OIFPSC113/2015
ID intern unic:  356973
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 113
din  12.02.2015
privind modificarea Regulamentului cu privire la Sistemul
informaţional automatizat de creare şi circulaţie a facturilor
şi facturilor fiscale electronice „e-Factura”, aprobat prin
Ordinul IFPS nr.562 din 04.04.2014, cu modificările şi
completările ulterioare
Publicat : 20.02.2015 în Monitorul Oficial Nr. 39-45     art Nr : 331
    În temeiul art.133 alin.(1) lit.c) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997,
O R D O N :
    1. Regulamentul cu privire la Sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a facturilor şi facturilor fiscale electronice „e-Factura”, aprobat prin Ordinul IFPS nr.562 din 04.04.2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) Punctul 8 liniuţa 2 se completează în final cu următorul text:
    „În cazul facturilor/facturilor fiscale electronice, pentru serviciile prestate către beneficiari, generate şi semnate de către Furnizor în SIA „e-Factura”, aplicarea de către Furnizor a semnăturii olografe şi ştampilei pe suportul de hîrtie nu este obligatorie. În temeiul p.4 din Instrucţiunea privind evidenţa, eliberarea, păstrarea şi utilizarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special, aprobată prin  Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17.03.1998, aplicarea semnăturii olografe şi ştampilei Cumpărătorului pe exemplarul imprimat (dacă acesta există) al facturii/facturii fiscale a Furnizorului de servicii nu este obligatorie, iar în cazul ciclului de viaţă integral electronic lipseşte necesitatea aplicării de către Cumpărător a semnăturii digitale pe facturile/facturile fiscale electronice pentru prestări de servicii, acestea primind statutul de „finisate”, atît la Furnizor, cît şi la Cumpărător, după expedierea acestora.”
    2) Punctul 9 se exclude.
    3) După p.22 se completează cu două puncte noi, p.221 şi p.222 cu următorul conţinut:
    „221. Utilizatorii sistemului au posibilitatea imprimării pe suport de hîrtie a facturilor/facturilor fiscale generate în SIA „e-Factura”, cu vizualizarea însemnelor de protecţie prevăzute de sistem (seria şi număr, bar-code, QR-code) şi menţiunea „Aplicată semnătura digitală de către Furnizor” şi „Aplicată semnătura digitală de către Cumpărător” corespunzător cazului concret.
    222. Sistemul va genera pentru Cumpărător notificare despre recepţionare în compartimentul „Finisate” a unei facturi/facturi fiscale electronice.”
    4) Regulamentul se completează în final cu un punct nou, punctul 33 cu următorul conţinut:
    „În vederea aplicării conforme a prevederilor art.4 alin.(22) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului V al Codului fiscal, la finalizarea perioadei de testare a SIA „e-Factura”, data lansării în exploatare industrială se va specifica în prezentul     Regulament prin operarea completării corespunzătoare.”
    2. Direcţia gestionarea documentelor şi arhivare va aduce prezentul ordin la cunoştinţă tuturor IFS teritoriale, subdiviziunilor structurale ale IFPS şi ÎS „Fiscservinform”.
    3. Direcţia generală metodologia impozitelor şi taxelor va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                          Ion PRISĂCARU


    Nr. 113. Chişinău, 12 februarie 2015.