CSEMAEIE/1996
ID intern unic:  356866
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE ŞI INTEGRĂRII EUROPENE
CARTA Nr. 1996
din  03.05.1996
SOCIALĂ EUROPEANĂ
(REVIZUITĂ)*

Publicat : 30.12.2006 în Tratate Internationale Nr. 38     art Nr : 176     Data intrarii in vigoare : 01.01.2002
    _______________________
    *În vigoare pentru Republica Moldova din 1 ianuarie 2002.

Preambul
    Guvernele semnatare, membre ale Consiliului Europei,
    considerând că obiectivul Consiliului Europei este de a realiza o uniune mai strânsă între membrii săi cu scopul de a proteja şi promova idealurile şi principiile care sunt patrimoniul lor comun şi de a favoriza progresul lor economic şi social, în special prin apărarea şi dezvoltarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale,
    considerând că prin Convenţia europeană pentru protecţia drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, semnată la Roma la 4 noiembrie 1950, şi prin protocoalele la aceasta statele membre ale Consiliului Europei au convenit să asigure populaţiilor lor drepturile civile şi politice şi libertăţile specificate în aceste instrumente,
    considerând că prin Carta socială europeană, deschisă în vederea semnării la Torino la 18 octombrie 1961, şi prin protocoalele adiţionale la aceasta statele membre ale Consiliului Europei au convenit să asigure populaţiilor lor drepturile sociale specificate în aceste instrumente pentru a ameliora nivelul lor de trai şi a promova bunăstarea lor socială,
    reamintind că în cursul Conferinţei ministeriale a drepturilor omului, desfăşurată la Roma la 5 noiembrie 1990, a fost subliniată necesitatea, pe de o parte, de a prezerva caracterul indivizibil al tuturor drepturilor omului, fie că sunt civile, politice, economice, sociale sau culturale, şi, pe de altă parte, de a conferi Cartei sociale europene un nou impuls,
    hotărâte, astfel cum s-a decis pe parcursul Conferinţei ministeriale desfăşurate la Torino la 21 şi 22 octombrie 1992, să actualizeze şi să adapteze conţinutul material al cartei, pentru a ţine seama în special de schimbările sociale fundamentale intervenite după adoptarea sa,
    recunoscând avantajul de a înscrie într-o cartă, revizuită, destinată să se substituie treptat Cartei sociale europene, drepturile garantate de cartă, astfel cum au fost amendate, drepturile garantate de Protocolul adiţional din 1988 şi să adauge noi drepturi,
    au convenit asupra celor ce urmează:
Partea I
    Părţile contractante recunosc ca obiectiv al politicii lor, a cărui realizare o vor urmări prin toate mijloacele utile pe plan naţional şi internaţional, atingerea condiţiilor specifice pentru asigurarea exercitării efective a următoarelor drepturi şi principii:
    1. orice persoană trebuie să aibă posibilitatea de a-şi câştiga existenţa printr-o muncă liber întreprinsă;
    2. toţi lucrătorii au dreptul la condiţii de muncă, echitabile;
    3. toţi lucrătorii au dreptul la securitate şi igienă în muncă;
    4. toţi lucrătorii au dreptul la o salarizare echitabilă care să le asigure lor, precum şi familiilor lor un nivel de trai satisfăcător;
    5. toţi lucrătorii şi patronii au dreptul de a se asocia liber în organizaţii naţionale sau internaţionale pentru protecţia intereselor lor economice şi sociale;
    6. toţi lucrătorii şi patronii au dreptul de a negocia colectiv;
    7. copiii şi tinerii au dreptul la protecţie specială împotriva pericolelor fizice şi morale la care sunt expuşi;
    8. lucrătoarele, în caz de maternitate, au dreptul la protecţie specială;
    9. orice persoană are dreptul la mijloace corespunzătoare de orientare profesională, în vederea sprijinirii sale în alegerea unei profesii adecvate intereselor şi aptitudinilor sale profesionale;
    10. orice persoană are dreptul la mijloace corespunzătoare de formare profesională;
    11. orice persoană are dreptul de a beneficia de toate măsurile care îi permit să se bucure de cea mai bună stare de sănătate pe care o poate atinge;
    12. toţi lucrătorii şi persoanele aflate în întreţinerea acestora au dreptul la securitate socială;
    13. orice persoană lipsită de resurse suficiente are dreptul la asistenţă socială şi medicală;
    14. orice persoană are dreptul de a beneficia de servicii sociale calificate;
    15. orice persoană handicapată are dreptul la autonomie, la integrare socială şi la participare în viaţa comunităţii;
    16. familia, în calitate de celulă fundamentală a societăţii, are dreptul la o protecţie socială, juridică şi economică corespunzătoare, în vederea asigurării deplinei sale dezvoltări;
    17. copiii şi adolescenţii au dreptul la o protecţie socială, juridică şi economică corespunzătoare;
    18. cetăţenii uneia dintre părţile contractante au dreptul de a exercita orice activitate lucrativă pe teritoriul unei alte părţi contractante, în condiţii de egalitate cu cetăţenii acesteia din urmă, sub rezerva restricţiilor motivate de raţiuni serioase cu caracter economic sau social;
    19. lucrătorii migranţi, cetăţeni ai uneia dintre părţile contractante, şi familiile lor au dreptul la protecţie şi asistenţă pe teritoriul oricărei alte părţi contractante;
    20. lucrătorii au dreptul la egalitate de şanse şi de tratament în materie de angajare şi de profesie, fără discriminare în funcţie de sex;
    21. lucrătorii au dreptul de a fi informaţi şi consultaţi în cadrul întreprinderii;
    22. lucrătorii au dreptul de a participa la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de muncă din cadrul întreprinderii;
    23. orice persoană vârstnică are dreptul la protecţie socială;
    24. toţi lucrătorii au dreptul la protecţie în caz de concediere;
    25. toţi lucrătorii au dreptul la protecţia propriilor creanţe în caz de insolvabilitate a patronului lor;
    26. toţi lucrătorii au dreptul la demnitate în muncă;
    27. toate persoanele cu responsabilităţi familiale, care sunt angajate sau doresc să se angajeze în muncă, au dreptul să o facă fără a fi supuse discriminărilor şi, pe cât posibil, fără să existe un conflict între responsabilităţile lor profesionale şi familiale;
    28. reprezentanţii lucrătorilor din întreprindere au dreptul la protecţie împotriva actelor susceptibile să le producă prejudicii şi trebuie să li se acorde facilităţi corespunzătoare pentru a-şi îndeplini atribuţiile;
    29. toţi lucrătorii au dreptul de a fi informaţi şi consultaţi în procedurile de concediere colectivă;
    30. orice persoană are dreptul la protecţie împotriva sărăciei şi excluderii sociale;
    31. orice persoană are dreptul la locuinţă.
Partea a II-a
    Părţile se angajează să se considere legate, conform dispoziţiilor părţii a III-a, de obligaţiile ce rezultă din articolele şi paragrafele următoare:
Articolul 1 – Dreptul la muncă
    În vederea exercitării efective a dreptului la muncă, părţile se angajează:
    1. să recunoască drept unul dintre principalele obiective şi responsabilităţi realizarea şi menţinerea celui mai ridicat şi stabil nivel posibil de ocupare a forţei de muncă, în vederea realizării unei ocupări depline;
    2. să protejeze de o manieră eficientă dreptul lucrătorului de a-şi câştiga existenţa printr-o muncă liber întreprinsă;
    3. să stabilească sau să menţină servicii gratuite de angajare pentru toţi lucrătorii;
    4. să asigure sau să favorizeze o orientare, formare şi readaptare profesională corespunzătoare.
Articolul 2 – Dreptul la condiţii de muncă echitabile
    În vederea asigurării exercitării efective a dreptului la condiţii de muncă echitabile, părţile se angajează:
    1. să fixeze o durată rezonabilă a muncii zilnice şi săptămânale, săptămâna de lucru trebuind să fie redusă treptat, în măsura în care o permit creşterea productivităţii şi ceilalţi factori relevanţi;
    2. să prevadă zile de sărbătoare plătite;
    3. să asigure acordarea unui concediu anual plătit de minimum 4 săptămâni;
    4. să elimine riscurile inerente ocupaţiilor periculoase sau insalubre şi, atunci când aceste riscuri nu au putut fi încă eliminate sau suficient reduse, să asigure lucrătorilor angajaţi în astfel de ocupaţii fie o reducere a duratei muncii, fie concedii suplimentare plătite;
    5. să asigure un repaus suplimentar care să coincidă, în măsura în care este posibil, cu ziua săptămânii recunoscută ca zi de repaus prin tradiţia sau obiceiurile ţării ori ale regiunii;
    6. să asigure ca lucrătorii să fie informaţi în scris, cât mai curând posibil şi în nici un caz mai târziu de două luni după angajare, despre aspectele esenţiale ale contractului de muncă;
    7. să asigure ca lucrătorii care desfăşoară o muncă de noapte să beneficieze de măsuri care ţin seama de natura specială a acestei munci.
Articolul 3 – Dreptul la securitate şi la igienă în muncă
    În vederea asigurării exercitării efective a dreptului la securitate şi la igienă în muncă, părţile se angajează, în consultare cu organizaţiile patronilor şi lucrătorilor:
    1. să definească, să pună în practică şi să reexamineze periodic o politică naţională coerentă în materie de securitate, de sănătate a lucrătorilor şi de mediu de muncă. Această politică va avea drept obiect primordial ameliorarea securităţii şi igienei profesionale şi prevenirea accidentelor şi lezării sănătăţii, care rezultă din muncă, sunt legate de muncă sau survin în cursul muncii, în special prin reducerea la minimum a cauzelor riscurilor inerente mediului de muncă;
    2. să emită regulamente de securitate şi igienă;
    3. să asigure punerea în practică a măsurilor de control al aplicării acestor regulamente;
    4. să promoveze instituirea progresivă a serviciilor de sănătate în muncă pentru toţi lucrătorii, cu funcţii eminamente preventive şi de consiliere.
Articolul 4 – Dreptul la o salarizare echitabilă
    În vederea asigurării exercitării efective a dreptului la o salarizare echitabilă, părţile se angajează:
    1. să recunoască dreptul lucrătorilor la o salarizare suficientă, care să le asigure acestora, precum şi familiilor lor un nivel de trai decent;
    2. să recunoască dreptul lucrătorilor la o rată majorată a salarizării pentru orele suplimentare de muncă, cu excepţia unor cazuri speciale;
    3. să recunoască dreptul lucrătorilor şi al lucrătoarelor la salarizare egală pentru muncă de valoare egală;
    4. să recunoască dreptul tuturor lucrătorilor la o perioadă de preaviz rezonabilă, în cazul încetării angajării;
    5. să nu autorizeze reţinerile din salarii decât în condiţiile şi în limitele prescrise de legislaţia sau de reglementarea naţională ori fixate prin convenţii colective sau prin sentinţe de arbitraj.
    Exercitarea acestor drepturi trebuie să fie asigurată fie prin intermediul convenţiilor colective încheiate în mod liber, fie prin metodele legale de fixare a salariilor, fie prin orice altă modalitate adecvată condiţiilor naţionale.
Articolul 5 – Dreptul sindical
    În vederea garantării sau promovării libertăţii lucrătorilor şi a patronilor de a constitui organizaţii locale, naţionale sau internaţionale pentru protecţia intereselor lor economice şi sociale şi de a adera la aceste organizaţii, părţile se angajează ca legislaţia naţională să nu aducă atingere şi să nu fie aplicată de o manieră care să aducă atingere acestei libertăţi. Măsura în care garanţiile prevăzute în prezentul articol se vor aplica poliţiei va fi determinată prin legislaţia sau prin reglementarea naţională. Principiul aplicării acestor garanţii membrilor forţelor armate şi măsura în care ele se vor aplica acestei categorii de persoane sunt, de asemenea, determinate prin legislaţia sau prin reglementarea naţională.
Articolul 6 – Dreptul de negociere colectivă
    În vederea asigurării exercitării efective a dreptului de negociere colectivă, părţile se angajează:
    1. să favorizeze consultarea paritară între lucrători şi patroni;
    2. să promoveze, atunci când este necesar şi util, instituirea procedurilor de negociere voluntară între patroni sau organizaţiile patronale, pe de o parte, şi organizaţiile lucrătorilor, pe de altă parte, în vederea reglementării condiţiilor de angajare prin intermediul convenţiilor colective;
    3. să favorizeze instituirea şi utilizarea procedurilor adecvate de conciliere şi arbitraj voluntar pentru reglementarea conflictelor de muncă;
şi recunosc:
    4. dreptul lucrătorilor şi al patronilor la acţiuni colective, în caz de conflict de interese, inclusiv dreptul la grevă, sub rezerva obligaţiilor care ar putea rezulta din convenţiile colective în vigoare.
Articolul 7 – Dreptul copiilor şi al tinerilor la protecţie
    În vederea asigurării exercitării efective a dreptului copiilor şi al tinerilor la protecţie, părţile se angajează:
    1. să fixeze la 15 ani vârsta minimă de angajare, fiind totuşi admise derogări pentru copiii angajaţi în munci uşoare, determinate, care nu riscă să aducă atingere sănătăţii, moralităţii sau educaţiei acestora;
    2. să fixeze la 18 ani vârsta minimă de angajare pentru anumite ocupaţii determinate, considerate periculoase sau insalubre;
    3. să interzică angajarea copiilor, care sunt încă supuşi instrucţiei obligatorii, în munci care îi privează de beneficiul deplin al acestei instrucţii;
    4. să limiteze durata muncii lucrătorilor sub 18 ani, pentru ca aceasta să corespundă exigenţelor dezvoltării lor şi, mai ales, nevoilor lor de formare profesională;
    5. să recunoască dreptul tinerilor lucrători şi ucenici la o salarizare echitabilă sau la o alocaţie corespunzătoare;
    6. să prevadă ca orele pe care tinerii le consacră formării profesionale pe durata timpului normal de muncă, cu consimţământul patronului, să fie considerate ca fiind incluse în ziua de muncă;
    7. să fixeze la cel puţin 4 săptămâni durata concediilor anuale plătite ale lucrătorilor sub 18 ani;
    8. să interzică angajarea lucrătorilor sub 18 ani în munci de noapte, cu excepţia anumitor locuri de muncă determinate prin legislaţia sau prin reglementarea naţională;
    9. să prevadă ca lucrătorii sub 18 ani, angajaţi în locuri de muncă determinate prin legislaţia sau prin reglementarea naţională, să fie supuşi unui control medical periodic;
    10. să asigure o protecţie specială împotriva riscurilor fizice şi morale la care copiii şi tinerii sunt expuşi şi, în special, împotriva riscurilor care rezultă, într-o manieră directă sau indirectă, din munca lor.
Articolul 8 – Dreptul lucrătoarelor la protecţia
maternităţii

    În vederea asigurării exercitării efective a dreptului lucrătoarelor la protecţia maternităţii, părţile se angajează:
    1. să asigure lucrătoarelor, înainte şi după naştere, un repaus cu o durată totală de cel puţin 14 săptămâni, fie prin concediu plătit, fie prin prestaţii adecvate de securitate socială sau prin prestaţii din fonduri publice;
    2. să considere ilegal ca un patron să anunţe concedierea unei femei în perioada cuprinsă între momentul în care aceasta a notificat starea sa de graviditate şi încheierea concediului său de maternitate sau la o astfel de dată încât termenul de preaviz să expire în cursul acestei perioade;
    3. să asigure mamelor care îşi alăptează copiii pauze suficiente în acest scop;
    4. să reglementeze munca de noapte a femeilor însărcinate, a femeilor care au născut recent sau a celor care îşi alăptează copiii;
    5. să interzică angajarea, în munci subterane în mine şi în orice alte munci cu caracter periculos, insalubru sau penibil, a femeilor însărcinate, a femeilor care au născut recent sau a celor care îşi alăptează copiii şi să ia măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor acestor femei în materie de angajare.
Articolul 9 – Dreptul la orientare profesională
    În vederea asigurării exercitării efective a dreptului la orientare profesională, părţile se angajează să asigure sau să promoveze, în funcţie de necesităţi, un serviciu care va sprijini toate persoanele, inclusiv cele handicapate, să rezolve problemele referitoare la alegerea unei profesii sau la avansarea profesională, ţinând seama de caracteristicile individului şi de legătura dintre acestea şi posibilităţile pieţei muncii; acest sprijin trebuie să fie asigurat gratuit atât tinerilor, inclusiv copiilor de vârstă şcolară, cât şi adulţilor.
Articolul 10 – Dreptul la formare profesională
    În vederea exercitării efective a dreptului la formare profesională, părţile se angajează:
    1. să asigure sau să favorizeze, în funcţie de necesităţi, formarea tehnică şi profesională a tuturor persoanelor, inclusiv a celor handicapate, în consultare cu organizaţiile profesionale ale lucrătorilor şi patronilor, şi să acorde mijloacele care să permită accesul la învăţământul tehnic superior şi la învăţământul universitar numai în conformitate cu criteriul aptitudinii individuale;
    2. să asigure sau să favorizeze un sistem de ucenicie şi alte sisteme de formare a tinerilor la locurile de muncă;
    3. să asigure sau să favorizeze, în funcţie de necesităţi:
    a) măsuri corespunzătoare şi uşor accesibile, în vederea formării lucrătorilor adulţi;
    b) măsuri speciale în vederea recalificării profesionale a lucrătorilor adulţi, necesare ca urmare a evoluţiei tehnice sau a unei noi orientări a pieţei muncii;
    4. să asigure sau să favorizeze, în funcţie de necesităţi, măsuri speciale de recalificare şi de reintegrare a şomerilor de lungă durată;
    5. să încurajeze deplina utilizare a mijloacelor prevăzute prin măsuri corespunzătoare, cum ar fi:
    a) reducerea sau desfiinţarea tuturor taxelor şi cheltuielilor;
    b) acordarea unei asistenţe financiare în cazurile adecvate;
    c) includerea în programul normal de lucru a timpului consacrat cursurilor suplimentare de formare, urmate de un lucrător pe durata angajării, la cererea patronului său;
    d) garantarea, printr-un control corespunzător, în consultare cu organizaţiile profesionale ale lucrătorilor şi patronilor, a eficienţei sistemului de ucenicie şi a oricărui alt sistem de formare pentru tinerii lucrători şi, la modul general, a unei protecţii adecvate a tinerilor lucrători.
Articolul 11 – Dreptul la protecţia sănătăţii
    În vederea exercitării efective a dreptului la protecţia sănătăţii, părţile se angajează să ia fie, direct, fie în cooperare cu organizaţiile publice şi private măsuri corespunzătoare, care vizează, în special:
    1. să elimine, în măsura în care este posibil, cauzele unei sănătăţi deficitare;
    2. să prevadă servicii de consultare şi de educare în ceea ce priveşte ameliorarea sănătăţii şi dezvoltarea simţului responsabilităţii individuale în materie de sănătate;
    3. să prevină, în măsura în care este posibil, bolile epidemice, endemice şi alte boli, precum şi accidentele.
Articolul 12 – Dreptul la securitate socială
    În vederea exercitării efective a dreptului la securitate socială, părţile se angajează:
    1. să stabilească sau să menţină un regim de securitate socială;
    2. să menţină regimul de securitate socială la un nivel satisfăcător cel puţin egal cu cel necesar pentru ratificarea Codului european de securitate socială;
    3. să depună eforturi pentru a aduce treptat regimul de securitate socială la un nivel mai ridicat;
    4. să ia măsuri, prin încheierea de acorduri bilaterale sau multilaterale corespunzătoare sau prin alte mijloace şi sub rezerva condiţiilor stipulate în aceste acorduri, pentru a asigura:
    a) egalitatea de tratament între cetăţenii fiecărei părţi şi cetăţenii celorlalte părţi, în ceea ce priveşte drepturile de securitate socială, inclusiv păstrarea avantajelor acordate de legislaţiile de securitate socială, indiferent de deplasările pe care persoanele protejate le-ar putea efectua între teritoriile părţilor;
    b) acordarea, menţinerea şi restabilirea drepturilor de securitate socială prin mijloace precum totalizarea perioadelor de asigurare sau de angajare, îndeplinite conform legislaţiei fiecăreia dintre părţi.
Articolul 13 – Dreptul la asistenţă socială şi medicală
    În vederea exercitării efective a dreptului la asistenţă socială şi medicală, părţile se angajează:
    1. să vegheze ca orice persoană care nu dispune de resurse suficiente şi care nu este în măsură să şi le procure prin propriile mijloace sau să le primească dintr-o altă sursă, în special prin prestaţii rezultate dintr-un regim de securitate socială, să poată beneficia de o asistenţă corespunzătoare şi, în caz de boală, de îngrijirile impuse de starea sa;
    2. să vegheze ca persoanele care beneficiază de o astfel de asistenţă să nu sufere, din acest motiv, o reducere a drepturilor lor politice sau sociale;
    3. să prevadă ca fiecare să poată obţine, prin servicii competente cu caracter public sau privat, orice sfat şi orice ajutor personal, necesare pentru a preveni, a îndepărta sau a atenua starea de nevoie de ordin personal şi de ordin familial;
    4. să aplice dispoziţiile paragrafelor 1-3 ale prezentului articol, în condiţii de egalitate cu proprii cetăţeni, cetăţenilor celorlalte părţi care se află în mod legal pe teritoriul acestora, în conformitate, cu obligaţiile pe care părţile şi le asumă în virtutea Convenţiei europene de asistenţă socială şi medicală, semnată la Paris la 11 decembrie 1953.
Articolul 14 – Dreptul de a beneficia de servicii sociale
    În vederea exercitării efective a dreptului de a beneficia de servicii sociale, părţile se angajează:
    1. să încurajeze sau să organizeze serviciile care utilizează metode specifice serviciului social şi care contribuie la bunăstarea şi la dezvoltarea indivizilor şi a grupurilor în cadrul comunităţii, precum şi la adaptarea lor la mediul social;
    2. să încurajeze participarea indivizilor şi a organizaţiilor benevole sau a altor organizaţii la crearea sau la menţinerea acestor servicii:
Articolul 15 – Dreptul persoanelor handicapate
la autonomie, la integrare socială şi la participare
în viaţa comunităţii

    În vederea garantării exercitării efective de către persoanele handicapate, indiferent de vârstă, de natura şi de originea handicapului lor, a dreptului la autonomie, la integrare socială şi la participare în viaţa comunităţii, părţile se angajează, în special:
    1. să ia măsurile necesare pentru a furniza persoanelor handicapate o orientare, o educaţie şi o formare profesională în cadrul schemelor generale ori de câte ori este posibil sau, dacă nu este posibil, prin intermediul instituţiei specializate, publice sau private;
    2. să favorizeze accesul la angajare al acestor persoane, prin orice măsură susceptibilă să încurajeze patronii să angajeze şi să menţină în activitate persoane handicapate în mediul obişnuit de muncă şi să adapteze condiţiile de muncă la nevoile acestor persoane sau, atunci când din cauza handicapului acest lucru nu este posibil, prin organizarea sau crearea de locuri de muncă protejate, în funcţie de gradul de invaliditate. Aceste măsuri pot justifica, dacă este cazul, recurgerea la servicii specializate şi de însoţire;
    3. să favorizeze deplina lor integrare şi participare la viaţa socială, în special, prin măsuri, inclusiv ajutoare tehnice, care vizează depăşirea dificultăţilor lor de comunicare şi de mobilitate şi care să le permită accesul la mijloacele de transport, la locuinţă, la activităţi culturale şi la petrecerea timpului liber.
Articolul 16 – Dreptul familiei la protecţie socială,
 juridică şi economică

    În vederea realizării condiţiilor de viaţă indispensabile dezvoltării familiei, celula fundamentală a societăţii, părţile se angajează să promoveze protecţia economică, juridică şi socială a vieţii de familie, în special prin intermediul prestaţiilor sociale şi familiale, al dispoziţiilor fiscale, al încurajării construcţiilor de locuinţe adaptate nevoilor familiale, al ajutoarelor pentru tinerele familii sau prin orice alte măsuri corespunzătoare.
Articolul 17 – Dreptul copiilor şi al adolescenţilor la protecţie
socială, juridică şi economică
    În vederea asigurării exercitării efective a dreptului copiilor şi al adolescenţilor de a creşte într-un mediu favorabil dezvoltării personalităţii lor şi a aptitudinilor lor fizice şi mentale, părţile se angajează să ia fie direct, fie în cooperare cu organizaţiile publice sau private toate măsurile necesare şi corespunzătoare, care:
    1. a) să asigure copiilor şi adolescenţilor, ţinând seama de drepturile şi de obligaţiile părinţilor, îngrijirile, asistenţa, educaţia şi pregătirea de care au nevoie, în special prin crearea sau menţinerea unor instituţii ori servicii adecvate şi suficiente în acest scop;
    b) să protejeze copiii şi adolescenţii împotriva neglijenţei, violenţei sau exploatării;
    c) să asigure o protecţie şi un ajutor special din partea statului pentru copilul sau adolescentul privat temporar ori definitiv de sprijinul familiei;
    2. să asigure copiilor şi adolescenţilor învăţământ primar şi secundar gratuit, precum şi să favorizeze regularitatea frecvenţei şcolare.
Articolul 18 – Dreptul la exercitarea unei activităţi
lucrative pe teritoriul
celorlalte părţi
    În vederea exercitării efective a dreptului la exercitarea unei activităţi lucrative pe teritoriul oricărei alte părţi, părţile se angajează:
    1. să aplice într-un spirit liberal regulamentele existente;
    2. să simplifice formalităţile în vigoare şi să reducă sau să desfiinţeze taxele consulare şi alte taxe plătibile de către lucrătorii străini sau de către patronii lor;
    3. să flexibilizeze, în mod individual sau colectiv, reglementările care guvernează angajarea lucrătorilor străini;
    şi recunosc:
    4. dreptul de ieşire al cetăţenilor lor care doresc să exercite o activitate lucrativă pe teritoriul celorlalte părţi.
Articolul 19 – Dreptul lucrătorilor migranţi şi al familiilor lor
la protecţie şi asistenţă
    În vederea asigurării exercitării efective a dreptului lucrătorilor migranţi şi al familiilor lor la protecţie şi asistenţă pe teritoriul oricărei alte părţi, părţile se angajează:
    1. să menţină sau să se asigure că există servicii gratuite corespunzătoare care să îi sprijine pe aceşti lucrători şi, în special, să le furnizeze informaţii exacte şi să ia toate măsurile utile, pe care le permit legislaţia şi reglementările naţionale, împotriva oricărei propagande înşelătoare privind emigrarea şi imigrarea;
    2. să adopte, în limitele jurisdicţiei lor, măsuri corespunzătoare pentru a facilita plecarea, transportul şi primirea acestor lucrători şi familiilor lor şi pentru a le asigura, în limitele jurisdicţiei lor, în timpul călătoriei, serviciile sanitare şi medicale necesare, precum şi condiţii bune de igienă;
    3. să promoveze colaborarea, după caz, dintre serviciile sociale, publice sau private, din ţările de emigrare şi de imigrare;
    4. să garanteze lucrătorilor care se găsesc în mod legal pe teritoriul lor, în măsura în care aceste chestiuni sunt reglementate de legislaţie sau de alte prevederi ori sunt supuse controlului autorităţilor administrative, un tratament nu mai puţin favorabil decât cel acordat cetăţenilor lor în ceea ce priveşte următoarele aspecte:
    a) salarizarea şi alte condiţii de angajare şi de muncă;
    b) afilierea la organizaţii sindicale şi beneficiul avantajelor oferite de convenţiile colective;
    c) locuinţa;
    5. să asigure lucrătorilor care se găsesc în mod legal pe teritoriul lor un tratament nu mai puţin favorabil decât cel acordat cetăţenilor lor în ceea ce priveşte impozitele, taxele şi contribuţiile aferente muncii, încasate de la lucrători;
    6. să faciliteze, pe cât posibil, reîntregirea familiei lucrătorului migrant, autorizat să se stabilească pe teritoriul său;
    7. să asigure lucrătorilor care se găsesc în mod legal pe teritoriul lor un tratament nu mai puţin favorabil decât cel acordat cetăţenilor lor pentru acţiunile în justiţie referitoare la chestiunile menţionate în prezentul articol;
    8. să garanteze lucrătorilor care locuiesc în mod legal pe teritoriul lor că nu vor putea fi expulzaţi decât dacă ameninţă securitatea statului sau contravin ordinii publice sau bunelor moravuri;
    9. să permită, în cadrul limitelor fixate de legislaţie, transferul tuturor câştigurilor şi al economiilor lucrătorilor migranţi, pe care aceştia doresc să le transfere;
    10. să extindă protecţia şi asistenţa prevăzute de prezentul articol asupra lucrătorilor migranţi care lucrează pe cont propriu, dacă măsurile respective sunt aplicabile acestei categorii;
    11. să favorizeze şi să faciliteze învăţarea limbii naţionale a statului de primire sau, dacă sunt mai multe limbi, a uneia dintre ele, de către lucrătorii migranţi şi membrii familiilor lor;
    12. să favorizeze şi să faciliteze, în măsura în care este posibil, învăţarea limbii materne a lucrătorului migrant de către copiii acestuia.
Articolul 20 – Dreptul la egalitate de şanse şi de
tratament în materie de
angajare şi profesie,
 fără discriminare în funcţie de sex

    În vederea exercitării efective a dreptului la egalitate de şanse şi de tratament în materie de angajare şi de profesie, fără discriminare în funcţie de sex, părţile se angajează să recunoască acest drept şi să ia măsurile adecvate pentru a asigura şi a promova aplicarea sa în următoarele domenii:
    a) accesul la angajare, protecţia împotriva concedierii şi reintegrarea profesională;
    b) orientarea şi formarea profesională, recalificarea şi readaptarea profesională;
    c) condiţiile de angajare şi de muncă, inclusiv salarizarea;
    d) evoluţia carierei, inclusiv promovarea.
Articolul 21 – Dreptul la informare şi la consultare
    În vederea asigurării exercitării efective a dreptului lucrătorilor la informare şi la consultare în cadrul întreprinderii, părţile se angajează să ia sau să promoveze măsuri care să permită lucrătorilor sau reprezentanţilor acestora, în conformitate cu legislaţia şi practica naţionale:
    a) să fie informaţi periodic sau la momentul oportun şi de o manieră clară despre situaţia economică şi financiară a întreprinderii în care sunt încadraţi, fiind înţeles că divulgarea anumitor informaţii care pot prejudicia întreprinderea va putea fi refuzată sau că se va putea solicita ca acestea să fie confidenţiale; şi
    b) să fie consultaţi în timp util asupra deciziilor propuse care sunt susceptibile să afecteze substanţial interesele lucrătorilor şi, în special, asupra celor care ar putea avea consecinţe importante în privinţa angajării în întreprindere.
Articolul 22 – Dreptul de a lua parte la determinarea
 şi ameliorarea
condiţiilor de muncă şi a mediului de muncă
    În vederea asigurării exercitării efective a dreptului lucrătorilor de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de muncă în întreprindere, părţile se angajează să ia sau să promoveze măsuri care să permită lucrătorilor sau reprezentanţilor acestora, în conformitate cu legislaţia şi practica naţionale, să contribuie:
    a) la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă, de organizare a muncii şi a mediului de muncă;
    b) la protecţia sănătăţii şi a securităţii în cadrul întreprinderii;
    c) la organizarea serviciilor şi facilităţilor sociale şi socioculturale ale întreprinderii;
    d) la controlul respectării reglementărilor în acest domeniu.
Articolul 23 – Dreptul persoanelor vârstnice
la protecţie socială

    În vederea exercitării efective a dreptului persoanelor vârstnice la protecţie socială, părţile se angajează să ia sau să promoveze fie direct, fie în cooperare cu organizaţiile publice sau private măsuri adecvate, destinate, în special:
    – să permită persoanelor vârstnice să rămână membri deplini ai societăţii cât mai mult timp posibil, prin intermediul:
    a) unor resurse suficiente care să le permită să ducă o existenţă decentă şi să participe activ la viaţa publică, socială şi culturală;
    b) difuzării informaţiilor privind serviciile şi facilităţile disponibile pentru persoanele vârstnice şi posibilităţile lor de a recurge la acestea;
    – să permită persoanelor vârstnice să aleagă liber propriul stil de viaţă şi să ducă o existenţă independentă în mediul lor obişnuit atâta timp cât doresc şi cât acest lucru este posibil, prin:
    a) punerea la dispoziţie a unor locuinţe corespunzătoare nevoilor acestora şi stării lor de sănătate sau sprijin adecvat în vederea amenajării locuinţei;
    b) îngrijirea sănătăţii şi servicii pe care starea acestora le impune;
    – să garanteze persoanelor vârstnice care trăiesc în instituţii o asistenţă corespunzătoare în privinţa vieţii private şi participarea la determinarea condiţiilor de viaţă în instituţie.
Articolul 24 – Dreptul la protecţie în caz de concediere
    În vederea asigurării exercitării efective a dreptului la protecţie în caz de concediere, părţile se angajează să recunoască:
    a) dreptul lucrătorilor de a nu fi concediaţi fără un motiv întemeiat, legat de aptitudinea sau de conduita acestora ori de cerinţele de funcţionare a întreprinderii, a instituţiei sau a serviciului;
    b) dreptul lucrătorilor concediaţi fără motiv întemeiat la o indemnizaţie adecvată sau la o altă reparaţie corespunzătoare.
    În acest scop, părţile se angajează să asigure ca un lucrător care consideră că a făcut obiectul unei măsuri de concediere fără un motiv întemeiat să aibă drept de apel împotriva acestei măsuri în faţa unui organ imparţial.
Articolul 25 – Dreptul lucrătorilor la protecţia propriilor
 creanţe în caz de
insolvabilitate a patronului acestora
    În vederea asigurării exercitării efective a dreptului lucrătorilor la protecţia propriilor creanţe în caz de insolvabilitate a patronului lor, părţile se angajează să prevadă garantarea creanţelor lucrătorilor, care rezultă din contracte de muncă sau din raporturi de muncă, de către o instituţie de garanţie sau prin orice altă formă efectivă de protecţie.
Articolul 26 – Dreptul la demnitate în muncă
    În vederea asigurării exercitării efective a dreptului tuturor lucrătorilor la protecţia demnităţii lor în muncă, părţile se angajează, în consultare cu organizaţiile patronilor şi lucrătorilor:
    1. să promoveze sensibilizarea, informarea şi prevenirea în materie de hărţuire sexuală la locul de muncă sau în legătură cu munca şi să ia orice măsură adecvată pentru protejarea lucrătorilor împotriva unor astfel de comportamente;
    2. să promoveze sensibilizarea, informarea şi prevenirea în materie de acte condamnabile sau explicit ostile şi ofensatoare, dirijate în mod repetat împotriva oricărui salariat la locul de muncă sau în legătură cu munca, şi să ia orice măsură adecvată pentru protejarea lucrătorilor împotriva unor astfel de comportamente.
Articolul 27 – Dreptul lucrătorilor cu responsabilităţi familiale
la egalitate de şanse şi de tratament
    În vederea asigurării exercitării efective a dreptului la egalitate de şanse şi de tratament între lucrătorii celor două sexe cu responsabilităţi familiale şi între aceşti lucrători şi ceilalţi lucrători, părţile se angajează:
    1. să ia măsuri adecvate:
    a) pentru a permite lucrătorilor cu responsabilităţi familiale să între şi să rămână în viaţa activă sau să revină la aceasta după o absenţă datorată acestor responsabilităţi, inclusiv măsuri în domeniul orientării şi formării profesionale;
    b) pentru a ţine seama de nevoile acestora în ceea ce priveşte condiţiile de angajare şi de securitate socială;
    c) pentru dezvoltarea sau promovarea serviciilor publice ori private, în special a serviciilor preşcolare de zi şi a altor modalităţi de îngrijire;
    2. să prevadă posibilitatea pentru fiecare părinte, în cursul unei perioade după concediul de maternitate, de a obţine un concediu parental pentru îngrijirea copilului, ale cărui durată şi condiţii vor fi fixate prin legislaţia naţională, convenţiile colective sau practica naţională;
    3. să asigure ca responsabilităţile familiale să nu poată constitui, ca atare, un motiv întemeiat de concediere.
Articolul 28 – Dreptul reprezentanţilor lucrătorilor
 la protecţie în întreprindere
şi facilităţile acordate acestora
    În scopul asigurării exercitării efective a dreptului reprezentanţilor lucrătorilor de a-şi îndeplini funcţiile de reprezentanţi, părţile se angajează să asigure ca, în întreprindere:
    a) aceştia să beneficieze de o protecţie efectivă împotriva actelor care ar putea să le aducă un prejudiciu, inclusiv împotriva concedierii, şi care ar fi motivate de calitatea sau de activităţile acestora ca reprezentanţi ai lucrătorilor din întreprindere;
    b) aceştia să beneficieze de facilităţi adecvate care să le permită să îşi îndeplinească rapid şi eficient propriile atribuţii, ţinând seama de sistemul de relaţii profesionale care prevalează în ţară, precum şi de necesităţile, de importanţa şi de posibilităţile întreprinderii respective.
Articolul 29 – Dreptul la informare şi la consultare în procedurile
de concediere colectivă
    În scopul asigurării exercitării efective a dreptului reprezentanţilor lucrătorilor de a fi informaţi şi consultaţi în cazul concedierilor colective, părţile se angajează să asigure ca patronii să informeze şi să consulte reprezentanţii lucrătorilor în timp util, înaintea acestor concedieri colective, asupra posibilităţilor de a evita concedierile colective sau de a limita numărul şi de a atenua consecinţele acestora, recurgând, de exemplu, la măsuri sociale însoţitoare care vizează, în special, ajutorul pentru redistribuirea sau recalificarea lucrătorilor respectivi.
Articolul 30 – Dreptul la protecţie împotriva
sărăciei şi excluderii sociale

    În scopul asigurării exercitării efective a dreptului la protecţie împotriva sărăciei şi excluderii sociale, părţile se angajează:
    a) să ia măsuri în cadrul unei abordări globale şi coordonate pentru promovarea accesului efectiv în special la angajare, locuinţă, formare, învăţământ, cultură, asistenţă socială şi medicală al persoanelor care se găsesc sau care riscă să se găsească într-o situaţie de excludere socială sau de sărăcie şi al familiei acestora;
    b) dacă este necesar, să reexamineze aceste măsuri în vederea adaptării lor.
Articolul 31 – Dreptul la locuinţă
    În vederea asigurării exercitării efective a dreptului la locuinţă, părţile se angajează să ia măsuri destinate:
    1. să favorizeze accesul la locuinţă la un nivel adecvat;
    2. să prevină şi să atenueze lipsa locuinţelor, în vederea eliminării progresive a acestei situaţii;
    3. să facă accesibil costul locuinţei pentru persoanele care nu dispun de resurse suficiente.
Partea a III-a
Articolul A - Angajamente
    1. Sub rezerva dispoziţiilor art. B de mai jos, fiecare parte contractantă se angajează:
    a) să considere partea I din prezenta cartă ca o declaraţie determinând obiectivele a căror realizare o va urmări prin toate mijloacele utile, conform paragrafului introductiv din partea respectivă;
    b) să se considere legată de cel puţin 6 din următoarele 9 articole ale părţii a II-a a cartei: art. 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 şi 20;
    c) să se considere legată de un număr suplimentar de articole sau de paragrafe numerotate ale părţii a II-a a cartei, pe care le va alege astfel încât numărul total de articole şi de paragrafe numerotate care o leagă să nu fie mai mic de 16 articole sau de 63 de paragrafe numerotate.
    2. Articolele sau paragrafele alese conform prevederilor lit. b) şi c) ale paragrafului 1 din prezentul articol vor fi notificate secretarului general al Consiliului Europei în momentul depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare sau de aprobare.
    3. Fiecare parte contractantă va putea, în orice moment ulterior, să declare, prin notificare adresată secretarului general, că se consideră legată de orice alt articol sau paragraf numerotat care figurează în partea a II-a a cartei şi pe care nu îl acceptase încă în conformitate cu paragraful 1 din prezentul articol. Aceste angajamente ulterioare vor fi considerate parte integrantă a ratificării, acceptării sau aprobării şi vor produce aceleaşi efecte începând din prima zi a lunii următoare expirării unei perioade de o lună după data notificării.
    4. Fiecare parte contractantă va dispune de un sistem de inspecţie a muncii adecvat condiţiilor sale naţionale.
Articolul B – Relaţia cu Carta socială europeană şi
cu Protocolul adiţional din 1988
    1. Nici o parte contractantă la Carta socială europeană sau la Protocolul adiţional din 5 mai 1988 nu poate ratifica, accepta sau aproba prezenta cartă fără a se considera: legată cel puţin de prevederile corespunzătoare ale Cartei sociale europene şi, dacă este cazul, ale Protocolului adiţional de care era legată.
    2. Acceptarea obligaţiilor oricărei prevederi prin prezenta cartă va avea ca efect faptul că, de la data intrării în vigoare a acelor obligaţii pentru partea contractantă respectivă, prevederile corespunzătoare din Carta socială europeană şi, dacă este cazul, din Protocolul adiţional din 1988 nu se vor mai aplica părţii respective în cazul în care acea parte era legată de primul dintre cele două instrumente citate anterior sau de ambele instrumente.
Partea a IV-a
Articolul C – Controlul aplicării angajamentelor
 conţinute în prezenta cartă

    Aplicarea angajamentelor juridice conţinute în prezenta cartă va fi supusă aceluiaşi control ca şi în cazul Cartei sociale europene.
Articolul D – Reclamaţii colective
    1. Dispoziţiile Protocolului adiţional la Carta socială europeană, prevăzând un sistem de reclamaţii colective, se vor aplica angajamentelor înscrise în prezenta cartă pentru statele care au ratificat protocolul menţionat.
    2. Orice stat care nu este legat de Protocolul adiţional la Carta socială europeană prevăzând un sistem de reclamaţii colective va putea, în momentul depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare sau de aprobare a prezentei carte sau în orice alt moment ulterior, să declare, prin notificare adresată secretarului general al Consiliului Europei, că acceptă controlul obligaţiilor înscrise în prezenta cartă conform procedurii prevăzute în protocolul menţionat.
Partea a V-a
Articolul E – Nediscriminarea
    Respectarea drepturilor recunoscute în prezenta cartă trebuie asigurată fără deosebire de rasă, sex, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine naţională sau socială, sănătate, apartenenţă la o minoritate naţională, naştere sau orice altă situaţie.
Articolul F – Derogări în caz de război sau de pericol public
    1. În caz de război sau în cazul altui pericol public care ameninţă viaţa naţiunii, orice parte contractantă poate lua măsuri care derogă de la obligaţiile prevăzute în prezenta cartă, în stricta măsură în care situaţia o reclamă şi cu condiţia ca aceste măsuri să nu fie în contradicţie cu celelalte obligaţii decurgând din dreptul internaţional.
    2. Orice parte contractantă care şi-a exercitat acest drept de derogare îl va informa, într-un interval de timp rezonabil, pe secretarul general al Consiliului Europei despre toate măsurile luate şi despre motivele care le-au inspirat. De asemenea, aceasta trebuie să îl informeze pe secretarul general despre data la care aceste măsuri au încetat să fie în vigoare şi la care dispoziţiile cartei pe care le-a acceptat sunt din nou aplicabile în întregime.
Articolul G – Restricţii
    1. Drepturile şi principiile enunţate în partea I, atunci când vor fi efectiv aplicate, şi exercitarea efectivă a acestor drepturi şi principii, aşa cum este prevăzut în partea a II-a, nu vor putea face obiectul unor restricţii sau limitări nespecificate în părţile I şi a II-a, cu excepţia celor prescrise prin lege şi care sunt necesare într-o societate democratică pentru a garanta respectarea drepturilor şi libertăţilor altora sau pentru a proteja ordinea publică, securitatea naţională, sănătatea publică sau bunele moravuri.
    2. Restricţiile permise în virtutea prezentei carte şi obligaţiile recunoscute în aceasta nu pot fi aplicate decât în scopul pentru care au fost prevăzute.
Articolul H – Relaţii între cartă şi dreptul
intern sau acordurile internaţionale

    Prevederile prezentei carte nu vor aduce atingere dispoziţiilor dreptului intern şi ale tratatelor, convenţiilor sau acordurilor bilaterale ori multilaterale care sunt sau vor intra în vigoare şi care acordă un tratament mai favorabil persoanelor protejate.
Articolul I – Punerea în aplicare a angajamentelor asumate
    1. Fără a aduce atingere mijloacelor de punere în aplicare prevăzute în aceste articole, dispoziţiile relevante ale art. 1-31 ale părţii a II-a din prezenta cartă vor fi puse în aplicare prin:
    a) legislaţie sau reglementare;
    b) convenţii încheiate între patroni sau organizaţii patronale şi organizaţii ale lucrătorilor;
    c) o combinaţie a acestor două metode;
    d) alte mijloace corespunzătoare.
    2. Angajamentele decurgând din paragrafele 1, 2, 3, 4, 5 şi 7 ale art. 2, din paragrafele 4, 6 şi 7 ale art. 7, din paragrafele 1, 2, 3 şi 5 ale art. 10 şi ale art. 21 şi 22 ale părţii a II-a din prezenta cartă vor fi considerate ca fiind respectate de îndată ce aceste dispoziţii vor fi aplicate, conform paragrafului 1 al prezentului articol, marii majorităţi a lucrătorilor respectivi.
Articolul J – Amendamente
    1. Orice amendament la părţile I şi a II-a din prezenta cartă, destinat să extindă drepturile garantate prin cartă, şi orice amendament la părţile III-VI, propus de o parte contractantă sau de Comitetul guvernamental, este comunicat secretarului general al Consiliului Europei şi transmis de secretarul general părţilor contractante la prezenta cartă.
    2. Orice amendament propus conform prevederilor paragrafului precedent este examinat de Comitetul guvernamental, care înaintează textul adoptat Comitetului de Miniştri, după consultarea Adunării Parlamentare. După aprobarea sa de către Comitetul de Miniştri, acest text este comunicat părţilor contractante în vederea acceptării sale:
    3. Orice amendament la partea I sau la partea a II-a din prezenta cartă va intra în vigoare, pentru părţile contractante care l-au acceptat, în prima, zi a lunii următoare expirării unei perioade de o lună de la data la care trei părţi contractante îl vor fi informat pe secretarul general că l-au acceptat.
    Pentru orice parte contractantă care îl va accepta ulterior, amendamentul va intra în vigoare în prima zi a lunii următoare expirării unei-perioade de o lună de la data la care partea respectivă îl va fi informat pe secretarul general despre acceptarea sa.
    4. Orice amendament la părţile III-VI ale prezentei carte va intra în vigoare în prima zi a lunii următoare expirării unei perioade de o lună de la data la care toate părţile contractante îl vor fi informat pe secretarul general că l-au acceptat.
Partea a VI-a
Articolul K – Semnarea, ratificarea şi intrarea în vigoare
    1. Prezenta cartă este deschisă semnării statelor membre ale Consiliului Europei. Ea va fi supusă ratificării, acceptării sau aprobării. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei.
    2. Prezenta cartă va intra în vigoare în prima zi a lunii următoare expirării unei perioade de o lună de la data la care trei state ale Consiliului Europei îşi vor fi exprimat consimţământul de a fi legate de prezenta cartă, conform prevederilor paragrafului precedent.
    3. Pentru orice stat membru care îşi va exprima ulterior consimţământul de a fi legat de prezenta cartă, aceasta va intra în vigoare în prima zi a lunii următoare expirării unei perioade de o lună de la data depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare sau de aprobare.
Articolul L – Aplicare teritorială
    1. Prezenta cartă se aplică pe teritoriul metropolitan al fiecărei părţi contractante. Orice semnatar poate, în momentul semnării sau în momentul depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare sau de aprobare, să precizeze, prin declaraţie adresată secretarului general al Consiliului Europei, teritoriul care este considerat în acest scop drept teritoriul său metropolitan.
    2. Orice semnatar poate, în momentul semnării sau în momentul depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare ori de aprobare sau în orice alt moment ulterior, să declare, prin notificare adresată secretarului general al Consiliului Europei, că prezenta cartă se va aplica, în întregime sau în parte, acelui sau acelor teritorii metropolitane specificate în respectiva declaraţie şi cărora le asigură relaţiile internaţionale sau pentru care îşi asumă responsabilitatea internaţională. Acesta va specifica în această declaraţie articolele sau paragrafele din partea a II-a a cartei pe care le acceptă ca obligatorii în privinţa fiecărui teritoriu desemnat în declaraţie.
    3. Carta se va aplica pe teritoriul sau pe teritoriile desemnate în declaraţia menţionată în paragraful precedent, începând din prima zi a lunii următoare expirării unei perioade de o lună de la data primirii notificării acestei declaraţii de către secretarul general.
    4. Orice parte contractantă va putea, în orice moment ulterior, să declare, prin notificare adresată secretarului general al Consiliului Europei, că, în ceea ce priveşte unul sau mai multe teritorii la care carta se aplică în virtutea paragrafului 2 din prezentul articol, acceptă ca obligatoriu orice articol sau paragraf numerotat pe care nu îl acceptase încă în privinţa acestui teritoriu sau acestor teritorii. Aceste angajamente ulterioare vor fi considerate parte integrantă a declaraţiei originale în ceea ce priveşte teritoriul respectiv şi vor produce aceleaşi efecte începând din prima zi a lunii următoare expirării unei perioade de o lună de la data primirii notificării de către secretarul general.
Articolul M – Denunţarea
    1. Nici o parte contractantă nu poate denunţa prezenta cartă înainte de expirarea unei perioade de 5 ani de la data la care carta a intrat în vigoare în ceea ce o priveşte sau înainte de expirarea oricărei alte perioade ulterioare de 2 ani şi, în toate cazurile, un preaviz de 6 luni va fi notificat secretarului general al Consiliului Europei, care va informa în această privinţă celelalte părţi contractante.
    2. Orice parte contractantă poate, conform dispoziţiilor enunţate în paragraful precedent, să denunţe orice articol sau paragraf al părţii a II-a din cartă pe care l-a acceptat, sub rezerva ca numărul articolelor sau paragrafelor prin care se leagă această parte contractantă să nu fie niciodată mai mic de 16 în primul caz şi de 63 în cel de-al doilea caz şi ca acest număr de articole sau de paragrafe să continue să cuprindă articolele selectate de această parte contractantă dintre cele la care se face o referire specială în art. A paragraful 1 lit. b).
    3. Orice parte contractantă poate denunţa prezenta cartă sau orice articol ori paragraf al părţii a II-a din cartă în condiţiile prevăzute în paragraful 1 al prezentului articol, în privinţa oricărui teritoriu la care prezenta cartă se aplică în virtutea unei declaraţii formulate în conformitate cu paragraful 2 al art. L.
Articolul N – Anexă
    Anexa la prezenta cartă face parte integrantă din aceasta.
Articolul O – Notificări
    Secretarul general al Consiliului Europei va notifica statelor membre ale Consiliului Europei şi directorului general al Biroului Internaţional al Muncii:
    a) orice semnare;
    b) depunerea oricărui instrument de ratificare, de acceptare sau de aprobare;
    c) orice dată de intrare în vigoare a prezentei carte, în conformitate cu art. K;
    d) orice declaraţie făcută în aplicarea art. A paragrafele 2 şi 3, art. D paragrafele 1 şi 2, art. F paragraful 2 şi art. L paragrafele 1, 2, 3 şi 4;
    e) orice amendament în conformitate cu art. J;
    f) orice denunţare în conformitate cu art. M;
    g) orice alt act, notificare sau comunicare în legătură cu prezenta cartă.
    În considerarea celor de mai sus, subsemnaţii, având depline puteri în acest scop, am semnat prezenta cartă revizuită.
    Încheiată la Strasbourg la 3 mai 1996, în limbile franceză şi engleză, ambele texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar care va fi depus în arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va transmite copii certificate conforme fiecărui stat membru al Consiliului Europei şi directorului general al Biroului Internaţional al Muncii.

ANEXĂ
la Carta socială europeană revizuită

Câmpul de aplicare a Cartei sociale europene
 revizuite în privinţa persoanelor protejate

    1. Sub rezerva prevederilor art. 12 paragraful 4 şi ale art. 13 paragraful 4, persoanele vizate la art. 1-17 şi 20-31 nu includ străinii decât în măsura în care sunt cetăţeni ai altor părţi, care îşi au reşedinţa legală sau care lucrează în mod regulat pe teritoriul părţii respective, fiind înţeles că articolele menţionate vor fi interpretate în lumina dispoziţiilor art. 18 şi 19.
    Prezenta interpretare nu exclude acordarea unor drepturi similare şi altor persoane de către una dintre părţi.
    2. Fiecare parte va acorda refugiaţilor care corespund definiţiei Convenţiei de la Geneva din 28 iulie 1951 privind statutul refugiaţilor şi Protocolului din 31 ianuarie 1967, care locuiesc legal pe teritoriul său, un tratament cât mai favorabil posibil şi, în orice caz, nu mai puţin favorabil decât cel la care aceasta s-a angajat în virtutea convenţiei menţionate, precum şi a celorlalte instrumente internaţionale existente, în privinţa acestor refugiaţi.
    3. Fiecare parte va acorda apatrizilor care corespund definiţiei Convenţiei de la New York din 28 septembrie 1954 privind statutul apatrizilor, care locuiesc legal pe teritoriul său, un tratament cât mai favorabil posibil şi, în orice caz, nu mai puţin favorabil decât cel la care aceasta s-a angajat în virtutea instrumentului menţionat, precum şi a celorlalte instrumente internaţionale existente, în privinţa acestor apatrizi.
    Partea I, paragraful 18, şi Partea a II-a, Articolul 18, paragraful 1
    Se înţelege că aceste prevederi nu privesc intrarea pe teritoriul părţilor şi nu aduc atingere prevederilor Convenţiei europene privind stabilirea resortisanţilor străini, semnată la Paris la 13 decembrie 1955.
Partea a II-a
Articolul 1, paragraful 2
    Această prevedere nu trebuie să fie interpretată ca interzicând sau ca autorizând clauzele sau practicile de securitate sindicală.
Articolul 2, paragraful 6
    Părţile vor putea dispune ca această prevedere să nu se aplice:
    a) lucrătorilor care au un contract sau un raport de muncă a cărui durată totală nu depăşeşte o lună şi/sau a cărui durată săptămânală de lucru nu depăşeşte 8 ore;
    b) atunci când contractul sau raportul de muncă are un caracter ocazional şi/sau specific, cu condiţia, în acest caz, ca motive obiective să justifice neaplicarea.
Articolul 3, paragraful 4
    În scopul aplicării acestei prevederi, atribuţiile, organizarea şi condiţiile de funcţionare ale acestor servicii trebuie să fie determinate prin legislaţie sau prin reglementări internaţionale, prin convenţii colective sau prin orice alt mijloc adecvat condiţiilor naţionale.
Articolul 4, paragraful 4
    Această prevedere va fi interpretată astfel încât să nu interzică o concediere imediată în caz de abatere gravă.
Articolul 4, paragraful 5
    Se înţelege că o parte îşi poate lua angajamentul cerut în acest paragraf, dacă reţinerile din salarii sunt interzise pentru marea majoritate a lucrătorilor fie prin lege, fie prin convenţii colective sau sentinţe de arbitraj, singurele excepţii fiind constituite de persoanele care nu sunt acoperite de aceste instrumente.
Articolul 6, paragraful 4
    Se înţelege că fiecare parte poate, în ceea ce o priveşte, să reglementeze prin lege exercitarea dreptului la grevă, cu condiţia ca orice altă restricţie eventuală a acestui drept să poată fi justificată în conformitate cu prevederile art. G.
Articolul 7, paragraful 2
    Prezenta prevedere nu împiedică părţile să prevadă în lege posibilitatea ca tinerii care nu au împlinit vârsta minimă prevăzută să realizeze munci strict necesare pregătirii profesionale proprii atunci când munca se realizează sub controlul personalului competent autorizat şi cu condiţia ca securitatea şi protecţia sănătăţii tinerilor în muncă să fie garantate.
Articolul 7, paragraful 8
    Se înţelege că o parte va îndeplini angajamentul cerut în acest paragraf, dacă se conformează spiritului acestui angajament, prevăzând prin legislaţia proprie ca marea majoritate a persoanelor în vârstă de până la 18 ani să nu fie angajată în munci de noapte.
Articolul 8, paragraful 2
    Această dispoziţie nu va fi interpretată ca şi cum ar consacra o interdicţie cu caracter absolut. Pot interveni excepţii, de exemplu, în cazurile următoare:
    a) dacă lucrătoarea a comis o greşeală ce justifică încetarea raportului de muncă;
    b) dacă întreprinderea respectivă îşi încetează activitatea;
    c) dacă termenul prevăzut de contractul de muncă a încetat.
Articolul 12, paragraful 4
    Expresia şi sub rezerva condiţiilor stipulate în aceste acorduri, care figurează în introducerea acestui paragraf, este considerată ca având semnificaţia că, referitor la prestaţiile care există independent de sistemul contributiv, o parte poate cere realizarea unei perioade de şedere determinate înainte de acordarea acestor prestaţii cetăţenilor altor părţi.
Articolul 13, paragraful 4
    Guvernele care nu sunt părţi la Convenţia europeană de asistenţă socială şi medicală pot să ratifice carta în ceea ce priveşte acest paragraf, sub rezerva acordării cetăţenilor altor părţi a unui tratament conform prevederilor convenţiei menţionate.
Articolul 16
    Se înţelege că protecţia acordată de această prevedere acoperă familiile monoparentale.
Articolul 17
    Se înţelege că această prevedere acoperă toate persoanele în vârstă de până la 18 ani, cu excepţia situaţiei în care majoratul este atins mai devreme, în virtutea legislaţiei aplicabile, fără prejudicierea altor dispoziţii specifice prevăzute de cartă, şi anume la art. 7.
    Aceasta nu presupune obligaţia de a asigura învăţământul obligatoriu până la vârsta menţionată mai sus.
Articolul 19, paragraful 6
    În scopul aplicării prezentei dispoziţii, prin familie a lucrătorului migrant se înţelege cel puţin soţul/soţia lucrătorului şi copiii săi necăsătoriţi, atâta timp cât ei sunt consideraţi minori de legislaţia pertinentă a statului primitor şi sunt întreţinuţi de către lucrător.
Articolul 20
    1. Se înţelege că materiile ce aparţin domeniului securităţii sociale, precum şi prevederile referitoare la prestaţiile de şomaj, la prestaţiile pentru persoanele vârstnice şi la prestaţiile de urmaş pot fi excluse din câmpul de aplicare a acestui articol.
    2. Nu vor fi considerate discriminări, în sensul prezentului articol, prevederile referitoare la protecţia femeii, mai ales în ceea ce priveşte sarcina, naşterea şi perioada postnatală.
    3. Prezentul articol nu împiedică adoptarea de măsuri specifice vizând remedierea inegalităţilor de fapt.
    4. Pot fi excluse din câmpul de aplicare a prezentului articol sau a unora dintre dispoziţiile sale activităţile profesionale care, în funcţie de natura lor sau de condiţiile de exercitare, nu pot fi încredinţate decât persoanelor de un anumit sex. Această dispoziţie nu va fi interpretată ca obligând părţile să decidă, pe cale legislativă sau reglementară, lista cuprinzând activităţile profesionale care, în funcţie de natura lor, pot fi rezervate lucrătorilor de un anumit sex.
Articolele 21 şi 22
    1. În scopul aplicării acestor articole, expresia reprezentanţi ai lucrătorilor desemnează persoanele recunoscute ca atare de legislaţia şi practica naţionale.
    2. Expresia legislaţia şi practica naţionale vizează, după caz, în afară de legi şi alte acte normative, convenţiile colective, alte acorduri între patron şi reprezentanţii lucrătorilor, uzanţele şi hotărârile judecătoreşti pertinente.
    3. În scopul aplicării acestor articole, termenul întreprindere este interpretat ca vizând un ansamblu de elemente materiale şi nemateriale, având sau nu personalitate juridică, destinat producţiei de bunuri sau prestării de servicii, în scop economic, şi dispunând de putere de decizie în privinţa comportamentului său pe piaţă.
    4. Se înţelege că pot fi excluse de la aplicarea acestor articole comunităţile religioase şi instituţiile lor, chiar atunci când aceste instituţii sunt întreprinderi, în sensul paragrafului 3. Instituţiile care desfăşoară activităţi inspirate de anumite idealuri sau care se ghidează după anumite concepte morale, idealuri şi concepte protejate de legislaţia naţională pot fi excluse de la aplicarea acestor articole, în măsura în care acest lucru este necesar pentru protejarea orientării întreprinderii.
    5. Se înţelege că, atunci când într-un stat drepturile enunţate în prezentele articole sunt exercitate în cadrul diverselor filiale ale întreprinderii, partea respectivă trebuie să fie considerată ca îndeplinind obligaţiile ce decurg din aceste prevederi.
    6. Părţile vor putea exclude din câmpul de aplicare a prezentelor articole întreprinderile ale căror efective nu ating un prag stipulat de legislaţia şi practica naţionale.
Articolul 22
    1. Această prevedere nu afectează atribuţiile şi obligaţiile statelor în materie de adoptare a reglementărilor referitoare la igiena şi securitatea la locul de muncă sau competenţele şi responsabilităţile organelor însărcinate cu supravegherea respectării aplicării acestora.
    2. Expresia servicii şi facilităţi sociale şi socioculturale vizează serviciile şi facilităţile de natură socială şi/sau culturală pe care le oferă anumite întreprinderi lucrătorilor, cum ar fi: asistenţa socială, terenurile de sport, sălile pentru hrănirea sugarilor, bibliotecile, taberele de vacanţă etc.
Articolul 23, paragraful 1
    În scopul aplicării acestui paragraf, expresia cât mai mult timp posibil se referă la capacităţile fizice, psihologice şi intelectuale ale persoanei în vârstă.
Articolul 24
    1. Se înţelege că în scopul aplicării acestui articol termenul concediere semnifică încetarea raportului de muncă la iniţiativa patronului.
    2. Se înţelege că acest articol acoperă toţi lucrătorii, dar că o parte poate sustrage, în întregime sau parţial, de sub protecţia sa următoarele categorii de salariaţi:
    a) lucrătorii angajaţi în baza unui contract de muncă încheiat pe o perioadă determinată sau care prevede o muncă determinată;
    b) lucrătorii care efectuează o perioadă de probă sau care nu realizează perioada de vechime cerută, cu condiţia ca durata acesteia să fie stabilită dinainte şi ca ea să fie rezonabilă;
    c) lucrătorii angajaţi cu titlu ocazional pe o perioadă scurtă.
    3. În scopul aplicării acestui articol, următoarele situaţii nu constituie motive întemeiate de concediere:
    a) afilierea sindicală sau participarea la activităţi sindicale în afara orelor de program sau, cu consimţământul patronului, în timpul orelor de program;
    b) faptul de a solicita, de a exercita sau de a avea mandat de reprezentant al lucrătorilor;
    c) faptul de a fi depus o plângere sau de a fi participat la proceduri angajate împotriva unui patron pe motivul unor pretinse încălcări ale legislaţiei sau de a fi prezentat un recurs în faţa autorităţilor administrative competente;
    d) rasa, culoarea, sexul, starea civilă, responsabilităţile familiale, sarcina, religia, opinia politică, originea naţională sau socială;
    e) concediul de maternitate sau concediul parental;
    f) absenţa temporară de la muncă pe motiv de boală sau accident.
    4. Se înţelege că indemnizaţia sau orice altă reparaţie adecvată în caz de concediere fără motiv întemeiat trebuie să fie determinată de legislaţia sau de reglementarea naţională, prin convenţii colective sau prin orice altă modalitate adecvată condiţiilor naţionale.
Articolul 25
    1. Se înţelege că autoritatea competentă poate, în mod excepţional şi după consultarea organizaţiilor patronilor şi lucrătorilor, să excludă categorii determinate de lucrători de la protecţia prevăzută în această dispoziţie, pe motivul naturii speciale a raporturilor de muncă.
    2. Se înţelege că termenul insolvabilitate va fi definit de legislaţia şi practica naţionale.
    3. Creanţele lucrătorilor care fac obiectul acestei dispoziţii vor trebui să cuprindă cel puţin:
    a) creanţele lucrătorilor cu titlu de salarii aferente unei perioade determinate, care nu trebuie să fie mai mică de 3 luni într-un sistem de privilegii şi de 8 săptămâni într-un sistem de garanţii, care precede insolvabilitatea sau încetarea raportului de muncă;
    b) creanţele lucrătorilor plătite cu titlu de concediu, datorate ca urmare a muncii efectuate în cursul anului în care a survenit insolvabilitatea sau încetarea raportului de muncă;
    c) creanţele lucrătorilor cu titlu de sume datorate pentru alte absenţe remunerate, aferente unei perioade determinate, care nu trebuie să fie mai mică de 3 luni într-un sistem de privilegii şi de 8 săptămâni într-un sistem de garanţii şi care precede insolvabilitatea sau încetarea raportului de muncă.
    4. Legislaţiile şi reglementările naţionale pot limita protecţia creanţelor lucrătorilor la o sumă determinată care va trebui să fie de un nivel social acceptabil.
Articolul 26
    Se înţelege că acest articol nu obligă părţile să adopte un act normativ.
    Se înţelege că paragraful 2 nu acoperă hărţuirea sexuală.
Articolul 27
    Se înţelege că acest articol se aplică lucrătorilor celor două sexe care au responsabilităţi familiale faţă de copiii aflaţi în întreţinerea lor, precum şi faţă de alţi membri ai familiei lor directe, care au nevoie, în mod evident, de îngrijirea sau de sprijinul lor, atunci când aceste responsabilităţi limitează posibilităţile lucrătorilor de a se pregăti, de a intra, de a participa sau de a progresa într-o activitate economică.
    Expresiile copii aflaţi în întreţinere şi alt membru al familiei directe, care are nevoie, în mod evident, de îngrijire şi de sprijin sunt înţelese în sensul definit de legislaţiile naţionale ale părţilor.
Articolele 28 şi 29
    În sensul aplicării acestor articole, termenul reprezentanţi ai lucrătorilor desemnează persoanele recunoscute ca atare de legislaţia şi practica naţionale.
Partea a III-a
    Se înţelege că prezenta cartă conţine angajamente juridice cu caracter internaţional, a căror aplicare este supusă numai controlului prevăzut în partea a IV-a.
Articolul A, paragraful 1
    Se înţelege că paragrafele numerotate pot cuprinde articole care nu conţin decât un singur paragraf.
Articolul B, paragraful 2
    În sensul paragrafului 2 al art. B, prevederile cartei revizuite corespund prevederilor cartei care au acelaşi număr de articol sau de paragraf, cu excepţia:
    a) art. 3, paragraful 2, al cartei revizuite care corespunde art. 3, paragrafele 1 şi 3, al cartei;
    b) art. 3, paragraful 3, al cartei revizuite care corespunde art. 3, paragrafele 2 şi 3, al cartei;
    c) art. 10, paragraful 5, al cartei revizuite care corespunde art. 10, paragraful 4, al cartei;
    d) art. 17, paragraful 1, al cartei revizuite care corespunde art. 17 al cartei.
Partea a V-a
Articolul E
    O diferenţă de tratament întemeiată pe un motiv obiectiv şi rezonabil nu este considerată ca discriminatorie.
Articolul F
    Expresia în caz de război sau în cazul altui pericol public va fi interpretată astfel încât să acopere şi ameninţarea de război.
Articolul I
    Se înţelege că lucrătorii excluşi în conformitate cu anexa la art. 21 şi 22 nu vor fi luaţi în considerare la stabilirea numărului lucrătorilor respectivi.
Articolul J
    Termenul amendament va fi înţeles astfel încât să acopere şi includerea de noi articole în cartă.

MECANISMUL DE CONTROL
(Partea a IV-a a Cartei sociale europene,
adoptate la Torino la 18 octombrie 1961)

Articolul 21 – Rapoarte referitoare la dispoziţiile acceptate
    Părţile contractante vor prezenta secretarului general al Consiliului Europei, într-o formă ce va fi stabilită de Comitetul de Miniştri, un raport bienal referitor la aplicarea dispoziţiilor părţii a II-a a cartei, pe care le-au acceptat.
Articolul 22 – Rapoarte referitoare la dispoziţiile
care nu au fost acceptate

    Părţile contractante vor prezenta secretarului general al Consiliului Europei, la intervale corespunzătoare şi la solicitarea Comitetului de Miniştri, rapoarte referitoare la dispoziţiile părţii a II-a a cartei, pe care nu le-au acceptat în momentul ratificării sau al aprobării sau printr-o notificare ulterioară. Comitetul de Miniştri va stabili, la intervale regulate, dispoziţiile cu privire la care vor fi solicitate aceste rapoarte şi care va fi forma lor.
Articolul 23 – Transmiterea copiilor
    1. Fiecare parte contractantă va adresa copii de pe rapoartele prevăzute la art. 21 şi 22 acelora dintre organizaţiile sale naţionale care sunt afiliate la organizaţiile internaţionale ale patronilor şi lucrătorilor care vor fi invitate, conform art. 27 paragraful 2, să fie reprezentate la reuniunile subcomitetului Comitetului social guvernamental.
    2. Părţile contractante vor transmite secretarului general orice observaţii cu privire la rapoartele menţionate, primite din partea acestor organizaţii naţionale, dacă acestea o solicită.
Articolul 24 – Examinarea rapoartelor
    Rapoartele prezentate secretarului general în aplicarea art. 21 şi 22 vor fi examinate de un comitet de experţi, care va fi, de asemenea, în posesia tuturor observaţiilor transmise secretarului general conform paragrafului 2 al art. 23.
Articolul 25 – Comitetul de experţi
    1. Comitetul de experţi va fi alcătuit din cel mult 7 membri desemnaţi de Comitetul de Miniştri de pe o listă cuprinzând experţii independenţi de cea mai înaltă integritate şi de o competenţă recunoscută în domeniul problemelor sociale internaţionale, care vor fi propuşi de către părţile contractante.
    2. Membrii Comitetului de experţi vor fi numiţi pe o perioadă de 6 ani. Mandatul lor va putea fi reînnoit. Totuşi mandatele a 2 membri desemnaţi la prima numire vor expira la capătul unei perioade de 4 ani.
    3. Membrii al căror mandat va expira la sfârşitul perioadei iniţiale de 4 ani vor fi desemnaţi prin tragere la sorţi de Comitetul de Miniştri imediat după prima numire.
    4. Un membru al Comitetului de experţi, numit în locul unui membru al cărui mandat nu a expirat, îşi va încheia activitatea la terminarea mandatului predecesorului său.
Articolul 26 – Participarea Organizaţiei
Internaţionale a Muncii

    Organizaţia Internaţională a Muncii va fi invitată să desemneze un reprezentant în vederea participării, cu titlu consultativ, la deliberările Comitetului de experţi.
Articolul 27 - Subcomitetul Comitetului social guvernamental
    1. Rapoartele părţilor contractante, precum şi concluziile Comitetului de experţi vor fi supuse spre examinare unui subcomitet al Comitetului social guvernamental al Consiliului Europei.
    2. Acest subcomitet va fi compus din câte un reprezentant al fiecărei părţi contractante. Acesta va invita cel mult două organizaţii internaţionale ale patronilor şi cel mult două organizaţii internaţionale ale lucrătorilor să trimită observatori, cu titlu consultativ, la reuniunile sale. În plus, acesta va putea să consulte cel mult 2 reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale neguvernamentale care au statut consultativ pe lângă Consiliul Europei, în privinţa problemelor pentru care acestea sunt special calificate, cum ar fi, de exemplu, bunăstarea socială şi protecţia economică şi socială a familiei.
    3. Subcomitetul va prezenta Comitetului de Miniştri un raport conţinând concluziile sale, la care va anexa şi raportul Comitetului de experţi.
Articolul 28 - Adunarea consultativă
    Secretarul general al Consiliului Europei va transmite Adunării consultative concluziile Comitetului de experţi. Adunarea consultativă va comunica Comitetului de Miniştri avizul său asupra acestor concluzii.
Articolul 29 – Comitetul de Miniştri
    Cu o majoritate de două treimi din numărul membrilor având dreptul de a face parte din acesta, Comitetul de Miniştri va putea, pe baza raportului subcomitetului şi după consultarea Adunării consultative, să adreseze orice recomandări necesare fiecărei părţi contractante.EUROPEAN SOCIAL CHARTER
(REVISED)
Preamble
    The governments signatory hereto, being members of the Council of Europe,
    Considering that the aim of the Council of Europe is the achievement of greater unity between its members for the purpose of safeguarding and realising the ideals and principles which are their common heritage and of facilitating their economic and social progress, in particular by the maintenance and further realisation of human rights and fundamental freedoms;
    Considering that in the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms signed at Rome on 4 November 1950, and the Protocols thereto, the member States of the Council of Europe agreed to secure to their populations the civil and political rights and freedoms therein specified;
    Considering that in the European Social Charter opened for signature in Turin on 18 October 1961 and the Protocols thereto, the member States of the Council of Europe agreed to secure to their populations the social rights specified therein in order to improve their standard of living and their social well-being;
    Recalling that the Ministerial Conference on Human Rights held in Rome on 5 November 1990 stressed the need, on the one hand, to preserve the indivisible nature of all human rights, be they civil, political, economic, social or cultural and, on the other hand, to give the European Social Charter fresh impetus;
    Resolved, as was decided during the Ministerial Conference held in Turin on 21 and 22 October 1991, to update and adapt the substantive contents of the Charter in order to take account in particular of the fundamental social changes which have occurred since the text was adopted;
    Recognising the advantage of embodying in a Revised Charter, designed progressively to take the place of the European Social Charter, the rights guaranteed by the Charter as amended, the rights guaranteed by the Additional Protocol of 1988 and to add new rights,
    Have agreed as follows:
Part I
    The Parties accept as the aim of their policy, to be pursued by all appropriate means both national and international in character, the attainment of conditions in which the following rights and principles may be effectively realised:
    1. Everyone shall have the opportunity to earn his living in an occupation freely entered upon.
    2. All workers have the right to just conditions of work.
    3. All workers have the right to safe and healthy working conditions.
    4. All workers have the right to a fair remuneration sufficient for a decent standard of living for themselves and their families.
    5. All workers and employers have the right to freedom of association in national or international organisations for the protection of their economic and social interests.
    6. All workers and employers have the right to bargain collectively.
    7. Children and young persons have the right to a special protection against the physical and moral hazards to which they are exposed.
    8. Employed women, in case of maternity, have the right to a special protection.
    9. Everyone has the right to appropriate facilities for vocational guidance with a view to helping him choose an occupation suited to his personal aptitude and interests.
    10. Everyone has the right to appropriate facilities for vocational training.
    11. Everyone has the right to benefit from any measures enabling him to enjoy the highest possible standard of health attainable.
    12. All workers and their dependents have the right to social security.
    13. Anyone without adequate resources has the right to social and medical assistance.
    14. Everyone has the right to benefit from social welfare services.
    15. Disabled persons have the right to independence, social integration and participation in the life of the community.
    16. The family as a fundamental unit of society has the right to appropriate social, legal and economic protection to ensure its full development.
    17. Children and young persons have the right to appropriate social, legal and economic protection.
    18. The nationals of any one of the Parties have the right to engage in any gainful occupation in the territory of any one of the others on a footing of equality with the nationals of the latter, subject to restrictions based on cogent economic or social reasons.
    19. Migrant workers who are nationals of a Party and their families have the right to protection and assistance in the territory of any other Party.
    20. All workers have the right to equal opportunities and equal treatment in matters of employment and occupation without discrimination on the grounds of sex.
    21. Workers have the right to be informed and to be consulted within the undertaking.
    22. Workers have the right to take part in the determination and improvement of the working conditions and working environment in the undertaking.
    23. Every elderly person has the right to social protection.
    24. All workers have the right to protection in cases of termination of employment.
    25. All workers have the right to protection of their claims in the event of the insolvency of their employer.
    26. All workers have the right to dignity at work.
    27. All persons with family responsibilities and who are engaged or wish to engage in employment have a right to do so without being subject to discrimination and as far as possible without conflict between their employment and family responsibilities.
    28. Workers’ representatives in undertakings have the right to protection against acts prejudicial to them and should be afforded appropriate facilities to carry out their functions.
    29. All workers have the right to be informed and consulted in collective redundancy procedures.
    30. Everyone has the right to protection against poverty and social exclusion.
    31. Everyone has the right to housing.
Part II
    The Parties undertake, as provided for in Part III, to consider themselves bound by the obligations laid down in the following articles and paragraphs.
Article 1 – The right to work
    With a view to ensuring the effective exercise of the right to work, the Parties undertake:
    1. to accept as one of their primary aims and responsibilities the achievement and maintenance of as high and stable a level of employment as possible, with a view to the attainment of full employment;
    2. to protect effectively the right of the worker to earn his living in an occupation freely entered upon;
    3. to establish or maintain free employment services for all workers;
    4. to provide or promote appropriate vocational guidance, training and rehabilitation.
Article 2 – The right to just conditions of work
    With a view to ensuring the effective exercise of the right to just conditions of work, the Parties undertake:
    1. to provide for reasonable daily and weekly working hours, the working week to be progressively reduced to the extent that the increase of productivity and other relevant factors permit;
    2. to provide for public holidays with pay;
    3. to provide for a minimum of four weeks’ annual holiday with pay;
    4. to eliminate risks in inherently dangerous or unhealthy occupations, and where it has not yet been possible to eliminate or reduce sufficiently these risks, to provide for either a reduction of working hours or additional paid holidays for workers engaged in such occupations;
    5. to ensure a weekly rest period which shall, as far as possible, coincide with the day recognised by tradition or custom in the country or region concerned as a day of rest;
    6. to ensure that workers are informed in written form, as soon as possible, and in any event not later than two months after the date of commencing their employment, of the essential aspects of the contract or employment relationship;
    7. to ensure that workers performing night work benefit from measures which take account of the special nature of the work.
Article 3 – The right to safe and healthy working conditions
    With a view to ensuring the effective exercise of the right to safe and healthy working conditions, the Parties undertake, in consultation with employers’ and workers’ organisations:
    1. to formulate, implement and periodically review a coherent national policy on occupational safety, occupational health and the working environment. The primary aim of this policy shall be to improve occupational safety and health and to prevent accidents and injury to health arising out of, linked with or occurring in the course of work, particularly by minimising the causes of hazards inherent in the working environment;
    2. to issue safety and health regulations;
    3. to provide for the enforcement of such regulations by measures of supervision;
    4. to promote the progressive development of occupational health services for all workers with essentially preventive and advisory functions.
Article 4 – The right to a fair remuneration
    With a view to ensuring the effective exercise of the right to a fair remuneration, the Parties undertake:
    1. to recognise the right of workers to a remuneration such as will give them and their families a decent standard of living;
    2. to recognise the right of workers to an increased rate of remuneration for overtime work, subject to exceptions in particular cases;
    3. to recognise the right of men and women workers to equal pay for work of equal value;
    4. to recognise the right of all workers to a reasonable period of notice for termination of employment;
    5. to permit deductions from wages only under conditions and to the extent prescribed by national laws or regulations or fixed by collective agreements or arbitration awards.
    The exercise of these rights shall be achieved by freely concluded collective agreements, by statutory wage fixing machinery, or by other means appropriate to national conditions.
Article 5 – The right to organise
    With a view to ensuring or promoting the freedom of workers and employers to form local, national or international organisations for the protection of their economic and social interests and to join those organisations, the Parties undertake that national law shall not be such as to impair, nor shall it be so applied as to impair, this freedom. The extent to which the guarantees provided for in this article shall apply to the police shall be determined by national laws or regulations. The principle governing the application to the members of the armed forces of these guarantees and the extent to which they shall apply to persons in this category shall equally be determined by national laws or regulations.
Article 6 – The right to bargain collectively
    With a view to ensuring the effective exercise of the right to bargain collectively, the Parties undertake:
    1. to promote joint consultation between workers and employers;
    2. to promote, where necessary and appropriate, machinery for voluntary negotiations between employers or employers’ organisations and workers’ organisations, with a view to the regulation of terms and conditions of employment by means of collective agreements;
    3. to promote the establishment and use of appropriate machinery for conciliation and voluntary arbitration for the settlement of labour disputes;
and recognise:
    4. the right of workers and employers to collective action in cases of conflicts of interest, including the right to strike, subject to obligations that might arise out of collective agreements previously entered into.
Article 7 – The right of children and young
persons to protection

    With a view to ensuring the effective exercise of the right of children and young persons to protection, the Parties undertake:
    1. to provide that the minimum age of admission to employment shall be 15 years, subject to exceptions for children employed in prescribed light work without harm to their health, morals or education;
    2. to provide that the minimum age of admission to employment shall be 18 years with respect to prescribed occupations regarded as dangerous or unhealthy;
    3. to provide that persons who are still subject to compulsory education shall not be employed in such work as would deprive them of the full benefit of their education;
    4. to provide that the working hours of persons under 18 years of age shall be limited in accordance with the needs of their development, and particularly with their need for vocational training;
    5. to recognise the right of young workers and apprentices to a fair wage or other appropriate allowances;
    6. to provide that the time spent by young persons in vocational training during the normal working hours with the consent of the employer shall be treated as forming part of the working day;
    7. to provide that employed persons of under 18 years of age shall be entitled to a minimum of four weeks’ annual holiday with pay;
    8. to provide that persons under 18 years of age shall not be employed in night work with the exception of certain occupations provided for by national laws or regulations;
    9. to provide that persons under 18 years of age employed in occupations prescribed by national laws or regulations shall be subject to regular medical control;
    10. to ensure special protection against physical and moral dangers to which children and young persons are exposed, and particularly against those resulting directly or indirectly from their work.
Article 8 – The right of employed women to
protection of maternity

    With a view to ensuring the effective exercise of the right of employed women to the protection of maternity, the Parties undertake:
    1. to provide either by paid leave, by adequate social security benefits or by benefits from public funds for employed women to take leave before and after childbirth up to a total of at least fourteen weeks;
    2. to consider it as unlawful for an employer to give a woman notice of dismissal during the period from the time she notifies her employer that she is pregnant until the end of her maternity leave, or to give her notice of dismissal at such a time that the notice would expire during such a period;
    3. to provide that mothers who are nursing their infants shall be entitled to sufficient time off for this purpose;
    4. to regulate the employment in night work of pregnant women, women who have recently given birth and women nursing their infants;
    5. to prohibit the employment of pregnant women, women who have recently given birth or who are nursing their infants in underground mining and all other work which is unsuitable by reason of its dangerous, unhealthy or arduous nature and to take appropriate measures to protect the employment rights of these women.
Article 9 – The right to vocational guidance
    With a view to ensuring the effective exercise of the right to vocational guidance, the Parties undertake to provide or promote, as necessary, a service which will assist all persons, including the handicapped, to solve problems related to occupational choice and progress, with due regard to the individual’s characteristics and their relation to occupational opportunity: this assistance should be available free of charge, both to young persons, including schoolchildren, and to adults.
Article 10 – The right to vocational training
    With a view to ensuring the effective exercise of the right to vocational training, the Parties undertake:
    1. to provide or promote, as necessary, the technical and vocational training of all persons, including the handicapped, in consultation with employers’ and workers’ organisations, and to grant facilities for access to higher technical and university education, based solely on individual aptitude;
    2. to provide or promote a system of apprenticeship and other systematic arrangements for training young boys and girls in their various employments;
    3. to provide or promote, as necessary:
    a. adequate and readily available training facilities for adult workers;
    b. special facilities for the retraining of adult workers needed as a result of technological development or new trends in employment;
    4. to provide or promote, as necessary, special measures for the retraining and reintegration of the long-term unemployed;
    5. to encourage the full utilisation of the facilities provided by appropriate measures such as:
    a. reducing or abolishing any fees or charges;
    b. granting financial assistance in appropriate cases;
    c. including in the normal working hours time spent on supplementary training taken by the worker, at the request of his employer, during employment;
    d. ensuring, through adequate supervision, in consultation with the employers’ and workers’ organisations, the efficiency of apprenticeship and other training arrangements for young workers, and the adequate protection of young workers generally.
Article 11 – The right to protection of health
    With a view to ensuring the effective exercise of the right to protection of health, the Parties undertake, either directly or in co operation with public or private organisations, to take appropriate measures designed inter alia:
    1. to remove as far as possible the causes of ill health;
    2. to provide advisory and educational facilities for the promotion of health and the encouragement of individual responsibility in matters of health;
    3. to prevent as far as possible epidemic, endemic and other diseases, as well as accidents.
Article 12 – The right to social security
    With a view to ensuring the effective exercise of the right to social security, the Parties undertake:
    1. to establish or maintain a system of social security;
    2. to maintain the social security system at a satisfactory level at least equal to that necessary for the ratification of the European Code of Social Security;
    3. to endeavour to raise progressively the system of social security to a higher level;
    4. to take steps, by the conclusion of appropriate bilateral and multilateral agreements or by other means, and subject to the conditions laid down in such agreements, in order to ensure:
    a. equal treatment with their own nationals of the nationals of other Parties in respect of social security rights, including the retention of benefits arising out of social security legislation, whatever movements the persons protected may undertake between the territories of the Parties;
    b. the granting, maintenance and resumption of social security rights by such means as the accumulation of insurance or employment periods completed under the legislation of each of the Parties.
Article 13 – The right to social and medical assistance
    With a view to ensuring the effective exercise of the right to social and medical assistance, the Parties undertake:
    1. to ensure that any person who is without adequate resources and who is unable to secure such resources either by his own efforts or from other sources, in particular by benefits under a social security scheme, be granted adequate assistance, and, in case of sickness, the care necessitated by his condition;
    2. to ensure that persons receiving such assistance shall not, for that reason, suffer from a diminution of their political or social rights;
    3. to provide that everyone may receive by appropriate public or private services such advice and personal help as may be required to prevent, to remove, or to alleviate personal or family want;
    4. to apply the provisions referred to in paragraphs 1, 2 and 3 of this article on an equal footing with their nationals to nationals of other Parties lawfully within their territories, in accordance with their obligations under the European Convention on Social and Medical Assistance, signed at Paris on 11 December 1953.
Article 14 – The right to benefit from social
 welfare services

    With a view to ensuring the effective exercise of the right to benefit from social welfare services, the Parties undertake:
    1. to promote or provide services which, by using methods of social work, would contribute to the welfare and development of both individuals and groups in the community, and to their adjustment to the social environment;
    2. to encourage the participation of individuals and voluntary or other organisations in the establishment and maintenance of such services.
Article 15 – The right of persons with disabilities
to independence, social integration and
participation in the life of the community

    With a view to ensuring to persons with disabilities, irrespective of age and the nature and origin of their disabilities, the effective exercise of the right to independence, social integration and participation in the life of the community, the Parties undertake, in particular:
    1. to take the necessary measures to provide persons with disabilities with guidance, education and vocational training in the framework of general schemes wherever possible or, where this is not possible, through specialised bodies, public or private;
    2. to promote their access to employment through all measures tending to encourage employers to hire and keep in employment persons with disabilities in the ordinary working environment and to adjust the working conditions to the needs of the disabled or, where this is not possible by reason of the disability, by arranging for or creating sheltered employment according to the level of disability. In certain cases, such measures may require recourse to specialised placement and support services;
    3. to promote their full social integration and participation in the life of the community in particular through measures, including technical aids, aiming to overcome barriers to communication and mobility and enabling access to transport, housing, cultural activities and leisure.
Article 16 – The right of the family to social,
legal and economic protection

    With a view to ensuring the necessary conditions for the full development of the family, which is a fundamental unit of society, the Parties undertake to promote the economic, legal and social protection of family life by such means as social and family benefits, fiscal arrangements, provision of family housing, benefits for the newly married and other appropriate means.
Article 17 – The right of children and young persons
 to social, legal and economic protection

    With a view to ensuring the effective exercise of the right of children and young persons to grow up in an environment which encourages the full development of their personality and of their physical and mental capacities, the Parties undertake, either directly or in co-operation with public and private organisations, to take all appropriate and necessary measures designed:
    1. a. to ensure that children and young persons, taking account of the rights and duties of their parents, have the care, the assistance, the education and the training they need, in particular by providing for the establishment or maintenance of institutions and services sufficient and adequate for this purpose;
    b. to protect children and young persons against negligence, violence or exploitation;
    c. to provide protection and special aid from the state for children and young persons temporarily or definitively deprived of their family’s support;
    2. to provide to children and young persons a free primary and secondary education as well as to encourage regular attendance at schools.
Article 18 – The right to engage in a gainful
occupation in the territory of other Parties

    With a view to ensuring the effective exercise of the right to engage in a gainful occupation in the territory of any other Party, the Parties undertake:
    1. to apply existing regulations in a spirit of liberality;
    2. to simplify existing formalities and to reduce or abolish chancery dues and other charges payable by foreign workers or their employers;
    3. to liberalise, individually or collectively, regulations governing the employment of foreign workers;
    and recognise:
    4. the right of their nationals to leave the country to engage in a gainful occupation in the territories of the other Parties.
Article 19 – The right of migrant workers and their
families to protection and assistance

    With a view to ensuring the effective exercise of the right of migrant workers and their families to protection and assistance in the territory of any other Party, the Parties undertake:
    1. to maintain or to satisfy themselves that there are maintained adequate and free services to assist such workers, particularly in obtaining accurate information, and to take all appropriate steps, so far as national laws and regulations permit, against misleading propaganda relating to emigration and immigration;
    2. to adopt appropriate measures within their own jurisdiction to facilitate the departure, journey and reception of such workers and their families, and to provide, within their own jurisdiction, appropriate services for health, medical attention and good hygienic conditions during the journey;
    3. to promote co operation, as appropriate, between social services, public and private, in emigration and immigration countries;
    4. to secure for such workers lawfully within their territories, insofar as such matters are regulated by law or regulations or are subject to the control of administrative authorities, treatment not less favourable than that of their own nationals in respect of the following matters:
    a. remuneration and other employment and working conditions;
    b. membership of trade unions and enjoyment of the benefits of collective bargaining;
    c. accommodation;
    5. to secure for such workers lawfully within their territories treatment not less favourable than that of their own nationals with regard to employment taxes, dues or contributions payable in respect of employed persons;
    6. to facilitate as far as possible the reunion of the family of a foreign worker permitted to establish himself in the territory;
    7. to secure for such workers lawfully within their territories treatment not less favourable than that of their own nationals in respect of legal proceedings relating to matters referred to in this article;
    8. to secure that such workers lawfully residing within their territories are not expelled unless they endanger national security or offend against public interest or morality;
    9. to permit, within legal limits, the transfer of such parts of the earnings and savings of such workers as they may desire;
    10. to extend the protection and assistance provided for in this article to self employed migrants insofar as such measures apply;
    11. to promote and facilitate the teaching of the national language of the receiving state or, if there are several, one of these languages, to migrant workers and members of their families;
    12. to promote and facilitate, as far as practicable, the teaching of the migrant worker’s mother tongue to the children of the migrant worker.
Article 20 – The right to equal opportunities and equal treatment
in matters of employment and occupation without
discrimination on the grounds of sex
    With a view to ensuring the effective exercise of the right to equal opportunities and equal treatment in matters of employment and occupation without discrimination on the grounds of sex, the Parties undertake to recognise that right and to take appropriate measures to ensure or promote its application in the following fields:
    a. access to employment, protection against dismissal and occupational reintegration;
    b. vocational guidance, training, retraining and rehabilitation;
    c. terms of employment and working conditions, including remuneration;
    d. career development, including promotion.
Article 21 – The right to information and consultation
    With a view to ensuring the effective exercise of the right of workers to be informed and consulted within the undertaking, the Parties undertake to adopt or encourage measures enabling workers or their representatives, in accordance with national legislation and practice:
    a. to be informed regularly or at the appropriate time and in a comprehensible way about the economic and financial situation of the undertaking employing them, on the understanding that the disclosure of certain information which could be prejudicial to the undertaking may be refused or subject to confidentiality; and
    b to be consulted in good time on proposed decisions which could substantially affect the interests of workers, particularly on those decisions which could have an important impact on the employment situation in the undertaking.
Article 22 – The right to take part in the determination
and improvement of the working conditions and
 working environment

    With a view to ensuring the effective exercise of the right of workers to take part in the determination and improvement of the working conditions and working environment in the undertaking, the Parties undertake to adopt or encourage measures enabling workers or their representatives, in accordance with national legislation and practice, to contribute:
    a. to the determination and the improvement of the working conditions, work organisation and working environment;
    b. to the protection of health and safety within the undertaking;
    c. to the organisation of social and socio cultural services and facilities within the undertaking;
    d. to the supervision of the observance of regulations on these matters.
Article 23 – The right of elderly persons to social protection
    With a view to ensuring the effective exercise of the right of elderly persons to social protection, the Parties undertake to adopt or encourage, either directly or in co operation with public or private organisations, appropriate measures designed in particular:
    – to enable elderly persons to remain full members of society for as long as possible, by means of:
    a adequate resources enabling them to lead a decent life and play an active part in public, social and cultural life;
    b provision of information about services and facilities available for elderly persons and their opportunities to make use of them;
    – to enable elderly persons to choose their life style freely and to lead independent lives in their familiar surroundings for as long as they wish and are able, by means of:
    a provision of housing suited to their needs and their state of health or of adequate support for adapting their housing;
    b the health care and the services necessitated by their state;
    – to guarantee elderly persons living in institutions appropriate support, while respecting their privacy, and participation in decisions concerning living conditions in the institution.
Article 24 – The right to protection in cases of
 termination of employment

    With a view to ensuring the effective exercise of the right of workers to protection in cases of termination of employment, the Parties undertake to recognise:
    a. the right of all workers not to have their employment terminated without valid reasons for such termination connected with their capacity or conduct or based on the operational requirements of the undertaking, establishment or service;
    b. the right of workers whose employment is terminated without a valid reason to adequate compensation or other appropriate relief.
    To this end the Parties undertake to ensure that a worker who considers that his employment has been terminated without a valid reason shall have the right to appeal to an impartial body.
Article 25 – The right of workers to the protection
of their claims in the event of the insolvency
 of their employer

    With a view to ensuring the effective exercise of the right of workers to the protection of their claims in the event of the insolvency of their employer, the Parties undertake to provide that workers’ claims arising from contracts of employment or employment relationships be guaranteed by a guarantee institution or by any other effective form of protection.
Article 26 – The right to dignity at work
    With a view to ensuring the effective exercise of the right of all workers to protection of their dignity at work, the Parties undertake, in consultation with employers’ and workers’ organisations:
    1. to promote awareness, information and prevention of sexual harassment in the workplace or in relation to work and to take all appropriate measures to protect workers from such conduct;
    2. to promote awareness, information and prevention of recurrent reprehensible or distinctly negative and offensive actions directed against individual workers in the workplace or in relation to work and to take all appropriate measures to protect workers from such conduct.
Article 27 – The right of workers with family responsibilities
 to equal opportunities and equal treatment

    With a view to ensuring the exercise of the right to equality of opportunity and treatment for men and women workers with family responsibilities and between such workers and other workers, the Parties undertake:
    1. to take appropriate measures:
    a. to enable workers with family responsibilities to enter and remain in employment, as well as to re-enter employment after an absence due to those responsibilities, including measures in the field of vocational guidance and training;
    b. to take account of their needs in terms of conditions of employment and social security;
    c. to develop or promote services, public or private, in particular child daycare services and other childcare arrangements;
    2. to provide a possibility for either parent to obtain, during a period after maternity leave, parental leave to take care of a child, the duration and conditions of which should be determined by national legislation, collective agreements or practice;
    3. to ensure that family responsibilities shall not, as such, constitute a valid reason for termination of employment.
Article 28 – The right of workers’ representatives to
 protection in the undertaking and facilities to
be accorded to them

    With a view to ensuring the effective exercise of the right of workers’ representatives to carry out their functions, the Parties undertake to ensure that in the undertaking:
    a. they enjoy effective protection against acts prejudicial to them, including dismissal, based on their status or activities as workers’ representatives within the undertaking;
    b. they are afforded such facilities as may be appropriate in order to enable them to carry out their functions promptly and efficiently, account being taken of the industrial relations system of the country and the needs, size and capabilities of the undertaking concerned.
Article 29 – The right to information and consultation
 in collective redundancy procedures

    With a view to ensuring the effective exercise of the right of workers to be informed and consulted in situations of collective redundancies, the Parties undertake to ensure that employers shall inform and consult workers’ representatives, in good time prior to such collective redundancies, on ways and means of avoiding collective redundancies or limiting their occurrence and mitigating their consequences, for example by recourse to accompanying social measures aimed, in particular, at aid for the redeployment or retraining of the workers concerned.
Article 30 – The right to protection against
poverty and social exclusion

    With a view to ensuring the effective exercise of the right to protection against poverty and social exclusion, the Parties undertake:
    a. to take measures within the framework of an overall and co-ordinated approach to promote the effective access of persons who live or risk living in a situation of social exclusion or poverty, as well as their families, to, in particular, employment, housing, training, education, culture and social and medical assistance;
    b. to review these measures with a view to their adaptation if necessary.
Article 31 – The right to housing
    With a view to ensuring the effective exercise of the right to housing, the Parties undertake to take measures designed:
    1. to promote access to housing of an adequate standard;
    2. to prevent and reduce homelessness with a view to its gradual elimination;
    3. to make the price of housing accessible to those without adequate resources.
Part III
Article A – Undertakings
    1. Subject to the provisions of Article B below, each of the Parties undertakes:
    a. to consider Part I of this Charter as a declaration of the aims which it will pursue by all appropriate means, as stated in the introductory paragraph of that part;
    b. to consider itself bound by at least six of the following nine articles of Part II of this Charter: Articles 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 and 20;
    c. to consider itself bound by an additional number of articles or numbered paragraphs of Part II of the Charter which it may select, provided that the total number of articles or numbered paragraphs by which it is bound is not less than sixteen articles or sixty-three numbered paragraphs.
    2. The articles or paragraphs selected in accordance with sub paragraphs b and c of paragraph 1 of this article shall be notified to the Secretary General of the Council of Europe at the time when the instrument of ratification, acceptance or approval is deposited.
    3. Any Party may, at a later date, declare by notification addressed to the Secretary General that it considers itself bound by any articles or any numbered paragraphs of Part II of the Charter which it has not already accepted under the terms of paragraph 1 of this article. Such undertakings subsequently given shall be deemed to be an integral part of the ratification, acceptance or approval and shall have the same effect as from the first day of the month following the expiration of a period of one month after the date of the notification.
    4. Each Party shall maintain a system of labour inspection appropriate to national conditions.
Article B – Links with the European Social Charter
 and the 1988 Additional Protocol

    1. No Contracting Party to the European Social Charter or Party to the Additional Protocol of 5 May 1988 may ratify, accept or approve this Charter without considering itself bound by at least the provisions corresponding to the provisions of the European Social Charter and, where appropriate, of the Additional Protocol, to which it was bound.
    2. Acceptance of the obligations of any provision of this Charter shall, from the date of entry into force of those obligations for the Party concerned, result in the corresponding provision of the European Social Charter and, where appropriate, of its Additional Protocol of 1988 ceasing to apply to the Party concerned in the event of that Party being bound by the first of those instruments or by both instruments.
Part IV
Article C – Supervision of the implementation of
 the undertakings contained in this Charter

    The implementation of the legal obligations contained in this Charter shall be submitted to the same supervision as the European Social Charter.
Article D – Collective complaints
    1. The provisions of the Additional Protocol to the European Social Charter providing for a system of collective complaints shall apply to the undertakings given in this Charter for the States which have ratified the said Protocol.
    2. Any State which is not bound by the Additional Protocol to the European Social Charter providing for a system of collective complaints may when depositing its instrument of ratification, acceptance or approval of this Charter or at any time thereafter, declare by notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe, that it accepts the supervision of its obligations under this Charter following the procedure provided for in the said Protocol.
Part V
Article E – Non-discrimination
    The enjoyment of the rights set forth in this Charter shall be secured without discrimination on any ground such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national extraction or social origin, health, association with a national minority, birth or other status.
Article F – Derogations in time of war or public emergency
    1. In time of war or other public emergency threatening the life of the nation any Party may take measures derogating from its obligations under this Charter to the extent strictly required by the exigencies of the situation, provided that such measures are not inconsistent with its other obligations under international law.
    2. Any Party which has availed itself of this right of derogation shall, within a reasonable lapse of time, keep the Secretary General of the Council of Europe fully informed of the measures taken and of the reasons therefor. It shall likewise inform the Secretary General when such measures have ceased to operate and the provisions of the Charter which it has accepted are again being fully executed.
Article G – Restrictions
    1. The rights and principles set forth in Part I when effectively realised, and their effective exercise as provided for in Part II, shall not be subject to any restrictions or limitations not specified in those parts, except such as are prescribed by law and are necessary in a democratic society for the protection of the rights and freedoms of others or for the protection of public interest, national security, public health, or morals.
    2. The restrictions permitted under this Charter to the rights and obligations set forth herein shall not be applied for any purpose other than that for which they have been prescribed.
Article H – Relations between the Charter and
domestic law or international agreements

    The provisions of this Charter shall not prejudice the provisions of domestic law or of any bilateral or multilateral treaties, conventions or agreements which are already in force, or may come into force, under which more favourable treatment would be accorded to the persons protected.
Article I – Implementation of the undertakings given
    1. Without prejudice to the methods of implementation foreseen in these articles the relevant provisions of Articles 1 to 31 of Part II of this Charter shall be implemented by:
    a. laws or regulations;
    b. agreements between employers or employers’ organisations and workers’ organisations;
    c. a combination of those two methods;
    d. other appropriate means.
    2. Compliance with the undertakings deriving from the provisions of paragraphs 1, 2, 3, 4, 5 and 7 of Article 2, paragraphs 4, 6 and 7 of Article 7, paragraphs 1, 2, 3 and 5 of Article 10 and Articles 21 and 22 of Part II of this Charter shall be regarded as effective if the provisions are applied, in accordance with paragraph 1 of this article, to the great majority of the workers concerned.
Article J – Amendments
    1. Any amendment to Parts I and II of this Charter with the purpose of extending the rights guaranteed in this Charter as well as any amendment to Parts III to VI, proposed by a Party or by the Governmental Committee, shall be communicated to the Secretary General of the Council of Europe and forwarded by the Secretary General to the Parties to this Charter.
    2. Any amendment proposed in accordance with the provisions of the preceding paragraph shall be examined by the Governmental Committee which shall submit the text adopted to the Committee of Ministers for approval after consultation with the Parliamentary Assembly. After its approval by the Committee of Ministers this text shall be forwarded to the Parties for acceptance.
    3. Any amendment to Part I and to Part II of this Charter shall enter into force, in respect of those Parties which have accepted it, on the first day of the month following the expiration of a period of one month after the date on which three Parties have informed the Secretary General that they have accepted it.
    In respect of any Party which subsequently accepts it, the amendment shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of one month after the date on which that Party has informed the Secretary General of its acceptance.
    4. Any amendment to Parts III to VI of this Charter shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of one month after the date on which all Parties have informed the Secretary General that they have accepted it.
Part VI
Article K – Signature, ratification and entry into force
    1. This Charter shall be open for signature by the member States of the Council of Europe. It shall be subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.
    2. This Charter shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of one month after the date on which three member States of the Council of Europe have expressed their consent to be bound by this Charter in accordance with the preceding paragraph.
    3. In respect of any member State which subsequently expresses its consent to be bound by this Charter, it shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of one month after the date of the deposit of the instrument of ratification, acceptance or approval.
Article L – Territorial application
    1. This Charter shall apply to the metropolitan territory of each Party. Each signatory may, at the time of signature or of the deposit of its instrument of ratification, acceptance or approval, specify, by declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, the territory which shall be considered to be its metropolitan territory for this purpose.
    2. Any signatory may, at the time of signature or of the deposit of its instrument of ratification, acceptance or approval, or at any time thereafter, declare by notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe, that the Charter shall extend in whole or in part to a non metropolitan territory or territories specified in the said declaration for whose international relations it is responsible or for which it assumes international responsibility. It shall specify in the declaration the articles or paragraphs of Part II of the Charter which it accepts as binding in respect of the territories named in the declaration.
    3. The Charter shall extend its application to the territory or territories named in the aforesaid declaration as from the first day of the month following the expiration of a period of one month after the date of receipt of the notification of such declaration by the Secretary General.
    4. Any Party may declare at a later date by notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe that, in respect of one or more of the territories to which the Charter has been applied in accordance with paragraph 2 of this article, it accepts as binding any articles or any numbered paragraphs which it has not already accepted in respect of that territory or territories. Such undertakings subsequently given shall be deemed to be an integral part of the original declaration in respect of the territory concerned, and shall have the same effect as from the first day of the month following the expiration of a period of one month after the date of receipt of such notification by the Secretary General.
Article M – Denunciation
    1. Any Party may denounce this Charter only at the end of a period of five years from the date on which the Charter entered into force for it, or at the end of any subsequent period of two years, and in either case after giving six months’ notice to the Secretary General of the Council of Europe who shall inform the other Parties accordingly.
    2. Any Party may, in accordance with the provisions set out in the preceding paragraph, denounce any article or paragraph of Part II of the Charter accepted by it provided that the number of articles or paragraphs by which this Party is bound shall never be less than sixteen in the former case and sixty-three in the latter and that this number of articles or paragraphs shall continue to include the articles selected by the Party among those to which special reference is made in Article A, paragraph 1, sub paragraph b.
    3. Any Party may denounce the present Charter or any of the articles or paragraphs of Part II of the Charter under the conditions specified in paragraph 1 of this article in respect of any territory to which the said Charter is applicable, by virtue of a declaration made in accordance with paragraph 2 of Article L.
Article N – Appendix
    The appendix to this Charter shall form an integral part of it.
Article O – Notifications
    The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council and the Director General of the International Labour Office of:
    a. any signature;
    b. the deposit of any instrument of ratification, acceptance or approval;
    c. any date of entry into force of this Charter in accordance with Article K;
    d. any declaration made in application of Articles A, paragraphs 2 and 3, D, paragraphs 1 and 2, F, paragraph 2, L, paragraphs 1, 2, 3 and 4;
    e. any amendment in accordance with Article J;
    f. any denunciation in accordance with Article M;
    g. any other act, notification or communication relating to this Charter.
    In witness whereof, the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this revised Charter.
    Done at Strasbourg, this 3rd day of May 1996, in English and French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe and to the Director General of the International Labour Office.

APPENDIX
to the Revised European Social Charter
Scope of the Revised European Social Charter
 in terms of persons protected

    1. Without prejudice to Article 12, paragraph 4, and Article 13, paragraph 4, the persons covered by Articles 1 to 17 and 20 to 31 include foreigners only in so far as they are nationals of other Parties lawfully resident or working regularly within the territory of the Party concerned, subject to the understanding that these articles are to be interpreted in the light of the provisions of Articles 18 and 19.
    This interpretation would not prejudice the extension of similar facilities to other persons by any of the Parties.
    2. Each Party will grant to refugees as defined in the Convention relating to the Status of Refugees, signed in Geneva on 28 July 1951 and in the Protocol of 31 January 1967, and lawfully staying in its territory, treatment as favourable as possible, and in any case not less favourable than under the obligations accepted by the Party under the said convention and under any other existing international instruments applicable to those refugees.
    3. Each Party will grant to stateless persons as defined in the Convention on the Status of Stateless Persons done in New York on 28 September 1954 and lawfully staying in its territory, treatment as favourable as possible and in any case not less favourable than under the obligations accepted by the Party under the said instrument and under any other existing international instruments applicable to those stateless persons.
    Part I, paragraph 18, and Part II, Article 18, paragraph 1
    It is understood that these provisions are not concerned with the question of entry into the territories of the Parties and do not prejudice the provisions of the European Convention on Establishment, signed in Paris on 13 December 1955.
Part II
Article 1, paragraph 2
    This provision shall not be interpreted as prohibiting or authorising any union security clause or practice.
Article 2, paragraph 6
    Parties may provide that this provision shall not apply:
    a. to workers having a contract or employment relationship with a total duration not exceeding one month and/or with a working week not exceeding eight hours;
    b. where the contract or employment relationship is of a casual and/or specific nature, provided, in these cases, that its non-application is justified by objective considerations.
Article 3, paragraph 4
    It is understood that for the purposes of this provision the functions, organisation and conditions of operation of these services shall be determined by national laws or regulations, collective agreements or other means appropriate to national conditions.
Article 4, paragraph 4
    This provision shall be so understood as not to prohibit immediate dismissal for any serious offence.
Article 4, paragraph 5
    It is understood that a Party may give the undertaking required in this paragraph if the great majority of workers are not permitted to suffer deductions from wages either by law or through collective agreements or arbitration awards, the exceptions being those persons not so covered.
Article 6, paragraph 4
    It is understood that each Party may, insofar as it is concerned, regulate the exercise of the right to strike by law, provided that any further restriction that this might place on the right can be justified under the terms of Article G.
Article 7, paragraph 2
    This provision does not prevent Parties from providing in their legislation that young persons not having reached the minimum age laid down may perform work in so far as it is absolutely necessary for their vocational training where such work is carried out in accordance with conditions prescribed by the competent authority and measures are taken to protect the health and safety of these young persons.
Article 7, paragraph 8
    It is understood that a Party may give the undertaking required in this paragraph if it fulfils the spirit of the undertaking by providing by law that the great majority of persons under eighteen years of age shall not be employed in night work.
Article 8, paragraph 2
    This provision shall not be interpreted as laying down an absolute prohibition. Exceptions could be made, for instance, in the following cases:
    a. if an employed woman has been guilty of misconduct which justifies breaking off the employment relationship;
    b. if the undertaking concerned ceases to operate;
    c. if the period prescribed in the employment contract has expired.
Article 12, paragraph 4
    The words “and subject to the conditions laid down in such agreements” in the introduction to this paragraph are taken to imply inter alia that with regard to benefits which are available independently of any insurance contribution, a Party may require the completion of a prescribed period of residence before granting such benefits to nationals of other Parties.
Article 13, paragraph 4
    Governments not Parties to the European Convention on Social and Medical Assistance may ratify the Charter in respect of this paragraph provided that they grant to nationals of other Parties a treatment which is in conformity with the provisions of the said convention.
Article 16
    It is understood that the protection afforded in this provision covers single parent families.
Article 17
    It is understood that this provision covers all persons below the age of 18 years, unless under the law applicable to the child majority is attained earlier, without prejudice to the other specific provisions provided by the Charter, particularly Article 7.
    This does not imply an obligation to provide compulsory education up to the above-mentioned age.
Article 19, paragraph 6
    For the purpose of applying this provision, the term “family of a foreign worker” is understood to mean at least the worker’s spouse and unmarried children, as long as the latter are considered to be minors by the receiving State and are dependent on the migrant worker.
Article 20
    1. It is understood that social security matters, as well as other provisions relating to unemployment benefit, old age benefit and survivor’s benefit, may be excluded from the scope of this article.
    2. Provisions concerning the protection of women, particularly as regards pregnancy, confinement and the post natal period, shall not be deemed to be discrimination as referred to in this article.
    3. This article shall not prevent the adoption of specific measures aimed at removing de facto inequalities.
    4. Occupational activities which, by reason of their nature or the context in which they are carried out, can be entrusted only to persons of a particular sex may be excluded from the scope of this article or some of its provisions. This provision is not to be interpreted as requiring the Parties to embody in laws or regulations a list of occupations which, by reason of their nature or the context in which they are carried out, may be reserved to persons of a particular sex.
Articles 21 and 22
    1. For the purpose of the application of these articles, the term “workers’ representatives” means persons who are recognised as such under national legislation or practice.
    2. The terms “national legislation and practice” embrace as the case may be, in addition to laws and regulations, collective agreements, other agreements between employers and workers’ representatives, customs as well as relevant case law.
    3. For the purpose of the application of these articles, the term “undertaking” is understood as referring to a set of tangible and intangible components, with or without legal personality, formed to produce goods or provide services for financial gain and with power to determine its own market policy.
    4. It is understood that religious communities and their institutions may be excluded from the application of these articles, even if these institutions are “undertakings” within the meaning of paragraph 3. Establishments pursuing activities which are inspired by certain ideals or guided by certain moral concepts, ideals and concepts which are protected by national legislation, may be excluded from the application of these articles to such an extent as is necessary to protect the orientation of the undertaking.
    5. It is understood that where in a state the rights set out in these articles are exercised in the various establishments of the undertaking, the Party concerned is to be considered as fulfilling the obligations deriving from these provisions.
    6. The Parties may exclude from the field of application of these articles, those undertakings employing less than a certain number of workers, to be determined by national legislation or practice.
Article 22
    1. This provision affects neither the powers and obligations of states as regards the adoption of health and safety regulations for workplaces, nor the powers and responsibilities of the bodies in charge of monitoring their application.
    2. The terms “social and socio cultural services and facilities” are understood as referring to the social and/or cultural facilities for workers provided by some undertakings such as welfare assistance, sports fields, rooms for nursing mothers, libraries, children’s holiday camps, etc.
Article 23, paragraph 1
    For the purpose of the application of this paragraph, the term “for as long as possible” refers to the elderly person’s physical, psychological and intellectual capacities.
Article 24
    1. It is understood that for the purposes of this article the terms “termination of employment” and “terminated” mean termination of employment at the initiative of the employer.
    2. It is understood that this article covers all workers but that a Party may exclude from some or all of its protection the following categories of employed persons:
    a. workers engaged under a contract of employment for a specified period of time or a specified task;
    b. workers undergoing a period of probation or a qualifying period of employment, provided that this is determined in advance and is of a reasonable duration;
    c. workers engaged on a casual basis for a short period.
    3. For the purpose of this article the following, in particular, shall not constitute valid reasons for termination of employment:
    a. trade union membership or participation in union activities outside working hours, or, with the consent of the employer, within working hours;
    b. seeking office as, acting or having acted in the capacity of a workers’ representative;
    c. the filing of a complaint or the participation in proceedings against an employer involving alleged violation of laws or regulations or recourse to competent administrative authorities;
    d. race, colour, sex, marital status, family responsibilities, pregnancy, religion, political opinion, national extraction or social origin;
    e. maternity or parental leave;
    f. temporary absence from work due to illness or injury.
    4. It is understood that compensation or other appropriate relief in case of termination of employment without valid reasons shall be determined by national laws or regulations, collective agreements or other means appropriate to national conditions.
Article 25
    1. It is understood that the competent national authority may, by way of exemption and after consulting organisations of employers and workers, exclude certain categories of workers from the protection provided in this provision by reason of the special nature of their employment relationship.
    2. It is understood that the definition of the term “insolvency” must be determined by national law and practice.
    3. The workers’ claims covered by this provision shall include at least:
    a. the workers’ claims for wages relating to a prescribed period, which shall not be less than three months under a privilege system and eight weeks under a guarantee system, prior to the insolvency or to the termination of employment;
    b. the workers’ claims for holiday pay due as a result of work performed during the year in which the insolvency or the termination of employment occurred;
    c. the workers’ claims for amounts due in respect of other types of paid absence relating to a prescribed period, which shall not be less than three months under a privilege system and eight weeks under a guarantee system, prior to the insolvency or the termination of the employment.
    4. National laws or regulations may limit the protection of workers’ claims to a prescribed amount, which shall be of a socially acceptable level.
Article 26
    It is understood that this article does not require that legislation be enacted by the Parties.
    It is understood that paragraph 2 does not cover sexual harassment.
Article 27
    It is understood that this article applies to men and women workers with family responsibilities in relation to their dependent children as well as in relation to other members of their immediate family who clearly need their care or support where such responsibilities restrict their possibilities of preparing for, entering, participating in or advancing in economic activity. The terms “dependent children” and “other members of their immediate family who clearly need their care and support” mean persons defined as such by the national legislation of the Party concerned.
Articles 28 and 29
    For the purpose of the application of this article, the term “workers’ representatives” means persons who are recognised as such under national legislation or practice.
Part III
    It is understood that the Charter contains legal obligations of an international character, the application of which is submitted solely to the supervision provided for in Part IV thereof.
Article A, paragraph 1
    It is understood that the numbered paragraphs may include articles consisting of only one paragraph.
Article B, paragraph 2
    For the purpose of paragraph 2 of Article B, the provisions of the revised Charter correspond to the provisions of the Charter with the same article or paragraph number with the exception of:
    a. Article 3, paragraph 2, of the revised Charter which corresponds to Article 3, paragraphs 1 and 3, of the Charter;
    b. Article 3, paragraph 3, of the revised Charter which corresponds to Article 3, paragraphs 2 and 3, of the Charter;
    c. Article 10, paragraph 5, of the revised Charter which corresponds to Article 10, paragraph 4, of the Charter;
    d. Article 17, paragraph 1, of the revised Charter which corresponds to Article 17 of the Charter.
Part V
Article E
    A differential treatment based on an objective and reasonable justification shall not be deemed discriminatory.
Article F
    The terms “in time of war or other public emergency” shall be so understood as to cover also the threat of war.
Article I
    It is understood that workers excluded in accordance with the appendix to Articles 21 and 22 are not taken into account in establishing the number of workers concerned.
Article J
    The term “amendment” shall be extended so as to cover also the addition of new articles to the Charter.

CONTROL MECHANISMS
(Part IV of the European Social Charter,
 done at Turin on 18 October 1961)

Article 21 – Reports concerning accepted provisions
    The Contracting Parties shall send to the Secretary General of the Council of Europe a report at two-yearly intervals, in a form to be determined by the Committee of Ministers, concerning the application of such provisions of Part II of the Charter as they have accepted.
Article 22 – Reports concerning provisions which are not accepted
    The Contracting Parties shall send to the Secretary General, at appropriate intervals as requested by the Committee of Ministers, reports relating to the provisions of Part II of the Charter which they did not accept at the time of their ratification or approval or in a subsequent notification. The Committee of Ministers shall determine from time to time in respect of which provisions such reports shall be requested and the form of the reports to be provided.
Article 23 – Communication of copies
    1. Each Contracting Party shall communicate copies of its reports referred to in Articles 21 and 22 to such of its national organisations as are members of the international organisations of employers and trade unions to be invited under Article 27, paragraph 2, to be represented at meetings of the Sub-committee of the Governmental Social Committee.
    2. The Contracting Parties shall forward to the Secretary General any comments on the said reports received from these national organisations, if so requested by them.
Article 24 – Examination of the reports
    The reports sent to the Secretary General in accordance with Articles 21 and 22 shall be examined by a Committee of Experts, who shall have also before them any comments forwarded to the Secretary General in accordance with paragraph 2 of Article 23.
Article 25 – Committee of Experts
    1. The Committee of Experts shall consist of not more than seven members appointed by the Committee of Ministers from a list of independent experts of the highest integrity and of recognised competence in international social questions, nominated by the Contracting Parties.
    2. The members of the committee shall be appointed for a period of six years. They may be reappointed. However, of the members first appointed, the terms of office of two members shall expire at the end of four years.
    3. The members whose terms of office are to expire at the end of the initial period of four years shall be chosen by lot by the Committee of Ministers immediately after the first appointment has been made.
    4. A member of the Committee of Experts appointed to replace a member whose term of office has not expired shall hold office for the remainder of his predecessor's term.
Article 26 – Participation of the International
 Labour Organisation

    The International Labour Organisation shall be invited to nominate a representative to participate in a consultative capacity in the deliberations of the Committee of Experts.
Article 27 – Sub-committee of the Governmental Social Committee
    1. The reports of the Contracting Parties and the conclusions of the Committee of Experts shall be submitted for examination to a sub-committee of the Governmental Social Committee of the Council of Europe.
    2. The sub-committee shall be composed of one representative of each of the Contracting Parties. It shall invite no more than two international organisations of employers and no more than two international trade union organisations as it may designate to be represented as observers in a consultative capacity at its meetings. Moreover, it may consult no more than two representatives of international non-governmental organisations having consultative status with the Council of Europe, in respect of questions with which the organisations are particularly qualified to deal, such as social welfare, and the economic and social protection of the family.
    3. The sub-committee shall present to the Committee of Ministers a report containing its conclusions and append the report of the Committee of Experts.
Article 28 – Consultative Assembly
    The Secretary General of the Council of Europe shall transmit to the Consultative Assembly the conclusions of the Committee of Experts. The Consultative Assembly shall communicate its views on these conclusions to the Committee of Ministers.
Article 29 – Committee of Ministers
    By a majority of two-thirds of the members entitled to sit on the Committee, the Committee of Ministers may, on the basis of the report of the sub-committee, and after consultation with the Consultative Assembly, make to each Contracting Party any necessary recommendations.