setul de puncte ce delimitează instalaţiile interne de apă ale consumatorilor casnici din apartamentele blocurilor locative faţă de reţelele interne de alimentare cu apă din aceste blocuri. Punctul de delimitare a instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor casnici  din apartamente faţă de reţelele interne de alimentare cu apă a blocului de locuit se stabileşte la ieşire din contorul instalat în apartament;
    tarif pentru serviciul public de alimentare cu apă tehnologică - contravaloarea tuturor activităţilor şi operaţiunilor privind dezvoltarea, întreţinerea şi utilizarea reţelelor publice de alimentare cu apă, desfăşurate de operator şi necesare pentru furnizare consumatorilor a serviciului public de alimentarea cu apă tehnologică. Tariful pentru serviciul public de alimentare cu apă tehnologică se stabileşte la 1 m3 de apă tehnologică, nu include taxa pe valoare adăugată (TVA) şi se aplică pentru toţi consumatorii de apă tehnologică deserviţi de operator;
    tarif pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă – contravaloarea tuturor activităţilor şi operaţiunilor privind dezvoltarea, întreţinerea şi utilizarea reţelelor publice de alimentare cu apă, desfăşurate de operator şi necesare pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă potabilă consumatorilor. Tariful pentru serviciul public de alimentarea cu apă potabilă se stabileşte la 1 m3 de apă potabilă, diferenţiat în funcţie de locul de furnizare a apei potabile: la punctele de ieşire din reţelele publice de alimentare cu apă potabilă sau la punctele de ieşire din reţelele interne de apă ale blocurilor locative (în apartamente, în cazul încheierii contractelor directe cu proprietarii/chiriaşii apartamentelor din blocul locativ). Tariful nu include TVA şi se aplică pentru toţi consumatorii de apă potabilă deserviţi de operator  în funcţie de locul furnizării apei potabile;
    tarif pentru serviciul public de canalizare şi de epurare a apelor uzate - contravaloarea tuturor activităţilor şi operaţiunilor privind dezvoltarea, întreţinerea şi utilizarea reţelelor publice de canalizare, desfăşurate de operator şi necesare pentru furnizare  consumatorilor a serviciului public de canalizare şi de epurare a apelor uzate. Tariful pentru serviciul public de canalizare şi de epurare a apelor uzate se stabileşte la 1 m3 de apă uzată, nu include TVA şi se aplică pentru toţi consumatorii deserviţi de operator;
    venit reglementat – venitul aferent unui an calendaristic de reglementare, recunoscut de organul de reglementare ca fiind necesar şi justificat pentru acoperirea tuturor cheltuielilor reglementate ale operatorului şi posibilitatea obţinerii de către operator  a unei rentabilităţi rezonabile.
SECŢIUNEA 3
DETERMINAREA TARIFELOR
    16. Tariful pentru serviciul public de alimentare cu apă tehnologică se determină în baza formulei:
  
    unde:
    VSATn este venitul reglementat de la furnizarea în anul de reglementare „n” a  apei tehnologice, necesar de a fi obţinut de operator pentru acoperirea costurilor necesare desfăşurării activităţii de furnizare  consumatorilor a serviciului public de alimentare cu apă tehnologică, mii lei;
    VATn  - volumul total de apă tehnologică furnizată în anul de reglementare „n” tuturor consumatorilor deserviţi de operator, determinat în baza indicaţiilor contoarelor instalate la consumatori, mii m3;
    CSATn – cheltuielile  justificate ale operatorului în anul de reglementare „n” necesare pentru desfăşurarea activităţii de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă tehnologică, mii lei;
    RATn – rentabilitatea operatorului  pentru anul de reglementare „n”,  determinată în funcţie de mijloacele investite în dezvoltarea, renovarea, reconstrucţia, modernizarea şi reînnoirea imobilizărilor corporale şi necorporale utilizate în activitatea de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă tehnologică, mii lei;
    DVTn-1 – devierile tarifare create la operator  în perioada precedentă de reglementare rezultată din diferenţa dintre parametrii planificaţi la aprobarea tarifului şi cei efectivi înregistraţi  de la furnizarea serviciului public de alimentare cu apă tehnologică, mii lei. Devierile tarifare se aplică începînd cu anul 2 de valabilitate a prezentei Metodologii.
    17. Tariful pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă se determină în baza următoarelor formule:
    a) pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă furnizată la punctele de ieşire din reţelele publice de alimentare cu apă potabilă:
   
    unde:
    VSAPn – venitul reglementat de la furnizarea în anul de reglementare „n” a  apei potabile, necesar de a fi obţinut de operator pentru acoperirea costurilor necesare pentru desfăşurarea activităţii de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă potabilă, livrată la punctele de ieşire din reţelele publice de alimentare cu apă potabilă, mii lei;
    VAPn  - volumul total de apă potabilă furnizat în anul de reglementare „n” măsurat la punctele de ieşire din reţelele publice de alimentare cu apă potabilă, mii m3;
    CSAPn – cheltuielile  operatorului în anul de reglementare „n” necesare pentru desfăşurarea activităţii de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă potabilă la punctele de ieşire din reţelele publice de alimentare cu apă potabilă, mii lei;
    RAPn –  rentabilitatea operatorului pentru anul de reglementare „n” determinată în funcţie de valoarea contabilă a imobilizărilor corporale şi necorporale amortizabile utilizate în activitatea de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă potabilă şi acceptate în tarife, mii lei;
    DVPn-1 – devierile tarifare create la operator în  perioada precedentă de reglementare, rezultată din diferenţa dintre parametrii planificaţi la aprobarea tarifului şi cei efectivi înregistraţi de la furnizarea serviciului public de alimentare cu apă potabilă, mii lei. Devierile tarifare se aplică începînd cu anul 2 de valabilitate a prezentei Metodologii.
    b)  pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă furnizată la punctele de ieşire din reţelele interne de alimentare cu apă ale blocurilor locative (apartamente):
   
    unde:
    VSAPan – venitul reglementat de la furnizarea de către operator a apei  potabile în apartamente, în baza contractelor directe încheiate cu proprietarii/chiriaşii apartamentelor;
    VAPan – volumul total de apă potabilă furnizat de operator în anul de reglementare „n” tuturor consumatorilor din blocurile locative în care apa potabilă se furnizează în baza contractelor directe încheiate cu proprietarii/chiriaşii apartamentelor din bloc, inclusiv volumul de apă de uz comun şi în spaţiile date în chirie/locaţiune de către gestionarii blocurilor locative, mii m3.
    CIRBn  - cheltuielile adiţionale ale operatorului în anul de reglementare „n” necesare pentru întreţinerea şi exploatarea tuturor reţelelor interne de alimentare cu apă şi de canalizare din blocurile locative în care sunt încheiate contracte de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare  cu fiecare proprietar/chiriaş de apartamente  din blocurile locative, în conformitate cu prevederile articolului 29 din Legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi canalizare, costul consumului tehnologic şi a pierderilor tehnice de apă, admise în reţelele interne de alimentare cu apă ale blocurilor locative şi cheltuielile de întreţinere, exploatare şi verificare metrologică periodică a contoarelor instalate în apartamentele din blocurile  locative, mii lei.
    18. Tariful pentru serviciul public de canalizare şi epurare a apelor uzate se determină conform formulei:
   
    unde:    
    VSCn este venitul reglementat de la furnizarea în anul de reglementare „n” a serviciului public de canalizare şi epurare a apelor uzate, necesar de a fi obţinut de operator pentru acoperirea costurilor necesare desfăşurării activităţii de furnizare  consumatorilor a serviciului public de canalizare şi epurare a apelor uzate, mii lei;
    VAUn - volumul total al apelor uzate  deversate în anul de reglementare „n” în reţelele publice de canalizare, mii m3. Acest volum se determină reieşind din  datele contoarelor instalate la consumatori. În lipsa contoarelor volumul apelor uzate se determină la un nivel egal cu volumul apei tehnologice şi apei potabile furnizate de operator consumatorilor;
    CSCn – cheltuielile operatorului în anul de reglementare „n” necesare pentru desfăşurarea activităţii de furnizare a serviciului public de canalizare şi epurare a apelor uzate, mii lei;    
    RCn - rentabilitatea operatorului pentru anul de reglementare „n” determinată în funcţie de mijloacele investite în dezvoltarea, renovarea, reconstrucţia şi reînnoirea imobilizărilor corporale şi necorporale utilizate în activitatea de furnizare a serviciului public de canalizare şi epurare a apelor uzate, mii lei;
    DVCn-1 – devierile tarifare create la operator în anul de reglementare  „n-1”, rezultate din diferenţa dintre parametrii prognozaţi la aprobarea tarifului şi cei efectivi înregistraţi de la furnizarea serviciului public de canalizare şi de epurare a apelor uzate, mii lei. Devierile tarifare se aplică începînd cu anul 2 de valabilitate a prezentei Metodologii.
    19. Volumul total de apă necesar operatorului în anul de reglementare „n”, se determină conform formulei:
   
    unde:
    VAn este volumul total de apă necesar operatorului în anul de reglementare „n”, m3;
    VACn  - volumul de apă necesar de a fi extras (captat) din fondul apelor în anul de reglementare „n” pentru alimentarea tuturor consumatorilor cu apă tehnologică şi apă potabilă, m3;
    VAPPn - volumul apei potabile procurate de la alte persoane în anul de reglementare „n”, m3;
    VPAn – consumul tehnologic şi pierderile de apă în sistemul public de alimentare cu apă, în anul de reglementare „n”, aprobate în modul stabilit de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (în continuare Agenţia), m3.
SECŢIUNEA 4
STRUCTURA CHELTUIELILOR
    20. Reieşind din procesul tehnologic şi specificul activităţii operatorilor sistemelor publice  de alimentare cu apă şi de canalizare şi conform prevederilor articolului 35 din Legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, prezenta Metodologie prevede următoarea structură a cheltuielilor care stau la baza determinării tarifelor:
    a) Cheltuielile privind amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale;
    b) Cheltuieli de procurare a apei;
    c) Cheltuieli materiale;
    d) Cheltuieli pentru energia electrică;
    e) Cheltuielile cu personalul;
    f) Cheltuielile de întreţinere şi exploatare a sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare;
    g) Cheltuieli de distribuire;
    h) Cheltuielile administrative
    i) Alte cheltuieli  operaţionale.
    21. Formulele generale de determinare a cheltuielilor operatorului necesare pentru furnizarea  în anul de reglementare „n” a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare au următorul conţinut:
    a) pentru serviciul public de alimentare cu apă tehnologică:
   
    unde:
    CAIatn - cheltuielile privind amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale aflate la balanţa operatorului şi aferente activităţii de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă tehnologică;
    CAPatn –cheltuieli pentru apa tehnologică procurată de la alte persoane;
    CMatn – cheltuielile materiale aferente  furnizării serviciului de alimentare cu apă tehnologică;
    CEEatn – cheltuielile  pentru energia electrică procurată de operator, aferente  furnizării serviciului public de alimentare cu apă tehnologică;
    CPatn - cheltuielile cu personalul operatorului, aferente procesului furnizării serviciului public de alimentare cu apă tehnologică;
    CIEatn – cheltuielile de întreţinere şi exploatare a sistemului public de alimentare cu apă tehnologică;
    CDatn -  cheltuielile de distribuire  ale operatorului aferente furnizării serviciului public de alimentare cu apă tehnologică;
    CAatn – cheltuielile administrative ale operatorului aferente furnizării serviciului public de alimentare cu apă tehnologică;
    ACatn – alte cheltuieli operaţionale aferente furnizării serviciului public de alimentare cu apă tehnologică în anul de reglementare „n”. În acestea se includ cheltuielile pentru achitarea taxei pentru apa extrasă (captată) din fondul apei, achitarea altor taxe, impozite şi plăţi justificate, care conform Codului fiscal şi Standardelor Naţionale de Contabilitate se atribuie la cheltuieli, şi fondul de rulment necesar pentru furnizarea  serviciului public de alimentare cu apă tehnologică. Astfel:
   
    unde:
    TAatn – cheltuielile operatorului în anul de reglementare „n” aferente plăţii taxei pentru apa  extrasă (captată) din fondul apei, aferente apei tehnologice furnizate consumatorilor;
    Tatn – cheltuielile operatorului în anul de reglementare „n” legate de achitarea altor taxe, impozite şi plăţi justificate, aferente serviciului de alimentare cu apă tehnologică şi care conform Codului fiscal şi Standardelor Naţionale de Contabilitate se atribuie la cheltuieli;
    FRatn – fondul de rulment în anul de reglementare „n” aferent serviciului public de alimentare cu apă tehnologică, necesar pentru desfăşurarea activităţii normale a operatorului.
    b) pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă furnizată consumatorilor la punctele de ieşire din reţelele publice de alimentare cu apă:
   
    unde:
    CAIapn – cheltuielile privind amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale aflate la balanţa operatorului şi aferente activităţii de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă potabilă;
    CAPapn –cheltuieli pentru apa potabilă procurată de la alte persoane;
    CMapn – cheltuielile materiale aferente  furnizării serviciului public de alimentare cu apă potabilă;
    CEEapn – cheltuielile pentru energia electrică procurată de operator, aferente furnizării serviciului public de alimentare cu apă potabilă;
    CPapn – cheltuielile cu personalul operatorului aferente furnizării serviciului public de alimentare cu apă potabilă;
    CIEapn – cheltuielile de întreţinere şi exploatare a sistemului public  de alimentare cu apă potabilă;
    CDapn –  cheltuielile de distribuire  ale operatorului aferente furnizării serviciului public de alimentare cu apă potabilă;
    CAapn – cheltuielile administrative ale operatorului aferente furnizării serviciului public de alimentare cu apă potabilă;
    ACapn – alte cheltuieli operaţionale necesare pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă potabilă. Aceste cheltuieli au aceeaşi structură ca şi în cazul serviciului public de alimentare cu apă tehnologică şi se determină conform formulei:
   
    unde:
    TAapn – cheltuielile operatorului în anul de reglementare „n” aferente plăţii taxei pentru apa  extrasă (captată) din fondul apei, aferente apei potabile  furnizate consumatorilor;
    Tapn – cheltuielile operatorului în anul de reglementare „n” legate de achitarea altor taxe, impozite şi plăţi justificate, aferente serviciului public de alimentare cu apă potabilă şi care conform Codului fiscal şi Standardelor Naţionale de Contabilitate se atribuie la cheltuieli;
    FRapn – fondul de rulment în anul de reglementare „n” aferent serviciului public de alimentare cu apă potabilă, necesar pentru desfăşurarea activităţii normale a operatorului.
    c) pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă consumatorilor la punctele de ieşire din reţelele interne de alimentare cu apă ale blocurilor locative (în apartamente):
   
    unde:
    CIRBn –cheltuielile  operatorului în anul de reglementare „n” necesare pentru întreţinerea şi exploatarea  reţelelor interne de alimentare cu apă şi de canalizare din blocurile locative în care furnizarea apei potabile se efectuează de operator în apartamente în baza contractelor directe încheiate cu proprietarii /chiriaşii apartamentelor din aceste blocurile locative. Aceste cheltuieli includ şi costul consumului tehnologic şi a pierderilor tehnice de apă, admise în reţelele interne de alimentare cu apă ale blocurilor locative şi cheltuielile de întreţinere, exploatare şi verificare metrologică periodică a contoarelor instalate în apartamentele din blocurile  locative.
    Consumul tehnologic şi pierderile tehnice de apă admise în reţelele interne de alimentare cu apă ale blocurilor locative în anul “n”, se determină de către operator şi se aprobă de către autorităţile abilitate cu aprobarea tarifelor – autorităţile administraţiei publice locale sau Agenţia, după caz.
    Consumul tehnologic şi pierderile tehnice de apă admise în reţelele interne de alimentare cu apă ale blocurilor locative se determină anual în baza parametrilor efectivi ai reţelelor interne de alimentare cu apă înregistraţi în perioada precedentă de reglementare, luînd în consideraţie extinderile, performanţele şi principiile de reglementare intervenite între timp pentru fiecare operator în parte.
    Cheltuielile de întreţinere şi exploatare a reţelelor interne de alimentare cu apă şi de canalizare din blocurile locative se vor determina similar cheltuielilor de întreţinere şi exploatare a reţelelor de apă potabilă şi de canalizare reieşind din lungimea şi diametrele reţelelor interne de apă şi de canalizare din blocurile locative pentru fiecare operator în parte;
    d) pentru serviciul public de canalizare şi epurare a apelor uzate:
   
    unde:
    CAIcn – cheltuielile privind amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale aflate la balanţa operatorului şi aferente activităţii de furnizare a serviciului public de canalizare şi de epurare a apelor uzate;
    CMcn – cheltuielile materiale ale operatorului  aferente furnizării serviciului public de canalizare şi epurare a apelor uzate;
    CEEcn – cheltuielile pentru energia electrică procurată de operator, aferente furnizării serviciului public de canalizare şi epurare a apelor uzate;
    CPcn - cheltuielile cu personalul operatorului, aferente furnizării serviciului public de canalizare şi epurare a apelor uzate;
    CIEcn – cheltuielile de întreţinere şi exploatare a sistemului public de canalizare;
    CDcn -  cheltuielile de distribuire  ale operatorului aferente furnizării serviciului public de canalizare şi epurare a apelor uzate;
    CAcn – cheltuielile administrative ale operatorului aferente furnizării serviciului public de canalizare şi epurare a apelor uzate;
    ACcn – alte cheltuieli operaţionale aferente furnizării serviciului public de canalizare şi de epurare a apelor uzate. Aceste cheltuieli se determină conform formulei:
   
    unde:
    Tcn – cheltuielile operatorului în anul de reglementare „n” legate de achitarea impozitelor, taxelor şi altor plăţi justificate aferente furnizării serviciului public de canalizare şi epurare a apelor uzate şi care, conform legislaţiei, se atribuie la cheltuieli;
    FRcn –  fondul de rulment în anul de reglementare „n”  aferent furnizării serviciului public de canalizare şi de epurare a apelor uzate şi necesar pentru desfăşurarea activităţii normale a operatorului;
    CTRaun – cheltuieli de tratare a apelor uzate conform contractelor încheiate cu terţe părţi pentru efectuarea tratării şi epurării volumleor de ape uzate, după caz.
SECŢIUNEA 5
DETERMINAREA ŞI AJUSTAREA CHELTUIELILOR
    22. Cheltuielile privind amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale aferente furnizării serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate în fiecare an de reglementare „n” se determină conform formulei:
   
    unde:
    VIin – valoarea, la costul de intrare a imobilizărilor corporale şi  necorporale amortizabile ale operatorului de categoria „i” în anul de reglementare „n”. La determinarea tarifelor în valoarea imobilizărilor corporale şi necorporale  nu se includ valorile imobilizărilor date în locaţiune, a obiectelor locative, de menire social–culturală, altor imobilizări  care nu sunt destinate serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate, imobilizărilor conservate şi aflate în curs de execuţie, imobilizărilor finanţate din donaţii, procurate din contul subvenţiilor şi alocaţiilor acordate de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, transmise operatorului cu titlu gratuit sau în deservire tehnică, imobilizărilor finanţate  din contul tarifelor de racordare şi tarifului distinct achitat de consumatori. De asemenea, în scopuri tarifare, în calculul cheltuielilor privind amortizarea nu se includ imobilizările procurate sau create în afara planurilor de investiţii aprobate de autorităţile administraţiei publice locale sau  de către Agenţie, după caz.
    DUi -  durata de utilizare a imobilizărilor corporale şi necorporale amortizabile ale operatorului de categoria „i”, care trebuie să corespundă duratei  de viaţă utilă a imobilizărilor. Totodată, această durată nu poate fi mai mică decît durata de funcţionare utilă indicată în Catalogul mijloacelor fixe şi activelor nemateriale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 338 din 21 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003,  nr.62-66, art. 379). Categoriile „i” se formează prin gruparea imobilizărilor cu durată de utilizare identică din punct de vedere economic.
    23. În cazul cînd operatorul, la evaluarea ulterioară a imobilizărilor, aplică metoda reevaluării, prezenta Metodologie prevede că nivelul maxim de creştere a amortizării  în urma reevaluării, urmată de a fi acceptată în tarif, nu va depăşi indicele preţurilor producţieii industriale înregistrat în perioada de la anul reevaluării precedente şi pînă-n anul în care se efectuează reevaluarea curentă, publicat anual de Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova. De asemenea, în cazul reevaluării, nu se admite includerea in  tarife a amortizării imobilizărilor corporale şi necorporale valoarea de înlocuire a cărora, determinată în urma reevaluării, a fost deja depreciată prin tarife.
    24. Pentru alocarea corectă a cheltuielilor privind amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale pe tipurile concrete de servicii furnizate, operatorii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare sunt obligaţi să divizeze imobilizările corporale şi necorporale amortizabile şi să calculeze amortizarea în funcţie de utilizarea sau apartenenţa acestora serviciilor furnizate (alimentare cu apă tehnologică, apă potabilă, serviciul de canalizare şi de epurare a apelor uzate).  În acest caz amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale  care nu pot fi divizate direct la tipul de serviciu furnizat, celor care se utilizează în comun, sunt de gen auxiliar, de distribuire şi administrativ se divizează între tipurile de servicii furnizate după cum urmează:
    a) cheltuielile privind amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale utilizate în comun pentru captarea, pomparea, transportarea şi tratarea (prima treaptă) a apei brute se repartizează între serviciul public de alimentare cu apă tehnologică şi apă potabilă conform normelor de repartizare determinate în baza  volumelor respective de apă furnizate consumatorilor;
    b) cheltuielile privind amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale care se utilizează de operator pentru desfăşurarea şi altor activităţi sau furnizării de alte tipuri de servicii decît cele de alimentare  cu apă şi de canalizare, şi amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale ale serviciilor de gen auxiliar, de distribuire şi administrativ se repartizează între activităţile practicate şi serviciile furnizate, precum şi între serviciul public de alimentare cu apă potabilă, apă tehnologică, serviciul de canalizare şi epurare a apelor uzate, proporţional veniturilor obţinute de la desfăşurarea activităţilor sau furnizarea  serviciilor în anul de reglementare „n-1”.
    25. Cheltuielile legate de procurarea apei de la alte persoane se determină, conform formulei:

CAPn =∑VAPPn ´ TAPn,                                                   (14)

    unde:
    VAPPn - volumul apei procurate de la alte persoane, mii m3;
    TAPn – tariful sau preţul de procurare a  apei de la alte persoane în anul „n” , fără TVA.
    26. Cheltuielile materiale cuprind valoarea:
    a) materialelor tehnologice de bază - reactivii chimici, materialele de filtrare şi alte tipuri de materiale nemijlocit utilizate în procesele de captare, de filtrare, de pompare, de tratare, de transport şi de distribuţie a apei pînă la consumator, epurare şi evacuare a apelor uzate, control şi menţinerea calităţii apei tehnologice, apei potabile şi apelor uzate;
    b) materialelor consumabile - piese de schimb, energie termică, apă, gaze naturale, combustibil, lubrifianţi, obiecte de mică valoare şi scurtă durată, materiale de protecţie, materiale de construcţie şi alte tipuri de materiale utilizate de operator în procesul de captare, de pompare, de transport, de înmagazinare, de distribuţie şi de furnizare a apei tehnologice şi a apei potabile, furnizării serviciului public de canalizare, epurare şi evacuare a apelor uzate, necesare pentru deservirea, întreţinerea şi reparaţia reţelelor publice de apă şi de canalizare, altor imobilizări corporale şi necorporale ale operatorului necesare pentru desfăşurarea activităţii reglementate.
    27. Cheltuielile materiale se determină de operator  reieşind din preţurile conform rezultatelor licitaţiilor publice de achiziţionare  a materialelor utilizate, consumurilor specifice justificate, volumele de apă necesare de a fi captate şi tratate, volumele de apă uzată, volumele de lucrări necesare de a fi efectuate, lungimea reţelelor, numărul şi capacităţile staţiilor de pompare, tratare şi epurare, planurile de deservire tehnică, întreţinere şi reparaţie a imobilizărilor corporale şi necorporale, cerinţele fată de calitatea apei şi protecţia mediului, starea tehnică a mijloacelor fixe, numărul angajaţilor, numărul consumatorilor, alţi factori care nemijlocit influenţează nivelul consumului de materiale, luînd în consideraţie  consumurile de materiale efectiv înregistrate în anii precedenţi.
    28. Cheltuielile materiale se determină de către operator separat pentru fiecare tip de serviciu furnizat (alimentare cu apă tehnologică, alimentare cu apă potabilă şi furnizarea serviciului de canalizare şi epurare a apelor uzate). Pentru aceasta cheltuielile materiale se evidenţiază direct la tipul concret de activitate şi  serviciu furnizat după destinaţie. Cheltuielile materialelor tehnologice de bază şi cele consumabile  care direct nu pot fi alocate la tipul concret de activitate sau serviciu furnizat, cheltuielile materiale ale subdiviziunilor auxiliare, de distribuire şi administrative se repartizează între activităţi şi servicii după cum urmează:
    a) cheltuielile materialelor tehnologice de bază şi celor consumabile utilizate la captarea, pomparea, transportul şi tratarea (1 treaptă) a apei brute se repartizează între serviciul de alimentare cu apă tehnologică şi apă potabilă în baza normativelor determinate reieşind din volumele de apă  respective furnizate consumatorilor;
    b) celelalte cheltuieli materiale care nu pot fi alocate direct, cheltuielile materiale ale subdiviziunilor auxiliare, de distribuire şi administrative se repartizează între activităţile desfăşurate de operator şi între tipurile de servicii furnizate proporţional  veniturilor obţinute de la activităţile desfăşurate şi serviciile furnizate în anul de reglementare „n-1”.
    29. Cheltuielile materiale pentru fiecare tip de serviciu reglementat furnizat se determină de către operator pentru primul an de valabilitate a prezentei Metodologii – anul de bază, se examinează şi se avizează de Agenţie, după caz, se aprobă de consiliile locale sau de Agenţie, după caz, ca cheltuieli de bază (CMo) pentru prima perioadă de reglementare a tarifelor de 5 ani. Pentru următoarele perioade, cheltuielile de bază (CMo) se determină pentru primul an al perioadei corespunzătoare de reglementare a tarifelor de 5 ani.
    30. Pentru anii 2, 3, 4, 5  de reglementare, din perioada de reglementare a tarifelor de 5 ani, cheltuielile materiale se ajustează reieşind din factorii de influenţă conform formulei:
   
    unde:
    IPCMn - indicele preţurilor de consum în Republica Moldova în anul de reglementare „n”. La determinarea tarifelor pentru anul de reglementare  „n” se ia în consideraţie indicele preţurilor de consum prognozat de Ministerul Economiei. La determinarea devierilor tarifare pentru anul de reglementare  „n-1” se ia în consideraţie indicele preţurilor de consum publicat de Biroul Naţional de Statistică pentru anul de reglementare  „n-1”;
    0,2 IPCMn – componenta care prevede creşterea eficienţei operatorilor care furnizează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare  pentru reducerea consumurilor de materiale;
    ∆LRn – modificarea lungimii reţelelor publice de alimentare cu apă (canalizare) în anul „n”, care se determină:
   
    unde:
    LRn    - lungimea reţelelor de apă (canalizare)  în anul de reglementare „n”;
    LRn-1 - lungimea reţelelor de apă (canalizare)  în anul precedent;
    ∆NCn – modificarea numărului de consumatori deserviţi de către operator în anul „n”, care se determină:
   
    unde:
    NCn – numărul de consumatori deserviţi de operator în anul de reglementare „n”, cu excepţia consumatorilor casnici proprietari/chiriaşi de apartamente în blocurile locative, cu care sunt încheiate contracte;
    NCn-1 - numărul de consumatori  deserviţi de operator  în anul precedent, cu excepţia consumatorilor casnici proprietari/chiriaşi de apartamente în blocurile locative, cu care sunt încheiate contracte.
    31. Dat fiind că costul energiei electrice deţine o pondere semnificativă în totalul de cheltuieli ale operatorilor, precum şi dependenţa acestuia  de factori care nu totdeauna pot fi controlaţi de operator, prezenta Metodologie prevede ca, la calcularea tarifelor, cheltuielile pentru energia electrică consumată se determină separat pentru fiecare an de reglementare, conform formulei:
   
    unde:
    – cantitatea de energie electrică activă consumată de operator în anul de reglementare „n” la locul de consum, „j” în funcţie de volumele apei captate, transportate, distribuite consumatorilor, a apelor uzate, configuraţia sistemului şi regimului de lucru, kWh;
    – cantitatea de energie reactivă inductivă consumată în anul de reglementare „n” la locul de consum „j” în funcţie de volumele apei captate, transportate, distribuite consumatorilor, a apelor uzate, configuraţia sistemului şi regimului de lucru, determinată în conformitate cu Instrucţiunea privind calcularea consumului tehnologic de energie în reţeaua de distribuţie în funcţie de valoarea factorului de putere în instalaţiile de utilizare ale consumatorilor, aprobată prin Hotărîrea ANRE nr. 89 din 13 martie 2003,  kVArh;
    – cantitatea de energie reactivă capacitivă injectată în reţeaua electrică de distribuţie  de către instalaţiile electrice  ale operatorului în anul de reglementare „n” la locul de consum „j” în funcţie de volumele apei captate, transportate, distribuite consumatorilor, a apelor uzate, configuraţia sistemului şi regimului de lucru, determinată în conformitate cu Instrucţiunea privind calcularea consumului tehnologic de energie în reţeaua de distribuţie în funcţie de valoarea factorului de putere în instalaţiile de utilizare ale consumatorilor, aprobată prin Hotărîrea ANRE nr. 89 din 13 martie 2003,  kVArh;
    - tariful la energia electrică în anul de reglementare ”n” în locul de consum „j”, lei/kWh;
    kC – coeficientul de conversie  a energiei reactive în energie activă, kWh/kVArh. kC=0,1 kWh/kVArh.
    32. Cheltuielile cu personalul  se determină reieşind din: numărul necesar al personalului de lucru nemijlocit încadrat în procesul de captare, pompare, transportare, tratare, distribuţie şi furnizare a apei tehnologice şi apei potabile; numărul personalului de lucru încadrat în furnizarea serviciului de canalizare, epurare şi evacuare a apelor uzate; numărul personalului de  întreţinere, exploatare şi reparaţie a reţelelor de apă şi canalizare, instalaţiilor de captare, pompare, tratare, înmagazinare a apei, reţelelor de canalizare, instalaţiilor de epurare şi evacuare a apelor uzate, altor imobilizări corporale şi necorporale aferente serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate; numărul altor categorii de personal necesar pentru desfăşurarea activităţii reglementate (de deservire, de evidentă a apei, de control al echipamentelor de măsurare, de control al calităţii apei, personalului  subdiviziunilor auxiliare, personalului de distribuire şi administrativ); din categoria necesară de calificare a personalului; cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real; coeficientul complexităţii ramurii; regimul şi condiţiile de lucru; alte plăţi şi sporuri obligatorii stabilite de Codul Muncii al Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.159-162, art. 648) şi de actele normative de aplicare a lui; cuantumurile contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală. 
    Cheltuielile cu personalul se determină pentru fiecare tip de serviciu reglementat furnizat direct după destinaţie, iar cele care nu pot fi alocate direct, ale subdiviziunilor auxiliare, cele de ordin comun, de distribuire şi administrativ se repartizează între activităţile practicate de operator şi între serviciile reglementate furnizate după cum urmează:
    a) cheltuielile cu personalul nemijlocit încadrat în procesul de captare, pompare, transportare şi tratare (1 treaptă) a apei brute se repartizează între serviciul publlic de alimentare cu apă tehnologică şi apă potabilă reieşind din volumele de apă respective furnizate consumatorilor;
    b) celelalte cheltuieli cu personalul care nu pot fi alocate direct, se repartizează între activităţile desfăşurate de operator şi între tipurile de servicii reglementate furnizate proporţional veniturilor obţinute de la activităţile desfăşurate şi serviciile furnizate în anul de reglementare „n-1”.
    33. Cheltuielile cu personalul se determină de către operator pentru primul an de valabilitate al prezentei Metodologii – anul de bază,  se examinează şi se avizează de Agenţie, după caz, se aprobă de Consiliile locale sau de Agenţie, după caz, ca cheltuieli de bază (CPo) pentru prima perioadă de reglementare a tarifelor de 5 ani. Pentru următoarele perioade, cheltuielile de bază (CPo) se determină pentru primul an al perioadei corespunzătoare de reglementare a tarifelor de 5 ani.
    34. Pentru anii 2, 3, 4, 5 de reglementare, din perioada de reglementare a tarifelor de 5 ani, cheltuielile cu personalul se ajustează reieşind din factorii de influenţă conform formulei:
   
    35. Cheltuielile de întreţinere şi exploatare a sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare includ cheltuielile pentru verificarea, deservirea tehnică, întreţinerea, exploatarea şi reparaţia reţelelor publice de alimentare cu apă tehnologică, apă potabilă, reţelelor publice de canalizare, inclusiv celor transmise operatorului la deservirea tehnică, a staţiilor de captare, pompare şi tratare a apei brute, staţiilor de epurare şi evacuare a apelor uzate, a instalaţiilor şi a aparatelor de laborator şi control al calităţii apei, a clădirilor şi construcţiilor de producţie, a subdiviziunilor auxiliare, a mijloacelor de transport, a aparatelor de măsurare şi control, a instalaţiilor de protecţie şi securitate, a sistemelor de automatizare şi de dispecerizare, a echipamentelor de măsurare, inclusiv a contoarelor instalate la consumatorii casnici, a instalaţiilor electrice, şi a altor imobilizări corporale şi necorporale aferente sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare.  Cheltuielile de întreţinere şi exploatare, care nu pot fi atribuite direct se repartizează pe tipul de activitate şi tipul de serviciu furnizat ca şi în cazul cheltuielilor materiale.
    36. Cheltuielile de întreţinere şi exploatare a sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare se determină de către operator pentru primul an de valabilitate al prezentei Metodologii - anul de bază, separat pentru fiecare tip de serviciu reglementat furnizat, se examinează şi se avizează de Agenţie, după caz, se aprobă de Consiliul local sau de Agenţie, după caz, ca cheltuieli de bază (CIEo) pentru prima perioadă de reglementare a tarifelor de 5 ani. Pentru următoarele perioade, cheltuielile de bază (CIEo) se determină pentru primul an al perioadei corespunzătoare de reglementare a tarifelor de 5 ani.
    37. Pentru  anii 2, 3, 4, 5 de reglementare, din perioada de reglementare a tarifelor de 5 ani, cheltuielile de  întreţinere şi exploatare a sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare se ajustează conform formulei:
   
    unde  K este raportul dintre cheltuielile de întreţinere şi exploatare revenite întreţinerii şi exploatării reţelelor publice de transport şi de distribuţie a apei (respectiv a reţelei publice de canalizare) în anul de bază şi cheltuielile de întreţinere şi exploatare a sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare din anul de bază.
    38. Cheltuielile de distribuire  includ  comisioanele achitate entităţilor care oferă operatorului servicii de facturare şi de decontări privind serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare furnizate consumatorilor, plăţile achitate poştei pentru expedierea facturilor de plată, comisioanele achitate poştei şi băncilor comerciale pentru colectarea plăţilor de la consumatori pentru serviciile publice furnizate, cheltuielile privind lucrul cu consumatorii, informarea consumatorilor, cheltuielile legate de deservirea, întreţinerea şi reparaţia (cu excepţia costurilor capitalizate aferente reparaţiei capitale) a imobilizărilor corporale şi necorporale cu destinaţie comercială, întreţinerea şi reparaţia  obiectelor de mică valoare şi scurtă durată utilizate în scopuri comerciale, plăţi justificate pentru leasingul operaţional al imobilizărilor corporale utilizate în scopuri comerciale la furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, cheltuieli privind serviciile tipografice, telefonice, tele-radio comunicaţii aferente subdiviziunilor  comerciale ale operatorului şi responsabile de lucrul cu consumatorii, şi altor cheltuieli justificate de distribuire necesare furnizării serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare.
    Cheltuielile de distribuire se determină integral de operator şi se alocă  între activităţile desfăşurate de operator şi serviciile reglementate furnizate consumatorilor proporţional veniturilor obţinute de la desfăşurarea activităţilor practicate şi de la furnizarea serviciilor în anul de reglementare „n-1”, luîndu-se în consideraţie cheltuielile de distribuire aferente prestării serviciilor auxiliare.
    39. Cheltuielile de distribuire se determină de către operator pentru primul an de valabilitate al prezentei Metodologii - anul de bază, separat pentru fiecare tip de serviciu reglementat furnizat, se examinează şi se avizează de Agenţie, după caz, se aprobă de Consiliul local sau de  Agenţie, după caz, ca cheltuieli de bază (CDo) pentru prima perioadă de reglementare a tarifelor de 5 ani. Pentru următorele perioade, cheltuielile de bază (CDo) se determină pentru primul an al perioadei corespunzătoare de reglementare a tarifelor de 5 ani.
    40. Pentru anii 2, 3, 4, 5 de reglementare, din perioada de reglementare a tarifelor de 5 ani, cheltuielile de distribuire se ajustează conform formulei:
   
    41. În cheltuielile administrative  se includ cheltuielile justificate şi anume: de deservire, întreţinere şi reparaţie (cu excepţia costurilor capitalizate aferente reparaţiei capitale) a imobilizărilor corporale şi necorporale, obiectelor de mică valoare şi scurtă durată cu destinaţie administrativă, de deservire, întreţinere şi reparaţie a obiectelor de mică valoare şi scurtă durată utilizate de către structurile administrative, cheltuieli justificate privind leasingul, locaţiunea şi arenda operaţională a imobilizărilor corporale cu destinaţie administrativă, inclusiv aferente desfăşurării adunării generale a acţionarilor,  cheltuieli de conservare şi de  asigurare a pazei imobilizărilor corporale conservate în conformitate cu Regulamentul cu privire la conservarea şi deconservarea bunurilor nefolosite în procesul tehnologic, aprobat de Ministerul Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat a Republicii Moldova nr.537/03 din 25 martie 1998, (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998,  nr.111-113, art.222), şi necesare pentru asigurarea fiabilităţii furnizării serviciului public de alimentare cu  apă şi de canalizare, cheltuieli justificate pentru paza obiectelor administrative şi asigurarea securităţii antiincendiare a acestora, cheltuieli justificate de protecţie civilă, cheltuieli justificate privind delegarea personalului administrativ legate de activităţile reglementate, cheltuieli de protocol (reprezentanţă) cu excepţia cheltuielilor frecventării manifestaţiilor culturale, reprezentaţiilor teatralizate, alte cheltuieli similare efectuate în timpul sau în afara orelor de muncă, cheltuieli ce ţin de asigurarea obligatorie a personalului administrativ ce participă în procesul tehnologic şi a bunurilor cu destinaţie administrativă, cheltuieli aferente angajării forţei de muncă, costul serviciilor furnizate operatorului de către bănci, publicaţii de rapoarte, situaţiilor financiare conform cerinţelor Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, cheltuieli privind serviciile de internet, telecomunicaţii şi poştale de ordin administrativ, de pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului administrativ necesare desfăşurării activităţii de furnizare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, cheltuieli pentru cercetări ştiinţifice şi dezvoltare, care nu se capitalizează, coordonate în prealabil de autoritatea administraţiei publice locale sau de Agenţie, după caz, cheltuieli pentru procurarea literaturii de specialitate, materialelor normative şi instructive, precum şi abonarea la ediţii de specialitate (ziare, reviste etc.), cu excepţia celor recunoscute ca imobilizări corporale, alte cheltuieli administrative justificate.
    Cheltuielile administrative se determină integral pe operator şi se alocă între activităţile desfăşurate şi serviciile reglementate furnizate consumatorilor proporţional veniturilor obţinute de la desfăşurarea activităţilor şi furnizarea serviciilor reglementate în anul de reglementare ”n-1”, luîndu-se în consideraţie cheltuielile administrative aferente prestării serviciilor auxiliare. Operatorii care furnizează  şi alte servicii publice de gospodărie comunală sunt în drept să aloce cheltuielile administrative între activităţile desfăşurate şi serviciile reglementate furnizate consumatorilor proporţional cheltuielilor cu personalul aferente desfăşurării activităţilor şi furnizării serviciilor reglementate în anul de reglementare  ”n-1”.
    42. Cheltuielile administrative se determină de operator pentru primul an de valabilitate al prezentei  Metodologii - anul de bază, separat pentru fiecare tip de serviciu reglementat furnizat, se examinează şi se avizează de Agenţie, după caz, se aprobă de Consiliul local sau de  Agenţie, după caz,  ca cheltuieli de bază (CAo) pentru prima perioadă de reglementare a tarifelor de 5 ani. Pentru următorele perioade, cheltuielile de bază (CAo) se determină pentru primul an al perioadei corespunzătoare de reglementare a tarifelor de 5 ani.
    43. Pentru  anii 2, 3, 4, 5 de reglementare,  din perioada de reglementare a tarifelor de 5 ani, cheltuielile administrative se ajustează conform formulei:
   
    44. Alte cheltuieli operaţionale se determină  în următorul mod:
    1) Cheltuielile operatorului în anul de reglementare „n” aferente plăţii taxei pentru apa extrasă (captată) din fondul apei se determină reieşind din cota taxei pentru apă, conform Codului fiscal al Republicii Moldova, şi volumul apelor necesar de a fi extrase (captate) cu excepţia celor pentru care nu se aplică taxa pentru apă, conform prevederilor Codul fiscal. Astfel, la determinarea tarifelor pentru fiecare an de reglementare „n”, cheltuielile operatorului aferente plăţii taxei pentru apă se va determina după cum urmează:
   
    unde:
    TAan  - cheltuielile operatorului în anul de reglementare „n” aferente plăţii taxei pentru apa care este necesar de a fi captată (extrasă) din fondul apei pentru alimentarea consumatorilor cu apă tehnologică şi apă potabilă;
    CTan – cuantumul taxei pentru apa extrasă (captată) din fondul apelor în anul de reglementare „n”,  lei/m3;
    VACn  - cantitatea de apă necesar de a fi extrasă (captată) din fondul apelor în anul de reglementare „n” pentru alimentarea tuturor consumatorilor cu apă tehnologică şi apă potabilă, m3, care se determină conform formulei:
   
    unde:
    VPAn – consumul tehnologic şi pierderile de apă în sistemul public de alimentare cu apă, aprobate în modul stabilit de Agenţie, m3;
    VACsn – volumul de apă necesar de a fi extrasă (captată) din fondul apei dar pentru care, conform Codului fiscal, nu se aplică taxa pentru apă, m3. Acest volum se determină conform formulei:
   
    unde:VATsn şi VAPsn – volumele de apă tehnologică şi de apă potabilă furnizată în anul de reglementare „n” consumatorilor, dar pentru care, conform Codului Fiscal, nu se aplică taxa pentru (apa livrată populaţiei, autorităţilor publice şi instituţiilor finanţate de la bugetele de toate nivelele; apa livrată în scopul stingerii incendiilor; apa livrată întreprinderilor societăţii orbilor, surzilor, invalizilor şi instituţiilor medico-sanitare publice; apa livrată întreprinderilor din cadrul sistemului penitenciar), m3. Repartizarea cheltuielilor aferente plăţii taxei pentru apă între serviciul public de alimentare cu apă potabilă şi de alimentare cu apă tehnologică se efectuează proporţional volumelor de apă respectivă furnizată consumatorilor în anul de reglementare ”n”.
    2) În categoria impozite, alte taxe şi plăţi (Tan) se includ toate impozitele, taxele (cu excepţia taxei pentru apă), precum şi taxa pe valoarea adăugată irecuperabilă, plăţile regulatorii şi plăţile achitate de operator prevăzute în Codul Fiscal şi actele normative de aplicare a lui şi care, conform Codului fiscal şi Standardelor Naţionale de Contabilitate, se atribuie la cheltuieli. Aceste impozite, taxe şi plăţi se determină în fiecare an de reglementare „n” reieşind din prevederile Codului fiscal şi a actelor normative de aplicare a lui în domeniul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare. Repartizarea acestor impozite şi plăţi totale ale operatorului între tipurile de activităţi şi tipurile de servicii furnizate se efectuează proporţional veniturilor obţinute de la desfăşurarea activităţilor,  a  serviciilor reglementate furnizate consumatorilor în anul de reglementare „n-1”..
    3) Fondul de rulment în anul de reglementate „n” (FRn) se determină conform formulelor:
    a) pentru serviciul public de alimentare cu apă tehnologică:
   
    b) pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă:
   
    c) pentru serviciul public de canalizare şi epurare a apelor uzate:
   
    unde: α – necesitatea de fonduri de rulment în anul „n”, exprimat în zile de facturări, care se determină în baza regimului de facturare-achitare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare aplicate fată de consumatori şi a regimului de plăţi necesar de a fi efectuate de operator pentru materialele şi energia electrică procurată,  achitarea serviciilor prestate de terţi, în  conformitate cu  contractele semnate cu furnizorii,  achitările fată de bugetul de stat şi cel local în termeni stabiliţi de legislaţie şi obligaţiile fată de personal în conformitate cu contractul colectiv de muncă. Pentru toţi operatorii care furnizează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, pentru prima perioadă de reglementare a tarifelor de 5 ani, α  = 10 zile. Pentru fiecare următoare perioadă de reglementare a tarifelor de 5 ani, valoarea acestui indicator se stabileşte prin hotărîrea Agenţiei, care se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova;
    Rdn - rata medie  la creditele bancare acordate persoanelor juridice în anul „n” pe sistemul bancar, publicată de Banca Naţională a Moldovei la compartimentul: Statistici, Statistica monetară, Ratele medii ale dobînzilor, Rata medie la creditele noi acordate pe sistemul bancar, în monedă naţională, persoane juridice, pînă la 12 luni.
    45. La determinarea tarifelor în calcule nu se includ următoarele cheltuieli:
    a) aferente lucrărilor de construcţie, reconstrucţie, modernizare, reînnoire, achiziţionare, montarea şi probare a imobilizărilor corporale şi necorporale; valorificarea noilor obiective, secţii şi agregate; supravegherea de autor a organizaţiilor de proiectare; reparaţiile capitale ale imobilizărilor corporale care necesită de a fi capitalizate şi alte investiţii capitale, reparaţii capitale ale sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare ce nu aparţin operatorului, cheltuieli de conservare şi de întreţinere a imobilizărilor corporale conservate, cu excepţia imobilizărilor corporale conservate în conformitate cu Regulamentul cu privire la conservarea şi deconservarea bunurilor nefolosite în procesul tehnologic, aprobat de Ministerul Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat a Republicii Moldova nr. 537/03 din 25 martie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998,  nr.111-113, art.222), şi necesare pentru asigurarea fiabilităţii furnizării  serviciului public de alimentare cu  apă şi de canalizare. Toate cheltuielile ce ţin de investiţii capitale prin tarif se recuperează doar prin amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale conform prevederilor punctului 22 din prezenta Metodologie;
    b) aferente remedierii defectelor în lucrările de proiectare, construcţie, reconstrucţie, montaj (demontaj), revizie, remedierea defectelor utilajului şi deteriorărilor, provocate din vina producătorilor, furnizorilor şi întreprinderilor de transport;
    c) pentru executarea lucrărilor de proiectare şi construcţie, pentru achiziţionarea utilajului, repararea şi întreţinerea fondului de locuinţe, a obiectivelor de menire social-culturală şi a altor obiective ce nu se referă la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare;
    d) pentru lucrările calificate ca ajutor pentru alte întreprinderi şi organizaţii, atît în formă de servicii, cît şi suport material sau financiar;
    e) cheltuielile neproductive, rebuturi, delapidări, sancţiuni, amenzi, penalităţii şi despăgubiri, acoperiri de lipsuri şi de pierderi;
    f) cheltuieli în scopuri filantropice şi de sponsorizare;
    g) cheltuieli pentru cercetări ştiinţifice şi dezvoltare, care nu se capitalizează, ce nu au fost coordonate cu autoritatea administraţiei publice locale sau cu Agenţia, după caz;
    h) creanţe dubioase decontate;
    i) cheltuieli aferente constituirii provizioanelor pentru riscuri şi cheltuieli, inclusiv pentru creanţe compromise;
    j) cheltuieli de protocol (reprezentanţă) pentru frecventarea manifestaţiilor culturale, reprezentaţiilor teatralizate, alte cheltuieli similare efectuate în timpul sau în afara orelor de muncă;
    k) recompense unice;
    l) plăţi suplimentare, ajutoare materiale, îndemnizaţii, sporuri şi compensaţii acordate salariaţilor, în afara celor prevăzute de Codul muncii şi de actele normative de aplicare a lui;
    m) cheltuieli  pentru burse de valori, organizaţii de intermediere şi de altă natură administrativă, servicii de consultanţă, asistenţă juridică;
    n) cheltuieli aferente organizării timpului liber şi a odihnei salariaţilor, inclusiv şi cheltuielile pentru măsuri corporative;
    o) cheltuieli nejustificate aferente desfăşurării adunării generale a acţionarilor;
    p) indemnizaţii curente calculate membrilor consiliului şi comisiei de cenzori ale operatorului, cu excepţia indemnizaţiilor lunare calculate  membrilor consiliului şi comisiei de cenzori care nu depăşesc trei salarii minime pe ţară;
    q) cheltuieli de judecată şi taxele de stat aferente;
    r) cheltuieli aferente asigurărilor benevole a  personalului şi a bunurilor materiale;
    s) toate celelalte cheltuieli ale  operatorului ce nu ţin de  furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare şi epurare a apelor uzate.
SECŢIUNEA 6
DETERMINAREA  RENTABILITĂŢII 
    46. Prezenta Metodologie prevede determinarea rentabilităţii operatorilor sistemului public de alimentare cu apă şi canalizare reieşind din capitalul investit şi rata de rentabilitate a acestui capital.
    47. Rentabilitatea operatorului calculată în lei se determină pentru fiecare an de reglementare „n” reieşind din valoarea netă a imobilizărilor corporale şi necorporale utilizate în procesul furnizării serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizarea şi ratei de rentabilitate  în baza formulei:
   
    unde:
    VNIn – valoarea netă reglementată în anul „n”  a imobilizărilor corporale şi necorporale amortizabile  ale operatorului, care se determină conform formulei:
   
    unde:    
    VIn – este valoarea, la costul de intrare, a imobilizărilor corporale şi necorporale amortizabile ale operatorului;
    VBIn – valoarea contabilă a imobilizărilor corporale şi necorporale amortizabile ale operatorului la  începutul anului „n”, aferente sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare. În această valoare se includ valorile contabile ale imobilizărilor corporale şi necorporale ale operatorului date în exploatare până la începutul anului „n”, cu excepţia celor date în locaţiune, a obiectelor locative, de menire social – culturală, imobilizărilor finanţate din donaţii, din contul alocărilor şi subvenţiilor din bugetele locale şi bugetul de stat, transmise operatorului cu titlu gratuit sau la deservire tehnică, imobilizărilor finanţate  din contul tarifelor de racordare şi tarifului distinct achitat de consumatori, a imobilizărilor în curs de execuţie, a celor care nu sunt destinate şi/sau nu pot fi utilizate pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate;
    FAIn – amortizarea acumulată a imobilizărilor corporale şi necorporale amortizabile de la darea lor în exploatare până la începutul anului „n”;
    Rrn – rata reglementată de rentabilitate a imobilizărilor corporale şi necorporale în anul de reglementare „n” aferente furnizării serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare. Rata de rentabilitate se stabileşte la nivelul ratei medii a dobînzilor la creditele bancare acordate persoanelor juridice  pe un termen de peste 12 luni în valută strină pe sistemul bancar, în anul de reglementare „n-1”, publicată de Banca Naţională a Moldovei la compartimentul: Statistici, Statistica monetară,  Ratele medii ale dobînzilor, Rata medie la creditele noi acordate pe sistemul bancar, în valută străină, persoane juridice, peste 12 luni.
În cazul reevaluării imobilizărilor corporale şi necorporale amortizabile existente, valoarea netă a acestora luată în calculul rentabilităţii  se va determina în baza formulei:
   
    unde:
    VNIrn – valoarea netă în anul „n” a imobilizărilor corporale şi necorporale amortizabile existente după reevaluare;
    K – coeficientul modificării valorii imobilizărilor corporale şi necorporale amortizabile în urma reevaluării. Acest coeficient se determină la data efectuării reevaluării reieşind din raportul valorii contabile a imobilizărilor corporale şi necorporale amortizabile determinate după reevaluare la valoarea contabilă a acestora  pînă la reevaluare.
    48. Repartizarea rentabilităţii operatorului între tipurile de servicii furnizate în anul de reglementare „n” se efectuează conform formulelor:
    a) la serviciul public de alimentare cu apă tehnologică:
   
    b) la serviciul public de alimentare cu apă potabilă:
   
    c) la serviciul public de canalizare:
   
    unde:
    VBIn  - valoarea contabilă a imobilizărilor corporale şi necorporale amortizabile ale operatorului în anul de reglementare „n”  aferente serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
    VBIatn  - valoarea contabilă  a imobilizărilor corporale şi necorporale amortizabile ale operatorului în anul de reglementare „n”  aferente serviciului public de alimentare cu apă tehnologică;
    VBIapn  - valoarea contabilă  a imobilizărilor corporale şi necorporale amortizabile ale operatorului în anul de reglementare „n” aferente serviciului public de alimentare cu apă potabilă;
    VBIcn  - valoarea contabilă  a imobilizărilor corporale şi necorporale amortizabile ale operatorului în anul de reglementare „n”  aferente serviciului public de canalizare şi epurare a apelor  uzate.
    În acest caz suma valorilor contabile ale imobilizărilor corporale şi necorporale amortizabile aferente fiecărui serviciu furnizat în parte va fi egală cu valoarea contabilă a tuturor imobilizărilor corporale şi necorporale amortizabile ale operatorului aferente în total serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare.
    Adică:
VBIatn +VBIapn +VBIcn =VBIn      (35)
    49. Prezenta Metodologie stabileşte următoarele cerinţe faţă de planurile de investiţii urmate  a fi aprobate, în scopul determinării tarifelor:
    1) Operatorul anual, pînă la 1 noiembrie, va elabora şi prezenta, autorităţii administraţiei publice locale spre aprobare, planul de investiţii pentru anul calendaristic următor, cu excepţia operatorilor care furnizează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş, care prezintă în mod obligatoriu Agenţiei, spre aprobare, planul de investiţii pentru anul calendaristic următor, în termen de pînă la 1 noiembrie.
    2) În  planul de investiţii pentru anul calendaristic următor se reflectă, în mod obligatoriu următoarele:
    a) compartimentele şi obiectele investiţionale, valorile investiţiilor planificate integral şi pe fiecare compartiment şi obiect investiţional în parte, sursele de finanţare;
    b) descrierea succintă a obiectului de investiţii, argumentarea necesităţii obiectului, valoarea investiţiei, justificarea economică, tehnică, obiectivele care vor fi atinse în urma efectuării investiţiilor (îmbunătăţirea calităţii şi fiabilităţi alimentării cu apă a consumatorilor, majorarea numărului de consumatori alimentaţi cu apă în urma dezvoltării sistemului public de alimentare cu apă, furnizării serviciului public de canalizare la noii consumatori, reducerea numărului şi timpului întreruperilor, reducerea pierderilor de apă în sistemul public de alimentare cu apă,  reducerea cheltuielilor etc.).
    3) Planurile de investiţii pentru anul calendaristic următor se examinează şi se aprobă  nu mai tîrziu de 31 decembrie.
    4) În planurile de investiţii prezentate de operatori  nu  se acceptă obiectele de investiţii în cazurile în care investiţiile:
    a) nu corespund cerinţelor stipulate  în subpunctul  2) de mai sus;
    b) nu ţin de activitatea reglementată;
    c)  ţin de procurări sau lucrări care trebuie să fie atribuite la cheltuieli;
    d) trebuie să fie recuperate de operator prin intermediul companiilor de asigurare (asigurări incluse în tarif), deciziilor instanţelor de judecată etc.;
    e) nu sunt necesare, sunt neargumentate, nu dau  avantaj economic cuantificat şi duc doar la majorarea tarifelor.
    5) În decursul anului modificările în planul de investiţii aprobat se efectuează de către operator doar cu acceptul în scris al autorităţii competente care a aprobat planul anual de investiţii. Pentru modificarea planului de investiţii operatorul prezintă autorităţii competente propunerile sale de modificare cu argumentările privind necesitatea modificărilor propuse şi obiectivele care vor fi atinse în urma acestor modificări. Autoritatea administraţiei publice locale sau Agenţia, după caz, va examina şi, în termen de 30 zile lucrătoare de la primirea solicitări de la operator, va accepta sau va respinge modificările la planul de investiţii propuse de operator, informînd în scris operatorul. Operatorul este în drept să propună modificări la planul de investiţii pentru anul de gestiune pînă la 31 octombrie a anului de gestiune.
    6) Pînă la 1 martie a fiecărui an de gestiune operatorul prezintă autorităţii administraţiei publice locale sau Agenţiei, după caz, un raport privind realizarea planului de investiţii, aprobat pentru anul precedent,  în care  se reflectă  investiţiile conform planului şi cele efectiv date în exploatare, valoarea acestora, durata de funcţionare utilă, amortizarea reflectată în evidenţa contabilă, amortizarea anuală şi obiectivele atinse. Operatorul care furnizează  serviciul public de canalizare şi de epurare a apelor uzate, la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş prezintă Agenţiei raportul privind realizarea planului de investiţii, aprobat pentru anul calendaristic precedent, concomitent cu solicitarea de modificare sau avizare a tarifelor, conform punctelor  50 şi 51 ale prezentei Metodologii.
    7) Investiţiile efectuate în conformitate cu planul investiţional aprobat se includ la determinarea tarifelor conform prevederilor prezentei Metodologii, iar investiţiile efectuate în afara planului de investiţii pot fi luate în calcul doar în cazurile în care acestea vor aduce un avantaj economic adiţional faţă de  obiectivele prevăzute în planul de investiţii şi adecvat valorii acestor investiţii.
SECŢIUNEA 7
APROBAREA, AJUSTAREA ŞI APLICAREA TARIFELOR
    50. Tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă tehnologică, de alimentare cu apă potabilă, pentru serviciul public de canalizare şi epurare a apelor uzate se determină de către operatori, pentru fiecare an de reglementare „n” în conformitate cu prezenta Metodologie,  şi se prezintă:
    a) Consiliilor locale – pentru examinare şi aprobare, iar Agenţiei - spre examinare şi avizare, a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă şi pentru serviciul public de canalizare şi epurare a apelor uzate furnizate de operatori la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş;
    b) Agenţiei - pentru examinare şi aprobare a tarifelor pentru serviciul de alimentare cu apă tehnologică  furnizată la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş;
    c) Agenţiei – pentru examinare şi aprobare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă şi a tarifelor pentru serviciul public de canalizare şi epurare a apelor uzate furnizat de operatori la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş, în cazul cînd Consiliile locale respective  au delegat Agenţiei dreptul deplin de aprobare a tarifelor;
    d) Agenţiei - pentru examinare şi aprobare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă şi pentru serviciul public de canalizare şi epurare a apelor uzate, furnizate de operatori la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş şi care activează în condiţiile unor acorduri sau contracte încheiate cu organismele financiare internaţionale, ratificate sau aprobate de Parlament, Guvern sau de Consiliile locale;
    e) Agenţia aprobă, în termen de 15 zile calendaristice de la data adresării motivate de către operatori, tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă şi tarifele pentru serviciul public de canalizare şi epurare a apelor uzate furnizate de operatori la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş, în cazul cînd Consiliul local  nu a aprobat tarifele respective în termen de 60 de zile calendaristice de la data  primirii de la Agenţie a avizului.
    51. Operatorul prezintă solicitatrea de modificare a tarifelor în termen de pînă la 1 martie a fiecărui an calendaristic.
    52. În cazul cînd operatorii prezintă la Agenţie  calculele tarifelor  spre avizarea lor (prevederile punctului 50 lit. a) al prezentei Metodologii), Agenţia, în termen de pînă la 30 zile calendaristice de la primirea de la operatori a tuturor documentelor justificate ce argumentează necesitatea modificării tarifelor, însoţită de materialele care justifică nivelul acestora, va examina materialele prezentate şi va  emite  către Consiliul local respectiv un aviz privind cuantumurile tarifelor necesare de a fi aprobate. Operatorul este obligat  să prezinte Agenţiei şi Consiliului local, în termen de pînă la 3 zile lucrătoare, informaţiile solicitate suplimentar necesare pentru stabilirea consumurilor reale şi cheltuielilor pentru desfăşurarea activităţii şi a corectitudinii calculării tarifelor reglementate.
    53. Actualizarea tarifelor se va efectua anual, după prezentarea de către operator a raportului financiar pe anul precedent şi a materialelor necesare pentru actualizarea tarifelor.
    54. Devierile tarifare (DVT, DVP, DVC) vor fi calculate pentru fiecare an de reglementare, în integral pe operator şi pe fiecare tip de activitate separat, pentru a reflecta impactul financiar al diferenţelor dintre valorile luate în calcul  la aprobarea tarifelor şi cele înregistrate efectiv în anul de reglementare.
    55. În cazul cînd Consiliile locale vor aproba tarife la un nivel mai redus decît cele prevăzute în avizul prezentat de Agenţie, aceste devieri nu vor fi luate în calcul ca devieri tarifare (DVT, DVP, DVC) ale operatorului.
    56. Prezenta Metodologie prevede aprobarea tarifelor separat pentru fiecare serviciu public furnizat (apă potabilă, apă tehnologică, canalizare şi epurare a apelor uzate). Tarifele aprobate  nu pot fi modificate de operator.
    57. Operatorii sînt în drept să solicite actualizarea extraordinară a tarifelor pe parcursul anului de reglementare, dacă există factori obiectivi ce nu pot fi controlaţi de operator, şi care duc la o deviere de 5 şi mai mult la sută faţă de venitul reglementat, luat în calculul tarifelor aprobate pentru acest an de reglementare. În acest caz operatorii  vor prezenta, în modul stabilit, o analiză detaliată a factorilor care justifică necesitatea  ajustării extraordinare a tarifelor.
    58. În tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate se includ doar cheltuielile aferente captării, filtrării, pompării, tratării, înmagazinării, transportării, distribuţiei şi furnizării apei consumatorilor pînă la punctul de delimitare a sistemului public  de alimentare cu apă de instalaţiile interne de apă ale consumatorului, iar în cazul serviciului public de canalizare – doar cheltuielile aferente preluării şi transportării apelor uzate, de la punctul de delimitare a instalaţiilor interne de canalizare ale consumatorului de sistemul public de canalizare.
    59. În cazul încheierii cu consumatorii a contractelor directe de furnizare a apei potabile în apartamentele blocurilor locative, cheltuielile legate de deservire, întreţinerea şi reparaţia curentă a reţelelor interne de alimentare cu apă şi de canalizare din blocurile locative şi a contoarelor instalate în apartamente se iau în consideraţie şi se includ  doar în tariful de furnizare a acestor servicii consumatorilor casnici din apartamente.
    60. În cazul în care  într-un anumit an, la nivel naţional, se va modifica cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real, consumurile aferente remunerării muncii, din anul respectiv, vor fi actualizate reieşind din cuantumul minim garantat revăzut. 
    61. Prezenta Metodologie prevede că mijloacele obţinute din includerea în tarifele pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare a cheltuielilor privind amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale vor fi utilizate  de operator pentru dezvoltare, reconstrucţie, renovare, reînnoire şi reparaţii capitale (cu capitalizare) a sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi pentru rambursarea creditelor şi împrumuturilor luate de operator în acest scop. În cazul cînd operatorul, în perioada de valabilitate a prezentei Metodologii, va utiliza aceste mijloace în alte scopuri, autoritatea care aprobă tarifele va  micşora  cheltuielile privind amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale ale operatorului, în cuantumul utilizării nejustificate a acestora în alte scopuri.
    62. Prezenta Metodologie prevede că cheltuielile materiale şi cele de întreţinere şi exploatare  să fie utilizate de către operator doar după destinaţie. În cazul neutilizării acestora, utilizării acestora în alte scopuri sau diminuării în urma efectuării investiţiilor, în perioada de valabilitate a prezentei Metodologii, autoritatea care aprobă tarifele  va  micşora aceste cheltuieli ale operatorului în anul următor în cuantumurile respective.
    63. Tarifele aprobate de Consiliile locale se publică în mass-media locală, intră în vigoare din data publicării.
    64. Tarifele aprobate de Agenţie se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, intră în vigoare din data publicării.
    65. Operatorii  sînt  obligaţi să afişeze la sediile lor tarifele aprobate şi să le amplaseze pe paginile web.