OME09/2015
ID intern unic:  356905
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL EDUCAŢIEI
ORDIN Nr. 09
din  14.01.2015
cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind
modul de alegere a rectorului instituţiei de învăţămînt
superior din Republica Moldova
Publicat : 20.01.2015 în Monitorul Oficial Nr. 39-45     art Nr : 286
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
ministru ________  Oleg EFRIM
nr. 1024 din 11 februarie 2015


    În temeiul art.103  alineatul (3) lit. g), art. 104 alin. (1) lit. f) al Codului educaţiei nr.152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.319-324, art.634), în conformitate cu Hotărîrea Colegiului Ministerului Educaţiei nr.6/1 din 23 decembrie 2014, ministrul emite următorul
ORDIN:
    1. Se aprobă Regulamentul-cadru privind modul de alegere a rectorului instituţiei de învăţămînt superior din Republica Moldova (se anexează).
    2. Instituţiile de învăţămînt superior, în termen de 45 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului ordin, vor elabora şi aproba regulamente proprii privind modul de alegere a rectorului, în baza Regulamentului-cadru nominalizat.
    3. Fondatorii instituţiilor de învăţămînt superior, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului ordin, vor aproba componenţa Consiliului pentru dezvoltare strategică instituţională, care va organiza şi desfăşura alegerile pentru postul de rector.
    4. Ministerul Educaţiei va monitoriza procesul de organizare şi desfăşurare a modului de alegere a rectorului în instituţiile de învăţămînt superior.
    5. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dnei Loretta Handrabura, viceministru.
    6. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL EDUCAȚIEI                          Maia SANDU

    Nr. 09. Chişinău, 14 ianuarie 2015.

Anexă
la Ordinul nr.09 din 14 ianuarie 2015

Regulamentul-cadru
privind modul de alegere a rectorului instituţiei de
învăţămînt superior din Republica Moldova

I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament-cadru privind modul de alegere a rectorului instituţiei de învăţămînt superior din Republica Moldova (în continuare Regulament) este elaborat în conformitate cu Codul educaţiei nr. 152 din 17 iulie 2014 şi stabileşte cadrul normativ privind organizarea şi desfăşurarea procesului de alegere a rectorului instituţiei de învăţămînt superior din Republica Moldova.
    2. Pot fi aleşi în postul de rector candidaţii care deţin titluri ştiinţifice şi/sau ştiinţifico-didactice şi au experienţă de cel puţin 5 ani în învăţămîntul superior şi cercetare.
    3. Nu pot fi impuse alte condiţii de eligibilitate decît cele prevăzute de prezentul Regulament.
    4. Funcţia de rector poate fi deţinută de una şi aceeaşi persoană nu mai mult de două mandate consecutive, a cîte 5 ani fiecare.
    5. Rectorii instituţiilor de învăţămînt superior sînt aleşi de către adunarea generală a personalului titular ştiinţifico-didactic, ştiinţific şi didactic, şi a reprezentanţilor studenţilor în senat şi în consiliile facultăţilor, cu votul majorităţii.
    6.  Rectorii instituţiilor de învăţămînt superior în domeniile milităriei, securităţii şi ordinii publice sînt numiţi în funcţie de conducătorii autorităţilor de resort din domeniile apărării, securităţii şi ordinii publice, în subordinea cărora se află instituţiile respective, conform cadrului normativ special al domeniilor menţionate.
    7.  Consiliul pentru dezvoltare strategică instituţională organizează şi desfăşoară procesul de alegere a candidatului la postul de rector în conformitate cu Regulamentul propriu privind modul de alegere a rectorului, elaborat în baza prezentului Regulament.
II. Organizarea şi desfăşurarea procesului
de alegere a rectorului

    8. Iniţierea procesului de alegere a rectorului se face de către Consiliul pentru dezvoltare strategică instituţională prin publicarea unui anunţ cu 2 luni înainte de expirarea mandatului rectorului în exerciţiu.
    9. În cazul eliberării rectorului din funcţie înainte de expirarea mandatului, iniţierea procesului de alegere a rectorului se face de către Consiliul pentru dezvoltare strategică instituţională prin publicarea unui anunţ, în termen de 10 zile de la data cînd funcţia devine vacantă. Pînă la data alegerii rectorului, fondatorul  instituţiei de învăţămînt numeşte un rector interimar.
    10. Anunţul de declanşare a procesului de alegere a rectorului conţine în mod obligatoriu:
    a) denumirea şi sediul instituţiei de învăţămînt organizatoare a alegerilor rectorului;
    b) criteriile de accedere la funcţia de rector;
    c) documentele ce urmează a fi prezentate;
    d) data-limită de depunere a dosarului;
    e) modalitatea de depunere a dosarului;
    f) datele de contact a persoanei responsabile de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor.
    11. Candidaţii la postul de rector, în termenul indicat în anunţul de declanşare a procesului de alegere a rectorului, depun personal/prin poştă/prin e-mail dosarul, care va conţine obligatoriu următoarele:
    a) scrisoarea de intenţie;
    b) curriculum vitae (format Europass);
    c) copia buletinului de identitate;
    d) copiile actelor de studii, diplomelor referitoare la titlurile ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice;
    e) documente doveditoare privind experienţa în învăţămîntul superior şi cercetare, alte documente care atestă activitatea profesională, managerială şi ştiinţifică a candidatului;
    f) programul de activitate;
    g) declaraţia pe proprie răspundere privind lipsa de încălcări în decursul activităţii sale, a  normelor de etică şi deontologie profesională, precum şi lipsa de antecedente penale.
    12.  Dosarele candidaţilor la postul de rector, întocmite conform prevederilor regulamentului propriu, se depun la Consiliul pentru dezvoltare strategică instituţională, care verifică corespunderea acestora cu condiţiile de eligibilitate şi consemnează într-un proces-verbal deciziile finale.
    13. Candidaturile neacceptate se aduc la cunoştinţă solicitanţilor în scris, împreună cu motivaţia respingerii. Eventualele contestaţii ale candidaţilor declaraţi neeligibili se formulează în scris şi se depun la Consiliul pentru dezvoltare strategică instituţională în termen de 48 de ore de la data înştiinţării. Consiliul examinează contestaţiile în primele 24 de ore de la depunere şi comunică rezultatul soluţionării în următoarele 24 de ore.
    14. Alegerile pot avea loc în cazul în care au fost înregistrate dosarele a cel puţin 2 candidaturi eligibile.
    15. Consiliul pentru dezvoltare strategică instituţională face publică, în cel puţin 10 zile după expirarea termenului de depunere a dosarelor, lista candidaţilor eligibili şi programele de activitate ale acestora, precum şi orice alte acte din dosarele candidaţilor stabilite prin regulamentul propriu.
    16.  După afişarea publică a listei candidaţilor, urmează o perioadă de cel puţin 14 zile calendaristice, în care se organizează cel puţin o dezbatere publică, în faţa electoratului academic, între candidaţi pe marginea programelor de activitate ale acestora, înaintea procesului de votare. La solicitarea comunităţii academice sau a candidaţilor pot fi organizate întîlniri cu comunităţile academice.
    17.  Listele cu membrii comunităţii academice cu drept de vot în procesul de alegere a rectorului sînt alcătuite de Consiliul pentru dezvoltare strategică instituţională pe baza datelor transmise de Serviciul de resurse umane al instituţiei - pentru personalul titular ştiinţifico-didactic, ştiinţific şi didactic, şi de decani şi rectorul în funcţie - pentru reprezentanţii studenţilor din senat şi din consiliile facultăţilor.
    18.  Alegerile se realizează prin vot universal, direct, secret şi liber exprimat.
    19. Procesul de votare se desfăşoară pe parcursul unei singure zile lucrătoare, în modul stabilit de Regulamentul propriu, şi se consideră valid, dacă la scrutin au participat cel puţin 2/3 din numărul membrilor comunităţii academice înscrişi pe liste.
    20. În cazul în care primul tur de scrutin nu a avut loc din cauza participării unui număr de electori mai mic de 2/3 din numărul membrilor comunităţii academice, se organizează, după cel mult 14 zile, un al doilea tur de scrutin între aceiaşi candidaţi, care se validează dacă participă majoritatea simplă de electori.
    21. În cazul în care au fost depuse dosare de către mai mult de doi candidaţi, iar la primul tur de votare validat niciunul dintre candidaţi nu a obţinut majoritatea simplă a voturilor, se organizează, după cel mult 14 zile, un al doilea tur de votare la care vor participa primii doi candidaţi, care au întrunit cele mai multe voturi în primul tur de scrutin.
    22. Al doilea tur de votare, cu doi candidaţi, se desfăşoară pe parcursul unei singure zile lucrătoare în modul stabilit de regulamentul propriu privind modul de alegere a rectorului şi se consideră valid, dacă la scrutin a participat cel puţin majoritatea simplă a membrilor comunităţii academice înscrişi pe liste.
    23. În cazul în care în al doilea tur de scrutin candidaţii obţin un număr egal de voturi, procesul de votare se repetă, la fiecare 14 zile, pînă cînd unul dintre candidaţi va obţine un număr mai mare de voturi.
    24. Consiliul pentru dezvoltare strategică instituţională constată rezultatul procesului de alegere a rectorului şi îl comunică fondatorului instituţiei de învăţămînt, în cel mult 2 zile de la data ultimului tur de scrutin organizat. Procesul-verbal privind alegerea rectorului, întocmit conform prevederilor Regulamentului propriu, şi dosarul candidatului se prezintă fondatorului.
    25. Rectorul este confirmat în post, în baza rezultatelor alegerilor, prin ordinul fondatorului, în termen de cel mult 3 luni de la data primirii rezultatului alegerilor, transmis de Consiliul pentru dezvoltare strategică instituţională.
    26. Contestaţiile cu privire la procesul de alegere a rectorului şi rezultatele alegerii acestuia se examinează de către Consiliul de etică şi management în termen de 7 zile lucrătoare.
    27. Mandatul rectorului în exerciţiu se prelungeşte pînă la numirea în funcţie a rectorului nou ales conform prevederilor prezentului Regulament.
    28. Fondatorul încheie cu rectorul ales al instituţiei de învăţămînt superior un contract individual de muncă cu o durată de 5 ani, care include şi prevederi ce ţin de salarizare. Acestea se stabilesc de către fondator la propunerea senatului.
    29. Contractul individual de muncă poate fi reziliat înainte de expirarea termenului acestuia în conformitate cu art. 105 alin.(10) din Codul educaţiei şi Codul muncii.
    30. Candidaţii la postul de rector, care sunt membri ai Consiliului pentru dezvoltare strategică instituţională, nu pot participa la procesul de organizare şi desfăşurare a alegerilor.
    31. Fiecare candidat participant la un tur de scrutin are dreptul de a-şi delega un observator la procesul de votare, desigilare a urnelor, numărare a voturilor, întocmirea şi semnarea proceselor-verbale de numărare a voturilor.
    32. În cazul înfiinţării unei noi instituţii de învăţămînt superior sau comasării a două ori mai multor instituţii de învăţămînt, fondatorul numeşte un rector interimar pentru perioada de pînă la desfăşurarea alegerilor rectorului conform prevederilor prezentului Regulament. Interimatul funcţiei de rector nu poate depăşi durata de doi ani.