AMAE/1994
ID intern unic:  356997
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
ACORD Nr. 1994
din  12.12.1994
între Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei al Republicii Moldova şi
Ministerul Agriculturii
al Republicii Bulgaria cu privire la colaborarea
comercial-economică şi tehnico-ştiinţifică
în domeniul agriculturii şi
alimentaţiei*
Publicat : 30.12.1999 în Tratate Internationale Nr. 18     art Nr : 194     Data intrarii in vigoare : 12.12.1994
   * Semnat la Chişinău, la 12 decembrie 1994.
   În vigoare din ziua semnării.

   Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Agriculturii al Republicii Bulgaria, denumite în continuare “Părţi Contractante”,
   călăuzindu-se de hotărîrile interguvernamentale ale ţărilor lor,
   luînd în considerare schimbările produse în viaţa politică şi economică din ambele state,
   acordînd o deosebită importanţă dezvoltării colaborării comercial-economice şi tehnico-ştiinţifice,
   reieşind din principiile egalităţii în drepturi, independenţei, suveranităţii naţionale şi avantajului reciproc,
   convinse de importanţa colaborării în domeniul agriculturii şi alimentaţiei pentru creşterea bunăstării şi prosperarea ambelor popoare,
   dorind să contribuie la dezvoltarea cooperării reciproce a ambelor ţări,
   stabilesc următoarele direcţii de colaborare:
Articolul 1
Colaborarea comercial-economică
   1) Părţile Contractante vor contribui la dezvoltarea şi aprofundarea colaborării comercial-economice şi în acest scop vor coordona şi prezenta listele de mărfuri destinate schimbului comercial.
   2) Părţile Contractante vor crea anumitor firme condiţiile necesare pentru încheierea şi realizarea contractelor privind livrările de mărfuri, conform listelor.
   Listele de mărfuri pot fi modificate şi completate prin înţelegerea reciprocă a Părţilor.
   3) Părţile Contractante vor contribui la dezvoltarea colaborării economice reciproc avantajoase, inclusiv în sfera studiilor de marketing şi sistemelor informaţionale, precum şi la stabilirea contactelor comercial-economice între întreprinderile, instituţiile şi firmele de stat şi cele particulare.
Articolul 2
Colaborarea tehnico-ştiinţifică şi industrială
   1) În termen de o lună din data semnării prezentului Acord, Părţile Contractante vor corela Lista temelor pentru colaborarea tehnico-ştiinţifică şi industrială în domeniul agriculturii şi industriei prelucrătoare, specificată în proiectul anexat, care este parte integrantă a acestui Acord.
   Rezultatele elaborărilor tehnico-ştiinţifice comune nu pot fi transmise terţilor şi nu pot fi publicate fără acordul Părţilor Contractante.
   2) Părţile Contractante se obligă să efectueze:
   - schimburi de specialişti;
   - instruirea şi specializarea fermierilor;
   - organizarea de seminare şi cursuri de instruire a specialiştilor şi conducătorilor de firme şi cooperative agricole.
   3) Părţile Contractante vor acorda o atenţie deosebită experimentării soiurilor şi selecţiei.
   4) În cazul existenţei interesului reciproc, Părţile Contractante îşi vor coordona politica în ceea ce priveşte achiziţionarea de licenţe şi a drepturilor asupra “know-how”.
Articolul 3
Informaţia şi standardizarea
   Părţile Contractante vor face periodic schimb reciproc de informaţii privind rezultatele obţinute în domeniul agriculturii şi industriei prelucrătoare, precum şi de legi, acte normative şi standarde care vor prezenta interes.
Articolul 4
Condiţiile şi termenul de validitate
   1) Prezentul Acord intră în vigoare din data semnării.
   2) Prezentul Acord se încheie pe termen de cinci ani. Acest termen se prelungeşte automat pe următorii cinci ani, dacă nici una din Părţile Contractante nu va notifica în scris, cu cel puţin şase luni pînă la expirarea lui, celeilalte Părţi intenţia sa de a denunţa prezentul Acord.
   Părţile Contractante pot, de comun acord, modifica sau completa prezentul Acord.
   Întocmit la Chişinău, la 12 decembrie 1994, în două exemplare originale, în limbile moldovenească, bulgară şi rusă, fiecare text avînd aceeaşi valoare.

LISTA
temelor pentru colaborarea tehnico-ştiinţifică şi industrială
în domeniul agriculturii şi industriei prelucrătoare între institutele
de profil din Republica Moldova şi Republica Bulgaria
Nr.
d/o
Temele
Institutele antrenate
din Republica Moldova
din Republica Bulgaria
1
2
3
4
1.
 
2.
 
 3.
 
4.
 

Elaborarea metodelor de combatere a lupoaiei tutunului(Orobanche sp.)

Elaborarea măsurilor ecologice eficiente de combatere a bolilor și dăunătorilor tutunului

Crearea soiurilor de tutun de tip Oriental competitive și rezistente la boli virotice

Crearea și încercarea în comun a tehnologiilor și utilajelor de uscare a tutunului cu consum redus de energie și manoperă

Institutul de Cercetări științifice și construcții tehnologice pentru tutun și produse din tutun, or.Chișinău

Stația complex experimentală, or.Gîrdjali
 
Institutul pentru tutun și produse din tutun
1.
 
 
2.
 
 
 
3.
 
 
4.
 
 
 5.
 
 
 6.
 
 
7.
 
 
 
 
8.
 
 
9.
 
 
 10.
 
 11.
 
 
 
 
12.
 
 
13.
 
 
 

Cercetări comune pentru crearea extrudanților cu folosirea umpluturii din fructe și pomușoare

Elaborarea tehnologiei de fabricare a produselor pomilegumicole dietetice pe baza materiei prime tradiționale și puțin cunoscute

Elaborarea tehnologiei de uscare a fructelor și legumelor prin utilizarea uscătoriilor cu valțuri AI-KFO

Cercetarea și elaborarea metodelor și proceselor tehnologice de limpezire a sucului de mere și de ameliorare a calității lui

Elaborarea și însușirea tehnologiei de transportare și păstrare grupată a fructelor și strugurilor cu autorefregiratoarele

Crearea unei întreprinderi mixte pentru transportatrea și păstrarea producției pomilegumicole

Crearea programelor aferente pentru computerele personale; crearea unei bănci de date tehnico-științifice pentru asigurarea derulării investigațiilor științifice și schimbul de informații

Elaborarea metodelor de determinare a indicilor naturalității și inofensivității produselor alimentare

Elaborarea biotehnologiei de producer a preparatelor enzimatice și culturilor pure de microorganisme pentru prelucrarea laptelui

Folosirea tehnicii membrane în tehnologiile alimentare (pe baza ceramicii)

Elaborarea și însușirea industrial a tehnologiei de prelucrare criogenică a produselor agricole pe baza energiei utilizabile a presiunii gazelor din conductele magistrale

Elaborarea metodei și instalației pentru controlul și prognozarea calității produselor alimentare în timpul păstrării și transportării

Elaborarea construcției și înființarea unei întreprinderi mixte pentru producerea camerelor frigorifice de mica capacitate pentru gospodăriile individuale și de fermieri

 
 
1.
 
 
 
 
2.
 
 
3.

Selecția, introducerea și cercetarea soiurilor de culturi pomicole rezistente la boli și vătămători, care pot fi folosite în pomicultura intensivă, și implementarea lor în producției

Perfecționarea tehnologiei de cultivare prin metoda intensivă a livezilor și plantațiilor de arbuști fructiferi

Mecanizarea proceselor de producer a materialului săditor, de cultivare și recoltare a culturilor pomicole și arbuștilor fructiferi

Institutul de cercetări științifice de selecție și tehnologii pomicole, or.Chișinău

Institutul legumilcol, or.Plovdiv
Institutul legumicol, or.Kiustendil
 
Stația experimentală or.Drenovo
 
Stația experimentală or.Silistra
1.
 
 
2.
 
 
3.
 
 
4.

Elaborarea tehnologiilor de producer și aplicare a artropodelor folositoare în protecția biologică a plantelor

Selectarea, identificarea și elaborarea tehnologiilor de producer și aplicare a preparatelor biologice

Extracția, identificarea și elaborarea tehnologiilor de producer și aplicare a substanțelor biologice active

Elaborarea sistemelor de protecție integrată a culturilor pomicole, de câmp, tehnice și vinifere

Institutul de protecție biologică a plantelor al A.Ș. a Moldovei, Or.Chișinău

Institutul protecției plantelor, or.Kostinbrod
1.
2.
 
 
Intensificarea legumiculturii

Ameliorarea plantelor legumicole (ardei, castraveți. Tomate etc.)

niversitatea Agrară de Stat or.Chișinău
Institutul legumicol or.Plovdiv